Heti Szemle, 1908. (17. évfolyam, 1-52. szám)

1908-12-10 / 40. szám (50. szám)

mindeu részéről odasereglő kongreganisták hétről-hétre többen és többen lépnek be az egyesületbe, de a jelöltek száma is gyarapo­dik. Heti gyűléseiket pénteken este lU 9 óra­kor tartják a Báthory gimnázium olvasó ter­mében. Ezeken a gyűléseken papok és civilek egyaránt praktikus előadásokat tartanak, va­lamint az előadások anyagán kívül, a kikül­döttek referálása alapján, megvitatják, meny­nyiben van az itt-ott rendezett gyűlések, fel­olvasások, ünnepélyek megindított mozgalmak eszméje, iránya érintkezésben, összefüggésben a katholicismussal; mellette, ellene az egyház tanításának. Nagyobb előadást tartottak ed­dig: Vesér László dr. szem, igazgató (pap): Az egyetemi élet és a kongregáció: Rónai J. tanárjelölt, (pap): Az ember czélja és rendel­tetése a panteismus, materialismus és ratio- nalismus világában. Bocskor Mihály dr. statusi titkár (czivil): Szabadkőműves gyermekvéde­lem, ifjúsági nevelés és a Mária Kongregáció ! Weinmann Sándor tanárj. (pap): Államok könyvtilalma, az indexcongregáció. Hirschler József dr. praelatus plébános: Az ember tör­ténete és átalakulása az Immaculata történe­tében és hatása alatt. — Tegnapelőtt decz. 8.-án a főtéri templomban a Kongreganisták testületileg végezték szt áldozásukat. Este 6 órakor ünnepélyes tagfelvétel volt. Mint Bu­dapesten, itt is a szatmáriak vezetnek példás, barátságos összetartással. Matiné. A Kölcsey kör e hó 20-án d. e. 11 órakor a városháza nagytermében ma­tinét tart a következő programmal: 1. Sza­bados Ede felolvas. 2. Trio, Jámbor Jenőtől, zongorán előadja Mándy Bertalanná, gordon­kán Mándy Bertalan, hegedűn Pfaltz Emil. 3. Pujda Margit monológot ad elő. 4. Pfeiffer József énekszáma. Szatmárvármegye törvényhatósági bi­zottsága, mint teljesen biztos forrásból érte­sülünk, deczember hó 23-án gyűlést tart. Az időpontot nem tartjuk valami nagyon alkal­masnak, mert karácsony estéje előtt esik, amikor mindenki más irányban van elfog­lalva. Ezen a gyűlésen fogják megválasztani az uj avasi főszolgabírót, valószínűleg Péchy Péter személyében. Ünnepély. A helybeli irgalmas nővé­rek vezetése alatt álló „Mária-kongregáczió“ tagjai kedden e hó 8-án, a bold, szűz szep­lőtelen fogantatása ünnepén a következő prog­rammal ünnepélyt tartott: 1. Mária jóságos. Ének. Előadta a congregatió énekkara. 2. Rosty: Szeplőtelen fogantatás. ■— Szavalta: Perlaky Gizella. 3. A szeplőtelen fogantatás ünnepén. — Felolvasta: Tóth Miczi. 4. Hó­dolat a Szent Szűz előtt. — Bemutatták a congreganista belnövendékek. 5. Boldogasz- szony tánczosa — Szavalta: Vetter Ilonka. 6. Fonódal. — Zongorán előadta: Novák Rózsi. Az igazi megható ünnepélynek, me­lyen Pemp Antal praelátus-kanonok az irg. nővérek tartományi superiorja jelen volt, minden pontja fényesen sikerült. Ruhakiosztás. A helybeli „Deák Kál­mán ssztaltársaság a múlt vasárnap az „Ipa­ros Otthon-“ban mintegy 100 szegénysorsu iskolás gyermek közt jó meleg téli ruhát osztott ki. A helybeli áll. isk. tantestülete nevében Marosán János áll. iskolai tanító mondott köszönetét a nemes czélt szolgáló társaságnak, melynek képviseletében számos tag és dr. Olatz József ügyvéd alelnök volt jelen. Pályázati hirdetés. A szatmár-ugocsa- vármegyei római kath. néptanító-egyesület tagjainak önművelésére és a munkásságra való hajlam ébresztésére a következő pálya­tételeket tűzte ki: 1. Mily módon ápolhatja a néptanító iskolájában és községében a szo- czialis érzést — kiváló tekintettel a lélektani alapokra? Jutalma: Zahoránszky István me- zőpetri plébános ur kegyes adományából 4 drb. 10 koronás arany. 2. Az iskolai közszel­lem ápolásának milyen hatása van az iskolai és későbbi polgári életre ? Jutalma: 5 darab 10 koronás arany. Az idegen kézzel írott 6 = _____ pályamunka a szerző nevét rejtő jeligés levél­lel 1909. márczius hó 14-ig küldendő be az egyesület elnökségéhez. Előnyben részesül az a pályázó, aki tanulmányának forrásait meg­nevezi. E pályatételekre csakis az egyesület rendes tagjai pályázhatnak. A nagy választ­mány november ll.-iki gyűléséből Bodnár Gáspár elnök. Hoffmann József jegyző.' Népszövetségi gyűlés. Deczember 6-án az egész község élénk részvétele mel­lett gyűlést tartott a nagymajtényi kath. népszövetség. Czier Ferencz plébános meg­nyitó beszéde után Pallmann Péter nagyká­rolyi kegyesrendi segédlelkész beszélt. Mar­káns vonásokkal az összetartás szükséges és áldásos voltát fejtegette. Azután a keresztény sajtó fontos szerepéről, támogatásáról mon­dott megszívlelendő szavakat. Majd Láng Pál kántortanitó tartott lelkes és tüzes be­szédet. Czier Ferencz köszönő szavai fejezték be e kedves kis ünnepet. Rágódnak. Nagyon jó koncz volt a fővárosi és vidéki szenny lapoknak a néppárti képviselők ama felhívása, mely 25 honatya aláírásával az Alkotmányban jelent meg, s felszólítja az ország kath. közönségét, hogy a polgári anyakönyveket ne Írják alá. Kétség­kívül revance akart ez lenni a Kúriának a Koczurek ügyben hozott absurd és tarthatat­lan ítéletére. A néppárti képviselők fényesen dokumentálták ezáltal, hogy igazságtalanságot nem engednek büntetlenül elkövetni. Az íté­let sérelmes voltáról már mi mindjárt abban ez időben szólottunk, mikor meghozatott, most csak azt a jerichói lármát jegyezzük fel, mely a néppárt jogos állásfoglalását követte. Osz- szeröffentek a pájeszos szennylapok, hogy hangulatot keltsenek a néppárt ellen. Hogy ez nem sikerült, felesleges mondanunk is. A magyar nép ma már sokkal felvilágoso- dottabb, minthogy meg ne tudná bírálni, kik az ő igazi barátai. Ma már üres lármával a mi népünket nem igen lehet félrevezetni és ha valakinek ártottak a pájeszos vitézek, az semmiesetre sem a néppárt, hanem épen az az osztály, melyhez ők tartoznak, mert két­ségtelenné tették, hogy onnan mindig akadnak firmák, akik a szin igazságot is készek kin- padra vinni. Jó étvágyat hozzá, már tudni­illik nekik, mert ezt a magyar ember gyomra nem veszi be, hanem kiveti magából harczo- saival együtt mint a viz a szennyes iszapot. Hangverseny. A szatmári ref. tanitó- nőképző és felsőbb leányiskola tanárikara és ifjúsága f. hó 12-én konczerttel egybekötött tánczmulatságot rendez a Pannónia helyisé­geiben. A mulatság műsora, mely iránt már óriási érdeklődős mutatkozik, a következő: 1. A hírnök. Élőkép. Szereplők; Baumann Apolónia, Mauritz Margit, Huszár Ilona, Szé­kely Piroska, Fogarassy Margit, Erdélyi Mar­git, Homonnay Margit. Török Erzsiké, Zelin- ger Hona, Erdélyi Jolán. Szász Gizi, György Mariska, Gödény Mariska, Harmath Anna, Czernátody Irén, Nagy Erzsiké, Szabó Mar­git, Czapáry Lóra. 2. Tündérmese, Tréfás bo­hózat táncczat, Erdélyi Jolántól. Szereplők •' Szűcs Erzsiké, Krassó Edith, Kálmán Rózsi, Tankóczy Juliska, Vajay Margitka, Görömbei Etelka, Bakcsy Bubi, Horváth Katicza, Köl­csey Boró, Nagy Aliszka, törpék: Hermann Mili, Balogh Erzsiké, Hájtájer Emmi, Maróthy Margit, Mándy Margit, Eicher Riza, Losoncy Sárika. 3. Csendes éj. Ráfitól. Kettős Éneklik. Kováts Etelka és Virágh Cella. 4. Az első pongyola. Monológ. Előadja: Vad Viola. 5.A tél bosszúja. Irta Elta. Látványos tündérrege énekkel és tánccal. Személyek : Nagy Mariska, Vass Juliska, Derzsy Irénke, Orbán Sárika, Kerekes Erzsiké, Hermann Ella, Széli Ilonka, „HETI SZEMLE“ Bencsik Ibolyka, Fodor Jolán, Görcs Erzsiké, Zoltán Juliska, Széli Juliska, Hajdú Hedvig, Kosa Gizi, Sepsi Ilonka, Gachal Ilonka, Ró- zenfeld Erzsiké, Racz Ilonka, Schifter Mar­git, Nagy Gabi, Ráhóczy Margit, Magoss Er­zsiké, Homonnay Ilonka. Pillangók: Vass Ilonka, Gönczy Rózsika, Dőri Margit, Bay Margit, Sepsi Antónia, Törzsök Juliska, Nagy Margit, Mátray Etelka, Hajnal Mariska, Ko- moróczy Anna, Csalasz Etelka. 6. Szinfónia Mohr zongorajáték. Előadja: Reiter Irma. Gordonkán kiséri Mándy Bertalan ur, I. hegedűn Pfaltz Jenő ur, II. hegedűn Mándy Zoltán ur. Dobos: Bányai Cornél, Csörgősök, Trombitások, Kereplők, Kakukok, Fülemile, Pitypalatty, Triangli, Fürjek, szerepelnek a szinfoniában. 7. Dr. Oyógykuthy Elvira med. univ. Rendel hétköznapokon d. u. 3—4-ig. Tréfás jelenetek fiatal leányok számára. Irta Tordai Grail Erzsi. Személyek: Trócsányi Ida, Vásárhelyi Paula, Nagy Jolán, Ányos Mariska, Beer Juliska, Molnár Rózsi, Miklya Zsófia, Schőber Mici, Heilbraum Jozefin. Bőd-Irén, Szolyori Mariska. 8. Pompadour nagysám: Peuchltól operette zongorán kiséri Fábry Edith Kaszás Margit, Virágh Cella. Macska-kar. 9. Az uj év. Irta * * * látványos képek. Szerep­lők. Svartz Ilonka, Bárány Klára, Nagy Mar­git, Reiter Sári, Pataky Mariska. A tavaszi, nyári és őszi képekben számtalan szereplő. Meghívó. A Beregvármegyei Magyar Közművelődési Egyesület XXV. évi jubilál is díszközgyűlését 1908. évi deczember hó 15-én d. e. 10 órakor Beregszászban a vármegye­ház nagytermében tartja. Ezen közgjuilésre az egyesület igen tisztelt tagjait s a kulturis ügyek iránt érdeklődő közönséget van szeren­csénk tisztelettel meghívni. Patay András, egyesületi elnök Szentpétery Endre, egyesületi igazgató. Rhédei János, egyesületi titkár. Mozgósítás. Az ország minden részé­ből mozgósítás hírei érkeznek. Már több ez­redből vitték le a legénységet Boszniába, a már eddig összevont katonaság létszáma mintegy százezerre tehető. Nálunk is készen van minden, noha behívók még nem kül­dettek szét. A tartalékos tisztek azonban pa­rancsot kaptak, hogy nem szabad elliagyniok a város területét. Noha a hadvezetőség tit­kolja és tagadja a készülődést, a jelek mégis arra engednek következtetni, hogy háború küszöbén áll a nemzetünk. A jó szivü emberekhez. Papp Berta­lan, mint imok volt alkalmazva a magy. áll. vasutaknál Debreczenben s hivatalát 20 éven át példás szorgalommal töltötte be. Most agg­korára való tekintettel életének 68-ik évében nyugdíjazták néhány korona havi járandóság­gal, melyből magát és családját fentartani lehetetlenség. — A legnagyobb szegénység­ben van családjával együtt, nincs élelmük, nincs ruházatuk, maholnap a lakásból kidob­ják, ha csak könyörületes szivü emberek nem segítenek rajta. — Mint jó katholikus embert és mint a szatmári kir. kath. főgimnázium egykori növendékét ajánljuk szives olvasóink figyelmébe. Most annyival inkább reá van szorulva a könyörületes emberek segélyére, mert fia, ki a családnak is gyámolitója volt, a síkos járdán elesett és lábát törte. — Ado­mányokat nevezett czimére Debreczenbe Beth- len-utcza 63. szám alá kell küldeni. A „Nagykárolyi Kölcsey-egyesű- let“ decz. 6-án tartotta első felolvasó-estéjét. Az elnöki megnyitót Cseh Lajos kegyesrendi gimn. igazgató, az egyesület ügyvivő alelnöke mondotta. Vázolta az egyesület fontos hiva­tását, mely a különböző erők tömörítése, egyesítése. Kemény, de igazságos szavakkal emlékezett meg arról, hogy leszólás, igaztalan kritika a legbuzgóbbakat is félreállitja. Igazsá­got, szeretetet, közreműködést kér a kör javára. ___________Szntmár, 1908. deczember 10.

Next

/
Oldalképek
Tartalom