Heti Szemle, 1908. (17. évfolyam, 1-52. szám)

1908-01-01 / 1. szám

9 HETI SZEMLE“ Szatmár, 1908. jauuár 1. valódi boldogságot, mely onnan fe­lülről jő, és oda fel vezet. Isten nevében kívánunk tehát minden jó léleknek boldog újévet!... A tiszti fizetések. A kiegyezési tár­gyalások alatt és azok után is napirenden van a katonatiszti fizetések emelésének kér­dése. Most, hogy a delegácziók is foglal­kozni fognak ezzel a kérdéssel, ez a kérdés ismét előtérbe került. Egy tekintélyes bécsi lap beszélgetést folytatott e tárgyban Jekel- falussy honvédelmi miniszterrel, aki azt hi­szi, hogy magyar részről nem fognak aka­dályokat görditeni s respektálják a tisztek jogos kívánalmait. Majd igy folytatta a mi­niszter : — Több oldalról megkísérelték a tiszti fizetések emelését az úgynevezett nemzeti kívánságokkal kapcsolatba hozni. Annak az eljárásnak azonban szerintem azért nincs alapja, mert a tiszti fizetések eme­lése első sorban a magyar honvédtisztek javára válnék s a magyar honvédségben valamennyi nemzeti kívánságunk teljese­dett már. Természetesen kívánatos volna, hogy a katonai kérdés megoldása Magyar- országon sikerüljön s a koalicziós kor­mánynak nagy érdeme volna, ha most, a kiegyezés parlamentáris elintézése után si­kerülne megoldania a katonai kérdést. Azt hiszem azonban, hogy a tisztifizetések kér­dését nem kell föltétlenül a többi katonai kérdéssel kapcsolatba hozni. Részemről remélem és óhajtom, hogy sikerülni fog a tisztifizetések emelésének kérdését a jövő év folyamán olyképen megoldani, hogy a hadsereg vitéz tisztikarának óhajai tel­jesüljenek. Andrássy körrendeleté. Andrássy Gyula gróf belügyminiszter a Pittsburgban ' történt bányaszerencsétlenség tárgyában a következő körrendeletét adta ki, valameny- nyi törvényhatóság első tisztviselőjének : Hír­lapi közlések szerint, a pittsburgi Coal Com­— Imádkozzál és dolgozzál! Dolgozunk és dolgozunk. A pap nem szólt semmit, csak egy félig visszafojtott sóhajtás hagyta el a mellét. Kissé nyomott hangulatban érkeztek a paróchiára, hol édes anyjuk egyszerű ebéd­del várta őket. Ebéd közben elbeszélgettek a faluban a legközelebbi hat esztendő alatt történtekről: kik haltak meg? kik házasod­tak ? kik mentek férjhez ? kik szegényedtek ? kik gyarapodtak ? Az ebéd végeztével Péter ismét nem vett részt a hálaadó imában. Vi­selkedése most már jámbor édesanyjuknak tűnt fel. — A jó asszony nem szólt ugyan semmit, de Péter a tekintetéből kiolvasta a kérdést: — Hát te nem imádkozol, Péter? És Péter, miután édesanyja kiment a szobából, felelt is a kérdésre: — Nem, nem imádkozom. S talán soha sem is fogok imádkozni. Most a János szeméből olvasta ki az újabb kérdést: — Miért? pany Darc-tárnájában történt robbanás kö­vetkeztében négyszáz magyar munkás vesz­tette az életét. Ez ügyben a közös külügy­miniszter ur a mai napon táviratilag arról értesít, hogy a pittsbourgi cs. és kir. konzu­látustól érkezett távirat nyomán megállapít­ható, hogy eme bányaszerencsétlenség alkal­mával valóban számos magyar ember vesz­tette az életét, az illetők neve és kiléte azon­ban ezidő szerint még nem volt megái lapít­ható. Minthogy attól lehet tartani, hogy lel­ketlen ügynökök ezt az alkalmat is föl fog­ják használni, hogy a szerencsétlenüljártak hozzátartozóival meghatalmazásokat és egyéb okiratokat aláíratva, a részükre kijáró kárta- lanitó-összegből maguknak minél nagyobb összeget visszatarthassanak — közbenjárás és egyéb dij fejében — fölhívom az illető első tisztviselőt, hogy alkalmas módon figyel­meztesse a nagyközönséget, hogy a külkép­viseleti hatóságnál, a hátramaradottak érde­keinek megóvása ezéljából, minden tőle tel­hetőt elkövet és hogy a bányaszerencsétlen­ség folytán károsodottak a saját érdekükben cselekszenek, ha ilyen okiratokat, amelyek nem az illetékes képviseleti hatóságtól ér­keznek, alá nem írnak s azokat visszautasít­ják, vagy azokat legalább is az okiratokat küldők megbízhatóságának a megállapítása végett a saját illetőségű hatóságuknál előbb bemutatják. HÍREK. Ünnepi istentiszteletek. Tegnap ó-év estéjén ájtatosság volt a székesegyhában'a nagytemplomot zsuffolásig megtöltő közön ség jelenlétében, mely alkalommal Hehelem Ká­roly praelátus-kanonok mondott szent beszé­det. Újév napján reggeli 7 órakor plébániai mise volt, mely után Boschetti Andor segéd­lelkész prédikált. Délelőtt 9 órakor az ünne­pélyes szentmisét a püspök ur O Méltósága mondotta és Bagossy Bertalan kir. kath. fő- gimn. tanár intézett beszédet a hívekhez. — Azért, mert nem érzem szükségét. Mert nem látom a hit megváltó tetteit. Mi keresztények a pogánynál is pogányabb éle­tet élünk. Szeretetlenek, szívtelenek vagyunk. Amit összekuporgatunk, vagy összeharácso­lunk, azt nagyon is a magunkénak valljuk. Fölöslegeket gyűjtünk s ezeket az Ur pa­rancsai szerint szegény embertársaink között ki nem osztjuk. Legföljebb a fölöslegek hul­ladékaiból vetünk oda egy-egy morzsát, még pedig úgy, hogy a jobb kezünk nagyon is tudja, mit cselekszik a bal. Farizeusok va­gyunk János, ki tudja, hányadik javított és bővített kiadásban. Krisztus-korabeli őseink kürtösei valóságos kontárok a mi kürtöseink­hez képest. Ha egy-két forintot adunk, a la­pok utján telekürtöljük vele az országot, hogy. jócselekedetünk erkölcsi tőkéjét ezer perczentre forgathassuk. Rosszabbak vagyunk a pogányoknál János s. a hit, az imádság nem segít rajtunk. Miért imádkozzam hát. — Sok igaz van abban, amit mondtál. De nincs igazad az általánosításban. Hívők és hitetlenek között sok a farizeus. Ámde sok az igaz keresztény is, akiknél hit és élet Nemeslelkü adományok. Szabó Nor­bert czimzetes püspök, nagyprépost az egy­házmegyei papi nyugdíjalapra 1000 (egyezer), a székeskáptalan 1200 (ezerkétszáz) koronát adományozott. Miniszteri megbízatás. A vallás- és közoktatásügyi miniszter a szatmárnémeti és máramarosszigeti ref. főgimnáziumnak meg­látogatásával s azokban az állami .főfelügye­let gyakorlásával a jelen iskolai évre Mázy Engelbert dr. kassai tankerületi főigazgatót bízta meg. Képviselői beszámoló. Földes Béla, a nagybányai kerület orsz. képviselője csütör­tökön este érkezett Nagybányára, hol igen meleg fogadtatásban részesítették. Tiszteletére Bónis István, a fiiggetlensévi párt alelnöke adott lukullusi vacsárát, melyen jelen voltak a város előkelőségei. Másnap Misztótfaluban tett látogatást, estére pedig Borpatakra ment, hol Pokol Elek bányatulajdonos vendége volt ő és díszes kísérete. Szombaton Felsőbá­nyára rándult ki, hol közebédet rendeztek tiszteletére. Itt tószt alakjában nyilatkozott a helyzetről. A kiegyezést olyan szükséges rosznak tartja, mely csak modus vivendi, de a függetlenségi párt kívánalmainak nem felel meg. A fogyasztási adók és az önálló jegy­bank feletti szabad rendelkezés kivívását örömmel konstatálja. A kisipar fejlesztését s annak minden oldalú pártolását erélyesen hangsúlyozta. Nagybányán vasárnap, Szinér- váralján hétfőn tartotta meg beszámolóját a képviselő, azután visszautazott Budapestre. Pénzügyig azgatói kinevezés. Nagy Tamás nagykárolyi pénzügyi titkár helyettes pénzügyigazgatónak neveztetett ki. Nyugalmazott főmérnök. Mikó Béla nagybányai kir. főmérnök nyugalomba vonult, s családjával együtt Nagybányáról Aradra köl­tözött. * Hymen. Ujfalussi Ujfalussy Gábor szat- mármegyei birtokos, honvédhuszárhadnagy, cs. és kir. kamarás jegyet váltott Budapesten özv. bizáki Puky Ákosné, szül. hiripi és a mennyire az emberi gyarlóság leküzdhető, összhangzásban van. — Nem látom őket. — Nem látod, mert nincsenek kürtö­seik. Keresztény módra gyakorolják a szere­tet cselekedeteit. Jó cselekedeteikkel a leg­kisebb ember— testvérükben sem sértik az emberi méltóságot. — Na, már az ilyen keresztényekből csakugyan szeretnék'látni egy eleven példányt. — Láttál te már ilyet eleget és látsz ismét nem egyet itt a mi kis falunkban is. Elhallgattak. Szótlanul fújták szivarjaik füstjét. Tekintetük belemélyedt a fiistfelle- gekbe, mintha abból akartak volna feleletet kiolvasni a szóban levő komoly kérdésre. Majd János kinyitotta az ablakot, hogy a telefüstölt szoba egy kis friss levegőhöz jus­son. Épen abban a pillanatban hajadt el az ablak alatt egy fiatal, paraszt menyecske. Hangos dicsértessékkel köszöntötte a testvé­reket és gyors léptekket tova sietett. A kö­ténye alatt valamit dugdosott. Látszott, hogy annak rendeltetési helyére juttatása sietésé­nek czélja. A plébános utána kiáltott: Mindennemű üveg-, porczellán-, lámpa- és tüköráru legjutányosabban beszerezhető az újonnan berendezett Gregnss és Chrapári üzletében Szatmár-Németi, Deák-tér 2. szám, (a városház mellett.) czeg1

Next

/
Oldalképek
Tartalom