Heti Szemle, 1912. (21. évfolyam, 1-52. szám)

1912-05-08 / 19. szám

10 „HETI SZEMLE“ Szatmár 1912. május 8. Iskolakönyvek, Imakönyvek, Folyóiratok, IHszművek, Üzleti könyvek, Könyvtárak, Albumok kötését és aranyozását, úgyszintén raj­zok kasirozdsát, passepartouk, papir- reklámláblák aranyozását, pontos és tar­tós kivitelben, szolid árak mellett készít Gárdos könyvkötészete Szatmár-Németi, Deáktér 7. Halmi-ház. Az19ll-i szatmári kiállításon jó mun­káért BRONZÉREMMEL kitüntetve. Sfiatniczüy 3fános elsőrangú kályhás-üzlete. Lakás: Raktár: Zrinyi-utca 13. Petőfi-utca 3. (Komáromy-ház) (Népbank-épület) A legrégibb kályhás-üzlet Szatmár on. Fennáll 11 év óta. Szolid arak. Pontos kiszolgálás. TT'észit a lejkénye- ■*-*- sebb Ízlésnek is megfelelő minden­nemű porcellán és cserép kályhákat, takar éktüzhelye két kandallók at,fürdő­kádakat és falbur­kolatot. ::: Ugyan­ezekből állandóan nagy raktárt tart. /Ásakis elsőrangú ^ kályhásmunká­sokat alkalmaz és minden munkát a saját vezetése alatt végez úgy helyben, mini a vidéken. — T>égi kályhák uj szerkezetre való átalakítását jutá­nyos árért vállalja. R0ZSNYÄY és JASZAY műszerészek es RAKTÁRA, mechanikai gépjavító MŰHELYE SZATMÁB - NÉMETI, Hám János-utcza 12. (Bejárat Rákőczi-utcüa felől.) Varrógép, Írógép, gramofon és fegyver javí­tást szakszerűen, gyorsan és pontosan esz­közlünk. — Raktáron tartjuk a legjobb minő­ségű varrógépeket úgy házi, mint ipari czélra. Minden rendszerű varrógépekhez tűk kaphatók. Magyarország legrégibb egyházi szerek és zászlók gyára. OBERBAUER ALAJOS * GYÁR ÉS RAKTÁR : Alapittatott r r ÖTSZÖR 1863-ban. BUDAPEST, V., VÁCZI UTCZA 41. SZÁM. kitüntetve. Czógtulajdonos: Kronberg Jó­zsef a Ferencz József-rend lovagja, Klotild főherczegasz- szony 5 cs. és kir. fensége és Magyarország, herczeg- primás Ur Ő-Eminentiájának udvari szállítója. Egyházi és egyleti zászlók, érez- és faáruk. Árjegyzékek és költségtervezetek díj- és bérmentesen küldetnek. A budapesti, váczi, központi és egyházmegyei, valamint a nyitrai, pécsi, székesfehérvári, győri és gyulafehérvári oltáregyleiek, továbbá a kassai egyházmegyei műszaki iroda és a cs. és kir. hadsereg szerződött szállítója. Telefon 167—34. Ajánlja: miseruha és egyházi szerelvényekből dúsan föl­szerelt nagy raktárát, mely bővelkedik gót-, román- és renosánsz-stilü ruhákban, va­lamint pontifikátó szerekben, stb. stb. Egyesületi arany­érem 1911. Egyesületi arany­érem 1911. PARKET Kartellen kívül I __________________ Az Avas-Szatmári Gözfiirész és Falepároló Részvénytársaság Parket - Osztálya Szatmár -Németi. Ajánlja legjobb minőségi! egyesületi aranyéremmel kitüntetett 1, oszt. tölgy- és bükkparketáit. Gyárt amerikai, angol és aszfalt szalagparketát, valamint koczkaberakatu táblaparketát különféle színösszetételekben. Képviseletek Gőzölt és gözöletlen bükkfaanyag. átadatnak. Tölgyfaparketa áru. Hirdetések jutányos árban közöltetnek. Ausztria és Magyarország legrégibb egyházi felszerelések és zászló-gyára Josef Meskndla OLMÜTZ, (Morvaország.) .JólúlláNsal szállít kitűnő minőségben bémúlntos olcsó Arak mellett: ALAPITTATOTT 1810. Egyházi ruhákat, lobogókat, templomi szereket, kizárólag tűzben aranyozott helyiteket, cibóriumokat, monstrantiákat, gyertyatartó­kat, csillárokat, lámpákat, keresztutakat. Régi egyházi puhákat alaposan renovál I Szegény templomoknak jelentős engedmény. Választékot vásárlási kényszer nélkül küld. Árjegyzék és költségelőirányzat ingyen. 60 Aki Igazán finom, kényel­mes, elegáns és tartós honi gyártmányú Yuja Jánosa lábbelit akap vásárolni, 9 Szatmár, Deák-tér az forduljon bizalommal (Keresztes András-féle ház), aki dúsan felszerelt ozipö—raktárában csakis valódi finom bőrből a már is vi­lághírű bazal gyárakban készUlt ezipő- ket és csizmákat nagyon is verseny- képes árakban hozza forgalomba és üzletéből minden olesóbbrendü készít­ményt. a szokásos bőr- és talputánzato- kat teljesen kiküszöbölte, s akinek árul eslnosság dolgában is párját ritkítják. Kívánatra mérték után bármilyen ki­vitelű ezlpök és oslzmák Is készülnek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom