Heti Szemle, 1904. (13. évfolyam, 1-52. szám)

1904-01-01 / 1. szám

2 „HETI SZEMLE (1-ső szám.) Templom és iskola ikertestvérek. Az egyházmegyében, kezdetétől fogva virágzásnak indult az iskolai élet. Hám János áldott kezei ringatták me­gyénk tanítóképzőinek bölcsejét. Mert azt is jól tudta hogy a helyes nevelésnek és oktatásnak főbenjáró alapja, hogy jó tanítók foglalják el iskoláinkat. Elemi iskoláink virág­zásnak indultak. Ezzel a száz éves megye nem csak az egyháznak, de a magyar hazának is nagy, érdemes szolgálatot tett. Magyarrá lett nem egy idegen ajkú község ez öt vár­megyéből álló Egyházmegyében, féltett gonddal őrködvén a magyar­ság érdekeire ott is, hol a nemzeti­ségek voltak vagy vannak túlsúly­ban. A serdülő ifjúság neveléséről sem fe­ledkeztek meg püspökeink, főpapjaink, és papjaink. A megye szivében virágzik ma is a Hám konviktus, hol éven kint 30 ingyenes növendéknek ad a jó­tékonyság alkalmat arra, hogy em­berekké, a hazának déré í fiaivá vál­janak. Az öt megyéből hány és hány volt növendéke áldja azt az intéze­tet, mely nélkül pályához soha, de soha se jutottak volna. Emlitsem-e a sok alapítványt, nem csak itt Szatmáron, de a megye más helyein is. (Ungvár, Sziget, Nagykároly stb.) Emlitsem-e az Irsik konviktust, a Tápintézetet, melyekben az ifjúságot oly nagy gonddal ápolják. Ki tagad­hatja tehát, hogy az ifjúság nevelé­sének szent ügyét a mi száz esz­tendős egyházmegyénk virágzásra emelte. Mit tett e megye a leány-nevelésért? Alig van város, sőt sok községek is vannak az öt vármegyében, hol az egyházmegye leányiskolát, ille­tőleg nevelő intézetet ne épített volna. Maga az irgalmas nővérek anyaháza olyan hatalmas intóz- ménynyé fejlődött, hogy párja alig van az országban. A kisdedóvodától — a polgári iskolai tanítónő intézetig felkarolja a nőnevelést, tanítást. Innen mint szorgalmas móhköpiiből szállanak ki az irgalmas nővérek, hogy derék, hivatásuknak élő tanítónőkkel lás­sák el megyénk, sőt hazánk leány­iskoláit és kisdedóvodáit. Mily apos­tolai ezek az irgalmasnővérek a magyarságnak, hirdetik azon idegen ajkú tót és sváb községek, a hol megtelepedtek. Pár év alatt az uj nemzedék magyarrá leszen. (Irsik leánynevelő intézet Erdődön, Bugyis Pálócz, Szerednye stb.) Hogyan oldogatta csendesen a e megye száz esztendő leforgása alatt a szegények és betegek ügyét! És hogyan hordotta vállain a soci- alis kérdések sokszor súlyos gond­jait: arról tanuskodhatik minden becsületes ember. Az egyháznak voltak itt e megyében aggápoló in­tézetei, kórházai, szegények mene- dékházai, mikor még a modern kor úgyszólván csak ajkain hor­dozta nevüket. Hány aggastyánnak, tönkrejutott embernek könynyitette meg ez az Egyházmegye és könyiti ma is utolsó napjait. Azt tudja, a ki szemeit szándékosan bé nem hunyja. Kell e említenem, hogy a szat­mári Egyházmegye papsága úgy tudo­mány, mint a műveltség tekinteté­ben a többi egyházmegyék közt nem utolsó helyen áll. Ez a papság ha­zafias volt mindig és minden körül­mények közt. A szabadságharc alatt vértanúi is voltak, többen pe­dig kardot rántottak a haza védel­mére. Ez a papság kivette részét a társadalmi munkából is. Irodalmi, ke­resztény szociológiái buzgólkodása előtt kalapot emelnek a többi egy­házmegyék. Alig van az öt megyé­ben társadalmi építő vagy mentő akció, melynek élén vagy legalább is az első sorokban kath. pap nem állott vagy áll. És végre legyen szabad meg­kérdeznem, vájjon Szatmár városa megbánta-e, hogy a szatmári püs­pökség székhelye, szive lett? Van e oka, hogy ő is felemelkedjék e száz éves határdombra és szétnéz­zen: száz esztendő után mit tett, épített, alkotott számára e püspök­ség? Az igazságos felelet legyen a hála érzelemnek legszebb virága e szent esztendő virágos kertjében. . . . Álljunk meg tehát kissé azon az átvezető utón, melyen meg­érkezünk a múlt század virradásához. Es visszatekintvén, gyújtsuk meg a kegyelet és emlékezés világát. Esez a világ egy pillantást vet bizony a rej­tettjövőbe is. Bátran kibonthatjuk re­ménységünk szárnyait is, mert Hám szelleme újra épit, újra hat, újra alkot, gya- rapit. Egyházmegyénk a másik században fényre derül. Bodnár Gáspár. Főispánunk távozása. Vármegyénk főispánja, gróf Hugonnai Béla megválik állásától és visszavonul a közszolgálat teréről. Épen hat évvel ezelőtt, deczember utolsó napjaiban foglalta el a főispáni széket, melyet azóta páratlan igazságérzettel, úgy a vár­megye, mint a város nagyközönségének el­ismerésével találkozva tölt be. Pedig épen nem volt rózsás az ut, melyet odáig meg kellett tennie, inig biztosíthatta a maga szá­mára az elfogulatlan kritika elismerését. Mindenki tudja, hogy az egész közön­ség fagyos hidegséggel fogadta, sőt a megyei ellenzéknek egy számbelileg is te­kintélyes része erős oppozicziót fejtett ki ellene. El voltak készülve a végletekig vinni az ellenállást, hogy be látva lehetetlen hely­zetét, önként vegyen búcsút attól a várme­gyétől, mely nem akarta keblére fogadni. És mi történt ? . . . Amint betette a lábát székvárosába, azonnal változni kezdett a hely­zet. Tapintatos fellépése, előkelő modora, magas műveltsége kedvező hangulatot te­remtett, s mindjárt az első benyomások után olyan jelenségek mutatkoztak, hogy Hugonnai Béla képes lesz lecsendesiteni azokat a há­borgó szenvedélyeket, melyek elődjének ide­jén a főispáni széket verdesték. megy, újra vágyik ; és azután ? Azután «ágya teljesülése oly örömet már nem szerez neki és üres a szív s nincs annak békéje. Vig tobzódásokra vágyik az ifjú : cseng­jen a pohár, szóljon a zene : „Ej, haj, sohse halunk meg!“ Haza megy, eloszlik a mámor és azután ? — még üresebb a szív, mint annak előtte s még kevesebb a békéje. Hírnevet, dicsőséget, fényt, vagyont, tudományt, bölcsességet elérsz, tied az óhaj­tott lény, beteljesült a vágyad: van szép családod és te mégis csak mindig keresed a boldogságot; elégedetlen vagy, zugolódol, újat akarsz, mig végre csömört kapsz, és egyszer csak azon veszed észre magad, hogy szépségednek, ifjúságodnak vége, ránczos az arczod s ősz hajzatid vannak. Mert rohan az idő s múlandó minden ! Elmúlnak a rossz napok s még gyor­sabban az u. n. szép napok. Egy kép tűnik elém. Messze, messze, idegenben, májusi estéken, rohanó folyó mellett ül egy ifjú. Voltak itt szomorú és vig napjai. De úgy a rossz napok, mint a szép napok estélyén kijött a folyóhoz, leült egy padra és nézte a habokat, a mint azok iocscsanva, csobogva egymás után rohannak és azután’eltűnnek. Es a mint néz, néz utá­ltok, ajkai önkénytelenül elmondják azt, a mit az az ér mellett koszorút kötő fiú oly szépen eldalolt : Ah, miként e hab sietnek Életem szép napjai, Mint a rózsa elhervadnak Szép korom virágai. De hát ha az élet oly sok csalódást, keserűséget nyújt, ha örökké csak vágyódunk és vágyaink teljesülése ki nem elégít, bol­doggá nem teszen, ha minden hírnév, fény, szépség, ifjúság oly hamar elmúlik, eltűnik, hát érdemes-e élni? ! Hát csak azért éljünk, hogy kielégítetlenül rohanjunk nap-nap után a sötét sir felé ? ! * Kis szobácskámban, melyet most is, mint akkor karácsony éjjelén csak a kályha tüze világított meg, sötétség támadt, kialudt a parázs; úgy alszik el az élet s jön a vég, a ha . . . Összeborzadtam s az ablak felé mentem, künn csillagos éj, sűrűn estek a hópelyhek. Homlokomat a hideg ablakhoz támasztám és néztem, néztem a folyton eső pelyheket, mint azokon a májusi estéken, ott messze messze idegenben a gyorsan tovarohanó ha­bokat. Úgy tűnnek el napjaink, úgy tűnik el az ólet, mint e hópelyhek. A Jhópehely- nek vége a fekete sár, az életnek vége a fekete sir; — jön a vég, a ha . . . Mi az? — Harangzúgás tölti be a le­vegőt. Éjfélt ütött a toronyóra, itt van az uj esztendő. Egy uj évi S mintha az uj esztendőt köszöntő harangok uj életet önte­nének belénk ! A haldokló Idő újra erőhöz jutott, Szilveszter apó föltámadt, föltámadmik mi is. — S most itt az újév s vele uj re­mények, uj küzdelmek. Félre veled pessimiz- mus 1 — Puskin, hátba még sincsen igazad 1 Legyen hitünk, reményünk, bizalmunk ! Ne vessük meg az emberiséget: szeressük a jó­kat, tegyük jókká a rosszakat! Dolgozzunk, munkálkodjunk, küzdjünk. Az uj óv harang­jai hívnak. Előre! Segítsen meg minket, oltalmazzon meg minket, áldjon meg minket az a hatalmas, végtelen nagy Isten, — —-----ki a századoknak Eg ylefüzte lánczait És ki nézi változatlan Az idők futásait.

Next

/
Oldalképek
Tartalom