Népújság, 1954. március (17-24. szám)

1954-03-04 / 17. szám

■f.V .VA-A«» • 0 VriÂS PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! NÊP UJS A G X. ÉVFOLYAM, 17. SZÁM. Ára 50 fillér 1954 MÁRCIUS 4. EMLÉKEZZÜNK SZTÁLINBA Egy évvel ezelőtt, fájdalmas, szomorú hír járta be a . világot: meghalt Sztálin! 1953 március 5-én elcsendesedett az a szív, amely mindig az elnyomottakért, a szegényekért, az emberi szabadságért, a dolgozó ember jogaiért, megbecsüléséért dobogott. A veszteség nagy volt, szinte felmérhetetlen. Lenin halála óta nem érte ilyen nagy veszteség a világ dolgozóit, a földkerekség békéjéért, szabadságáért küzdő milliókat. Eltávozott az élők sorá­ból Lenin harcos társa, Lenin ügyének lángeszű folytatója, a Szovjetunió Kom­munista Pártjának bölcs vezére, tanító- mestere, a béke nagy barátja, pártfo­gója ... Sztálin elvtárs neve egyaránt végtelenül drága a szabad és az elnyomott országok dolgozóinak: Sztálin neve a béke, a sza­badság. A felszabadult országok fiai — köztük hazánk fiai is — ha megváltozott, szabad, boldog életükre gondolnak — Sztálinra gondolnak. Az imperializmus, a tőke igáját húzó elnyomott dolgozók, ha szabadulásukról, felemelkedésükről beszél­nek — Sztálint idézik. A gyarmatok pá­riái, akiket kifacsart az idegen elnyomás, ha független, szabad országukról álmo­doznak — éhségtől elhomályosuló szemük­kel Sztálint látják. A párt tette naggyá, halhatatlanná Sztálin elvtárs nevét. Az a párt, melyet Leninnel együtt alkotott, nevelt és edzett, az a párt, amelynek egységét, alapját, kommunista mártírok millióinak vére ol­vasztotta sziklakeménnyé; az a párt, amely az emberek legkiválóbbjait tömöríti soraiba: a kommunisták hatalmas pártja. Sztálin elvtárs az életénél jobban szerette a pártot és a népet — életét a párt, a nép ügyének szentelte. Nem felemlítette meg a fári terror, nem törtek meg a száműzetés keserves évei — élete végéig áldozatot nem sajnálva szolgálta a pártot, a népet. Leninnel együtt Sztálin elvtárs volt a Nagy Októberi Szocialista Forradalom lel­kesítője és vezére. Leninnel együtt Sztálin elvtárs volt a világ első szocialista álla­mának megalapítója. Ott állt az első szo­cialista állam bölcsőjénél, óvta, védte — hol mint a marxizmus-leninizmus nagy tudósa, hol mint zseniális hadvezér — míg a párt és a szovjet nép áldozatos mun­kájának gyümölcseként felépült a világon elsőnek a szocializmus. Fasiszta horda tört ekkor a virágzó szovjet államra. A finánctöke hiénái jó előre dörzsölték piszkos kezüket, s már marakodtak a kincsekben gazdag orszá­gon. A párt, a szovjet nép Sztálin elvtárs vezetésével áthúzta számításukat. A Sztálin elvtárs által irányított Szovjet Hadsereg a néppel szorosan együttmű­ködve kiűzte a fasiszta hódítókat és saját barlangjában puszííctta el a fasiszta fe­nevadat. A fasiszta támadás felmérhetetlen áldo­zatot követelt a szovjet néptől. A szovjet nép legnagyobb eredménye, hogy újjáépí­tette a hódítók által elpusztított gyárakat, városokat, kolhozokat és erőműveket — a párt. a kormány vasakarata, a nép önfel­áldozó hősi munkája legy őzött minden ne­hézséget, s napjainkban, mikor biztosan halad a Sztálin által megmutatott úton — a kommunizmus útján — messze maga mögött hagyta azt a gazdasági színvona­lat. melynek elérésekor a háború meg­szakította a békés munkát. Sztálin elvtárs elhunyténak híre mély fájdalommal töltötte el a Szovjetunióban élő milliók szívét. E szomorú napokat akarta kihasználni az imperializmust ki­szolgáló Berija, hogy megtörje a szovjet nép egységét és külföldi támogatással visszaállítsa a kapitalizmust. Nem sikerült a gálád, aljas terv. A szovjet nép a gyász napjaiban még szorosabban tömörült Lenin, Sztálin pártjához, nem feledte Sztálin elvtárs állandó figyelmeztetését, éberen őrizte a szocialista hazát. S az áruló Berija felett Ítélkezett a nép. Szovjetunió erőinek virágában, a gazdaság és a kultúra hatalmas fellendü­lése közepette halad a kommunizmus út­ján. A szovjet ipar 1953-ban két és félsze­resen felülmúlta az 1940. évi színvonalat. A fogyasztási cikkeket gyártó ipar hatal­masat fejlődött, csupán 1953-ban körül; belül 300 fogy asztási cikket gyártó üzem kezdte meg működését. Állandóan nő a dolgozók életszínvonala. 1953-ban csak az állami és szövetkezeti kereskedelemben 21 százalékkal több árut vásárolt a lakos­ság, mint 1952-ben. A Szovjetunióban napjainkban 57 millió ember — hazánk lakosságának hatszorosa — vesz részt különböző oktatásban. A Szovjetunió Kommunista Pártja a sztálini úton halad­va, egyik legfontosabb feladatának tartja az élenjáró szovjet tudomány virágzásá­nak, további szakadatlan fejlődésének biz­tosítását. A magyar munkások, parasztok, értel­miségiek milliói sem felejtik Sztálin elv­társat. Nem felejtik, mert az ő általa ne­velt és vezetett Szovjet Hadsereg hozta el számunkra — amiért a nép legjobbjai év­századok óta hiába küzdöttek — a leg­drágábbat: a szabadságot. Sztálin elvtárs­nak, a Szovjetuniónak köszönhetjük nem­zeti függetlenségünket, az ő baráti segít­ségével léphetünk rá a szocializmus útjá­ra. S mikor a lázas építőmunkában hibát követtünk el, Sztálin elvtárs tanítása fi­gyelmeztetett a hibára és megmutatta a helyes utat, melyen haladnunk kell. Sztálin elvtárs legbecsesebbnek, legér­tékesebbnek az embert tartotta. Gazdag élete folyamán az ember boldogulásáért, jólétéért harcolt. Utolsó zseniális művében gazdag örökséget hagyott a szocializmus országaira. Az egész társadalom állandó­an növekvő anyagi és kulturális szükség­letei maximális kielégítése biztosítását tűzte a szocializmus országai elé. E tör­vény betartásában követtük el a hibát. S a hiba kijavítását, e törvény betartását szolgálják most a párt júniusi, októberi határozatai, a kormányprogramm, a me­zőgazdaság fejlesztéséről szóló határozat és a különböző intézkedések. Sztálin eiv- társ arra tanította a pártot: erősítse állan­dóan a munkások és parasztok szövetsé­gét, harcoljon azért hogy' e szövetség tar­tós, szilárd legyen. Sztálin elvtárs tanítá­sa nyomán a szovjet paraszt virágzó, bol­dog életet teremtett magának a szovjet munkásosztály segítségével. Megyénk dolgozói — hazánk minden dolgozójával együtt —- nagy utat tettek meg az elmúlt évek alatt. Az egész ország­gal együtt megyénk is állandóan szépül, gazdag-od’ik. Az egykori papi birtokon gör­nyedő nincstelen ma felemelt fejjel jár — emberré, a társadalom megbecsült tagjá­vá vált. Az egykori summás, vagy munka­nélküli most gondosan dolgozza földjét, új — vagy megnagyobbodott — üzemünk egyik gépe fölé hajol, vagy éppen embere­ket nevel, tanít, vezet. A sztálini politika megvalósítását tükrözi a Gyöngyösi Vál­tó- és Kitérőgyár, az a számos termelő- szövetkezet, melyben boldog, megelégedett emberek munkálkodnak a szocialista me­zőgazdaság megteremtésén, az egyénileg dolgozó parasztnak nyújtott segítség, az új bölcsőde, az új iskola. Eltűnt a kétség, a bizonytalanság, nem kell már félni a holnaptól — népünk hosszú, évszázadok harca után révbe jutott, biztosan halad a kitűzött úton, a szocializmus felé. Nagy; győztes harcok vannak mögöttünk melye­ket pártunknak, népünknek köszönhetünk. Nagy győzelmek vannak előttünk, melye­ket pártunk helyes politikája, népünk ál­dozatkészsége biztosít számunkra. Pártunkat — melynek példaképe a Szovjetunió Kommunista Pártja, Lenin, Sztálin pártja — a sztálini útmutatás for­málta, acélozta népünk győzelmeinek szer­vezőjévé. Emlékezzünk Sztálinra és támo­gassuk minden erőnkkel a pártot további győzelmeinek útján! Népünket a sztálini békepolitika követése emelte a világ béke jéért küzdő milliók első soraiba. Emlékez­zünk Sztálinra és emeljük még magasabb­ra a béke ügyének zászlaját! Sztálin eivtárs halálának évfordulóján minden becsületes, jószándékú ember, kommunista és nem kommunista, munkás és paraszt, fehér, sárga, vagy feketebörű, Berlinben, vagy Koreában, Vietnam ős­erdeiben, vagy a Franco-börtönökben egy­aránt Sztálin elvtársra gondol és mind­egyikük erőt merít Sztálin elvtárs tanítá saiból. Emlékezzünk mi is a nagy Sztálinra, merítsen erőt megyénk népe is az előttünk álló nagy feladatok megvaló­sítására! Tartsuk magasra a sztálini zászlót és Sztálin elvtárs eszméjének megvalósításá­val egységesen haladjunk a boldog élet: a szocializmus felé! BARÁTI LÁTOGATÁS Petiteken délelőtt kedves vendég érkezett városunkba: J. M. Nyeprincev Sztálin-díjas fes­tőművész. Képei régi ismerő- seink, a „Harc utáni pihenő”, „üdvözlégy Leningrad”, a „Liza Csajkina” nálunk is nagy nép­szerűségnek örvendenek, mert a hős szovjet embereket ábrázol­ják. , sor, az igaz bátorság példáját mutatták. így számos harctéri találkozásból kristályosodott ki az elképzelése a Nagy Honvédő Háború hőséről. Ez volt az alap- gondolata nagy művének, a „Harc utáni pihenőnek”. " — „További munkám célja is az — mondotta Nyeprincev elv­társ — hogy minél színesebben, teljesebben és mélyebben tükröz­Az Ejj£î}>en járt Nyeprincev elvtárs ellátogatott a megyeszékhely képzőmíívészéihez is és értékes tanácsokat adott munkájukhoz. — „örömmel jöttem ebbe a városba — mondta Nyeprihcev elvtárs a fogadásnál — mert hallottam történelmi hagyomá­nyáról, az egri hősökről. Szeret­ném megismerni a várost, az itt élő képzőművészeket. Ezek a.ta­lálkozók szorosabbra fűzik a szovjet és magyar emberek ba­rátságát.” A fogadás után megtekintette a várost. Sokáig gyönyörködött a várból látható szép tájban. A - hóíödte hegycsúcsokról, a vár alatt elterülő városról, s a vár néhány részletéről vázlatokat. is készített, A kazamatákban — kü­lönleges építkezés, az, Eger vár ostromából fennmaradt műemlé­kek — régi fegyverek kötötték le figyelmét, majd ellátogatott a Dobó István Múzeumba, a Peda­gógiai Főiskolára, ahol a műem­lékeket és freskókat , tekintette meg. Este az MSZT-ben egri képző­művészekkel találkozott. Hossza­san beszélgettek a képzőművé­szet problémáiról. Nyeprincev elvtárs a képzőművészek kéré­sére elmondotta, hogyan festette Sztálift-díjas művét. — A Nagy Honvédő Háború első hónapjait a, leningrádi fronton töltötte. A körülzárt, hősiesen harcoló vá­rosban sok olyan emberrel talál­kozott, akiket megszeretett és örökre emlékezetébe vésett. Ott, a leningrádi fronton 1942 ke­mény telén olvasta Tvardovszkij gyönyörű költeményét, melynek hőse Vaszilij Tyorkin. A háború nehéz éveiben sokszor találko­zott igazi, élő „tyorkinokkal”, kik nehéz pillanatokban jókedvre de r-ítétték, felvidították bajtársai­kat,, amikor pedig tettre került a pe nyerte meg 'tetszését. Erről mondotta azt: „Ehhez a műhöa magyarázat sem kell, hiszen sár játmagáról beszél. Forma és szín szempontjából is kiváló.” Adler Miklós fametszeteiről megállapította, hogy aa élet reális szemlélete alapján készük tek. Igen tetszettek Nyeprincev elvtársnak Kátai Mihály törté­nelmi művei is. Itt is tanácsai nyújtott, egy-egy kompozíciónSt megmutatta, hol kell elevenebb színeket használni, felhívta g figyelmet arra, hogy a történek mi képek alkotásához hosszá vázlatkészítés és tanulmányozás szükséges. Kedves tanácsaival* bírálatával segítette képzőmül vészeinket. A témaválasztással kapcsolatban elmondotta, na­gyon fontos az, hogy a művé­szek az életjelenségek előtt na hunyják be szemüket. Legfonto­sabb a mai élet ábrázolása és hogy ez sikerüljön, arra van szükség, hogy a művész, ne zár­kózzon be szűk körbe, hanem érintkezzen az emberekkel, az élettel, gyűjtsön sok-sok tapasz« talatot, élményt. — „Ha sikerült nekem — mondotta — vissza­adni és jól ábrázolni a szovjet ember életét, hangulatát, ez azért volt, mert nemcsak közöttük, ha­Nyeprincev elvtárs a Bélapátfaívai Cementgyárban HHmtHHiHHHiKH-minHMmmmHiuiHmiHflmMHiMmMMmHMmHaHimmmii zem képeimen az egyszerű szov­jet emberek alakját, kimeríthe tetlen lelki gazdagságukkal és legyőzhetetlen, optimista erejük­kel.” Beszélgetés közben a szak­mai problémák egész sora vető­dött fel. Képzőművészeink igen sok kérdést intéztek Nyeprincev elvtárshoz, aki gazdag tapaszta­lataiból merítve válaszolt, ezzel is segítve képzőművészeinket. Elmondotta, hogy a Szovjet­unióban a vidéki képzőművészek is éppolyan megbecsülésben ré­szesülnek, mint a fővárosiak, se­gítik őket, ellenőrzik művészetü­ket, s igen nagy jelentőségűek a képzőművészeti alapok, melyek "z üdülést, pihenést biztosítják. Majd rátért1 a kiállított képek értékelésére, különösen Adler Miklós „Öreg paraszt” című ké­rtem velük együtt éltem és har­coltam.” Elmondottá, hogy a Szovjet­unióban nem fordul elő, hogy a képzőművészeknek ne lenne munkájuk. A klubok, gyárak, kolhozok, különféle szervezetek, iskolák, intézmények nagyszámú megrendelést biztosítanak. Ha mégis előfordul, hogy egyik-má­sik művésznek kevesebb a mun­kája, akkor a képzőművészeti szövetség segít nekik rendelést szerezni. Ezután baráti vacsorán vett részt, ahol a szovjet-magyar ba­rátságra ürítette poharát." Szom­baton délelőtt megtekintette a bélapátfalvi románkori templo­mot, s innen tovább utazott, hogy a többi, vidéki városban is megismerhesse a magyar embe­reket, magyar képzőművészeket.; Törös Karolyné AZ MDP HEVESMEGYEI PÁRTBIZOTTSÁGÁNAK LAPJA

Next

/
Oldalképek
Tartalom