Heti Szemle, 1908. (17. évfolyam, 1-52. szám)

1908-12-10 / 40. szám (50. szám)

Főszolgabirójelölés. Az erdődi szol- gabirói járás állást foglalt a főszolgabirói ál­lás betöltése ügyében. Értekezletet tartottak, melyen nagy lelkesedéssel határozták el, hogy Jékey István mellett csoportosulnak, ki már több mint két éve működik szolga- birói minőségben az erdődi járásban. A ha­tározatról értesítették az összes bizottsági tagokat s csatlakozásra hívták fel őket. — Jélcey István legjobb tudomásunk szerint szorgalmas, lelkiismeretes tisztviselő, kinek megválasztása nyereség lenne a kerületre. Kívánatos tehát, hogy a megyebizottsági ta­gok hallgassák meg a kei illet óhajtását és adják nekik főszolgabírónak azt, akit ők ma­gok kívánnak. Bírósági kinevezések. Ő Felsége a király dr. Oravetz Andor beregszászi alügyészt ügyésznek, Grodzki Szaniszló ökörmezői, dr. Krucsin Honor felsővisói, Fengya Igor nagy- bereznai, dr. Serly Jenő nagy károlyi, dr. Glutz Árpád rahói és Cseh Ernő munkácsi járásbirósági albirákat jelenlegi alkalmazta­tásuk helyén járásbiróknak nevezte ki. Gyászhir. Mint részvéttel értesülünk dr. Horváth Benő kir. törvényszéki biró tár­sadalmi életünk egyik kiváló alakja tegnap éjjel hosszas betegség után elhunyt. Teme­tése nagy részvét mellett ma ment végbe. Lelkészi kinevezés. FirezáJc Gyula munkácsi püspök Petrássevich Jenőnek Ame­rikába történt távozása folytán megüresedett ripinyei lelkészi állásra Volosin Antal felső­kalocsai lelkészt nevezte ki. Szerencsétlenül járt földbirtokos. Fényes Elek batizi földbirtokos a múlt csütör­tökön szánba fogatott, s ki akart menni a mezőre a juhokat megnézni. Mivel a kocsis­nak dolga volt odahaza, ö maga hajtotta a lovakat, holott ezzel a mesterséggel daczára gazdálkodó voltának, nem igen szokott fog­lalkozni. Alig ért fel az országúira, lovai ra­gadni kezdettek, ö pedig nem tudott a hely­zet urává lenni. Végre is az országút men­tén lévő korláthoz vágódott a szán, mely men­Szatmár, 1908. deczembor .10 ___________ Az onban a sors önkényes játéka tovább folyt. Egy téli délután Angyalka a nagy szo­bában íróasztalánál ült. Idegen férfi lép a szobába. Angyalka testén átfut egy éles fáj­dalom, először elönti a pirosság, majd ha­lotthalvány lesz. Feje még szédült, keze re­megett, mikor az idegen, férfi feléje köze­ledett. Szivét mély fájdalom facsarta össze s amelynek súlya alatt leroskadt a székre. Az idegen férfi megtántorodott, látva emez izgatottságot, mert el nem gondolhatta annak okát. . Igen, a most megjelent férfi arcza, szemének lágy tekintete, szava, hangja s minden mozdulata szakasztott olyan, mint Angyalka ideális lelkének meghalt szerel­mese volna. A hasonlóság kiváltja lelkében altatga- tott fájdalmát. Egy pillanatra megzsibbasztja egész testét s utána olyan jóleső melegség ömlik el rajta. A többszöri találkozás után Angyalka megismerte a közébük jött férfi lelkének ne­mes tulajdonságait s azon végtelen titkolt szerelemmel vette őt körül, mely megsza­kadt tizenkét év előtt, de most ujult erővel ébredt fel. ten összetört, Fényes Elek pedig súlyos sérü­léseket szenvedett. A homlokon keresztül egészen az állig felrepedt a bőr és három ol­dalbordája eltörött. Hogy koponyarepedést szenvedett volna, mint valamelyik helyi lap irja, nem felel meg a valóságnak. A súlyos beteget dr. Góbi Alajos és dr. Lacheta Brúnó jeles orvosaink vették ápolás alá. Most már jobban van és felgyógyulása valószínűnek 4 látszik. Városunkban is mély részvétet keltett a szerencsétlen eset, mert Fényes Elek itt széles körben ismerős. Hymen. Aczél Gyula rahói járásbiró jegyet váltott llykovics Bazil tiszabogdányi jegyző leányával, Annával. — Lindenmeyer Sándor cs. és kir. huszárhadnagy e hó 3-án esküdött örök hűséget Mikolában özv. Dietz Sándorné, Nádassy Mariska földbirtokos leá­nyának, Annuskának. — Medveczlcy Pál pá­lyavégzett mutikácsegyházmegyei papnöven­dék a napokban esküdött örök hűséget Jacz- kovics Pál beregkisalmási gk. lelkész leányá­nak, Ilonkának. — Orosz József rafajnaujfa- lusi ref. tanító jegyet váltott Oláh Vilma kisasszonynyal, Debreczenben. — Füstös Ottó kataszteri segédmérnök szombaton délelőtt esküdött örök hűséget a munkácsi rk. temp­lomban Münzger Etelka kisasszonynak. Áthelyezett segédlelkészek. A püs­pök ur 0 Méltósága Vilmos András mező- petrii segédlelkészt Szerednyére és Körösi Károly szerednyei segédlelkészt Szaniszlóra. áthelyezte. Kongregáczió- avató ünnepség a Hám-konviktusban. Lélekemelő ünnepség­nek voltunk tanúi deczember 8-án a Hám- konviktus áhítatra ragadó házi kápolnájában. Tizenkét ifjút, kedvesen fejlődő, példás vise­letű ifjút avatott a Mária-kongregáczió tag­jai sorába Szabó István praelátus, irodaigaz­gató. Az ifjak névsora következő: Tóth Kál­mán, Abkarovits János, Scheffer Ferencz, Dávidovits András, Oeng István, Gyulai Béla, Heinrich János, Láng Lajos, Lang Tibor, Papp Sándor, Starnberger Elemér, Szabó János ré­szint VI, részint IV. gimn. oszt. tanulók. Az ..HETI SZEMLE“ _ Magába folytotta szivének legszentebb érzelmét. . . Nem ... ezt nem nyilváníthatja ki. Szereti úgy, hogy az ne tudjon róla, mert hogy az ő vágya, óhaja teljesülhessen, ak­kor egy egész világnak kell összeomlani az ő nyugalma csak más boldogságának rom­jain épülhetne fel. Most már csakugyan, mint egy élőha­lottnak, oly szomorú lett Angyalka élete. Sem éjjele, sem nappala. Megtalálta, de rögtön el is veszítette boldogságát. Csak egy gondolata volt. Ő, aki itt él mellette, de akit soha . . . soha át nem ölelhet . . . meg nem csókolhat. Arcza még szomorúbbá vált. Fájdalma megsokszorozódott. Ha kérdezték, hogy mi baja ? Egy bánatos kézlegyintés, egy mély sóhaj mindent kifejezett: Szeret ő reményte­lenül, ami legnagyobb kin a világon. . . * Az asszonyka mikor a történet végére ért, keze lehanyatlott. Lelkén borongós fáj­dalom ömlött el, mert hisz az ő sorsa is annyira hasonló volt Angyalkáéhoz. Behaj­totta a könyvecskét, a jelzőlapot gondosan megigazítva. Fölállott és támolyogva, miként a nagy beteg, sétálgatott tovább, egyedül a kerti utón. avatásra ünnepi pompát ö'tött a ház kápol­nája és lelkes ünnepi hangulatba, édes érzé­sek közzé juttattam nagyszámú hallgatóságra és ifjúságra az avatást végző praelátus rend­kívüli alkalomszerüséggel, világos, átlátszó­sággal és mély érzéssel megszerkesztett be­széde. Igazán, ezzel a beszéddel is igazolta Szabó István praelátus azt a régen ismert tényt,, hogy Öméltósága kiváló egyházi szó­nok. Érczes hangja, ömlő szép stílusa, mely éppen magyarosságával és erővel teljességé­vel hat, nyugodt és mégis lelkes előadása mindvégig lekötötte hallgatóinak figyelmét. Mit szóljunk az ifjúság énekkaráról? Lágy, kellemes dallamaik még most is rezgésben tartják lelkemet. A szent komolyságról, a példás magatartásról, amivel fogadalmaikat elmondották, letették. Valóban egy kis láz­ban voltunk mi — az élet nehéz, sokszor gyötrő munkái közt élők, s jól esett lelkűnk­nek a mindennapi élet kötelességei közzül egy ideálisabb, egy szebb nézőpontról vissza­tekinteni mindarra, ami a múltban, a har- mincz-negyven évvel ezelőtti időben volt s a jövőbe, mikor ezek az ifjú leventék az élet nagy iskolájában fogják érezni az égi Anya pártfogásának, segítségének szükségességét. Mikor talán mindenki, minden elhagyja őket, csak annak emlékezete lobog- fel majd lel­kűkben, hogy van egy anya, ki sohasem hagyja el azt, aki segedelemért hozzá fordult. Igazán a kongregácziókat ostromló, rágalmazó sajtó képviselőinek kellene ilyen ünnepségen megjelenniük, hogy lássák, érezzék annak erejét, hatását, amiről nekik sejtelmük sincs. Az ünnepségen különben ott láttuk a káp­talan képviseletében Pemp Antal praelátus- kanonokot, a középponti papság és főgimn. tanári kar tekintélyes számát, valamint a polgárság köréből is többeket. ( B. G.) Gyászhir. Pellionisz Béla betétszer­kesztő telekkönyvvezető neje, szül. Lator Mária 47 éves korában rövid szenvedés után e hó 6-án városunkban elhalt. — Keczer Aranka úrnő, Böszörményi Sándor volt orsz. képviselő sógornője e hó 5-én elhalt. — Rusolán Márton nyug. m. kir. honvéd fő­fegyverkovács e hó 5-én 58 éves korában hirtelen elhalt. — Haluskay József kricsfalvi gk. lelkész 70 éves korában hosszas szenve­dés után elhalt. A máramarosi ruthén lel­készi karnak igen tiszteletreméltó alakja volt, — Csatlós Elek ügyvéd e hó 3-án, életének 61-ik, boldog házasságának 24-ik évében hosszas szenvedés után Mezőkaszonyban elhalt. Síkosak a járdák. A múlt heti hava­zások alkalmával egész hórétegek feküdtek a gyalogjárókon, melyeknek eltakarításával vaj­mi kevesen törődtek, igy aztán sok helyen még most is tenyérnyi vastag jégréteg fedi a járdákat. Ennek a nemtörődömségnek adta meg az árát Biky Károly ref. esperes-lelkész, ki templomba menet a síkos járdán elesett és pedig olyan szerencsétlenül, hogy az egyik lába kettétört. A hirlapirás köréből. A „Szatmár- Németi“ és a „Szamos“ czimü heti lapok napilapokká alakulnak át. Az előbbi jan. 1-én, az utóbbi már vasárnap mint napi lap jelent meg. A „Halmi“ czimü heti lap egy évi fen- állása után pártolás hiányában megszűnt. Kongregációi élet Kolozsvárt. A Kolozsvári egyetemi hallgatók Mária kongre­gációja, milyen fiatal intézmény, ép olyan kincses jövendőt Ígérő virágzásnak indult ennek a tanévnek első felében. Az ország __________________________5__ A kolozsvári „Kristály“ Gázmosó és Vegytisztító Gyár: 4 Csomagolás díjtalani 77 *J Ui/ ti | Ozíiii: tl&ltft fehérneműeket felsőruhákat » legszebb kivi­telben, g-yorsnu, előnyös árak ellenében. rm-l* 1» * 1 t meghaladó megbizásol WlJtlt mentve küldetnek vi ások bér- ssza. Czím ; „KRISTÁLY“ GŐZtVJOSÓ GYÁR EOLOZSVÁB, Pályaudvar.

Next

/
Oldalképek
Tartalom