Népújság, 1954. október (78-86. szám)

1954-10-03 / 78. szám

Vf LAG PROLETÁRJA/ EGYESÜLJETEK! NÉPÚJSÁG AZ MDP HEVESMEGYEI PÁRTBIZOTTSÁGÁNAK LAPJA X. ÉVFOLYAM, 78. SZÁM. Ára 50 fillér 1954 OKTÓBER 3, VASÄRNAP Az utolsó negyedév küszöbén Két nappal ezelőtt eredményekben gazdag negyedév vé­gére tettüiiK pontot. A negyedéves fordulók határkövek, ipari termelésünk Határkövei is. Ebben az évben immár a har­madik ilyen határkövet léptük túl és most igen hasznos dolog — jó gazda módjára — egy kis szamaoast készíte­nünk. Mindannyiunk közös örömére több olyan ténnyel talál­kozhatunk, mely azt matatja, hogy erőfeszítéseink nem vol­tak hiábavalók. Cementgyáraink a kezdeti nehézségeken túl­haladva, mar teljesítik tervüket. Augusztus hó végén már tervet teljesítő üzem lett a Bélapátfalva! Cementgyár is. A júniusi pangás és visszaesés után újra talpraáüt és élvonalba került a Mátravidéki Szénbányászati Tröszt. Az anyag­hiánnyal küzdő Kitérőgyártó Üzemi Vállalat is több hónapon keresztül teljesítette tervét. Cukorgyáraink leMriiamearetesen felkészültek az idényre, s munkájukkal máris szolgálják » lakosság jobb élelmiszerellátását. Ebben a megyeáéveea tűz­ték az Egri Lakatosárugyár és a fiatal Kossal XI-es akna homlokzatára az Élüzein-cím ötágú csillagát. Becsülettel helytálltak a Mátravidéki Erőmű dolgozói is. • De a régi hibák, sajnos, továbbra is kísértenek. Nem so- í kát javult Egeresein helyzete, a Váltógyár anyagellátása. Hí- | bák vannak úgyszólván mindenütt a termelési mutatóknál. Még mindig elég drágán termelünk, magas az önköltség. A aolgozók ajkáról sok panasz hangzik el a rossz minőségre, kezdve Petőfióánya lignitjétől egészen a Dohánygyár készít- menyéig. Bár találkozhatunk az anyagíakarékosság szép \ példáival, de még bővebben a pazarius elrettentő eseteivel, a munkaiegyelem lazaságával. Ahhoz, hogy a továbbiakban okosan gazdálkodjunk, nem árt, lia nagyvonalakban is, de tervet készítünk. A számvetés után az utolsó negyedév küszöbén tekintsünk előre, nézzük meg, mit kell tennünk, s hogyan. Kezdjük talán a feladatok általános részével. Megyénk minden iparágára és minden üzemére kivétel nélkül továbbra is vonatkoznak a III. pártkongresszus határozataiból fakadó feladatok. Az egyenletes tervteijesítés, a jó minőségű munka, a magas önköltség csökkentése, az anyag és energia takaré­kos felhasználása, a munkafegyelem állandó javítása. A ne­gyedév utolsó hónapjaiban beköszönt a tél is, mely számtalan nehézséget gördíthet ipari termelésünk útjába. A télre való felkészülés nagy feladata közben ez az időszak ad utolso alkalmat arra, hogy az évközben történt lemaradást foko­zatosan pótolják üzemeink, adósság nélkül köszöntsék az új esztendőt. E követelményeken kívül minden üzemnek és iparágnak megvannak a maguk kisebb speciális feladatai. Bányáinktól több és jobb minőségű szenet kér az ország. Petöfibányai 1 és egercsehi bányászaink ügyeljenek jobban a szén tisztása- ) gára. A tetemes bányafa felhasználás szigorúbb takarékos­ságra inti megyénk bányászait. Még a tél beállta előtt fel­tétlenül szükséges az eiővájások szorgalmazása, hogy ele­gendő munkahely álljon a dolgozók rendelkezésére. Cément­és téglagyáraink egészen a nagy javítások kezdetéig, folyama­tos üzemeltetéssel pótolják adósságukat,! hisz építkezéseink­hez rengeteg cementre, mészre, cserépre és téglára van szük­ség. A Bélapátfalvai Cementgyár a tervteljesítés mellett az önköltségcsökkentésre fordítson fokozottabb gondot, mert még mindig igen drágán termel. Építőiparunk a fagy be­álltáig szorgalmas, tervszerű, jő minőségű munkával is pótolhatja nyári mulasztását. A kedvező időjárás jó kihasz­nálásával határidő előtt fejezzék be a mezőgazdasági építke­zéseket, s a munkáslakások építését. Élelmiszeriparunk — ezek között cukorgyáraink — munkájuk oroszlánrészét a negyedik negyedévben végzik. Lelkiismeretes munkájuk, je­lentős exporttervük határidőre való teljesítése elősegíti élet- színvonalunk emelését, dolgozó népünk jobb ellátását. Hogyan fogjunk hozzá a munkához? Milyen módszerek segítségével dolgozhatunk sikeresen az év utolsó negyedé­ben? Felmérhetetlen segítség és a siker biztos záloga a szocia­lista munkaverseny lendítőereje. Erről már számtalan eset­ben meggyőződhettünk. A III. pártkongresszus előtti munka- verseny üzemeinkben az évelejei adósság törlesztését, az első féléves terv sikerét eredményezte. Augusztus 20-a előtt ismét magasra lobbant a munkaverseny lángja. Petfífibánya járt elől jő példával, amikor a III. negyedéves terve sikerét a munkaverseny mindent magával ragadó erejére bízta. Két je­lentős eseményünket, a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 37. éves évfordulóját és a tanácsok választását ismét a szén­Í csata győzelmével akarják ünnepelni. Csatlakoztak a MÄVAG felhívásához, s többi között vállalták, hogy éves tervüket december 10-re befejezik. 46 ezer tonna szénnel adnak töb- j bet a hazának. A meddőszázalékot egy százalékkal csöfcken- f tik, a bánvafa és áram takarékos felhasználásával 120 ezer ) forintot takarítanak meg. Reméljük, hogy az altáró dolgozói- í nak példája követőkre talál megyénkben. A felajánlások és vállalások természetesen csak akkor hozhatnak kellő sikert, ha azokat a dolgozó tömegek lelke­sedése, aktivitása, a gazdasági és műszaki vezetők támoga­tása elősegíti. A dolgozó tömegek támogatása, aktív segítség­nyújtás kianadhatatlan erőforrás, termelési sikereink záloga. Hogyan tudjuk biztosítani ezt az aktivitást, támogatást? Elsősorban példamutatással. Ez a kommunisták nagyszerű feladata: a ré'dsmotatás. Ott ahol a kommunisták nőidét mutattak, ahol a kommunisták lelkiismeretes, becsületes munkát végeztek, takarékosan bántak a bányafával, vas­sal. energiával, vagy énnen a dobőnvlevelekkel. a munkaidő minden percét kihasználták, ott példájuk követőkre talált a pártonkívüliek között Is. A negyedik negyedév kezdetén újra termelési értekezle­teket tartanak üzemeink. A dolgozók ilyenkor járulnak hozzá iavaslataikkal, tanácsaikkal a feladatok sikeres megoldásához, üzemeink vezetősége hallgassa meg most is a dolgozók javas­latai . kezdeményezéseit, orvosolja panasza’kat, gondoskodjon munkavédelmükről, teremtsen erős összekötő kapcsot a ter­melőmunkát végző emberek százaival. A tanácsválasztás napjai előtt állunk. Ez ,az esemény most igazán megköveteli mindannyiunktól a szoros nemzeti népi egységet. Nemcsak a politikai életben hanem a terme­lésben is egységre, közös összefogásra, együttműködésre van szükség. Ez a nagy összefogás, baráti kézszorítás, a feladatok , közös megoldása biztos záloga lesz a negyedik negyedév ter- {_ melési sikereinek. Épül az egri borkombinát. Gál János és Mácsai László munkavezető kőművesek a feldolgozó üzem bejáratán dolgoznak ELŐRE NOVEMBER 7 MÉLT Marosán Pál 40 előfizetővel nö­velte a pártsajtót olvasók táborát. Fülöp Sándorné kiváló sajtó- terjesztő az egri Finomszerel- vénygyárban. \ mezőgazdaság fejleszt esi terv végrekjlásáért Boconád község dolgozó pa­rasztsága, a helyi termelőszövet­kezet tagsága a mezőgazdasági termelés fejlesztéséről szóló párt- és kormányhatározat vég­rehajtásáért versenyre hívta He­ves megye dolgozó parasztjait. Vállalták, hogy a betakarítást a legsürgősebben elvégzik, s azt követően, három napon belül be­fejezik a szár-letakarítást is. Különös gondot fordítanak az őszi kenyér- és takarmánygabo­na talajelőkészítési munkáira, s az őszibúza vetését, területük 40 százalékán keresztsorosan. ok­tóber 25-re befejezik. Vállalást tettek a mélyszántás, a trágya zás, valamint az átteleltetés szakszerű és gondo-s elvégzé­sére is. Petőfi altáró versenyfelhívása november 7 tiszteletére Nagyon lemaradtunk a kapások begyűjtésével Termelőszövetkezeteinknél és az egyénileg dolgozó parasz­toknál napjainkban legfonto­sabb a kapásnövények be­gyűjtése, a iövőévi kenyér elő­készítése, és gondoskodás az állatállományról. Falvainkban és községeinkben a kapásnö­vények betakarításával együtt járás halad a kapásnövények be­gyűjtése is, bár igen sok helyen nem megfelelő ütemben. Szeptember 30-ig megyénk járásaiban a külön­féle kapások begyűjtésében a következő eredményeket érték el: Egri Füzesabonyi Gyöngyösi Hatvani Hevesi Pétervásári kukorica napraforgó burgonya s z ázalékba n 19.8 44.5 29.9 36.8 35.7 17.6 28.1 35.9 24.5 37 45.3 20.4 32.8 36.1 21.1 8 13.6 18.7 Silózzunk minél több takarmányt { Az állatállomány jó téli takar- ; mányellátására termelőszövetke- j zeteink nagymennyiségű takar- > mányt silóztak be. A meglévő ( silógödröket új silóépítési hite) J igénybevételével számos terme­Í lőszövetkezetben kibővítik. A verpeléti Dózsa tsz-ben már el­készült az új 300 köbméteres ! silógödör, a szövetkezet tagjai eddig csaknem 200 köbméter S csalamádé- és egyéb takarmány­félét pácoltak télire. A boconádi Petőfi termelőszövetkezet tagjai közel másfélszeresére növekédeit állatállományuk részére már 300 köbméter silókukoricát, az eger farmosi Uj Barázda tsz-ben 200 köbméter zöldtakarmányt silóz­tak. Megyeszerte nagy az érdeklő dés az új silóépítési akció iránt is. A hatvani járásban eddig 1000 köbméteres új siló építését kezdték meg, a hevesi járásban pedig 700 köbméterrel bővítik meglévő silójukat a következő hetek folyamán. Szőlőtelepítések megyénkben A kormányprogramul el­bán zása óta megnövekedett megyénk dolgozó parasztjai­nak szőlőtermelési kedve. Ez én tavaszán közel 400 hold új szőlővel, növelték a mealévő Í ^azdasápokat. Az atkári Micsu­rin termelőszövetkezet tagjai, •íz abasári termelőszövetkeze- )'ek és egyénileg dolgozó pa- asztok több mint 250 ezer gyökeres oltványt ültettek el A gépállomások Sztalinyec- traktorai már megkezdték a talajelőkészítést a tavaszi új telepítések alá. A gyöngyösi járás tsz-ei közel 100 holdra elegendő gyökeres oltványt igé­nyeltek. Megyénk termelő- szövetkezetei, egyénileg dolgo­zó parasztjai tavasszal több mint 200 ho’dat telepítenek be új szőlővel. Ml, Petőfl-altáró dolgozói ebben az évben is mindig jő munkát \Tégeztünk. Elnyertük a Szakszervezetek Megyei Ta­nácsának vándorzászlaját és a III. pártkongresszus tisztele­tére folyó versenyben a Köz­ponti Vezetőség dicsérő okle­velét. Az év hátralévő részé­ben is jó munkánkkal akarjuk szolgálni dolgozó népünket. A Nagy Októberi Szocialista Forradalom 37. évfordulóját és a népfront választásokat jobb munkával akarjuk ünne­pelni, ezért csatlakozunk a MÄVAG felhívásához és ver­senyre hívjuk megyénk ösz- szes üzemét a Heves megye legjobb üzeme-etm és a vele járó vándorzászló elnyerésé­ért. Versenyfeltételeink az aláb­biak: 1. Negyedik negyedéves ter­vünket december 29-re, éves tervünket pedig december 10-re befejezzük, s ezzel éves tervünket 6.3 százalékkal túl­teljesítjük. Ez 46 ezer tonna többtermelését jelenti. 2. A megengedett meddő- százalékot egy százalékkal csökkentjük. 3. Önköltségcsökkentésben szeptembertől az év végéig a következőket vállaljuk. Meg' takarítanak 500 köbméter bán nyafát és 80 ezer kilowatt ára­mot. Ennek összege 120 ezer forint. 4. A negyedik negyedévben 20 sztahanovistánk adja át munkamódszerét új bányá' szoknak. 5. A munkafegyelmet meg­szilárdítjuk és az igazolatlan műszakok számát 0.4 százalék­ra csökkentjük. Jó szerencsét! NOVAK JÓZSEF ÜB-elnök SZOMSZÉD LÁSZLÓ párttítkár ' SÁTORI SÁNDOR főmérnök Uj belépők a szövetkezetekbe Napról napra új tagokkal erősödnek tsz-eink. Augusztus 1 óta 155 egyénileg dolgozó paraszt választotta a szövet­kezeti gazdálkodás útját A kiskörei Dózsa tsz-be hetvenen léptek be az elmúlt hetek alatt, az abasári tsz-ben 12 család, a mezőtárkányi Győze­lem tsz-ben 9 család kezdte meg a munkát. A hevesi Petőfi termelőszövetkezet tagjai a napokban levelet írtak azok- n"k a szövetkezeti tagoknak, akik az elmúlt években kilép­tek közösségükből és az ipar­ba mentek dolgozni. Levelük­ben megírták az idei gazdag termés eredményeit és azt is, hogy a következő évek még jobb termésátlagaihoz több tagra van szükség. A tsz vezetősége és tagsága örömmel várja z üzemekből visszatérő tagokat. A jegyzésben is példát mutatnak a termelőszövetkezetek Megyénk termelőszövetkeze­teiben csaknem mindenütt be­fejezték a békekölcsönjegyzést. Szeptember 30-án, délelőtt a tarnabodi Kossuth tsz, a kom­lói Kossuth is jelentette: va­lamennyi tag jegyzett békeköl­csönt. A legtöbb termelőszö­vetkezetben, így a verpeléti Dózsában is, a párttitkár Ha- dobás István kezdte meg a jegyzést, 500 forintot adott köl­csön a nép jólétének növelé­sére. A besenyőtelki Honfog­lalás tsz párttitkára, Radó Vilmos is elsők között aján­lotta fel pénzét. Radó Vilmos ellátogatott a szövetkezet töb­bi tagjához, beszélgetett ve­lük és felvilágosítása nyomán egy nap alatt húszán jegyez­tek. Mezőtárkány szövetkezeti községben a népnevelők a ha­tárban is felkeresték a dol­gozó parasztokat, büszkék is lehetnek eddigi eredményeik­re, mert 210 dolgozó paraszt írta már eddig nevét a jegy- zésgyüjtő-ívre. Megyénk tsz-einek tagjai ed­dig 60 százalékkal több béke­kölcsönt jegyeztek, mint az elmúlt esztendőben, a jegyzett összegből 10 kétszoba-konyhás családi házat lehetne felépíte­ni. Versenyre hívom a gyöngyösi járás sertésgondozóit A napokban fejeztem be igen szép eredménnyel a második fél­évi sertésfiaztatást: 26 középter­metű tenyésztett mangalicaser­tésnek 156 malaca lelt. A kis malacok etetésére, tisztántartá­sára nagy gondot fordítok, mert ízt szeretném, ha ezek is — a tavasziakhoz hasonlóan — szé­pen fejlődnének. Tavasszal 60 napos korukra több mint 16 ki­lósak voltak. Az állatok egészségére Krausz Jenő, a községi állatorvosunk is ügvel. gyakran meglátogatja a szövetkezetét. tanácsokat ad. Seríésgoridozásban, az elhullás csökkentésében versenyre hívom a gyöngyösi járá's összes sertés- gondozóját. A verseny győz'ese az lesz, akiné' hat hónapig nem lesz sertéselhullás. Petró Mihály, Vámosgyörk, Haladás tsz.

Next

/
Oldalképek
Tartalom