Népújság, 1956. július (52-59. szám)

1956-07-11 / 54. szám

6 1956. július II, szerda NÉPÚJSÁG Külpolitikai jegyzetek A sztrájkoló olasz mező- gazdasági munkások tárgyalásra kényszerítet­ték a földbirtokosokat A béremelésért és a munkavi­szonyok megjavításáért sztráj­koló olasz mezőgazdasági mun­kás kivívta az első sikert. A földbirtokosok szövetsége a sztrájk lendületét látva, megvál­toztatta eredeti álláspontját, és kijelentette, hogy kész a szak- szervezetekkel tárgyalni az or­szágos kollektív szerződés mó­dosításáról és a béremelésről. Ezért a mezőgazdasági mun­kások és napszámosok szakszer­vezetei július 8-án ideiglenesen beszüntették a sztrájkot, a jú­lius 11-én kezdődő tárgyalások eredményére várva. Zápotocky és Kopec ky fogadta Kammarskjöldöt Antonin Zápotocky csehszlo­vák köztársasági elnök szom­baton fogadta Dag Hammarsk- jöldöt, az ENSZ főtitkárát és beszélgetést folytatott vele. V. Kopecky, a csehszlovák mi­nisztertanács elnökhelyettese szintén fogadta Hammarskjöl- döt. Václav Dávid külügyminisz­ter Hammarskjöld tiszteletére ebédet adott. Hammarskjöld egynapos prá­gai látogatás után vasárnap reggel autón tovább utazott Becsbe, európai kőrútjának leg­közelebbi állomására. Vorosilov kitüntetése kambodzsai érdemrenddel A szovjet kormány meghívásá­ra Moszkvában vendégeskedő Norodom Szihanuk herceg, neves kambodzsai államférfi szombaton a Kremlben Vorosilovnak, a Leg- Felső Tanács Elnöksége elnöké­nek átnyújtotta a kambodzsai királyi érdemrend nagykereszt- jét. Ezzel a legmagasabb kitün­tetéssel a kambodzsai király tün­tette ki Vorosilov elnököt. Vorosilov az érdemrend át- nyújtásakor mondott beszédében kérte, hogy a maga és a Leg­felső Tanács nevében tolmácsol­ják köszönetét Kambodzsa kirá­lyának, kormányának és népének a magas kitüntetésért. Rádió műsor Július 11. szerda. Kossuth-rádió: 8.10: Operarész­letek. — 9.00: Rádióegyetem. (A Fetőfi-rádión tegnap 18.30-kor el­hangzott adásunk ismétlése.) — 9.30 Somogyi és balatoni népdalok. — 10.10: Óvodások műsora. — 10.40: Pillantás a nagyvilágba. — 10.50: Domány Sári énekel. — 11.30 Mit olvassunk? Va szili j Jan trilógiája. Harmadik könyv: „Tatárjárás“. — 13.15: Vidám utazás. 15.10: Vándor­lás a zene világában. A Gyermek­rádió műsora. — 15.35: Fiatalok sporthíradója. — 15.55: Zenekari hangverseny. — 16.45: Szív küldi... — 17.40: Egyszerűsítési javaslatok nyomában. — 18.00 Don Juan alak­ja a zenében és irodalomban. — 19.00: Szülők — nevelők — gyere­kek! 19.30: Jó munkáért — szép muzsikát. — 20.27: Közvetítés a Margitszigeti Casinó étteremből. — 21.00: Szabadság, szerelem. A Rádió irodalmi folyóirata. — 22.15: Tíz perc külpolitika. — 22.25: Közvetítés Brüsszelből. Az „Er­zsébet királynő nemzetközi zenei verseny“-en I. díjat nyert Vladi­mír Askenazi (Szovjetunió) zongo­rahangversenye. 22.40: Tito Schi- pa énekel, a Solymosi-Beamter kettős játszik. Július 12. csütörtök. Kossuth-rádió: 8.10: „Ahol a nap kél.“ Keleti népek dalai. — 8.4* Hacsaturján: Gajane — I. szvit. — 9.20: A hiú királykisasszony. A Gyermekrádió műsora. — 9.48: Négykezes zongoramuzsika. — 10.10: A rádió nyári szabadegyete­me. — 10.40: Szabó Zsuzsa zongo­rázik. — 11.00: Válaszolunk hallga­tóinknak. — 11.15: Magyar és szovjet fúvósindulók. — 11.30: Var­ga Julcsa messzi úton. Részlet Ve­res Péter regényéből. 12.10: Bol­gár kórusok énekelnek. — 12.30: Részletek német vigoperákból. — 13.15 Kóczé Gyula és cigányzene- kara játszik. — 14.15: A Rádió Gy érméit új ság műsora a kis is­kolásoknak. — 14.50: Üttörő mik­rofonnal az országban. — 15.10: A próba éve. — 15.30: Dolmányt Ernő: c-moll zongoraötös. — 16.00: Az épülő kommunizmus nagy országában—. 16.30: Szív küldi... — 17.10: Rátonyi Róbert énekel — 17.43: Schubert, a-moll szonatina. — 18.00: Szezon a kon­zervgyárban. — 18.50: Külpolitikai kérdésekre válaszolunk. — 19.00: A Rádió Világszínháza : Danton halála. Gorge Büchner drámája. 22.15: Régi magyar dalok és tán­cok. —• Miért szép? Juhász Ferenc: Rezi bordal. — 23.00 Polka. Ver­ses-zenés összeállítás. — 23.15: Éji muzsika. Az SzKP Központi Bizottságában fogadták Belgium Kommunista Pártja vezetőit Belgium Kommunista Pártja Moszkvába érkezett vezetői július 7-én megbeszélést foly­tattak az SzKP Központi Bi­zottságában. A megbeszélésen részt vett Hruscsov, a Központi Bizott­ság első titkára, Poszpjelov, a Központi Bizottság titkára, Po- nomarjev, a Központi Bizott­ság tagja, Emest Burnelle, Belgium Kommunista Pártjá­nak országos titlíára és Thep Dejace, Bert Hoorik, valamint R. Gilis, Belgium Kommunista Pártja Központi Bizottságának tagjai. A kölcsönös megértés és test­véri bizalom szellemében le­folyt tárgyalásokon a két pár­tot érintő kérdésekről volt szó. Matisev, a Szovjetunió Minisztertanácsának elnökhelyettese Nagy Brittaniába utazott Malisev, a Szovjetunió Mi­nisztertanácsának elnökhe­lyettese szovjet műszaki szak­értők kíséretében július 7-én Moszkvából Londonba utazott. A szovjet küldöttség az 1956 április 26-án kelt angol—szov­jet közös nyilatkozatban kifej­tett megállapodás értelmében utazik Nagy-Britanniába. A küldöttség tagjai: Cser- nicskin, a Szovjetunió elektro­technikai ipari miniszterhelyet­tese, Rakovszkij, a Szovjet­unió rádiótechnikai ipari mi­niszterhelyettese és mások. Robbanás az Egyesült Államok mesterséges bolygót gyártó üzemében A kaliforniai Mentone-ban a Grand Central Rocket-gyár egyik különálló laboratóriuma szombaton ismeretlen okokból felrobbant. A laboratóriumban tartózko­dott Benjamin J. Kimbrig tudós, aki az Egyesült Államok gyár­tás alatt álló mesterséges boly­gója számára végzett kísérle­teket. A robbanás után csupán a tudós ruhájának foszlányait találták meg a romok között. Július 13. péntek. Kossuth-rádió: 8.10: Népzene. — 9.00: Magyar színjátszás Erdélyben. Ligeti József jegyzete. — 9.10: Ope­rarészletek. — 10.10: Mesedélelőtt az óvodában. — 10.30: Nyár van. nyár! Rácz Csaba makói VIII. osz­tályos pajtásnak a II. Szellemi öttusaversenyre beküldött írása. — 10.40: Jemnitz Sándor: Gordonka­zongora szonáta. — 11.00: Nők ne­gyedórája. — H.25: Könnyű zene. — 12.10: Népdalcsokor. — 14.15: Üttörő-híradó, — 15.10. Mit olvas­sunk? — 15.30: Húsz perc keringő. — 15.50: örek Hatábies Lagin könyvét rádióra alkalmazta Illés Szvetlána. — 16.40: Lukács István cimbalmozik. — 16.57: Műsorismer­tetés. — 18.00: Hétköznapok. Ri­portműsor. — 18.10: Atahualpa Yupanqui gitározik. — 18.10: Anna Magdaléna Bach Kis krónikáját ismerted: Borszék Dalma. — 18.50: Ifjú figyelő. — 20.25: Részle­tek Kacsóh Pongrác—Heltai Jenő János vitéz c. daljátékéból. — 20.50: Emberek között. Boldizsár Iván tollrajzai. — 21.00: Sporthír- ayló. — 21.20: A Magyar Rádió szimfónikus zenekara és a Magyar Állami Hangversenyzenekar ját­szik, vezényel Ferencsik János. — 22.15: Tíz perc külpolitika. — 22.25: A hangverseny folytatása. — 23.0/: Petőfi és Arany barátsága. — 23.10 : Lakatos Sándor és zenekara ját­szik. — 23.40: Alpár Gitta énekel, Fritz Kreisler hegedül. NÉPÚJSÁG Az MDP Heves megyei Párt- izottsága és a Megyei Tanács lapja Megjelenik hetenként kétszer: szerdán és szombaton. Szerkeszti: a Szerkesztőbizottság. Tagjai: Suha Andor felelős szer­kesztő. Papp János helyettes szer­kesztő. Gyurkő Géza és Törös Károlyné rovatvezetők Felelős kiadó: Komócsin Mihály. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Eger, Mártírok tere 1. Postafiók: 23. Telefon: 24-43, 24-44, 24-45. Hevesmegyei Nyomda V.. Eger. Felelős nyomdavezető: Mandula Ernő. A HAZAFIAS NÉPRONT Megyei Iroda Széchenyi utca 16. szám alól SZABADSÁG TÉR 15. SZÁM ALA KÖLTÖ­ZÖTT. Hivatalos idő; reggel 8-tól délután fél 5 óráig. Nagyszerű győzelmei aratott Heves megye ifjúsági labdarúgó-csapata HEVES MEGYE—HAJDÚ MEGYE 4:1 (2íÖ) Szolnok, 4©i néző, V: Almási. Heves megye az alábbi összeállí­tásban játszóit: Bacsa, Gugyella, Schmidt, Udvari (Boronkai)—Kele­men, Pál—Hídvégi, Hanty, Ju­hász, Ivony, Báthi. Edző: Seres Gyula. Heves csapata széllel hátban, nagy erővel kezdte a játékot, es határozott fölényt harcolt ki. Ju­hász lövése hajszállal mellé szállt, majd Hanty labdája kerülte el a kaput. A jól játszó hevesi védelem biztosan hárította Hajdú csapatá­nak »szórványos támadásait. Egy ilyen ellentámadásnál Bacsa nagy bravúrral mentette szögletre Ben- csik lövését Rögtön utána Kele­men labdájával Hídvégi elfutott a szélen, beadását Hanty Juhász elé perdítette,. akinek lövését a kapus csak szögletre tudta ütni. A szögletrú'gás után kavarodás tá­madt Hajdú kapuja előtt, végül Ivony nagy erővel a bal alsó sa­rokba vág.a a labdát, 1:0. A gól után sem változott a játék képe, Heves csapata maradt a kezdemé­nyező A 32. percben Udvari lab­dájával Ivony futott el a szélen. A balösszekötő a vele egymagasság- ban futó Juhász elé adta a lab­dát, aki okosan hátra gurított, s a jó ütemben érkező Hanty ha­talmas lövése kapufáról Juhász elé patant, aki a bal alsó sarok­ba bombázott, 2,0. Szünet után Hajdú kezdett job­ban, s egy darabig átvette a já­ték irányítását Az 55 percben Ba­csa merész előrevetődéssel szedte le a labdát az előretörő csatár lá­báról. A 70. perctől Heves csa­pata nagy hajrába kezdett, ennek ellenére Hajdú ért el gólt. Ke­lemen hazaadással akart tisztázni egy veszélyes helyzetet, de a labda a meglepett Bacsa keze kö­zött a hálóba gurult, 2:1.. A 35. percben korszerű hevesi támadás futott végig a pályán: Pál—Bathy —Hidvégi volt a labda útja, a szélső kapura tört és a kimozduló kapus mellett megszerezte a 3. gólt. 3:1. Kéo percre rá újból a gyors Hídvégi kapta a labdát, szél­sebesen elfutott a szélen és a há- .lóba bombázott, 4:1 Az utolsó per­cek kis Heves fölény jegyében teltek el. Heves megye csapatában Kele­men a mezőny legjobbjának bizo­nyult, de kitűnő teljesítményt nyújtott Bacsa, Hanty, Hídvégi es Schmidt is. A csapat minden egyes tagja dicséretet érdemel lelkes já­tékáért Igyekeztek betartani a .aktikai utasításokat, ami végered­ményben értékes biztos győzelmet eredményezett. Vasárnap Miskolcon Szabolcs megye csapatával játszik csapa­tunk. Tóth László hevesvezekényi le­velezőnk a Pélyi FSK—Hevesveze­kényi FSK közöijt lezajlott barát­ságos labdarúgó mérkőzésről szá­mol be. A Pélyi FSK június 4-én meghívta Hevesvezekény csapatát egy ba­rátságos mérkőzésre, miután a pé- lyiek a bajnoki mérkőzésen 3:0 arányban vereséget szenvedtek az újonc hevesvezekényiektől. A barátságos mérkőzésen olyan Játékosok is részt vettek Pély ré­széről, akik fegyelmi úton el let­tek tiltva a játéktól, s bár a ha*\ zaiak 2:l-re győztek — a vendégek testi épsége többször veszélyben forgott és a közönség is ellensége­sen viselkedett velük szemben. A visszavágóra július 1-én került volna sor. ám a hevesvezekényiek hiába várták a pélyieket, — azok aæ adott becsületszó ellenére sem jöt­tek el A vízilabda OB I-ért BP. VASAS-EGRI BÁSTYA 9:2 (4:1) Utassy közepes idővel is országos bajnokságot nyert a 200 m-es mellúszásban Eger, 300 néző. V: Lanter. Bp. Vasas: Jeney—Kotrás, Dem- jén—Markovics—Szakács, Szívós, Kiss. Edző: Bozsi Mihály dr. Egri Bástya: Minárovics—Válent Mezei—Kádas—Fodor, Utassy, Gyergyák. Edző: Baranyai György. Hatalmas iramDan indult a já­ték. Kiss tőié lőtt, majd Minárovics rosszul kidobott labdáját szívós elcsípte és nagy lövést küldött a Jobb sarokba, 1:0. Ezután Kádas távoli lövése mellé szállt, Szívós labdáját pedig Minárovics védte jó érzékkel. Nem sokkal később Kiss átadását Szívós remekül vágta a léc alá,2:1. Nem csökkent az iram, Utassyt és Kotrást kiállították, Demjén felúszott a kapu elé, Mi­nárovics azonban hárított. A Bp. Vasas gyors megugrással minden alkalommal veszélyt jelentett az egri kapura. Markovics felúszása után Demjén teljesen tisztán kap­ta a labdát és közelről megszerezte a 3 Vasas gólt. A Bástya védelme most is elaludt. Ezután jó egri támadás végén Válent labdáját Me zei biztos helyzetben mellé lőtte, majd Szívós svéd-csavarja kapott tapsot. A következő gólt Kiss sze­rezte 4:0. A félidő utolsó percében Kotrás szabálytalanul szerelte Utassyt, s a megítélt 4 méterest az egri középcsatár a hálóba vág­ta, 4:1. A II. félidő Vasas góllal kezdő­dött: Szakács az üresen hagyott kapuba küldte a labdát, 5:1. Esett az iram. Utassy kiállítása után emberelőnyhöz jutotttak a vendé­gek, s unalmas adogatás után vég­re Kotrás labdája utat talált Mi- nárovits kapujába, 6:1. Ezután Sza­kács 4 m-esbol, majd Szívós két nagy lövéséből 9:l-re alakult az eredmény. A befejezés előtti per­cekben ismét élvezetessé vált játék, a Vasas védők hibájából Utassy gólt szerzett, s így 9:2 lett a végeredmény. A jó formában lé­vő Bp. Vasas könnyen nyert. Gyors megugrásaik, robbanékony előretöréseik túl nehéz feladat elé állították az egri védőket. A Bástyából senklsem nyújtott jó teljesítményt, legfeljebb Válent és Utassy időnkinti játékát lehet megemlíteni. Fazekas (Ózdi Vasas) nyerte az Egri Bástya országúti kerékpáros versenyét Eredetileg háztömbkörülinek hirdették a versenyt, ám az Eger­ben tartózkodó nagyszámú kirán­duló miatt megnövekedett forga­lomban lehetetenné vált annak megrendezése Így országúti versenyt bonyo­lítottak le a felsőtárkányi útszaka­szon. melyen az Egri Bástya, Eg­ri MSTK, Ózdi Vasas, Nyíregyházai Törekvés és a Putnoki Bányász versenyzői vettek részt. 34 fő állt a rajthoz a 80 km-es távon. Eredmények. Felnőtt versenyke­rekesek: 1. Fazekas (Ózdi Vasas) 2:15:25. 2. Lakatos (Egri Bástya), 3. Bajzáth (Egri Bástya) mindket­tő rajta. Ifjúsági versenykereke­sek (50 km): 1. Szilágyi (Nyíregy­házai Törekvés) 1:17:00, 2. Mol­nár (Nyíregyházai Tör.), 3. Va- lentinyl (Egri Bástya), 4. Kalotai (Egri Bástya) mindhárom rajta. Ifjúsági vaskerekesek (20 km): 1. Szombati (Nyíregyházai Tör.) 36:30, 2. Mészáros Pál (Ózdi Va­sas), 3. Agusztinyl (Nyíregyházai Tör.) 4. Kiss Béla (Egri Bástya) mind rajta. Serdülő vaskerekesek (16 km): 1. Garabás F (Egri Bás­tya) 26:42, 2. Lakatos (Egri Bás­tya), 3. Molnár (Nyíregyháza? Tör.), 4. Hargitai (E. MTSK) mind rajta. Segédmotorvezetői igazolvány rendszeresítése A segédmotorok üzembiztosabb kivitelezése lehetővé teszi, hogy a segédmotoros kerékpároknál elte­kintsünk a kismotorkerékpár veze­tői igazolvány megkövetelésétől. Ezért a 75 m3-es, vagy ennél kisebb hengerűrtartalmú segédmo­torral felszerelt kerékpárok veze­tésére Segédmotorvezető igazol­vány “-t rendszeresítettünk. ,,Segédmotorvezetői igazolvány‘*-t az a személy kaphat, aki a) 16. életévét betöltötte, b) testi fogyatékosságban nem szenved, látási képessége megfele­lő és nem idült alkoholista. c) közlekedésrendészetből sike­res vizsgát tesz. A testi alkalmatosságot a vizsga- biztos állapítja meg a jelentkező külső megjelenése és látási pró­ba alapján. A közlekedésrendészeti vizsga tananyagát a menetsebesség, az előzés, a kitérés, a megállás, a várakozás, a forgalmi elsőbbség, az útkereszteződésben való átha­ladás szabályai, az irányjelzés, a világítás, és a hangjelzésekkel kapcsolatos rendelkezések, továb­bá a forgalmat irányító rendőr kar- és fényjelzéssel, valamint a közúti jelzőtáblákkal kapcsolatos tudnivalók képezik. A vizsgáztatást és a segédmotor- vezetői igazolvány kiadását a vá­Apró hirdetések Rekamiék, fotelok, székek, kevés előleggel, hathavi részletre. Závod- szky kárpitos, Budapest, Dohány utca 5. A Gyöngyösi Kézműipari Válla­lat felvesz azonnali belépésre ott­hon dolgozó női és férfi fehérne­mű, valamint nőiruha varrónő be­dolgozókat. fizetés kollektív sze­rint. Jelentkezni lehet Gyöngyö­sön, Sztálin —tér 8. sz., valamint Egerben Rákóczi út 5. sz. alatt. Je­lentkezéskor a munkakönyvét, vagy helyette igazolást és személyi igazolványát mindenki hozza ma­gával. Felvételkor munkát azonnal adunk Nagyon jó karban lévő 250-es Zündapp motorkerékpár olcsó áron eladó. Forgács József, He­ves, Újvidéki út 16. sz. rosi, (kerületi), járási osztályok szabálysértési előadói végzik. A segédmotorok igazolólapjának kiadása Budapesten BM Budapes­ti Főosztály Közlekedésrendészeti Osztályán, a megyékben pedig a Városi és Járási Osztályok sze­mélyigazolvány és igazgatásren­dészeti alosztályán történik. A segédmotorvezetői vizsgára bocsátási kérelmen 2 forint, az igazolólap kiadása alkalmával pe­dig 1 forint összegben illetékbé­lyeget kell leróni. A segédmotor átírása alkalmával az adás-vételi szerződést illetékeztetni nem kell. EGER VAROS ANY AKÖNYVÉBŐL Születtek: Nagy László, Leitner Margit, Danyi Gyula, Simon Gyu­la, Horváth Zsuzsanna, Bányi Ju­dit, Papp István. Szendrey Júlian- na. Zimonyi István, Csányi Judit. Molnár János. Házasságot kötöttek: Barkóczi Jenő—Oláh Eszter. Kovács Kálmán —Csontos . Julianna. Török Kál­mán'—Vas Rozália, Nyerges Emil— Marmoly Anna, Kaszás Zoltán— Mikéta Gabriella. Meghaltak: Baráthy Istvánné, Mata Terézia. Kormos Sándor, Cseh Ferenc. Szeredi Antal. • Gyógyintézetünkben megüresedett vízvezeték szerelői állásra szak­munkást keresünk. Fizetése az eü. dolgozók fizetése szerint. A szak­munkás elhelyezéséről megfelelően gondoskodunk. Állami Gyógyinté­zet, Kékestető. Salak díjtalanul kapható a Gyógyfürdő kazánházánál. Egri kétszobás, beköltözhető ház eladó. Érdeklődés Jankovich utca 10. sz. Egy db 125-ös Csepel motorke­rékpár eladó. Szabó Ferenc, Ke- recsend. Eladó 10 család méh, fekvő kap­tárral. Hatvan, Horváth Mihály út 49. sz .alatt. Üzembiztos Pannónia motorke­rékpár, kifogástalan állapotban ti­zennégyezerért sürgősen eladó. dr. Jenei, Tamaszentmiklós. A Nemzeti Sportuszodában ren­dezték meg a Magyar Népköztár­saság országos felnőtt férfi és női úszóbaj nokságát. Az egri versenyzők közül Utassy közepes idővel is bajnokságot nyert, a többiek mérsékelt telje­sítményt nyújtottak. lOOm ffi. gyorson Kádas jól kez­dett az utolsó 10 méteren azonban visszaesett és csak a 4. helyei tudta megszerezni 5*.8-as Idővel. A bajnokságot az 58-at úszó Nyé­ki szerezte meg Dobay (58.3) es Kárpáti (58.8) előtt. 100 m női gyorson világviszony­latban is nagyszerű mezőny állt rajthoz és ragyogó eredmények születtek! Bajnok lett Gyenge Valéria l:*4.l-cal, 2. ördögit 1:05.8, 3. Littomereczki 1:86.5, 2. Gyergyák Magda gyenge formában úszott, 7. Jól van Az Egri Bástya NB Il-es csapa­ta szépen hajrázott a tavaszi idény­ben, ez azonban csak annyit jelen­tett, hogy az együttes nem szakadt le a táblázat alsó részében tanyázó csapatoktól és felcsillantotta a bentmaradás reményét. Persze, ez csak úgy volna lehet­séges, ha a csapat mindenegyes tagja —, mindezek tudatában — becsületesen résztvenne az őszi for­dulóra való felkészülésben. Sajnos, ez azonban nincs így! Az eddigi 4 (!) edzésről hiányzott például Bajuhovszky, Deák, Husy és Tomsó, de rajtuk kívül is akad­nak olyanok, akik nem értik meg: ez az aránylag gyenge együttes csak kirobbanó erőnlétű játéko­sokkal veheti fel a többiekkel a küzdelmet, s maradhat — sok ezer lett, Csuhány Mária pedig a 8. helyen végzett. 200 m ffi. gyorson Kádas szin­tén jó kezdett, a második hossz­ban azonban visszaesett és 2:14.2- vel negyedik lett. A győztes Ács ideje 2:10.5 volt. Ezután került sor a 200 m-es ffi. mellúszásra. Utassy végig nagy küzdelmet vívott Fábiánnal, végül is kis különbséggel győzött az egri fiú — közepes idővel. A 20» m-es ffi. mellúszás bajnoka te­hát Utassy Sándor 2:43.6 2. Fá­bián 2:44, 3 Aradi 2:49.3. A fia- Pócsik kitűnő úszással 2:51.1-es idővel az ötödik helyen végzett. A Nagy—Huszár—Csuhány—► Gyergyák összeállítású 4X100 m női gyorsváltónk 5:10.3-mal a har­madik helyre került a Bp. Törek­vés (4:30.3) és a Bp. Kinizsi (4:57.5) mögött. ess így? egri dolgozó örölnére — továbbra Is NB Il-es csapat. Ehhez azonban minden edzésen való szorgalmas részvétel szükséges. Valahogy úgy fest a dolog, hogy ezeknek a já- tokosoknak kisebb gondjuk is na­gyobb az edzéseken való megjele­nésnél. Ugyanakkor hibásnak tartjuk a sportkört is, mely többheti kalória- pénzzel tariozik a Játékosoknak, holott ezt népi államunk biztosítja az NB Il-es sportolóknak. S hogy ne csak mindig a rosz- szat vegyük észre, dicsérjük meg azokat a játékosokat — Boros. Hanus, Madaras, Répás, Hubert, Nagy Miklós — akik, az elmaradt kalória-pénz ellenére is lelkesen lá­togatják az edzéseket és készülnek az őszi nagy harcra... Tenisz: A Szegeden megrendezett orszá- los vidéki egyéni és csapatbaj- tokságon szépen szerepeltek az îszaki terület versenyzői, akik ve­retlenül nyerték meg a csapat- bajnokságot. A csapatnak miskolci és diósgyő­ri versenyzőkön kívül tagja volt az egri Csathó Judit, valamint Po- korny is. Egyéniben Csathó Judit a legjobb 3 közé került, s ott nagy küzde­lemben vereséget szenvedett a diós­győri Brossmanntól, így Csathó kiesett a további küzdelemből. A bajnokságot végül is Brossmann nyerte. Igen értékes a vegyespárosban a Csathó—Pokomy pár harmadik helyezése. Csathó meghívást kapott az ifjúsági Tízek Bajnokságára, vala­mint a felnőtt magyar bajnokság­ra is. Július 7—8-án rendezték meg Egerben Heves megye ifjúsági tenisz-bajnokságát Az egriek mellett örvendetes fejlődésről tet­tek bizonyságot a gyöngyösi és a selypi fiatalok. Különösen Fá­bián és Gulyás mutatott jó for­mát. Eredmények: Leány egyes: 1. Szabó Ildikó (Egri Építők), 2. Cso- csán (Egri Bástya), 3. Nagy Dóra (Gy. Bástya). Fiú egyes: 1. Jánosi (E Építők), 2. Vály (E. Bástya), 3 Fábián (Selyp). Leány páros: 1. Szabó—Csocsán (E. Építők—E. Bástya). 2. Badóczi—Nagy Dóra (Gy Bástya). A Népújság Tofó-tájékoztatója 1. Magyarország—Lengyelország. A magyar válogatott mintha Javulna, így győzelme valószínű. 7. Budapesti Szikra—Budafoki Építők. A Szikra sokszor játszik döntet­lenül, most is ez várható. 2. Lengyelország B—Magyaror­szág B. X 8. Bp. Spartacus—Gödöllői Dózsa. Nehéz megjósolni a mérkőzés kimenetelét 1X2 A minden csapatrészben Jobb Spartacus többgólos győzelmére van kilátás. 1 2 3. Magyarország Ifjúsági Váloga­tott—Lengyelország Ifjúsági Válo­gatott. 9. L Textilfestő—Vörös Csillag Traktorgyár. Æ magyar Ifi biztos győztesnek látszik. 1 Gyenge két csapat találkozóján a jobb napot kifogó csapat győz.. 1 4. CDSZA Moszkva—Buresztnvik Kisinyov. A CDSZA gyenge formában van. Pályaelőnyével esetleg a döntet­lenre lesz képes. x 2 1». Vasas Turbó—Törekvés Autó- taxi. Hasonló az előző találkozóhoz, de itt az egyes könnyen elkép­zelhető. 1 5. VL Kispest—Szikra Gázművek. A Kistext csoportjában 2-ik, a Gázművek utolsó helyen végezte a tavaszi, fordulót. így nem kétsé­ges a Kistext győzelme. 1 11. Csepeli Szikra—VL Börellátő. A Bőrellátó jobb képességű csa­pat és győzelme nem lenne meg­lepetés. 2 6. Törekvés Szállítók—Vasas Di­namó. 12. Építők Iparterv—Törekvés FVV. Egyforma képességű két csapat találkozóján a döntetlen áll elő­térben. X 1 Az Iparterv még nyeretlen ezért Is a vendégek győzelmével kell számolnunk. 2

Next

/
Oldalképek
Tartalom