Heti Szemle, 1913. (22. évfolyam, 1-53. szám)

1913-06-04 / 23. szám

Szatmár, 1 *.j 13 június 4. Eszmecseréink. Irta : BODNÁR GÁSPÁR. Intézményeink kifelé gya­korolt hatásáról. Organizator nagy súlyt vet azon hatá­sokra, a miket a mi intézményeink kifelé gya­koroltak. Nagyon helyes utón keresi, elemzi és értékeli a jelenségeket. Hiszen úgy a hit- buzgalmi, miként a szociális, sőt az ifjúságot vezető intézményeinknek nem a száma, a sokasága fogja eldönteni a mi ügyünket, ha­nem a benső életből fakadó megnyilvánulásuk. Az életre, a társadalomra gyakorolt hatásuk. Hatások ellenében csak hatások fognak vál­tó itatni az emberek felfogásán és életrend- szerén. A mikből alakul magának a kornak felfogása, életrendszere. Egész egyénisége. A túloldalon, az ellenkező világfelfogá­sok táborában, sőt a felekezeteknek társa­dalmi életében napról-napra tapasztalhatjuk, hogy úgy egyesületeiknek, szociális működé­sűknek, mint az ifjúságra gyakorolt hatásaik­ban, mily erősen, szembeszökően nyilvánul­nak meg benső életük czélzata, törekvése, egész iránya. Ha megszólalnak valahol, közügyek te­rén, fehér asztalnál, sajtóban, utón, kaszinók­ban — rögtön rájuk lehet ismerni kinek- minek szelleme, lelke munkált bennük. Egyetlen felfogást, egyetlen szót, jelen­séget nem eresztenek el a maguk megjegy­zése, felfogása és kritikája nélkül. Még ak­kor sem, ha a szó, jelenség, törekvés rajtuk, közvetlen területükön kívül esik. Ha például szorosan és kizárólagosan éppen a mi bensőbb életünkhöz, területünkhöz tartozik. Ök érdeklődnek a mi papjainknak ki­nevelése, választása iránt. Számon tartják a mi vagyonúnkat, jö­vedelmeinket. Iskoláinknak benső életébe is bevájkálnak. Megóriásitják gazdagságunkat, anyagi és erkölcsi befolyásainkat. Ezzel a jelenséggel a mi katholikusaink vagy hallgatnak, vagy helyet találnak a kó­rusban. Vagy a tiszta, kézen fekvő dolgokban oly járatlanok, hogy inkább ártanak, mint használnak felszólalásaikkal. ♦ Szeretem a dolgokat konkrét esetekben, mint tükörben megvilágítani. Mily ferde, sőt igazságtalan felfogások vannak például a köztudatban, sajtóban és más megnyilatkozásokban — a káptalanoknak milliót vagy talán biliót érő alapítványi va­gyonáról. Milyen beállításokban olvashatjuk vagy hallhatjuk azokat a mise-alapitványo- kat, kegyeletes hagyományokat — azt le sem lehet írni, el sem lehet képzelni. — A káptalan milliói! — A káptalan tőkéje. — A mesés gazdag káptalani pénztár. A közönség, de főleg a tömeg abstrá­hálni, elvonatkoztatni nem tud. Képtelen reá. így történik, hogy éppen ezen milliókat, ép­pen ezt a tőkét, éppen ezt a forrást, mely a magyar nemzetre, főleg pedig a nagy és kis gazda vagy polgári osztályra nézve áldások forrása, felhasználják a papi vagyon, az egy­házi birtokok és általán a kath. Egyház anyagi helyzete ellen való, sőt ellenséges felfogásra, törekvésekre. A szekularizációnak támoga­tására. Nincs ebben a kórusban egyetlen hang, a mely rá mutatna amaz ösztöndíjak soka­ságára és áldásaira, melyekből száz és száz ifjú a maga jövendőjét megteremtette. Nincs sokszor, legtöbbször egyetlen védő ember, a ki rámutatna a felfogások, az Ítéletek és következtetések nagy tévedéseire, talán még azok sem ismerik a források, a jótevők ere­detét és nevét, a kik ezekből a forrásokból táplálkoztak. Vagy éppen úgy tesznek, mint a vásott gyermekek, a kik azl az emlőt ha­rapják, tépik, melyből életüket nyerték. * Itt állottunk szemben a nagy gazdasági, illetőleg pénz válsággal. Százan, ezren tudják, hogy az idők e hullámai közt mi történik. Mit várhattak, kaptak az emberi méltányos­ság és az anyiszor büszkén hangoztatott hu­manizmus révén a bankoktól a takarékpénz­táraktól. Mit segítettek a népen, a mukásokon, „HETI SZEMLE“ a polgárságon az egyedül üdvözítő uj szoci­ális kasszák, szervezetek és más intézmények ? Az alapítványi, az úgynevezett kápta­lani pénztárak vallás különbség nélkül javára, segedelmére siettek a haza polgárainak. A leghatalmasabb altruista jótékonyságnak bi­zonyultak. Olyan hatalmas anyagi és erkölosi tőkéknek, melyek mig egyrészt az alapítók szent és tiszteletreméltó szándékát szolgálták, másrészt a nemzet, a közgazdaság javára kamatoztak. Ha valaki parancsol: felemelő, sőt meg­rázó eseteket, ha valaki közvetlenebbül meg akar győződni, hogy és miként mentett és ment meg vallás különbség nélkül polgáro­kat (ez az öreg, konzervatívnak gúnyolt in­tézmény) a földönfutástól, az elpusztulástól — konkrét esetekkel is szolgálhatok. Nos? És azokkal a nagy kiabálásokkal szemben, melyek ezeket a milliókat igazság­talan és czélzatos beállításban ostromolják a nagy közönség, sőt egész nemzet előtt: ki beszél most erről a jelenségről? Erről a hu­manizmusról ? Erről az igazi altruizmusról ? Volt idő, mikor e tőkékkel, mikor Hám Jánosnak áldott kezével magának Szatmár városának mai alapját, jövendőjét vetegettók. Volt idő, mikor ezekkel a kölcsönökkel a szatmári családoknak mai izmosodását ültet­hették .. . Elfeledték 1 Az uj nemzedék nem tud már róla. El fogják felejteni a mostani szálakat is, mikkel egyeseknek, sokaknak családi tűz­helyét, existencziáját e városhoz, sőt e megyéhez fűzték, megtartották. — És újra kezdődnek majd a kiabálások, a táma­dások : — A káptalan milliói. — A heverő, holt tőkék! A mesés gaz­dag káptalani pénztárról. Hát kédezem, mi az oka annak, hogy a valódi káptalani intézményeknek, (mert száz, ezer számra bugyognak ilyen források) nem bírnak, nem tudnak a közvélemény, a köztudat felfogásában helyet, állandóságot biztositani és elfoglalni? Hogy intézményeink­nek kifelé gyakorolt hatását nem ismerik ma­guk a katholikusok. Vagy ha ismerik, nem fogják fel a maguk szociális és gazdasági jelentőségükben. Hogy lássa minden igazsá­gos ember, mely szerint igenis, a mi intéz­ményeink benső élete sem csak elvont elmé­leti pietikus élet. Hanem a cselekvések, az életnek élete. Hogy van benső összefüggés a hitélet és gazdasági élet közt. A mennyei és földi üdvösség kapcsolatában. Kifelé való ha­tásaiban. 4c Az okok, melyek a felfogást akadályoz­zák, ellensúlyozzák, késleltetik, ismeretesek. Már tudatára jutottunk. És ez a tudat nem kicsinylendő, Más intézményekben, sőt iskolákban is ezer szálak fűzik magukhoz a lelkeket, a sziveket, a felfogásokat, a lelkes védelme­zőket. A kath. Egyháznak újabb apológiái kell hogy legyenek a mi intézményeink. Annak apológiája, hogy a mi egyházunk, egyházunk intézményei az életnek, a szociális társada­lomnak elsőrendű tényezői. Kifelé való hatásu­kat érezniük kell az embereknek. A kornak. A szociális törekvéseknek. . . . Ezer és ezer ifjú érzi ezeknek az intézményeknek áldását. Az internátusokban. Az ösztöndíjakban, ott a fővárosban. Milliókat mutatnak ki az évi értesítők, elszámolások, jótékony intézeteink itt a vidéken. Vagyok bátor kérdezni, hány ifjú, (emberré lévén) lesz nem annyira hálás, mint inkább elismerő hive annak, hogy a kath. egyház emlő volt számára. Emlő, amelyből nem csak mennyei, de földi üdvét is szitta ? Gondoskodunk-e mi arról, hogy az ifjú­ságot ez igazságnak, e való ténynek átérté- sére és tudatára ébresszük ? Az ébresztő té­nyezők közül csak arra reflektálok: vájjon az ifjúságot, a gimnáziumit, a jövő értelmi osztályt rávezetjük-e annak átértésére, hogy mik azok az alapítványok ? Minő jelentőségük van az egyházi birtokoknak. Minő benső ösz- szefüggésben vannak a mai, egyesületeink, szövetkezeteink, szociális tevékenységeink — a nemzet életével ? 3 A mi egyházi életünknek, egyesületeink­nek, egész szociális tevékenységünknek .. . egész jövendőnknek életkérdése, hogy kifelé is hasson. Az élettel magával benső kapcsolat­ban legyen. Jegyzetek a nagy porról. Aki figyelemmel kisérte Lukács László pályafutását, az az ő politikai erkölcseiről már régóta megalkothatta magának a lesújtó véleményt. Hataloméhes Macchiavelli-epigon- nál egyébnek nem lehetett eddig sem tar­tani azt a politikust, akinek politikai prog- rammja az elveknek a körülményekhez al­kalmazott csereberéléséből állott s aki lelki- ismeretfurdalás nélkül hagyta cserben vagy támadta hátba fegyvertársait, valahányszor az ő szemérmetlen önzése igy kivánta. Lé­nyegükben még a Deésy vádjai sem voltak újak közállapotaink ismerői előtt. Tudták a beavatottak, ha hangoztatni nem is merték, hogy a Lukács keze nem tiszta, hogy ő a hatalom megszerzésének és megtartásának eszközeiben nem válogatós. A panama nim­busza övezte már régóta Lukácsot. De hogy az erkölcstelenségnek olyan posványa tárul­jon fel, mint az a most folyó törvényszéki tárgyaláson történt, azt senki sem merte fel­tételezni. Megtörtént. És most már senkise kételkedhetik abban, hogy Lukács László csakis sötét és fegyenczek kezébe illő esz­közökkel tud dolgozni. Rémület fogja el a lelket, ha a miniszterelnök bűnözési hajla­mára gondol. Hisz benne a Lahorváriak és Papakoszták világnézete él 1 Rendőrért kell kiáltani, ha valahol megjelenik 1 Egyszer ál­lami pénzeket kezel hütlenül, máskor a csa­ládi vityillóit vásároltatja meg az állammal, majd pedig nem kisebb dolog derül ki róla, minthogy egy öreg embert, aki talán túlságos, de mégis érthető buzgósággal szolgálta pénz­intézetének érdekeit, hamis nyilatkozat alá­írására kényszeritett. — Nem is egy, de két világ választja el az ellenzéket a munka­párttól, de még sem szabad feltennünk a kormány táboráról, hogy ezek után is kitart a miniszterelnök mellett. Magyarország nem Szerbia és nem Montenegró, ahol a kézi ügyesség és bizánczi erkölcs kvalifikál a mi­niszterelnökségre. Hova lett az udvar és az ország önérzete? Talán már ezeket is el ke­zelte Lukács László? — A történtek után Lukácsnak mennie kell. Megmaradt kis va­gyonúnkból is adunk neki, csak menjen el mielőbb. Tisztítsa meg önmagától állami éle­tünket. * * * Mert uagy tisztításra van itt szükség. A Lukács szennyese nemcsak egyéni dolog. Az fogalom. A törvényszéki tárgyalás folya­mán beigazolódott, hogy az a nemzetek sír­ját megásó kalmár szellem, amely a közéleti szereplést nem önzetlen, áldozatos köteles­ségnek tartja, hanem keresetforrásnak, amely az érvényesülés és hatalmon maradás érde­kében feláldozza a nemzet legdrágább érté­keit, — nemcsak Lukács Lászlóban jutott pregnáns megtestesülésre, hanem megfertőzte már politikai életünk legszélesebb rétegeit. A kis Lukácsok egész raja élősködik a nem­zet testén, szívja annak vérét és rontja, min­den pestisnél veszedelmesebben, a nemzet erkölcsi épségét. A nagyok panamája baczi- lus, amely fertőz, kovász, amely erjeszt. „A panamának czinkossága tovább viszi a rom­bolást, a fel fedeztetéstől való félelem eszkö­zévé akar sülyeszteni mindent, az egész közigazgatást, sőt felsőbb csúcsokat is meg­közelít. Lerombolja a köztisztviselők mun­kakedvét, lerombolja becsületérzését, tönkre­teszi meggyőződését, a hivatalokban mártí­rokat teremt, akik csak néha-néha egy-egy jóbarát előtt suttogják el titkukat azzal, hogy : ne add tovább.“ Ennek a végzetes követ­kezményű kalmár szellemnek kiirtására az első lépés a Lukács megsemmisítése. De ez még nem elég. Egy tomboló áradatot kell rávezetni erre az Augiasz istállóra, hogy so­dorjon, romboljon és fojtson el mindent a Tiszák és Lukácsok korrupt és fertőző rend­szeréből. Rendszerváltozásnak kell sürgősen bekövetkeznie. A becsületesség és tisztakezü önzetlenség rendszere váltsa fel minél előbb

Next

/
Oldalképek
Tartalom