Heti Szemle, 1904. (13. évfolyam, 1-52. szám)

1904-04-07 / 15. szám

lesoroztatott a cs. és kir. közös hadsereg javára 60 ujoncz, a m. kir. honvódségjavára l'f) ujoncz és felesen a cs. és kir. közöshad- j-eteg és a m. kir. honvédség javára 107 újonc/.. Tűzvész. Nagy iüzvész pusztított a múlt «sütnrtököu virradóra a Munkács mellett fekvő Podheringen, hol a főuiczán az uradalmi sör fö, ő'el szemben 9 lakóház és 10 melléképü- le leégett, közöttük a helyettes jegyző ito <lája is, melyből a hivatalos aktákat csak nagynehezen tudták kimenteni. Az oltásnál a .-örgyár személyzete dicséretre méltó módon működött közre. Erdő égések. Folyó évi április hó első napján hire járt egész város szerte, hogy a ■Cser erdőn és Nagymocsári városi erdőkbeu nagy tűz ütött ki. A hírből annyi volt igaz, :h így a Nagymocsáron levő gróf Károlyi Tibor tulajdonát képező erdőrészben tűz ütött ki,'az erős szélben átcsapott a városi erdő­ségre is. A Cser erdőn is volt kisebb tüzeset, molyét, azonban az ott foglalatos erdőmun- kasok rövidesen eloltottak. Csütörtökön m ír- c„]us 31-én délben a Sár-erdőn is volt kisebb tűz, melynek tovaterjedését azonban sikerült megakadályozni. A tűzvész színhelyére Léber Antal városi főerdész azonnal kiszállott és megállapította, bogy a tűz gyújtogatásból származott, azonban a várost valami érzékeny kár egy esetben sem suj'oüa. Szegényház létesítése. A városi sze­gények tudvalevőleg minden hónapban ré­szesülnek a városi szegény alapból bizonyos segély összegben. Tankóczi Gyula főkapitány most egy javaslatot dolgozott ki, melyben kéri a hatóságot, bogy a szegónyügyet oly formán rendezze, mikép a szegények, kik eddig házi segélyben részesültek egy sze­gényházba vétessenek fel r^. ott kapjanak tel jes ellátást. A javaslat dolgában a tanács legközelebb fog dönteni. Uj postautalványok. A posta- és távirda igazgatósága tudatja, hogy folyó évi április 1-ótől kezdve a külföldre czimzett postautalványokat a feladók nem mint eddig koronaórtékben, hanem a rendeltetési ország pénzértékére kötelesek kiállítani. Az átszá­mítást a felvevő postahivatal teljesiti. A magyar postaigazgatóság a külföldre szóló postautalványok kiállítására uj űrlapokat bocsátott foigalomba. A régi nemzetközi utalvány űrlapok már nem érvényesek. Ez évi juüus hó 31-ig a régi űrlapok ráfizetés nélkül bármely postahivatalnál uj űrlapok ellenében becserélhetők. Bűnügyi főtárgyalások. Április hó 7.-én ifj. Petronovics Mitru gondatlanságból okozott súlyos testisórtés vétsége. — Laka los Vakarcs Zsarolás vétsége, Csaholczy And­rás súlyos testi sértés büntette. Pap Mitru lopás büntette miatt. Április 12.-én Bura ■Grigor Jione zsarolás vétségé, Ináncsy Z-dg- mond lopás büntette és orgazdaság vétsége, Kávor László lopás büntette, Berger Fülöp hamis tanuzás büntette miau. Az elhagyott gyermekek védelme. A m. kir. belügyminiszter legutóbb egy kör­rendeletben értesíti az ország összes törvény' hatóságait, hogy az elhagyott gyermek vé delméről szóm 1903. évi I ső számú szabály­zat 1. szakasza azon rendelkezésének kellő ■érvényesítése érdekeiben, mely szerint a ne velősre és eltartásra képes és köteles hozzá­tartozók kellőleg kinyomaztassanak és hogy H E T T S Z E M I, E“ <T5-ik «vá csak oly gyermek nyilv ioitassék elhagyottá, kinek eltartásáról és neveléséről rokonok, jó tevők, jótékony intézetek, vagy' egyesületek nem gondoskodnak. A leirat a közgyámokst felhívja, hogy előzetesen' kíséreljék meg a segélyre szorult gyermekeknek jótékony egye sületnél, a törvény szerint tamásra nem kö­telezett rokonoknál, egyes jótevőknél való elhelyezését. Visszaélések a kivándorlási törvény­nyel. A magyarországi kivándorlók érdeké­ben a kormány tudvalevőleg azt az egyéb­ként üdvös intézkedést léptette életbe, hogy megállapodásra jiuott a Cunard Line a goi hajózási vállalattal, amelynek hajói havon­ként kétszer közlekednek Piume és N \v York kö/ö”. A hajók és u a-ipa kivándorlási biz tosság ellenőrzése alá vannak helyezve. A Cunard Line ügynökei azonban a legnagyobb erőszakosságot fejtik ki. hogy Fiume felé tereljék azokat a kivándorlókat, akik valamely éfzak-német kikötőnek akarjak venni utjo- kat és Kassán például mindennapos úgy­szólván az a do'ng, hogy a szószoros értel­mében Fiume fele kényszerítenek az angol társaság ügynökét olyan utasokat, akik Bré­mába vagy Hamburgba akartak menni, hogy ott. szálljai ak hajóin. A kormánynak ezek­ről az üzelmekről mindeddig nem lehetett, tudomása, bárhi a . ügynökök hivatalos sze­mélyeknek adják ki magúkat. Most azonban 0 ztroluczky főispán, akihez Brémából is­mételten intéztek panasz', inditaiva érezte magát, hogy előterjesz ésf tegyen a belügy­miniszternél és felhívja figyelmét az ügynö­kök üzelmóre, mert. ezek az emberek már annyira mennek, hogy még olyan utasokat is erőszakkal akadályoznak meg brémai vagy hamburgi Útjukban, akik már előre megvál­tották vasúti és hajójegyüket, sőt a podgyá- szukat is előre küldték a német kikötőbe. KÖZGAZDASÁG. Első Leánykiházasitási Egylet m. sz. Schwarz Ármin elnök.e~óvel tanaitól!. meg folyó évi marczius 25 én ezen intézet negy­vennegyedik közgyü ése. Az 1903-ikt keze lesi évre vonatkozó je'emés és zárszámadás a felmentvóuy megadása mellett egyhangú lag tudomásul vetettek. A jelentésijén és mérlegben a következő figyelemre mól ó ada­tok találhatók : N is/.jutalók és visszaftze é-ek eiinén 859,513 korona 29 fillér lett kifizetve, ezek kozott 95 árvaju.alekrész 59 550 koro­nával. Az ujbi atkozásojj 14,8454 jutalék­reszt, 3017 jutalékrésszel többet eredményez­tek mint az előző evbeu. Dijakban 2,507.619 korona 40 fillér vótelezféteu be, ami 221, 754 kor. 56 fillórnyi emelkedést jelent. A kamat, és bérjövedelem 413 120 kor. 25 fillér, tehát 40.727 korona 42 fillérrel több volt, mint az előző 1900. évben. A díjtartalék 1, 202. 482 korona 99 fillérrel növeheteit és most már 9 334,174 kor. 85 fillérre emelke­dett. A nászjutalók felemelésére és a tartalékra 116 206 korona 20 filler esik, melyek most már 708,774 korona 60 fillérrel rendelkeznek. A múlt esztendőben létesített árfolyam kü lömbözeti tartalékhoz 15,000 korona csatol- 'atott, mely ezzel 65,000 koronára rug. A hivatalnoki nyugdíjalap javára 5000 ko ona meeszavaztatik, mely nyugdíj lap immár 140. 483 korona 02 filtérnyi összeget ért el. A ni ideg végösszege gyanánt 10,520.392 korona 67 fillér mutatkozik, mely végösszeg laka rekbetóiekben, állampapírokban és egyóbb elsőn ndu értékpapírokban, valamint kiváló sajat épületekben fedezetét lelt. A jegyző könnyv kitelepítésével Blazek 1. Antal és Lobi Izidor urak bízattak meg. A felügyelő­je > bt/.o tsagba újra: I_)r. AU-x-md’r Barnát, dr. Sí monyt X-igmond, Heger József, Werthei­mer Albert és Seifensieder József urak vá­lasztattak meg. Miután a közgyűlés dr. Mu­rányi Ernő tag indítványára Schwarz Ármin elnöknek, az összigazgatóságnak es Koljn Árnold vezérigazgatónak egyhangúlag kö­szönetét és elismerést szavazott, u közgyű­lés véget ért. A „D“ osztálynak folyó ovi ntárczius 22-én megejtett Vili. kisorsolása alkalmából az alábbi alapkönyvszámok so­roltattak ki, minek folytán a nevezett ta­goknak egy-egy 1000 koronára szóló díjmen­tes nyereménykötvény kiszo gáltatott. 1829. alapkönyv.-zam Spitz Fülöpné Budapest, 69113. a apkö tyvszátu Htrsckovics Gyula Budapest, 1020 alapköny vázám Schweiger Lajos Kunfelegyltáza, 4245 alapkönyvszam Tuna Adolf Zombor. 5279 alankönyvszám Levy Rtf. Ábrnh im Zenien. 6709 alapkönyv- szám Seres Imre Sarkad. 59790 alapkönyv- szám dr. Spitzer Adolf Erdevik. 70343 alap- könyvszam Czégent József Kolozsvár. A triesti általános biztositó-társa­ság (Assicurazioni generált) f. ó. ntárczius hó 18-an tartott 72 tk közgyűlésen terjesztettek be az 1903. év mérlegek. Az előttünk fekvő jelentésből látjuk, hogy az 1903. deczember 31. én érvényben volt életbiztosítási tőkeössze­gek 656, 787. 581 komim és 31 fii ón tettek ki és az év folyamán bevett dijak 28.731. 705 korona 08 fii.érré ingtak. Az életbiztosí­tási, osztály dijtartaléka 14,002 387 korona 03 fillérrel' 174 192 235 koron t 16 fillérre emel­kedett. A tüzbiziositási ágban, beleértve a be töréses lopás elleni és tükör-üregbiztositást a díj­bevétel 12,989 6)4 539 korona biz osnast ősz- szeg után 21,276.945 korona 70 fillér volt, miből 8,716810 korona 37 filter viszonbizto- sitásra fordit'Miott úgy, hogy a tiszta díjbe­vétel 13,560 135 korona 33 filterre rugón, mely összegből 8,669 907 korona 26 fillér mint díjtartalék minden tehertől menten jövő évre vi eleit át. A jövő években esedékessé váló dt (kötelezvények összege 86 523 237 ko­rona 41 fillér. A száll! tmá nyb iz tusi tusi áyban a díjbevétel kitett 3,720.916 korona 60 fillért, mVly a víszóntbiz'osiias tk levonása titán 1. 162.348 korona 49 fillérré rúgott. Károkért a társaság 1903 ban 26,668 093 koiona 31 fil­lért folyósított. Ehhez hozzáadva az előóbt években teljesített kai fizetéseket a társaság alapítása óta károk fejében 768,682.165 ko­rona es 96 fiilérnyi igen tekintélyes ossz ■- get fizetett ki. A nyereség tartalékok közül, melyek összesen 23 505.036 korona 95 fii lét re rúgnak, különösen ktemelendők : az alap­szabály szerinti nyeressóg tartalék, mely 5.250.000 koronát tesz ki, az értékpapírok árfolyamingadozására alakító t tartalék, mely a 3,729 624 korona 17 fillér külön tartalék kai együtt 16,778.952 korona 01 fillérre emel­kedett, továbbá felemlítendő a 160,000 koro­nára rugó kétes követelések tartaléka és a 378, 042 korona 47 ftllernyt ingatlan tartalék. Ezeken kívül fennáll njég egy 938042 ko­rona 47 fillért kitevő kvlönalap, melynek az a rendeltetése, hogy az életbiztosítási osztály­ban a kamatláb esetleges csökkenését ki­egyenlítse. A társaság összes tartalékjai re alapjai, melyek első rangú értékekben vannak elhelyezve, az idei átutalások folytán 208, 632.918 korona 73 fillérről 227,329 913 ko­rona 55 fillérre emelkedtek, melyek követ­kezőkép n v na e helyezve : 1. Ingatlanok és jelzált g követelések 35 297. 680 korona 66 fillér 2. Eletbiz'o-iiási kötvé­nyekre adott kölcsönök 19.464 641 k. 25 f. 3. Letóleményezett értékpapírokra adott köl­csönök 723,807 k. 13 f. 4. órtékp ipirok 157. 833.474 k. 11, 5. Tátc/.aváltók 1,008 628 72 k. 6. A részvényesek biztosított adóslevelei 7,350000 7. Bankoknál levő rendelkezésre álló követelések, készpénz és az intézet kö­vetelései. a hitelezők követeléseinek levoná­sával 5,651.691 38, összesen 227,329,923 ko­rona 25 fillér. Ezen értékekből 45 millió ko­rona magyar értékekre esik. Lakás és iroda Bányai-nt 12. hat. eng. ház- és birtok-eladási, törlesztéses Jelzálog kölcsön-köz vetítési irodája. A ki házat, birtokot és erdőt venni vagy eladni kenvelmeäan (mérsékelt közve i ési dij mellett óhajt, úgyszintén birtokra vagy hizn ni cső törlesztése» jelzálogkölcsönt akar, vagy bárminő helybeli vagy vid ki részvényre van s/.uks >g., vagy azokat eladni akarja, e cz.éggel lépjen érintkezésbe és meg fog róla győződni, h >iy kiterjedt előnyös ismeretsége folytán hivatásának megfelel.—Vidékre azonnal válaszol. - ■ ■ - ------

Next

/
Oldalképek
Tartalom