Heti Szemle, 1913. (22. évfolyam, 1-53. szám)

1913-03-12 / 11. szám

■8 HETI SZEMLE Szatmár, 1913. márczius 12. IRODALOM Magyar Kultúra. Társadami és tudo­mányos szemle. (Megjelen havonként kétszer: 5-én és 20-án. Évi ára 12 korona. Budapest, Vili., Horánszky-u. 20. sz.) — Legújabb, gaz­dag és változatos tartalmú számában a Kons­tantin-jubileumról Dr Radnai Farkas, az új köl­tészet etikájáról Harsányi Lajos, a monizmusróL Dr Bangha Béla; a katholikus Pozsonyról Dr Bozóky Géza; a szociális miszióról. Farkas E- dit írtak. A felsorolt czikkeken kivül változatos és tartalmas szemlék, kritikák, könyvismerteté­sek teszik aktuálissá és értékessé a kitünően szerkesztett foyóíratot. Nyomatott a Pázmány-sajtó'oan Szatmáron, Iskola-köz 3. sz. Gyónási képeoskék ötféle színben iUustrálva, csinos nyomdai kiállításban ÍOO drb I korona. Sz. áldozást képecskék ötféle színben, tetszés szerint összeválogatva, 100 darab . . K 1.— Hátlapján kis ima nyorrítatásá- val 100 darab ........................K 1.10 Uj bncsuimák 8 oldal terjedelemben, 100 db fűzve........................................K 4.— Sz. keresztuti ájtatosság czímü füzetecskék, illusztrálva, hivatalos kiadás, 100 darab . K 5.— Kapható a Pázmány-sajtóban Szatmáron. Szatmár, Dinnyéskert 6. Helyszűke miatt pálmák, babérok s a legkülönfélébb szoba­növények, továbbá őszi ültetésre fenyők, buxu- sok, díszfák és díszcserjék, magastörzsű- és bokorrózsák, valamint különféle futónövények. Árvácska, nefelejts és százszorszép palánták jutányos árban kaphatók. A modern virágkötészet minden ágát felölelő Deáktér 3. sz. alatti virágüzletemben élővirág - díszmunkák minden idényben. Szálloda átvétel! Van szerencsém a n. é. közönség tudomá­sára hozni, hogy a Jlákóczi- és Árpád- utcza sarkán levő Széchenyi szállodát és éttermet átvettem s azt a mai kor igényeinek meg­felelően átalakítottam. — Naponta frissen csapolt kőbányai sör. — Éttermemben a napnakbár mely szakában kaphatók zóna- reggeli és jó magyarosa ti készített ízletes ételek. Kényelmes és tiszta vendégszobák állanak a in. t. utazó közönség részére. Tisztelettel Oláh Sándor vendéglős. A IVeuschlosz - féle \ASUI tanningyár és gőzfürész részvénytársaság parüettgyára ajánlja kiváló minőségű szlavóniai tölgyfából termelt PARKETTÁIT első- és másodrendű választékban, a legszolidabb napi árakon. Értekezni lehet a r.-t. szatmári üzletvezetősé­gével, a gőzfiirésztelep irodájában. TELEFON 28. Kocsitulajdonosok figyelmébe! Benyó Andor kocsigyártó Szatmár, Bányai -ut S. Ajánlja magát mindennemű uj és uiabb divatu ■ kocsik készítésére. B Dísznövények, pálmák, virágok, szobanövények cserépben. A legváltozatosabb kivitel csokrok minden alkalomra a legelegánsabb összeállítás­ban. A legegyszerűbbtől a legdíszesebb kivitelig KOSZORÚK, -ma SÜRGÖNYCZIM: Bertha kertész Szatmár. Telefon 27. Készít ruganyos kocsikat, lio- mokfutót, szánkót és gazdasági eszközöket a legjobb kivitelben. Raktár uj és javitott kocsikból. Javítások gyorsan és pontosan eszközöltetnek. Tekintettel a rossz viszonyokra, vevőimet ked­vező fizetési feltételekben részesítem. „HUNGÁRIA“ fehérnemű tisztitó intézet elsőrendű munkát készít (fényes ing, gallér és kézelő.) Hiány nincs! Felvételi hely ! Petőfí-köz (dr. Frieder-liáz). Kolozsvári szappanok! fényképészeti csikkek­ben nagy választék. naia Szatmár, Hám János-u. Győry Károly üveg és porczellán üzletét Deák-tér 9. sz. alá, saját házába helyezte át. Telefon-szám 232. Szenzácziós olcsóságon húsvéti nagyvásár minden elképzelhető árukban JBlatniczky István Szatmári Bazárjában KAZINCZT-UTCZA 10. SZABÓ GÉZA fűszer -, bor -, thea-, rum - és csemege - különlegességek üzlete A helybeli intézetek szerződéses szállítója Szatmár - Németi, Kazinczy - u. Legfinomabb angol ram, orosz teák eredeti bélyegzett csomagokban. Lileőrök, cognac, asszubor, pezsgő. Csokoládé-ezakorkák. Hideg fölvágottak, legfinomabb deb- reczeni és kassai füstölt-has különle­gességek. Mindennemű fűszeráru. Vidéki ötkilogrammos postai meg­rendeléseket bérmentve szállítok. Árjegyzék ingyen és bérmentve. . Aki Igazán finom, kényel­mes, elegáns és tartós honi gyártmánya lábbelit akar vásárolni, 9 az forduljon bizalommal Yuja Jánosa Szatmár, Deák-tér sí (Keresztes András-féle ház), m ikl dúsan felszerelt ezipö—raktárában csakis valódi finom borból a már is vi­lághírű hazai gyárakban készült ezipö- ket és csizmákat nagyon is verseny- képes árakban hozza forgalomba és fizletéból minden olosóbbrendü készít­ményt, a szokásos bő r- és talputánzato- kat teljesen klkUszübölte. s akinek árul eslnosság dolgában is párját ritkítják. Kívánatra mérték után bármilyen kl- vitolfi szlpek és csizmák 1» készülnek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom