Heti Szemle, 1910. (19. évfolyam, 1-52. szám)

1910-06-15 / 24. szám

4 „HETI SZEMLE Szatmár, 1910, junius 15. Morvái Böske, Morvái Giziké, Morvái Nusika, Ruprecht Antika, Ruprecht Sándorba unokái. Emléke áldott és felejthetetlen marad kö­zöttünk. Lelkészi beiktatás. Schwegler Alajos krasznasándorfalusi lelkész investiturát nyert. Plébániai javadalmába szentgyörgyi Jordán Károly dr., szaniszlói apátplebános iktatta be. Előléptetések a postánál. A keres­kedelemügyi miniszter Délczeg Lajos hely­beli 1. sz. posta és táv. főtisztet a Vili. fiz. osztályba posta s táv. felügyelővé, Salamon János főtisztet a IX. fizetési osztályba elő­léptette. Gyászhir. Petheö Györgynek, a Yécsey uradalmak jószágigazgatójának édes anyja, mint részvéttel értesülünk, elhall. A gyász- jelentés következő: Alólirottak fájdalmas szívvel tudatják a felejthetetlen jó édesanya, nagyaüya és dédanya s testvér özv. Feltorjai Petheö Károlyné gyergyóujfalusi Soliom Ka­rolinának, 1910. junius 2-án d. e. 4 órakor, életének 81-ik évében, végelgyengülés kö­vetkeztében történt elhunytát. A drága halott folyó hó 4-én d. u. 3 órakor fog a feltorjai sirkertbe örök nyugalomra helyeztetni. Ka- ratnavolál, 1910. junius hó 2-án. Áldott legyen emlékezete és édes örök pihenése! Uj ügyvéd. Dr. Szálka Ernő, ki az itteni kir. kath. főgimnáziumnak jeles tanulója volt és jelesen érettségizett, ügyvédi vizsgá­latát Budapesten május hó 30-án kitűnő si­kerrel tette le. Ügyvédi irodáját Técsőn nyitja meg. Lelkészi kinevezés. Firezák Gyula munkácsi püspök az üresedésben levő tisza- ujhelyi gk. lelkészeibe Dudinszky Sándor volt amerikai lelkészt kinevezte. Házasság. Huszár József Nagykároly városi hagyatékügyi jegyző múlt hó 28-án esküdött örök hűséget Vida Emmuskának. — Pórus Ferencz oki. gépészmérnök, a Ganz gyár mérnöke szombaton tartotta esküvőjét Literáty Ilonkával, özv. Literáty Elekné úrnő leányával. Szigeti Géza rahói albiró múlt nap vezette oltárhoz Rzymann Évikét Rzymann Károly lipcsemezői nagybirtokos és gyáros leányát Husztou a róm. kath. templomban. A polgári esketést Szabó Sándor alispán végezte. Az esküvőn a rokonságon kívül a bírói kar számos tagja vett részt, élén Eördögh Virgil törvényszéki elnökkel A tem­plomot megtöltötte a huszti intelligenczia. — Révész Vilmos debreczeni kereskedelmi aka­démiai tanár jegyet váltott Nagykárolyban Schiff József kereskedő leányával, Arankával. — Kemény László máv. főraktárnok a múlt héten esküdött örök hűséget Nagykárolyban néh. Asztay Antal leányának, Irmának. Érettségi vizsgálat. A kir. kath. fő­gimnáziumban az érettségi vizsgálatokat az elmúlt héten jul. 6. 7. 8. 9-én tartották meg. Szóbeli érettségi vizsgálatra bocsátották a VIII. o. mind a 35. tanulóját, kik a vizsgá- lalot mind sikerrel állották ki. Dr. Radnay Rezső min. tan. a legnagyobb megelégedé- nek adott kifejezést az ifjak pontos és gazdag készültsége felett. Az eredményt az egész tanári kar jelenlétében csütörtökön d. u. 6 órakor hirdették ki. Jelesen értek: Bállá Mór, Bárdóly Sándor, Kepecs Jenő, Kis Miklós, Kis Tibor, Merk Pál, Pakocs Károly Rad- linszky Ernő, Schroffer Lajos, Schvarcz Lajos, Somogyi Jenő és Uhl József. Jól értek: Bakkay László, Báthory József. Benyovszky István, Donka Károly, Fechtel János, Her- eegh János, Mensáros Zoltán, Oravecz Gyula, Pintér Nándor, Vámos Antal, Veisz Lajos, Veisz Márton. Egyszerűen értek 11-en. Az elnök szavai után Bárdóly Sándor mondott szép búcsúztatót. A felső leányok képesítése. A pályá­zatoknál sokszor kérdés merült fel, hogy a felső leányiskolái bizonyítvány minő képesí­tésnek felel meg. A belügyminiszter most körrendeletben dönti el a kérdést s kimondja, hogy a felső leányiskolák második osztálya tanértékre nézve egyenlő a polgári iskola negyedik osztályával s pályázatánál az al­gimnáziummal, alreáliskolával és a polgári iskola 4-ik osztályával egyenrangúnak te­kinthető. Komócsi emléknap. A múlt héten tartotta meg az ung-beregmegyei rk. tanító­egyesület Ungváron Rákóczy-utca 10. sz. háznál Komócsy Józspf volt ungvári rk. főelemi iskolai tanító, később neves iró és költő emléktáblájának leleplezését. Az egész iskolai ünnepség keretében folyt le. Himnusz éneklése után Takács Miklós el. IV. o. t. szavalta a költő „Kőszeg ostroma“ c. költe­ményét kellő hangsulylyal és értelemmel. Utána Göndi Ede lépett a közönség elé; méltatta Komócsyt, mint ifjút, majd mint tanítót, család apát, neves Írót, költőt és jó barátot. A szép, tartalmas, kerekded beszéd után lehullott a lepel s Lánczy Antal el. IV. o. t. ugyancsak Komócsynak „A harag napja“ ez. költeményét ügyesen szavalta. Majd kezdetét vette a szokásos megkoszorú­zás : a Petőfidársaság koszorúját letette Benkő József apát ur u. a. jeligével mi a széles piros szalagon van : „Felejthetetlen alelnökének, a Petőfi-társaság. Érkezett még koszorú: Adél és Maritól Komócsy Józsefnek ez. felirattal. Ezek egyikét a gimnáziumi történelmi múzeumnak, másikát az ungvár- megyei muzeum számára ajánlja föl az egye­sület megőrzés végett. Az egyesületek s tanintézetek u. m. ungvármegyei közműve­lődési egyesület, a „Gyöngyössy“ irodalmi társaság és a kir. kath. főgimnázium nevé­ben Romanecz Mihály, az áll. polg. leány­iskola részéről Csécsy Juliánná, az ung- megyei ált. tanitóegylet részéről Takács László, az állami tanitó-testületek nevében Szabó József, az ipartestület részéről Flach Jakab elnök, az agyagipari szakiskola részé­ről Pap János és a rk. iskola részéről Benkő József pénzadománynyal váltották meg a kegyelet jeléül elhelyezni szokott koszorút. Ez utón befolyt 139 korona 20 fillér, mely összeg kiegészítve 200 koronára, mint „Ko­mócsy“ ösztöndíj fog kezeltetni s mindig oly jó magaviseletü és szorgalmas gyermek nyerheti el, ki a magyar nyelv tanulásában s a költemények szavalásában legtöbb ered­ményt mutat. A művészi kivitelű tábla áll keretben fönt a költő sikerült arczképé- vel fekete márvány lapon, vésett arany betűkkel. Nagyban kiemeli a Rákóczi-utczát egyszerűségéből. A keret az ungvári agyag­ipari szakiskola munkája s Petrides tanár sikerült tervezete; a márvány lap kidolgo­zása Edelstein Jenő kőfaragó és vésnök műhelyében készült; a lap elhelyezése Szu- chanek József építész műszaki figyelme s vezetése mellett történt, miért is fogadják a nevezettek ez utón is az egyesület hálás köszönetét. Orvosi kinevezés. Csaba Adorján vármegyénk főispánja Dr. Ascher Kálmán fehérgyarmati orvost járási orvossá neyezte ki. Gyászhir. Kováts Gyula dr. nőképzői n- tézeti igazgató és theol. tanár édes atyja id. Kováts Gyula nyug. körjegyző 81 éves ko­rában rövid szenvedés után elhalt a múlt szerdán reggel a hajnali órákban. Pár nap­pal ezelőtt még lehetett látni az öreg urat, amint sétáját végezte az utczán. Temetése csütörtökön délután volt. A szertartást Hehe- lein Károly praelátus-kanonok végezte. Jelen voltak a női és fiképzőintézetek növendékei, számos tagja a helybeli papságnak és so­kan a közönség soraiból. — Özv. Aáron Jó- zsefné szül. Dudássy Nina, néhai gróf Károlyi György uradalmi pénztárnokának özvegye múlt szombaton délután 4 órakor életének 74-ik évében tíidőgyuladásban elhunyt. Dr. Aáron Sándor vármegyei főorvos és Neupauer Jánosné szül. Aáron Laura édes anyjukat gyászolják az elhunytban. — Almer Károlyné, a nagybányai Kereskedelmi Bank igazgatójá­nak : Almer Károlynak neje, Budapesten hir­telen elhalt, 45 éves korában. Súlyos betegség gyötörte régebb idő óta s kénytelen volt egy fővárosi szanatóriumba menni, hogy veszedel­mes műtétnek vesse alámagát. Ott a legjelesebb orvosok kezelték s operálták meg, azonban szervezete annyira elgyöngült a műtét következtében, hogy csak négy napig élt utána. — Súlyos csapás érte Király Géza máramarosszigeti kántortanitót. Két felnőtt fia halt el egymásután rövid időkö­zökben. Pár héttel ezelőtt temette el Béla nevű ügyvédjelölt fiát, ime a másik fia is, a Géza nevű joghallgató a halál áldo­zata lett. Tüdővész sorvasztotta el ifjú életét. Király Géza neve az irodalomban is ismeretes, pár évvel ezelőtt jelent meg egy kötet költeménye, melyben sok költői vénára valló vers foglaltatik. — Szalag István be­regszászi törvényszéki irodatiszt hosszas szenvedés után május 27-én elhalt. — Egerháton Bojthor Ambrus körorvos meg­halt szombaton délután. — Dr. Madán Já­nos orvos életének 28-ik évében, hosszas szenvedés után, junius hó 8-án délután Nagybányán meghalt. — Szöllösy Mihály nyug. gör. kath. kántortanitó leánya, Erzsiké hosszas, sorvasztó betegség után vasárnap meghalt. Földi részeit tegnap délután he­lyezték nagy részvét mellett örök nyuga­lomra. Megkerült gyermek. Guba Pál ke­gyesrendi tanár unokahuga, a IÍV2 éves Ónba Yalika, ki a helybeli árvaházban van elhe­lyezve, pár héttel ezelőtt nyomtalanul eltűnt. A rendőrség és csendőrség állandóan kutatta hollétét, az intézeti elüljáróság is mindent megtett, hogy kézrekeriiljön, de sikertelenül. Már azt lehetett hinni, hogy többé soha nem látja Szatmári. S ime a véletlen visszaadta érte aggódó bánatos anyjának és családtag­jainak. Szilágysomlyóról jött értesítés a múlt kedden, hogy Guba Valikát ott megtalálták. Szerdán reggel Pemp Antal praelátus-kanonok, a lelenczház superiorja személyesen ment utána, s nagy örömére csakugyan Guba Valikát találta ott. Eltűnését a leányka úgy beszéli el, hogy az iskolából hazamenet egy asszony megragadta és erőszakkal magával czipelte. Ettől fogva mintegy két héten át folyton a mezőkön kóboroltak, soha faluba nem mentek be, az éjjeleket is kint a mező­kön töltötték. Az asszony folyton nógatta, hogy senkinek nem szabad megmondani a nevét és hogy hová való, mert különben megölik. 0 félt is rettenetesen. Szilágysom- lyón túl voltak már mintegy 9 kilométerrel egy kisebb község határában a délutáni órákban. Az asszony azt mondta, hogy be­megy a faluba élelmiszert venni, a kis leányra pedig ráparancsolt, hogy bújjon el a búzában és ne merjen onnan moczczanni, mig ő

Next

/
Oldalképek
Tartalom