Heti Szemle, 1907. (16. évfolyam, 1-52. szám)

1907-05-01 / 18. szám

Szatmár, 1907. május 1. HETI SZEMLE 5 daróczi lakosokat az erdődi járásban. — Fü- löp Lajos és Cristaph Frigyes vámosoroszi lakosokat a fehérgyarmati járásban. — Né­meth Elemér gy őrteleki, Raj la Péter kántor- jánosi, Berger Dezső ópályi, Budaházy István nyiresaholyi és Fisch László nyircsászári la­kosokat a mátészalkai járásban. — Takács Ferencz szaniszlói, Lénárd Jenő mérki, Kese Elek nagymajtényi lakosokat a nagykárolyi járásban. — Brunner Károly pribékfalvai lakost a nagysomkuti járásban. — Kanizsay Jenő lázári, Pinkóczy Jenő ar.-megyesi és Madarasssy László nagypeleskei lakosokat a szatmári járásban. — Jeszenszky Béla bor- hidi, Jühász Ferencz avasujfalusi lakosokat a szinérváraljai járásban. — Andriányi Zol­tánt pedig Nagykároly városára. Táncmulatság. A németi-részi g. kath. egyház május hó 12-én tartja szokásos tánc- mulatságát a Pannónia nagytermében. Az előkészületek nagyban folynak. Belépő dij személyenként 1 kor. 20 fillér. Nó'egylet kiadása márczius hóban. Árvaházra — 186 K 66 fill. Szegények segé­lyére 172 K. Rögtöni segély 51 K. Összesen 379 K 66 fill. Szatmár város monográfiája. Bu­dapestről értesítenek bennünket, hogy a „Magyarország Vármegyéi és Városai“ czimü országos monográfia vállalatot az eddigi tu­lajdonostól (Apolló irodalmi részv. társ.) átvette az „Országos Monográfia Társaság“. A szerkesztőség a régi maradt és tagjai dr. Borovszky Samu a M. Tud. Akadémia tagja, ismert történetiró főszerkesztése alatt, Vende Aladár és Virter Ferencz szerkesztők. Szat­márnémeti város monográfiájának munkálatai nagyban folynak, ügy értesülünk, hogy Vende Aladár szerkesztő legközelebb ismét városunkba érkezik, hogy a tavaly hóna­pokon át folytatott munkálatokat befejezze és a vármegye őstörténetének tüzetesebb feltárása czéljából a régészeti ásatásokat is folytassa. A munkálatok ez időszerűit annyira előrehaladtak, hogy a monográfia ez év őszén már sajtó alá kerül. Nagy tűz. Nagymihály közvetlen kö­zelében lévő Laborczaszög ungmegyei község­ben ismeretlen okból tűz ütött ki a múlt nap és rövid egy óra leforgása alatt a köz­ség legnagyobb része a lángok martalékává lett. Nagy szélvész dühöngött, úgy, hogy oltásról szó sem lehetett, sőt attól kellett tartani, hogy a tűz átharapódzik Nagymihályra is, mivel a két községet egymástól csak a Laborcz folyó választja el. A veszedelmet fokozta az is, hogy a nagymihályi önkén­tes tűzoltóság nem vonult ki. Tragikus a Sztáray Sándor gróf orsz. képviselő komor­nyikjának, Dülyák Andrásnak a sorsa, aki a félelmetes lángok láttára annyira megijedt, hogy a kastély lépcsőházában holtan rogyott össze. A lakosság között nagy a nyomor. Nyilvános köszönet. Alsóhomoród, Ivácskó és Páczafalu községek képvi­selő testületéi ez utón is hálás köszönetét mondanak llosvay Aladár alispán urnák, a miért méltányos és jogos kérelmüket meg­hallgatta, és a körjegyzői székhelyt Szinfa- luból Alsóhomoródra, régi és természetes központjába visszahelyezte. Értesítés. Szatmár-Németiben Szatmári Központi Takarékpénztár r. t. céggel 200000 kor. alaptőkével uj pénzintézet alakult, mely működését folyé évi május hó 1-én Szatmá- ron Deák-tér 25 sz. Dr. Lehóczky János or­vos ur házában megkezdi. A szatmári köz­ponti takarékpénztár r. t. foglalkozik a hitel Üzlet ágával, kölcsönöket nyújt, személyi hitel váltó mellett, folyó számlára, értékpapírokra, ingatlanokra egyszerű bekebelezés mellett és jelzálog kölcsönöket meghatározandó 20—50 éves törlesztésekre a legjutányosabb kamat mellett. Elfogad kamatozó betéteket a legma­gasabb kamat mellett, melyek az évi tiszta nyereségből a rendes kamatokon kivül még külön nyeremény osztalékban is részesülnek. Elfogad kötelező heti betéteket, betevőnek a heti betétöszeg százszorosáig hitel tekinteté­ben előnyt nyújt. Konvertál váltóhitel bizto­sítékul és minden más módon bekebelezett más pénzintézeteknél fennálló kölcsönöket. Foglalkozik házépittetések elvállalásaival, úgy hogy a tulajdonos a bérjövedelem lekö­tése mellett tervszerinti uj házakhoz hozzá juthat. Hitel kérvények a lehető leggyorsab­ban intézteinek el. „Dr. Lacheta Brúnó a budapesti uj szt. János kórház“ volt alorvosa, szatmárvár- megyei körorvos, f. évi május hó 1.-től lakását Deák-tér 21. szám I. emelet (Fehér ház mel­lett) helyezte át. A nevezett orvos, — a ki a budapest-lipótmezei m. kir. állami elme­gyógyintézetnek is huzamosabb időn át má­sodorvosa volt, s az ideggyógyászatban, az urológiában, valamint a fog- és száj beteg­ségek gyógyításában speciális gyakorlattal és szakképzettséggel bir, — rendel minden nap d. e. 8—9 és d. u. 2—4-ig. Párbaj. Ez a társadalmi betegség az újabb időben, daczára a megszüntetésére in­dított akcziónak, nemhogy szükebb térre szorulna, veszedelmesen kezd elharapózni. Már városunkra is elragadt. Gyakran, sőt leggyakrabban csekélységekért, aprólékos torzsalkodásokért teszik koczkára. az illetők a magok és embertársaik életét. Nagy hiba, nagy könnyelműség, hibája az egyéneknek, de hibája a büntető törvénynek, mely ne­vetségesen enyhe büntetéssel engedi mene­külni a párbajozó feleket. A legfőbb hiba a. hadseregnek felfogása e tekintetben és véglegesen megszűnni nem fog, mig ez a magatartás meg nem változik. A múlt pén­teken dr. Fekete Dezső és Farkas Jenő biz­tosítási tisztviselő állottak egymással szem­ben, hogy kardjok élével tisztára mossák a megsértett becsületet. Ugyan elhiszi-e valaki, hogy sikerült ez.Deannyi mindenesetre sikerült, hogy az egyik fél, dr. Fekete Dezső súlyo­san megsebesülve távozott a párviadal helyéről. Az elhagyott gyermekekékért. Az alispáni hivatal arról értesíti a törvényható­sági bizottság tisztelt tagjait, hogy a május hóban tartandó rendes tavaszi közgyűlésen, a 7 éven felüli elhagyott gyermekek tartási költségeinek fedezésére szükséges s az 1901. évi XXI t.-c. 4. és kővetkező §§-ai szerint kivetendő 1 százalék pótadó kiveté­sének engedélyezése tárgyalás alá kerül. Sok a tanítónő'! A közoktatásügyi miniszter nagyfontasságu rendeletet intézett az összes tanfelügyelőkhöz, a tanítónők ki­képzése ügyében. A rendelet, a mely a pol­gári és elemi iskolai tanitőnők, továbbá az óvénők magánúton való kiképzését akarja elsősorban megnehezíteni; előrebocsátja, hogy az említett hölgyek száma olyan hatalmas mértékben szaporodott az utóbbi időben, hogy tisztára lehetetlen nagyrészüket állásba juttatni. Ennek aztán súlyos szocziális baj lesz a következménye, amelyet valamely módon mérsékelni kell. Nagyon elegendő a száma azoknak a tanítónőknek is, akik a különböző képző intézetből kerülnek ki év- ről-évre. Ezért a miniszter az 1907—8-ik iskolai évtől kezdve a következőket Jendeli eh 1. A magánúton készülő óvó- és tanító­nők évenkint csakis egyszer, az iskolai esz­tendő végén tehetnek privátvizsgát. 2. Ma- gánosztályvizsgát csak egy éves időközökben lehet tenni. 3. Az egy éves prakszis, a mely­nek alapján őket magánvizsgára bocsátják, hivatalos bizonyitványnyal igazolandó. Két­ségtelenül bizonyítani kell, hogy a jelölt egy évet töltött oktatással nyilvános iskolá­ban vagy egy esztendőn át olyan magán­tanulót oktatott, aki nyilvános iskolában jó sikerrel vizsgázott. Óvónőknek ki kell mu­tatni, hogy nyilvános kisdedóvóban szerez­tek prakszist. 4. A preparandiák egy osz­tályban legföllebb harmincz tanítványt ve­hetnek föl azoknak a sorából, a kik a leg­jobb bizonyítványokkal rendelkeznek. Postaügynökség. Szatmárvármegyei Kányaháza községben Kányaháza elnevezés­sel f. év május 1-én postaügynökség lép életbe. A postaügynökség kézbesítési köre Kányaháza, Kőszegremete, Lekencze közsé- kekre terjed ki. Garázda legények. Rákóczi Ferencz vezendi tanító ápril hó 25-ón, festők kivitele végett saját fogatán Nagykárolyba ment. A város végén levő faiskola előtt érte utói ugyanaznap Mezőterem községéből sorozásra bejött legényeket, kik gyalog haladtak az országút közepén. Rákóczi kocsisa nem tért ki a legényeknek, hanem közéjük hajtott, minek szóváltás lett az eredménye, sőt a legények ttetlegességre is vetemedtek, felug­rálva a szekérre a tanítót náluk levő nád- pálczájukkal összeverték annyira, hogy or­vosnak kellett a rajta esett sebeket bevarrni. A lelketlen támadók nem sajnálták az álla­tot sem s egyik lónak a szemét szúrták ki s a másikat késekkel sebesitették meg. A rendőrség a tetteseket még aznap elfogta s ellenök a további eljárást folyamatba tette. Ehzárlat. Minthogy városunk terüle­tén veszett kutya kóborolt, a főkapitány a kutyákra ápril 18-tól számítva 40 napi zár­latot rendelt el. Ezen idő alatt a kutyák csak szájkosárral bocsáthatók ki az utczára, a szájkosár nélkül kóborló kutyák kiirtatnak, gazdáik pedig megbüntettetnek. Mindnyájunknak el kell menni Szat- máron a piaczra, dr. Lengyel Márton ur há­zába, Deák-tér 9. szám, a Pannónia és Vajda üzlete mellé, mert oda lett áthelyezve NÉHMA, kávé-, tea-, rum kizárólagos üzlete. Színház. Az elmúlt színi idény utolsó hetének előadásairól a következőkben számolok be: E hó 23-án kedden a „Tánczos regi­ment“ című újdonságot játszották harmad­szor, az előbbiekhez hasonló előadásban. Szerdán és csütörtökön Szojer Ilonka, az operaház művésznője vendégszerepeit szín­házunkban — mindkét estén zsúfolt ház előtt a „Vig özvegy“ és a „Nebánts virág“ cím­szerepében. Gyönyörűen iskolázott csengő hangja már az első estén is meghódította a közönséget, de játékának lebilincselő bájos­ságát és ügyességét a maga teljességében csak a „Nebántsvirág“ szerepében láttuk ki­bontakozni ; — olső este inkább csak művészi énekszámai hatottak, mig a második este ének és játék tekintetében egyaránt nagy művésznőt láttunk magunk előtt. A Szojer- esték kétségtelenül felejthetetlenek lesznek a szatmári közönség előtt. A „Vig özvegy“ többi szerepét a már ismert együttes játszotta, a „Nebántvirág“-ban

Next

/
Oldalképek
Tartalom