Heti Szemle, 1905. (14. évfolyam, 1-52. szám)

1905-03-08 / 10. szám

2 HETI SZEMLE,, (8 ikwátn.) Ebből kétségtelenül az látszik, hogy a király az ország boldogsá­gát, a két állam nagyhatalmi állá­sát nem látja biztositottnak azon elvek alapján, melyeket a szövet­kezett ellenzék vall. És ha nem látja, meggyőződéséből nem is fog engedni semmit. Mi következik ak­kor, ha a nemzet az ő megvőző- dését nem acceptálja ? . .. Ellentét közte és királya között. Az ilyen aztán nem szokott könyen elsimulni, sőt a legtöbb esetben addig feszül a húr, amig elpattan. Emlegetik a passiv resistencziát a nemzet részéről, vagyis se pénzt, se katonát nem adnak. Hát ez ter­mészetesen kényszer akar a királyra lenni. Tudvalevő dolog, hogy min­den akczió reakcziót szül, — csak arra való lesz, hogy jobban elrontsa a dolgot a király és a nemzet kö­zött. Két „non piissumus“ nem állhat meg egymás mellett, A király már régebben kimondta, ha a nemzet, most ugyanazzal felel, készen van az összeütközés. Isten óvjon ben­nünket attól a katasztrófától, hogy a meghasonlás publikáltassék, hi­szen akkor benne vagyunk a forra­dalomban. Márcziusi szellő lengedez most is, mint azokban a korszakalkotó napokban. Kívánatos, hogy alkosson most is korszakot, de teljes egyet­értésben király és nemzete között KépYiselőválaszíók összeírása, A vármegyei központi választmány f lyó hó 2 án Nagy László alispán elnöklete alatt ülést tartott, a melyen megalakították a f. évi képviselőválasztók összeírására ki­küldött bizottságokat. Az összeírást a vár­megye területén márczius 20-tól április 5-ig kell eszközölni. Az összeiró küldöttség név­sora a következő : A nagykárolyi I. választókerület 1-ső összeirási szakaszába: Elnök: Balog Kál­mán. Rendes tagok: Rooz Samu, Serly Ferencz. Póttagok : id. Vida Sándor és Reök Gyula. 2 ik összeirási szakaszába : Elnök : Garzólmre Szaniszló. Rendes tagok : Moldováu Endre Fény, Gruber Márton Sza­niszló. Póttagok : Dr Láng György Szaniszló, Szabó Dezső Csanálos. 3-ik összeirási szaka­szába : Elnök: Gőnyei István Nagykároly. Rendes tagok : Csighy István Szentmiklós, Becsky Géza Dengeleg. Póttagok : Nagy Ist­ván Ér Endréd, Fogarassy Lajos Érkörlvé- lyes. 4-ik összeirási szakaszába : Elnök : Sepsy Sándor Nagykároly. Rendes tagok : Kovács Károly Szentmiklós, Sághy Gusztáv M. -Petri. Póttagok : Dömötör Elek M. Terem, Veres Antal Szentmiklós. A mátészalkai II. választókerület 1-ső összeirási szakaszába : Elnök : Farnek László Mátészalka. Rendes tagok : Kölcsey Zoltán Tunyog, Németh Elemér Győrtelek. Pótta­gok : Komoróczy Jenő Győrtelek, Lányi La­jos Kocsord. 2 k összeirási szakaszába : El­nök : Almer Béla Mátészalka. Rendes tagok: Kendelényi Ferencz Nagy-Dobos, Kosa Meny­hért O.-Apáti. Póttagok : Lányi Dezső Sza- mosszeg, Bállá Béla Olcsva. 3 ik összeirási szakaszába: Elnök: Szálkái Zoltán Máté­szalka : Rendes tagok : Fisch Lajos Ny.- Csá­szári, Tivadar Elek Gebe. Póttagok : Juhász Lajos Kántorjánosi, Nagy Mihály Hodász. 4 ik összeirási szakaszába : Elnök : Gróf Berchtold Arthur Gebe. Rendes tagok: Mándy Géza Vállaj. Szigethy Gyula Gebe, Póttagok : N. Szabó Bertalan Nagykároly. Endrédy József Vasvári. A fehérgyarmati III, választókerület 1-ső összeirási szakaszába: Elnök Dávid István Fehérgyarmat. Rmdes tagok: Kormány La­jos Fehérgyarmat, Dr. Tordii Sándor Fe­hérgyarmat. Póttagok : Nagy Ottó |Fehór- gyaramat, Bornemissza István Nábrád. 2-ik összeirási szakaszába: Elnök: Bónis Károly Kölese. Rendes tagok : Luby Gyula V.-Oro- szi, Kondor Sándor Cseke. Póttagok : Gu- lácsy Gyula Cz.-Dányád, Kolonai László Jánk. 3-ik összeirási szakaszába: Elnök; Madarassy Sándor Gacsály. Rendes tagok ; Papp József Cseke, Rácz Béla Csaholcz. Pót­tagok: Angyalossy Sándor Kis-Palád, Kiss Mayer Gacsály. A csengeri IV. választókerület 1-ső összeirási szakaszába : Elnök : Madarassy László Nagy-Peleske. Rendes tagok: Gön- czy Antal, N,-Peleske, Kanizsay Jenő Lázári, Póttagok : Lengyel István Lázári, Ősi Ta­más Lázári. 2-ik összeirási szakaszába : El­nök : Gyene Zsigmond Porcsaima. Rendes tagok: Dr. Diósi Adolf Csenger, Kun István Csenget'. Póttagok : Id. Bélteki Albert Csen­ger, Mikolai Aladár Csenger. 3 ik összeírás szakaszába Elnök : Bodoky Béla Kismajtény. Rendes tagok : Nagy Gyula Szamosdob. Bo­doky Kálmán Nagymajtény. Póttagok : Ve­res Ferencz Domahida, Kerekes László Sza­mosdob. A krassói V. választókerület I-ső össze­irási szakaszába: Elnök: Bolkis György Szakasz. Rendes tagok: Fugel István Kr.- Béltek, Herskovits Miksa T.-Terebes. Pótta­gok: Pittner Mátyás Erdőd, Schtvarcz Dávid Erdőd. 2-ik öszeirási szakaszába: Elnök: Klintok Ágoston Ar.-Megyes. Rendes tagok : Soltész József Kr.-Béltek, Sengschmidt Fri­gyes Nántü. Póttagok Marosán János R.- Terebes, Radetzky Dezső Erdőd. 3-ik össze­irási szakaszába : Elnök: Cs. Mayer Sándor Krassó : Rendes tagok: Papp Antal Reme­temező, Nyisztor József ü.-Homoród, Peles- kei Pál Krassó. 4-ik összeirási szakaszába: — hozzon a fiúnak is egy üveggel! A kölyök maholnap annyit bir meg, mint én.“ A korcs máros egy kis ideig vonakodott ugyan, de aztán mégis csak elhozta az üveg snapszot. „Én azt hiszem — szólalt meg erre az egyik férfiú, — hogy kár a gyermeket ivásra biz­tatni, úgyis nagyon korán szoknak rá.“ „Ej mit, —feleié Kövi — hadd bújjon ki szög a zsákból, minél előbb kezdi, annál jobban bírja később 1“— Alig végezte szavait, ismét megnyílt az ajtó és egy asszony lépett be, mintegy nyolez éves fiúcskától kisérve. A nő vonásai szen­vedésről tanúskodtak s szemeit sötét kari­kák árnyékolták be ; valamikor szép lehetett, mit finom vonásai bizonyítottak s miket a sok szenvedés még inkább megnemesitett. Ru­hája bár szegényes, de tiszta volt. „Fülöp, szólt remegő hangon — kérlek, jöjj haza!“ Tudod, hogy egy fillérem sincs, mondá a nő könyekre fakadva — holnap pedig vasár­nap s az üzletek zárva lesznek“. „Mit törő­döm én ezzel, — kiáltá Kövi, — én nem hagyom magamat asszony által kormányoz- tatni !“ „Akkor adj legalább egy forintot, hogy lisztet és húst vehessek holnapra“ „Semmit sem kapsz, miért futsz utánam ; jobb, ha pusztulsz !“ A szegény nő sírva fakadt e goromba ságra s már elindult, midőn észr vette An talt, ki éppen azon pillanatban emelte .szá­jához az üveget és gúnyosan nézett anyjára „Irgalmas Isten 1 — fakadt ki erre az anya, — hát nem elég, hogy megfeledkezel ma­gadról, még gyermekedet is el akarod rontani. S a fiúhoz rohant, hogy magával vigye. De Kövi úgy megragadta karját, hogy fájdal­mában fölsikoltott. „Ne nyúlj a fiúhoz — or- ditá, —az itt fog maradni velem. Gyako­rold a művészetedet ezen a mosogató ron­gyon“ — kisebbik fiára mutatva, ki félénken húzódott anyjához. Ez még néhány pillanatig kétségbe­esetten állott, aztán a korcsmásos felé fordul­va, igy szólt : „Ha ilyet eltűr, nem fog áldást hozni Önre ; mert még él az igazságos Isten !“ S ezzel eltávozott. Egy ideig néma csend uralkodott a szo­bában. Végre a kocsmáros, kire az anya szavai mély benyomást gyakoroltak, igy szó­lalt meg : „Legyen már elég, Kövi ur, vég­re is afeleségének igaza van, a fiunem ide való“ „.Hat ki akar utasítani engemet, —för- medt reá Kövi, — jó, megyek azonnal, de jegyezze meg, tőlem ezután egy fillért sem fog kapni“. Ezzel fölkelt s egy forintot do- bottaz asztalra. A korcsmáros szótlanul vissza­adott belőle s aztán Kövi fiával más korcs­mába ment. A másik két munkás egymásra nézett aztán ők is eltávoztak ; künt azonban az az egyik igy szólt a másikhoz : „Te János ! ma okultam valamin, hogy a mikor fizetést kapok, soha sem megyek korcsmába.“ „Iga­zad van, — válaszoló a másik, sajnálom sze­gény Kövinét és azt hiszem, hogy Kövin meg­bosszulja magát a nevelése.“ II. Egy óv múlt el. Kövi ezalatt tovább „nevelte“ kedvenezót saját elvei szerint; ez pedig híven hallgatta és követte azokat. Az anyjától nem félt, nem is becsülte ; ez pedig nem merte megbüntetni, nehogy a daczos kölyök reá emelje kezeit, mint teve isko­latársaival. A tanító ugyan mindent elköve­tett érte az anyjánál, azonban szomorúan ta­pasztalta, hogy ő maga is tehetetlen férjevei szemben. Schmidthauer­keserüviz, reggelenként fél pohárral használva, féle meglepően gyors és nagyszerű sikerrel pótolja otthon bármely év­szakban a Karlsbad! és Marienbadi vó kúrát, gyomor és bélbaj jókban, úgyszintén elkövéredés, sz: velhájásodás és azzal járó fulla- dósnál, sárgaság, máj és lépdaganatnál, cukorbetegség csuz és köszvénynél, stb.— Az „Igmándit“ hatásosságában egyéb keserű vagy hashajtó ásványvizek meg sem közelítik, és saját érdekében cselekszik, ki helyette mást nem fogad el, — Utasítás mellékelve. — Kapható Szatmáron: Wallon Henrik fia, Kaufman I., Beer M., Szűcs J., Kálmán M., Kínál G., Horvát M Köss K., UIlmán Testv. urak üzletében - . Főszétküldés a forrástulajdonos : SCHMIDTHAUER LAJOS gyógyszerésznél Komáromban. — Egész üveg 50fill. fél üveg 30 fill. — Az egyedüli természetes keserüvlz, amely kis üvegben Is kapható. 73 —26—14

Next

/
Oldalképek
Tartalom