Heti Szemle, 1913. (22. évfolyam, 1-53. szám)

1913-06-04 / 23. szám

4 HETI SZEMLE Szatmár, 1913. junius 4. a liberális nemzeti munkát, mert különben elnyel bennünket a panama-mocsár. ♦ * * A nagy pör tárgyalásának legkínosabb s egyúttal legnevetségesebb epizódja gróf Tisza István szereplése. A házelnök oda állt önként a biróság elé és hazugságot akait Désy Zoltánra rábizonyítani. Gyűlöletes egyé­niségének egész parlagi dölyfével s egy­szersmind az őt jellemző bátorsággal inzul- tálta az elnöki fegyelem alatt álló, magát védeni nem képes vádlottat. Tisza jól tudta, hogy Désy most tehetetlen vele szemben. A vádlottak padján ül s ha Tiszát a valódi nevén szólítja, fegyelmi büntetésül sötétzár­kát kaphat az elnöktől. Az interpelláczióra Tisza nem adott engedelmet, mert félt Dé sytől. Most sértegette, mert nyugodt lehetett, hogy ez nem válhatik reá nézve kellemet­lenné. — Azt mondta Désyről, hogy két ki­jelentése között ellenmondás van, hogy va­lami lényegtelen apróságban eltért az igaz­ságtól . . . ő mondja ezt, Tisza István, aki­nek nevével egy napon és egy helyen em­líteni az igazságot az egész emberiség ellen való vétek. Micsoda felfordult világ ! ? Tisza István mer igazságról és igazmondásról be­szélni és Désy Zoltánnak kell védekeznie a rága­lom vádja ellen 1 Hát van ebben az országban a hazugságnak, a panamának, a sikkasztás­nak és a különféle közéleti bűnöknek na­gyobb patronusa, mint ő ! ? . . . Hiszen Tisza István tudott Lukács László minden pana­májáról, nem volt előtte ismeretlen, hogy Lukács honnan szerezte a választási pénze­ket, sőt ő maga is kért az elkezelt állami pénzek jótéteményeiből csekély kétszázezer koronát, amellyel Aradon megvett minden eladó választót! Tisza elnökölt azon az ülé­sen, amelyen Lukács László olyanokat állí­tott, amelyeknek a tárgyaláson ép az ellen­kezője derült ki. Tisza tudta, hogy Lukács nem mond igazat a képviselőházban, de az igazságnak nagy bajnoka azért nem szállt le az elnöki emelvényről és nem kiáltotta oda Lukácsnak, hogy valótlant mond. Désy in­terpellációját sem akarta meghallgatni és mások által meghallgattatni, hanem dióst, amikor Désy alá volt rendelve Baloghy elnök fegyelmének és nem emlékeztethette Tiszát arra, hogy neve és a panama fogalma együvé tartozik: most Tisza felcsapott az igazság bajnokának. Hát ha Tisza tudui akarja, hogy voltaképen kicsoda ő, olvassa el, amit róla egy igazi nagy ur, az alkotmányhoz és igazsághoz mindenkor hű gróf Andrássy Gyula mondott: — Nagyon értem, ha valaki rendkívül szigorúan veszi a valóságot, de azt nem ér­tem, hogy Tisza valótlannak nevezte Désy állításait akkor is, amikor megmagyarázták és a jegyzőkönyvekből felolvasták neki, hogy Désy Zoltán érdemben ugyanazt értette, mint amit Tisza István mondott. Még kevésbbé értem, hogyha Tiszát ennyire sérti a való­ságtól való legkisebb eltérés, akkor hogy tá­mogathatja oly lelkes kitartással Lukács László miniszterelnököt, akinek állításaival csakugyan megtörtént az a szerencsétlenség, hogy alaptalanságuk teljesen beigazolódott. Hogy követheti Tisza István igazságszerető lelke azt a vezért, akit az emlékezőtehetség ép a legnagyobb fontosságú ügyekben ha­gyott el. Olvassa el Tisza ezt a nyilatkozatot és piruljon. Május 1-től szeptember végéig van nyitva, vizei rddioaktivek, melyeket hírneves orvo­sok a következő bajok ellen ajánlják: idegessé­gek, a csont és csonthártya bajai, bujakór és görvélyesség, különféle csuzos bántalmak ellen, neurasthénia, hipochondria, histeria, neuralgiák és környi hüdések ellen. Nyaralóknak is nagyon alkalmas, mivel az árak minden tekintetben ju­tányosak, levegője pormentes, a fürdőtelep dél­nek fekszik és körül van véve gyönyörű tölgy­erdővel. Újonnan berendezett szobák és nagyon jó házi konyha áll a t. vendégek rendelkezésére. Számtalan elismerő levél. Tessék prospektust kérni. Vasút állomás Tornaija, u. p. Harkács Gömör m. Lévárt-gyógyfürdő kezelösége. Jegyzetek. A szocialisták jubileuma. A világ hatal­mas szervezete, a szociáldemokrácia most ünnepli félszázados jubileumát. A jobbik ru­háját veszi fel a munkás s elmegy az ün­neplő gyűlésre, ahol elmondják neki a fél­század történetét, az ő nagy szervezetének bölcsőkorát, gyermekévét és meglett férfi- életét. Beszámolnak az eredményről, amit az 50 év fáradságos munkája, gyakran véres munkája hozott. Megfestik a jelen és a múlt munkásának típusát, sorsát, életét. Mondani sem kell, hogy a két kép mekkora változást mutat. Megkoszorúzzák az első úttörők sír­ját, nagyszabású emlékbeszédeket mondanak obeliszkjeik felett. Leteszik a szociáldemok­rácia géniusza szobrának alapjait. Szóval egy ünnep lesz, amilyent a fólszázad után szok­tak az emberek rendezni. Az ünnep tulajdonképen Németországé, mert ott rakta le Lassalle ezelőtt ötven év­vel a szociáldemokrata párt alapjait, valójá­ban azonban a nemzetközi munkásság ün­nepel. Tehát a Magyarországon lakó szociál­demokraták is. Úgy nem lehet írni: hogy a magyar szociáldemokraták is. Mert helytelen és igazságtalan volna a jelző használata azoknál, akiknek egyik főerényük a hazát- lanságban való kérdésben csúcsosodik ki. A mindenben majmoló honi elvtársak is iparkodnak természetesen nagystílű kere­tek között ünnepelni az ötvenévet. — A ha­zai jubileumrendezők azonban jobban tennék, ha a félszázados évfordulót a bünbánat és a magábaszállás idejére fordítanák. Akik egy szebb világért küzdő nagy szervezetet a saját önző czéljaikra, faji gyű­löletük elhintésére, a hit, a haza, az erkölcs lerontására, a felebaráti kapocs meglazitá- sára használnak fel, és a dolgozó százezre­ket csak a saját wertheimük adófizető ala­nyainak tekintik, akik képesek inkább ezen alanyoknak piros vérét az utcza kövezetén látni, mintsem saját önző hatalmi érdekeiknek csorbítását érezni, azok ne ünnepeljenek, jubileumkor ne ámítsák a világot, hanem hallgassanak. * Valamiről mindegyikünknek. — Meg is mondtam nekik, hogy a zsi­dók felé rázzák vasárnap a templomban a perselyt is. Ne mifelénk, ha zsidónál dol­goztatnak és vásárolnak — igy panaszkodott tegnap egy helybeli kisiparos, a ki Németibe volt kénytelen kiköltözni. Hogy mennyire téves utón jár az esze- gondolatja ennek a szegény embernek, azt — úgy gondoltuk — tudja mindenki. De ha mindenki tudja, miért, hogy ő nem tudja ? Szóval mégsem tudja mindenki, inert hisz ő is valaki. Es ha egy ilyen valaki van, talán tudtunkon kívül többen is, sőt talán sokan vannak. Szóval álljunk meg egy szóra! Emberi s igy keresztényi kötelesség az emberek közt különbséget nem tenni. Ha zsebkendőt akarok venni, nem kérdem elő­ször a len termesztőjének, a gyár tulajdono­sának, a közvetítőnek, a kereskedőnek ke­resztlevelét, hanem megnézem az árut, meg­kérdem az árát és ha mindkettőt egymáshoz arányosnak és az én anyagi viszonyaimhoz is megfelelőnek találom, megveszem. Es ez- a rész szól a keresztény iparos­nak és kereskedőnek. Most még valamit a vevőknek, a ren­delőknek is. Ha van a városban vöm, fiam, testvé­rem, rokonom kereskedő, akkor — ugyebár — abban a haszonban, a melyben része van a vásárlásnál iparosnak, kereskedőnek, ab­ban a haszonban szívesen fogom őt részesí­teni, inkább, mint egy vad idegent, jóllehet ez a vad idegen is ember? És mikor a „klerikális“ mozgalom a keresztény kereskedő- és iparosvilág párto­lására hívja föl a keresztényeket, nem izgat a zsidók ellen, nem szit gyülölséget feleke­zetek között, hanem a szeretet kapcsát szé­lesíti, mondván: keresztények, ti rokonok, testvérek vagytok, testvérek! A jó testvér pedig első sorban mindig testvérére gondol! Ugye-e, igaz ez a gondolat? to hírekM Mária-Pöc8on valami más fog lefolyni életbe induló diák­jaink lelkében, mint azokéban, a kik az érettségi bizonyítvány nyal zsebükben moso­lyogva támaszkodnak rá legelső sétabotjukra és igy néznek — előre. Bezárult mögöttük a középiskola ajtaja s mivel odakinn nyár lett a tavaszból, a cseresznyevirág meg re­mekbe érett, ebben a csodaszép napsugár­ban el is felejtik, hogy van olyan virág is[, a melyiknek sárga feje pehelylyé lesz. Es az első szél szertefujja. Csak az üres szár marad. És akkor a most mosolygó, rózsás diákarczokon megfagy a mosoly. Temetés után vannak. Észreveszik lassan, talán későn, hogy komoly dolog ám az élet. De már csak akkor, mikor a jó utak jelzőit ledöntöget­ték gonosz kezek, vagy valamely erős vihar. A keresztutnál — fiuk, álljatok meg egy szóra! — Fiuk, keresztutnál jó ha anyára hallgattok; jó, ha megfogadjátok édes apá­tok szavát, de legjobb elmenni a templomba és magatokba mélyedni. Gondolkoztok, imádkoztok. És ilyenkor súg majd valamit a telketek. — Arra menjetek ! Mert ha pályaválasztásnál a lelkűkre hallgatnak az emberek, kevesebb lesz a vi­lágon a tuczatember és több a boldog. Pályaválasztás idején tüzszemü fiuk ajkáról ilyesféléket lehet hallani: — Édes anyám, egyszer rámnézett az Ur!. . . Hogy mikor, biztosan nem tudom. De rámnézett. Talán egy hajnali misén, talán egy alkonypiros májusi litánián, talán egy nagyszombati estén, a mikor utczahosszat énekelték: „Feltámadt Krisz­tus ... “ Nem tudom mikor, de rámnézeit. Olyan volt az arcza, mint a márvány, a szeme, mint a tűz és mélyen égett. A mi­kor rámnézett. A nézése szelid volt és alá­zatos. A szive -r- éreztem, most is érzem — szeretett. Nem tudom, imádkoztam-e akkor, vagy olvastam, énekeltem e, vagy az ex- hortatiót hallgattam ? De tudom, hogy rám nézett az Ur. . . Anyám, édes anyám, ha csak egyszer látná azt a tekintetet! Pályaválasztás idején tüzszemü fiuk, a kikre ránézett az Ur, a kik-hivást kap­tak, kemény léptekkel indulnak él egy hosz- szufolyosóju, sok fehér termü házba, a templom irányában. Es a többiek is jó utón indulnak, mert megnézik az utakat: hova vezetnek. El le­het-e azokon jutni az égbe? Az első sétabotjukra támaszkodó ifjak állnak tétován. Bennök nem szól a lélek. Mig remekbe érik a cseresznyevirág — a gyermeklánczfü sárga virágából pehelygömb lesz. Es jő a szél és szertefujja. A kik Mária-Pócsra mennek az érett­ségivel, nem kell félteni azokat. — Megtalálják az igazi utat. S az erőt is hozzá. Jézus Szive tisztelői, a kik a hónap első péntekén a Kálvárián szokták végezni áj- tatosságukat, a Kálvária-templomban folyó javí­tások miatt jun. 6-án, pénteken a Zárda-temp­lomban végezhetik el reggel 6 órakor gyónásu­kat, áldozásukat és ájtatosságukat.

Next

/
Oldalképek
Tartalom