Heti Szemle, 1910. (19. évfolyam, 1-52. szám)

1910-11-23 / 47. szám

4 „HETI SZEMLE Szatmár, 1910. november 23. Azonban a gazdálkodáshoz mellékhelyiségek is szüségesek. A törvény azonban nem Írja elő, hogy melyek a legszükségesebb mellék- helyiségek. Tehát ezen harmadik sérelem módosítását is kéri a tanítóság. A mig vannak közöttünk olyanok, kik azt mondják, hogy nekik mindenük megvan, tehát nem is törődnek az üggyel semmit, addig ezen sérelmek orvoslását kivívni nem lehet. Nagyon jó lenne, ha az egyes tanítói körök a gyűléseiken megvitatnák, ezen 1907. évi 27. t.-cz. 2. §-ának a sérelmes voltát. Ébredjünk kedves kartársaim! S ne csak magunk között mondjuk el bajainkat, hanem azoknak is, kiktől orvoslást várha­tunk. S jegyezzük meg magunknak ezt a mondást: „Néma gyermek baját az anyja sem tudja.“* Szakos. Ginál József tanító. * A múlt számban sajtóhiba történt, amennyi­ben nem egy, hanem két szoba stb. jár a tanítónak. HÍREK. A kath. nagygyűlésen egyházme­gyénkből a püspök ur Öméltósága, Rehelein Károly praelatuskanonok, Szabó István prae- latus, püspöki irodaigazgató, dr. Jordán Ká­roly szaniszlói apátplebános, Ratkovszki Pál főigazgató, Hámon Róbert pápai kamarás, titkár, Szalag Sándor beregi esperes, Becsei Ede nagykárolyi kegyesrendi házfőnök, Fász- tusz Elek főgimn. tanár, dr. Wolkenberg Alajos papnöveldéi viczerektor, dr. Kováts Gyula nő- képezdei igazgató, Hrabovszky István mérki, Szőke Béla nagybányai, dr. Jóna József fel- sődomonyai és Rónai István csanálosi plébá­nosok, Kuliffag Mihály segédlelkész, N. Szabó Albert orsz. képviselő, dr. Egeli Imre nagy­károlyi ügyvéd, Vonház István és Láng A. tanítók voltak jelen. A püspök ur Öméltósága és kísérete a múlt szerdán délután érkeztek haza. Személyi hír. Thuróczg Kornél, az ir- galmasrend tartományi főnöke, Kremmer Ede kormánytanácsos, pozsonyi prior és Mura Fülöp váczi prior kíséretében csütörtökön és pénteken városunkban időzött s megvizsgálta a rendház ügykezelését, melylyel a legna­gyobb mértékben megvolt elégedve. Pénteken délelőtt tisztelgett a püspök ur Öméltóságánál, szombaton reggel elutazott Nagyváradra. — Mázg Engelbert tankerületi főigazgató a múlt hét folyamán és e héten is a szokásos láto­gatásokat végezte a helybeli főgimnáziumok­ban. A főigazgató a püspök ur Öméltóságá­nak a vendége. Uj gondnoksági elnök. A munkácsi állami népoktatási tanintézetek gondnoksá­gának elnökévé s igy az elhalálozott Forgách János prépost-plébános utódjául Beregmegye főispánja Bertalan Tivadar birtokost nevezte ki. Ez a kinevezés széleskörben kedvező fo­gadtatásban részesült, mert Bertalan Tivadar egyike a kultúra önzetlen, buzgó harczosainak. Hymenhirek. Börner Géza földbirtokos csütörtökön esküdött örök hűséget városunk­ban Sepsg Sándor nyug. szolgabiró, földbir­tokos leányának, Mariska kisasszonynak. - Jékly Károly felsőbányái tanító leányát Ol­gát Oscsanádról f. hó lo-éu vezette oltárhoz Felsőbányán Mozer Gyula postatiszt Monyo- rókerékről. — S. Mán Aurél dr. Máramaros- szigeti ügyvéd eljegyezte Peréngi Zsigmond báró leányát, Peréngi Mária bárónőt Nagy­szőlősről. -— Dr. Bagossg László törvényszéki biró kaplonyi földbirtokos folyó hóv 16-án el­jegyezte báró Marschall Annát, báróMarschall Gyula honvédhuszárdandárparanesnok leá­nyát Debreczenben. — Gliga Tivadar kir. pénzügyi tanácsos, pénzügyigazgatóhelyettes és neje Jandrisics Mária fia István a cs. és k. 15. számú Pálffy huszárezred hadnagya elje­gyezte ásguti Kövtvélgessi Béla sárosvái me­gyei árvaszéki ülnök és neje, nagyváradi Stépán Irén leányát Arankát. -- Dr. csatári Nuszer János miniszteri segédfogalmazó el­jegyezte komlóssi Komlóssg György Bereg- vármegye ny. főjegyzőjének leányát, Gabikát. — Török Dezső beregszászi kir. járásbirósági jegyző múlt szombaton tartotta eljegyzési ünnepélyét Mezőgecsében Kovách Edith kis­asszonnyal. — Ujhelgi Jenő munkácsegyház­megyei tanulmányvégzett papnövendék elje­gyezte Boksag Kornéliát, Boksag József be- regszőllősi gk. lelkész leányát. — Köhler Já­nos dr. kapni ki báuyaműorvos nov. hó 20-án tartotta esküvőjét Petrozsényban Baumerth Terikével, Baumerth Károly kir. főbányataná­csos leányával. — Andre Vilmával, Andre Károly s neje Bagossg Vilma úrnő leányával szombaton tartotta esküvőjét Biberle Ferencz eperjesi szövetkezeti üzletvezető. — Bodó Endre gávai (Szabolcs m.) róm. kath. tanító holnap vezeti oltárhoz Bodnár Tériké gávai tanítónőt, Bodnár Alajos helybeli róm. kath. elemi iskolai tanító leányát. Áthelyezett pénzügyi titkár. Dóczg József nagy károlyi pénzügyigazgatósági tit­kár hasonminőségben a budapesti pénzügy- igazgatósághoz helyeztetett át. Lemondott rendőrkapitány. Fazekas Béla Munkács város rendőrkapitánya hajlott korára való hivatkozással állásáról lemondott s január elsejével nyugalomba vonul. A vá­ros képviselő-testülete az általános tisztelet­nek és közbecsülésnek örvendő rendőrkapi­tány részére az általa kért végkielégítést meg­szavazta. Áthelyezett számellenőr. A pénz­ügyminiszter Andrássg Jenő pénzügyi szám- ellenőr, csengeri járási számvevőt a nagyká­rolyi pénzügyigazgatóság mellé rendelt szám­vevőséghez helyezte át. Gazdasági tudósítói megbízás. A m. kir. földmivelésiigyi minisztérium Szatmár - Németi szab. kir. város területére Haraszthg Béla drt. a gazdasági tudósítói teendőkkel bízta meg. Egy tanító ünneplése. Turterebes köz­ség f. hó 17-én igen szép ünnepélynek volt a színhelye. Az ugocsavármegyei általános tanítóegyesület járásköre, — azon alkalomból kifolyólag, hogy Margitlag Antal érdemes kántortanitó e napon töltötte be tanítói mű­ködésének 25 éves évfordulóját —, e köz­ségben tartotta őszi közgyűlését. Daczára a a sái’os, esős időnek, az egyesület tagjai, — úgy a nők, mint a férfiak, — csaknem tel­jes számmal megjelentek. Sok vendég volt vidékről is. Ott volt Ggörgg Endre ny. mi­niszter is, aki megjelenésével nagyban emelte az ünnepély fényét. Tiz órakor hálaadó szent misével kezdődött az ünnepély, melyen a köz­ség laosai valláskülönbség nélkül igen so­kan megjelentek, bizonyítván ezzel is a jubi­láns iránt tisztelet- és szeretettel való ra­gaszkodásukat; aki már 19 éve hogy e köz­ségben mindenkinek teljes megelégedésére működik. A szent mise alatt Wilhelm István II. tanító, Plank Károly precziz orgonakisé- rete mellett igen szépen és hatásosan éne­kelt. Mise után az állami iskolában tartatott meg a gyűlés. Siménfalvy elnök igen szép és magas színvonalon álló megnyitójában mél­tatta Margittag érdemeit és az egyesület ne­vében üdvözölte őt. Azután Dimand Lajos esperes megható szép szavakkal üdvözölte a jubilánst a hitközség nevében Becse jegyző a község nevében, Ggörgg E. ny. miniszter pedig a szőlőfelujitás és a gyümölcsfatenyész­tés terén kifejtett működését méltatta és el­ismeréssel honorálta. Ezután a jubiláns meg- hatottan köszönte meg a nemvárt kitüntetést, mely után a gyűlés többi pontja tárgyaltatott le. Gyűlés után közebéd volt, melyen nagyon sok és szép felköszöntők hangzottak el. Si­ménfalvy Dimand esperest, Ladányi E., Hof- bauer, Mosolygó lelkészek és Szabó L. tanító Margittayt, György E. a tanítóságot, Po- lyánszky Tadlert, Margittay a vendégeket él­tette. Végül a Sárkány L. és Ladányi E. lelkészek az ez alkalomra irt tréfás és szel­lemes versüket olvasták fel, mely után a fia­talság tánczraperdült és a késő esti órákig kitörő jókedvvel mulatott. Gyászhir. Marosán Kornél áll. el. iskolai igazgató-tanitó 52. életévében elhalt e hó 15-én Aranyosmedgyesen. Nagy tevé­kenységű ember volt, ki úgy társadalmi, mint irodalmi téren hasznos munkásságot fejtett ki. Román nemzetiségű ugyan, de magyar érzelméről nemcsak e vármegyében, de"ugy- szólváu az egész országban ismeretes volt. A SzéchenyiTársulatban egyik vezető és hangadó férfiú. Névváltoztatás. Matusik Mihály oki. gyógyszerész, a Bossi.i József örökösei gyógy­szertárának gondnoka családi nevét belügy­miniszteri engedélylyel Major-ra változtatta. Áthelyezett tanítónők. A vallás- és közoktatásügyi miniszter Petruska Margit nagybányai és Steiger Erzsébet beregszászi állami népiskolai tanítónőket kölcsönösen át­helyezte. Itávél legjobbat és legolcsóbban beszerezhetünk Bontó Sándor ‘ kávékereskedőnél Szatmár, Kazinczi-utcza 16. MOKKA“ keverék czégem különlegessége, klgr. 4'40 korona. Villany erővel pörkölve.

Next

/
Oldalképek
Tartalom