Heti Szemle, 1914. (23. évfolyam, 1-52. szám)

1914-07-01 / 26. szám

6 HETI SZEMLE Szatmár-Németi 1914. Julius 1. felépítése telekkel együtt körülbelül 60,000 koronába kerül. A Pannónia vendégfogadó átalakítási munkálata csiga módra halad — mondja zsörtölődve a közönség. Hát persze a jó és alapos munkára — idő keil. Hiszen az bizo­nyos, hogy az elkészítés az elkészülés idejét maguk az iparosok, illetőleg a munkavállalat határozta meg. Ezen idő pontokhoz alkamaz- kodott az Országos Rendőrtisztviselők egye­sülete is közgyűlésének városunkban való megtartását illetőleg. És hisszük, hogy a város, mint tulajdonos, bérbeadó, valamint a bérlő sem hitte és nem hihették, hogy junius végén, mikor itt Szatmáron rengeteg vidéki ember, szülők, tanférfiak fordulnak meg és keresnek vendéglőtt, hogy mondjuk — a Pannónia félmunkában maradjon és megnyitása mintegy beleszakadjon — a holt szezonba. Ilyen kínálkozó alkalmakkor és ily kritikus eseteknél kellene megmutatni a he­lyi iparosoknak, hogy tudatában vannak a helyzetnek ; hogy sok szem, temérdek ember néz reájuk. És ha joguk van ahhoz, hogy az iteni munkák az ő kezeikbe kerüljenek . . . a közönség is elvárhatja, hogy — legalább is a kijelölt határidőt megközelítőleg tartsák be. (szp.) Elcsípett párjelenet. Csavargó: Olvastad ? Másik csavargó : Mit ? — Jönnek a mi legnagyobb pártfogóink . . . — Kik? — Az ország minden rendőrkapitánya. — Mit fognak itt nálunk csinálni? — Disz-gyülést fognak tartani és elméle­tileg megállapítják, mit tegyenek a lopások, be­törések ellen. — Tudod mit ? — Mit? — Csináljunk mi a tiszteletükre egy két diszgyakorlali betörést . . . VIDÉK A vármegye házából. A vármegye közgyűlése. Szatmárvármegye törvényhatósági bizottsága julius hó 9-én délelőtt 9 órakor rendkívüli közgyűlést tart. Előző napon a vármegye állándó választmáuya tart ülést. — Közigazgtási bizottságok ülése. A Szatmár­vármegye közigazgatási bizottsága julius hó 10-én, a városi közigazgatási bizáttság pedig julius hó 13-án ülést tart. Az uj egyházmegye főesperességei. A király a hajdudorogi egyházmegye terü­letén a napokban kelt legfelsőbb elhatározá- zásával öt főesperességet szervezett. Ezek : a székesegyházi, szabolcsi, szatmári, zempléni és székelyföldi főesperesség, mely utóbbi egyúttal külhelynökség jellegével is fog bírni meglehetős tág hatáskörrel. Erre azért van szükség mert a székelyföldi paróchiák az egy­házmegye székhelyétő igen távol esnek. E távolság a kormányzást normális viszonyok között is szerfelett megnehezítené. A Székely­földön pedig igen sok az orvosolni való úgy egyházi és tanügyi téren, ami csak a helyi viszonyok alapos ismerete után nyerhet ked­vező elintézést. Az uj főesperességakre vo­natkozólag a személyi felterjesztések már megtörténtek. A hajdudorogi egyházmegye szent­széki ülnökei. Az uj egyházmegye első szent­széki ülnökei a következők lesznek: Damjano- vics Tivadar olvasókanonok batizvasvárii kér. esperes, Bánöai Jenü kaonok egyházmegyei főtanfelügyelő, Mitrovich Elek kanonok nagy­károlyi magyar lelkész, Bányay János t. ka­nonok, szerencsi lelkész, Melles Emil buda­pesti apát-paróchus, Ruttkay Gyula szabolcsi főesperes, nyíregyházai lelkész, Márkis Romu­lus érd. főesperes nagykárolyi román lelkész, továbbá Boros János makói. Damjanovich Ágost sátoraljaújhelyi, Sztovszky Antal nagy- kállói, Mihalovich Júszef sajószögedi, Gönczy Antal szatmárnémetii, Zapotoczky Endre sajó- petrii, Szebó Miklós bökönyi, Újhelyi Andor hajdudorogi, Mihályka János szatmárzsadányi Fenczik Győző sárospataki, Balogh Szilárd tokaji, Rajkovich Sándor, hajókereszturi, Szabó Iguácz nagylétai, Papp János hajdúböször­ményi esperes-lelkészek, Mellés Géza pápai t. káplán püspöki irodaigazgató, végre Boér Arthur nagykászoni esperes-le kész. Az első szentszéki ülés julius 2-án lesz Debrecenben, amikor az uj szentszék tagjai az esküt is le­fogják tenni. A székelyföldi papságot csak egy tag képviseli a szentszékben, aminek az a magyarázata, hogy a kinevezendő székely­földi külhelynök mellett alszentszék is fog szerveztetni és a székelyföldi papok annak lesznek tagjai. Domonyáról (Ung megye) értesit tu­dósítónk, hogy az Unghután építendő temp­lomnak alapkövét lelkes ünnepléssel tették le. A templom építését dr. Boromisza Tibor püspök nagylelkű adománya tette lehetővé. A főpásztor a szegény híveknek áldozntkész- ségét jutalmazta meg, mikor mintegy 12 ezer korona adománnyal járult a templom építé­séhez. A hívek öröme igen nagy és ez öröm­ben részt vett az egész környék lakossága. A beregszászi törvényszék megrá- zóan szomorú ügyben tárgyalt a múlt hét csak­nem minden napján. Egy tragikus kép tárult ott fel arról, mint lehet tönkre tenni fiatal em­bereket, apai örökségeket, meg ártatlan nő-test- vért is koldusbotra juttatni. A szerencsétlen Uray-Buzinkai fiuk elzülléséről és a Hagarák és Bálint (Braunstein) Sándorok üzelmeiről, csa­lásairól, amellyekkel családokat tettek tönkre és ifjú életet pusztították el. A beregszászi törvény­szék bűnösnek mondta ki úgy Hagara Endrét, mint ifj. Bálint Sándort a büntető novella 50. §-ába ütköző és a btkv. 380 és 383. §. má­sodik bekezdése szerint minősülő csalás bűn­tettében és ezért a btkv. 91. §. alkalmazásával Hagara Endrét két évi és hat hónapi, ifj. Bálint (Braunstein) Sándort pedig két évi fegyházra és öt évi hivatalvesztésre ítélte. A büntetésbe a vizsgálati fogsággal kitöltött nyolcz hónap be- számittatik. Az elitéltek és védőik a bűnösség megállapítása, a kir. ügyész pedig a 91.. §. al­kalmazása miatt felebbezett az Ítélet ellén. A törvényszék á vádlottak vizsgálati fogságát to­vábbra is fentartotta. Állatvásárok vármegyénkben. Ju­lius 3-án Felsőbányán és Magyarberkeszen, 6-án Avaslekonczén és Nagykárolyban, 7 én Szamoskrassón, 9-én Erdődön, 10 én Kővár- hcsszufaluban, 17-én Csengerben, 20 án Sár- közou és Mátészalkán, 27-én Fehérgyarmaton, Nagypaládon és Szinérváraljáu. Szőlő és baraczk Mertznél! Csanálosról kapjuk a hirt, hogy Szabó Dezsőt körjegyzőt a kerületi főszolgabíró állásától felfüggesztette. Most — rövidesen csak ennyit. A magyar gazdák nagygyűlése a jövő 1915. esztendőben Debreezenben lesz. A temesvári gazda gyűlésen Debreczen városa a Magyar Gazdaszövetségét a nagygyűlésnek Debreezenben való megtartására meghívta. A M. Gazdaszövetség erre határozatilag kimondotta, hogy a meghívást elfogadta és a jövő évi nagy­gyűlés Debrecenben lesz. Csudálkozás. A tanár ur közvetlen, érettségi után való napokban, találkozik egy most érettségiző tanítványával, a ki neki mele­gen és szívélyesen köszön. — Ön köszön, édes fiam . . . ? ön köszön mégis! Pedig ön érettségit tett már. (Elgondol­kozva.) Igen . . . igen, édes fiam, csudálkozom, mert nem élünk a háladatosság korszakában. Tűzifa eladás. Kitűnő száraz bükk, tölgy, cser, tüzelő hasábfa és felvágott fa, úgyszintén tüzelő szén vaggononként és ölenként kapható igen olcsó áron GRÜNFELD SÁMUEL fakereskedőnél Szatmár, Itoyal udvara. Telelőn 278. Pályázati hirdetmény Lakárd fiókegyházban róm. kath. kántor- tanitói állásra pályázat hirdettetik. Javadalom: hitközségi hozájárulással törvényileg biztosított jövedelem. Megfelően képesített tanítónők is pályázhatnak. Pályázatott julius 18 ig Havasi József lelkészhez küldendők Őrdarmára U. p. Ungtarnócz. Az érettségi vizsgálatok eredménye. A szatmári kir. hath, főgimnáziumban az el­múlt csütörtökön reggel hirdette ki Mázy Engel­bert kerületi főigazgató az érettségi vizsgálat eredményét. Az A) osztályban jelesen érettek: Dávidovits András, Gottlieb Kálmán, Gyulai Béla, Schönfeld Lajos, Szabó János, Székely Endre. Jól érettek: Beregi István, Csonka János, Duffer Antal, Heller Ernő, Kertész Ármin, Mertz József, Pukovich Lajos. Egy­szerűen érettek: Boromisza Zoltán, Coroján Gyula, Erdélyi László, Ficher János, Fischer József, Forrásy Endre, Govrik László, Kovács Béla, Ligeti László, Luczi János, Neubauer József, Roőz Gusztáv, Szatmári István, Va­dász Gzusztáv, Véber József. Egy ifjút szep­temberi javitóvizsgálatra vetettek vissza. A B) osztályban jelesen érettek: Grossman Sán­dor, Láng Lajos, Papp Tivadar, Schlagetter Bálint, Verner Jenő. Jól érettek: Steuer Zol­tán, Dunka László, Frits Zoltán, Papp Sándor, Starnberger Elemér. Érettek: Braun Dezső, Buday Mihály, Fogarasi József, Jókey Sán­dor Kozányi Pál, Martinovich Árpád Már- ványi Ernő, Mátyássy János, Mihályka Sándor, Groth Mihály, Sterk János, Szemerédi Béla, Szembrátovits Szaniszló, Szurdukán Traján, Tima Lipót. Négy ifjút szeptemberi, egyet jövő évi javitóvizsgálatra vetettek vissza. Az érettségi eredmény kihirdetése után a követ­kező jutalmakat osztották ki: Jandrisics János emlékalapitvány, az érettségi vizsg. a történelemből a legalaposabb készültséget tanúsító Schlagetter Bálint. Ratkovszki jubi­leumi alapból az érettségi vizsg. a legalapo- S;bb készültséget mutatja fel a magyar iro­dalomból Gyulay Béla. Aiben Mátyás emlék­lapokból a legkiválóbb érettségi magyar dol­gozatot készítő, Fries Zoltán. Az eredmény kihirdetése után lelkes beszédet intézett Mázy főigazgató az érett ifjakhoz. * .4 szatmárnémeti ref. főgimnáziumban f. hó 26-án ért véget az érettségi vizsgálat. A vizsgálóbizotsság, melynek elnöke Dóczi Imre kerületi főgyelő volt, a 42 érettségi vizsgá­latra bocsátott ifjú közül jelesen éretnek nyil­vánított hetet: Bakó László, Halász Kornél, Mezei Béla, Nagy Sándor, Pethő György, Szabados Árpád, Szűcs Zsigmond tanulókat; jól érettnek tizenkettőt: Berkovits Herman, Császy Miklós, Frenkel Árpád, Nagy Gusz­táv, Papp Árpád, Perecz Sándor, Sárközi István, Szarka Jóssef, Uszkay László, Vajay András, Varga István, Wohl Éndre tanulókat; érettnek tizenhatot: Angyalossy Károly, Berger Marcel, Boka Miklós, Dobi Albert, Jelenik Károly, Jeney Ernő, Király József, Kürthy Dezső, Legeza István Nánássy Zoltán Né- methy Zoltán, Osváth Ferenc, Paál Jenő, Szász János, Szőke József, Váncs Aurél ta­nulókat; egy egy tárgyból szeptemberben teendő javitó vizsgálatra utasított öt tanulót; a teljes vizsgálatnak egy év múlva leendő ismétlésére utasított három tanulót. * A tanítóképző intézetek képesítő vizsgá­latainak eredménye. A szatmárnémeti kir. kath. tanióképzőintózetben junius hó 24 tői 27-ig folytak le a képesitővizsgálatok. Jelentkezett összesen 23 ifjú. A vizsgálóbizottság mind a 23 if jut képesítettnek nyilvánította. A képesített ifjak névsora a következő : Almássy Gusztáv, Baumgartner János, Bokor Gyula, Dimand_ József, Dóry Ernő, Ekamp Lároly, Galiger Gyula, Gyetkó Márton, Gyulay Antal, Heffler Jószef, Horváth Béla, Horváth Gábor, Hor-

Next

/
Oldalképek
Tartalom