Heti Szemle, 1908. (17. évfolyam, 1-52. szám)

1908-12-10 / 40. szám (50. szám)

l.'tárnia Kacsó Irén zongora-játéka gyönyör­ködtetett. Mestere a hangoknak. Chopin G moll balladája ügyes, kifejező interpretátorra .akadt benne. Hangulatos, könnyed játékát magyar dalokkal mutatta be, mig a közönség zajos kívánságára játszott. Ezen dallamos akkordokba hamis hangokat vegyitett és dissonens hangokat hallatott Sternberg Endre dr. — a felolvasó. Felkérték, megjelent. Előt­tünk olvasott, csak azt nem tudta miről: a thémájával volt megakadva. Előttünk kereste, vagy öt percen át s mivel nem talált — pe­dig szavai szerint eszének miden fiókját elő­rántotta — befejezte s mint aki legjobban végezte a dolgát, diadalmas mosolylyal távo­zott. Szitába vizet merített s a végén maga is észrevette, hogy — semmi sem maradt benne. De ezen szereplést csakhamar elfeled­tette Firibancz Ferencz szereplése. Hegedű- játékával játszott a szivekkel. Mint a patak­nak cseregő csobogása, lágyan, értelmesen, mint az ezüstnek csengése, tisztán, órczesen, mint a pacsirta dalolása, merészen, csatto- gón, mint a viharnak zúgása, tompán, hatal­masan úgy hömpölyögtek és zúgtak, csicse­regtek és daloltak, mosolyogtak és sírtak an­nak a kis fának hangjai azon a négy húron. A közönség a.ig tudott elválni tőle, négyszer is előhívták s mindig más oldalról mutatta be ügyességét. Kedves kísérője volt Vitele Károly. Az utolsó szám egy melodráma volt. A fogoly lengyelt szavalta Dombai Gyula kegyesrendi tanár. Borodig Béla szerzetté és vezette a zenekiséretet, Kacsó Irén, Brück István, Braneczky József, Dragoner Lajos, Klncskó István, dr. Komáromi Károly, Kovács Béla, Simányi Gyula és Taub Mihály kisér­ték. S ez a nagy kiséret méltó foglalatja s hangulatos interpretatiója volt a megkapó költeménynek. Borody jól megoldotta felada­tát a kísérők kifogástalanul játszottak, a sza­való ügyes, kifejező előadó. — A „felolvasó­estély“ mint „zene-estély kitünően sikerült. Fogadja meg a vezetőség a felolvasó szavát: ne kérje fel többé előadásra. Az ünnepély rendezésének érdeme Klacskó István kegyes­rendi tanáré, az irodalmi szakosztály elnökéé. Krasznabéltek községben 1909. január 1-én önálló gyámpénztár nyílik meg a nmélti m. kit*, belügyminiszterúrnak 70848/908. sz. engedélye alapján. Meghívó. „A Szatmári Kereskedelmi és Gazdasági Csarnok“ 1908 folyó évi deczem- ber hó 13-án este 6 órakor Szatmáron, saját helyiségében fogja megtartani. A közgyűlés tárgysorozata: 1. Jegyzőkönyv-hitelesitő bi­zottság kiküldése. 2. A választmány jelentése a Csarnok működéséről, az 1908, évi zárszá­madások beterjesztése és a felmentés iránti határozathozatal. 3. Az 1909. évi költségvetés megállapítása 4. Esetleges indítványok. A köz­gyűlés napján este 7 órakor a Csarnok helyi­ségében társas vacsora lesz. A Petőfi-ház. A minap érkezett haza a londoni kiállításból a Petőfi-ház és ereklye- muzeum könyvtárának berendezése. A mű­vészi kivitelű szekrényeket a Bajza-utcai Pe- tőfi-házba vitték, melynek belső díszítő mun­kálatain javában dolgoznak Ke'ry Gyulának, a Petőfi társaság titkárának, felügyeletével. Az újjáalakítás befejezése után Ernszt Lajos, a Petőfi-muzeum igazgatója, nyomban meg­kezdi a berendezést és a nagybecsű ereklye- tátgyak elhelyezését. A Petőfi-muzeum fenn­tartási céljára rendezett sorsjáték 1 koronás sorsjegyeinek terjesztése megmozdult az egész magyar társadalom. Amint értesülünk, vár­megyénkben is erős akczióra készül. E moz­galom támogatására mi is felhívjuk közönsé­Szatmár, 1908. deczembcr 10. ____________ gü nket, mert a sorsjáték sikerétől függ az, hogy a Petőfi-házat a Petőfi-Társaság mielőbb átadhassa rendeltetésének. Az egy koronás sorsjegyek megrendelhetők a társaságnak Budapest, IX., Boráros-tér 2 sz. alatt lévő irodájában. A kóbor czigányok megrendszabá- lyozása. Az O. M. G. E. föl terjesztési inté­zett a belügyminiszterhez a kóbor czigányok megrendszabályozása tárgyában. A fölterjesz­tés tüzetesen foglalkozik azon körülmények­kel, melyek a czigányok garázdálkodásai kö­vetkeztében elsősorban a gazdaközönséget sújtják, A fölterjesztés rámutat a megrend- szabályozás módjaira is,.ilyenekül jelölvén a lótartás megvonást s a kóbor czigányok hely­hez való kötését. Végül kéri a belügyminisz­tert, hogy a kérdést mielőbb rendezze. Eladó vadászfelszerelés. Jó karban levő teljes vadászfelszerelés SO koronáért kedvező fizetési feltételek mellett eladó. Bővebbet lapunk kiadóhivatalában. .41 MTI SZEMLE“ Legalkalmasabb karácsonyi aján­dékok beszerezhetők SZÁBÓ GUSZTÁV órás, ékszerész és látszerész üzletében Szatmár, Attila-utcza. hirdetmény. Tisztelettel őzt. Demkő JánoNné* Hangszer üzlet! Szalui Simon hangszer és zongora- " készítő s hangoló Szatmár, Kazincy-u. 14. Guttmann-palota. Üzlet átvétel. A Néhma Lajos Józsei kávéüzletét átvette Benkő Sándor, kinek előzékenysége és szakképzettsége bistositja a vevő közönséget. 10—12%-al olcsóbban sze­rezhetjük be kávé szükségletünket mint bárhol. Aki szép és olcsó karácsonyi vagy új­évi ajándékot óhajt vásárolni, az menjen el a színházzal szemben lévő óra és ékszer üz­letbe, mert ott találja a legdusabb és leg­olcsóbb választékot valódi arany és ezüst ékszerekben, mindennemű zseb és fali órák­ban. Tisztelettel Kepes Dávid mii-órás és ékszerész, Szatmáron a színházzal szemben. könyveinket bárdos Ferencz könyvkötészetében Szatmár, Kazinezy-utea 6-ik szám, hol Ízléses és csinos munkát gyor­san és jutányosán készíttetnek. Özv. Lauf József né és Fia szobafestő Szatmár, József kir. herczeg-u. 14. sz---------- 35 év óta fennálló üzlet. ---------­El vállal szoba és templomfestést, tapétázást, mázolást és minden e szakba vágó munka gyorsan és pontosan való elkészítését olcsó árak mellett. Szives pártfogást kér özv. Lauf Józsefne' e's Fia. Aki jó bort szeret inni, keresse fel a HUNGÁRIÁT. Egy liter must házhoz 28 kr a j ezá r. Kiemelendő még a többek közt egy palaczk saját töltésű bor Hun­gária gyöngye czim alatt 50 krajezár. Aki egy jó varrógépet óhajt venni, az forduljon teljes bizalomal Hammer Ig- nátz műszerészhez Szatmár, Battyhányi- utcza 1-sö sz., mert mint értesültünk, meg­szerezte a világhírű „Pfaff4- gépek egyedüli képviseletét és ez maga is már a legnagyobb biztosítékot nyújtja arra, hogy egy kitűnő varrógépet kap az, aki nála szerezi be ezen czikkben a szükségletét. Makóczy Géza papistwsW Szatmár, Eötvös-utcza 4/a. sz. Ajánlja a főt. lelkész urak szives figyelmébe modern szabó műhelyét, hol is mindennemű reverendákat és papi öltönyöket a legnagyobb pontosággal és jutányos árak mellett készülnek. Tisztelettel Makóczy Géza, sekrestyés. Weisz Zoltán modern könyv- ze­nemű- és papirkereskedését a Gutrnan­palota sarokhelyiségében, fényesen berendezve, megnyitotta! Munkatárs: Vlazáts Vincze. Nyomatott a Pázmány-sajtóban Szatmáron. NyilttérF NYILATKOZAT. Alantírott ezennel kinyilatkoztatom, hogy azon esetben, ha a csanálosi körjegyzői állást elnyerem, többeknek telt azon ígéretemet, hogy a róm. kath. hitre áttérek, magamévá teszem és a választás napjától számítandó egy év leforgása alatt adott szavamat beváltom. Miről is kiadtam ezen sajátkezüleg aláirt nyi­latkozatomat. Fény, 1894. junius 28-án. SZABÓ DEZSŐ, h. körjegyző'. Főt. dr. Csánk István pleb. urnák. *) E rovat alatt közlöttekért nem felelős a szerk. Szálloda, étterem és ká- .. .. véház megnyitás! .. .. ___ ________ 7 Értesítem Szatmár város és vidéke m. t. közönségét, hogy a fff“ átvettem “ÜSl és azt szeptember 5-én megnyitottam. Felhívom a m. t. közönség b. figyel­mét az újonnan átalakított és fé­nyesen berendezett kávéháxra, hol is kitűnő tekeasztalokról gon­doskodtam. — ízletes ételek, szak­szerűen kezelt borok és mindig frissen csapolt sör, a nap bármely- szakában kapható, nemkülönben ki­tűnő zónareggelik. Havi abonensek elfogadtatnak. Elvállalok lakodalmakat és tár­sasvacsorákat. — Társaságok ré­szére külön helyiségekkel (schambré- szeparé) rendelkezem. — A m. t. közönség szives pártfogását kérve, kitűnő tisztelettel: Márkus Sá 11 cl or, vendéglős. Kitűnő tekepálya!

Next

/
Oldalképek
Tartalom