Heti Szemle, 1903. (12. évfolyam, 1-51. szám)

1903-11-11 / 46. szám

5 megsemmisített határozat. Gr. Khuen­__________ ______ „H E T__I S Z E M L E“ (46 ik süám.) Hédervá ry volt belügyminiszter vármegyénk azon határozatát, melylyel a vármegye terü­letén levő összes községek elöljáróit felhívta, hegy a költségvetés nélküli állapot tartama alatt az állami adók önkéntes befizetését illetve az adóösszegek elfogadását tagadják meg, megsemmisítette s utasította a várme­gyét, hogy ezen rendeletet szabályszerűen tegye közhírré, s ennek megtörténtéről te­gyen jelentést. Hymen. Tillinger István mátyóczi ta­nító, ki az itteni kir. kath. tanitóképzőintézet növendéke volt, jegyet váltott Harajda János ungvári szabó iparos leányával, Ilonával. — Galbár János cs. és kir. őrmester, helybeli lakos a napokban tartotta esküvőjét Nagy­károlyban Drágus Emíliával, Pénzéi Pálné leányával. Elnökválasztás. A Kölcsey kör irodal­mi szakosztálya tegnap délután tartott ülésén a lemondott Máiray Lajos helyére Orosz Alajos főgymn. tanárt választotta meg egy­hangúlag, egyúttal elhatározta, hogy lehető­leg három hetenkint matinékat rendez. Az első matiné e hó 22-én lesz. Dalestély. A dalegyesület tegnap este igen fényesen sikerült estélyt rendezett, me­lyen városunk előkelő közönsége tekintélyes számmal volt jelen. A kar pompás dalain kívül Regéczy Aranka ügyes zongorajátéka, Lipeczky Elek bariton szólója és a honvéd­zenekar művészileg előadott programmszámai gyönyörködtették a hallgatókat. Műsor után táncz következett. Pap Lajos ügye. A szamosujvári püs­pök a város polgármesteréhez intézett átira­tában tudomására hozza, hogy Papp Lajos áthelyezése tárgyában hozott határozatát teljes egészében fentartja, egyúttal kéri a polgármestert, hogy a hivek közt a rend helyreállítása czéljából intézkedjék. Papp Lajosnak pedig megrendelte, hogy uj állo­máshelyét egy hét lefolyása alatt foglalja el. A hivek azonban ebbe belenyugodni nem akarnak, s vasárnap délelőtt gyűlést tartot­tak az iskola udvarán, melyen kimondották, hogy áttérnek a református vallásra. A ha­tározatot nyomban tett is követte. Tömege­sen vonultak a ref. nagy templom czinter- mébe, hol a lelkésznek 1500-an jelentették be áttérésüket. A gör. kath. templom vasár­nap ismét zárva volt, istentiszteletet tartani nem lehetett, mert kimondták, hogy Papp Lajoson kívül oda más lelkészt nem bocsá­tanak be. Hangversany Nagykárolyban. Az Oltáregyesület jótékonyságát, fényesen bizo­nyítják azon kisebb nagyobb adományok, melyeket évenkint szét szokott osztani a sze­gényebb ellátású templomok részére. Ezerek- re megy annak az összegnek a száma, mely ilyen módon kiszivárog a nép közzé, s Isten hajlékának diszitóse által jótékonyan foly be az áhitat és vallásos érzület emelésére. Ennek a jótékony egyesületnek czéljaira kíván a jövő hó elején Nagykárolyban gróf Hugonnai Béla főispán neje egy érdekes hangversenyt rendezni, mely elé elénk várako­zással néz az ottani egész közönség. A mű­sor nagyjából már megvan állapítva. Érde­kes voltát nagyban fogják emelni a bibliai történelemből bemutatandó élőképek, melyek a látványosság ingerével hatva bizonyára fényes sikert fognak biztosítani az estélynek. Áthelyezett segédlelkész, A püspök ur O nagyméltósága Vojtkó János segédlel- készt Tibáról Szerednyére helyezte át. 120 ezer koronát nyert. Az osztály­sorsjáték múlt havi húzásán a 600 ezer ko­ronás főnyeremény Endréáy József nyirvas- vári körjegyző * sorsjegyére esett, ki egy negyed sorsjegygyei volt érdekelve, igy 120 ezer korona tiszta nyereménye lett. A nyerő­számnak többi 6 nyolczadrésze is el volt adva, igy az egész összeg kiszivárgott a közönség körébe. A zeneiskola javára. Szombaton, f. hó 14-én, a színházban tartandó hangverseny ritka műélvezettel kecsegteti városunk zene­kedvelőit. A zongora, hegedű, gordonka és ének hivatott művészei szállanak sikra, hogy megszoktassanak bennünket élvezni a hal­hatatlan szerzőknek hozzájok méltóan elő­adott alkotásait. A hangverseny iránt eddig is mutatkozó nagyfokú órdeklődésből Ítélve ezúttal meg fog törni közönségünkben a kö­zönyösség jege, és nemsokára gyönyörködni fogunk nemcsak az igazi zeneművészetben, hanem a hallgatóságban is, amely elébb- utóbb legalább is egy sorban fogja méltatni a zenét sok értéktelen, idegcsiklandozó mutatványnyal. — Jegyek kaphatók Lőwy Miksa könyvkereskedésében. Párbajozó mérnökök. Beke Béla és Herszényi Árpád kát. mérnökök hevesen összeszólalkoztak a minap, ennek befejezése lett az a pisztolypárbaj, melyet pénteken reggel vívtak meg a batizi határban. Két­szeri golyóváltás után a felek sértetlenek maradtak, s a párbaj minden baj nélkül vé­get ért. Áthelyezet gyakornok. A nagy ká­rolyi pénzügyigazgató Nncz Ágoston nagy- somkuti kir. állampénztári gyakornokot ha­sonló minőségben Nagybányára helyezte át. Szent Imre-ünnep. A püspöki róm. kath. fiu-népiskola az iskola vódőszentjének névnapján emlékünnepet tartott. Az em­lékbeszédet Tóthfalussy Dániel hitelemző tar­totta a gyermekek értelmi felfogásához al­kalmazkodva. A szívből jövő, szivhez szóló emlékbeszéd mély hatást tett a növendék­seregre. Az emlékünnep alkalmából a növen­dékek a szent gyónáshoz és áldozáshoz já­rultak. Az Ezres tisztujitása. Az Ezres asz­taltársaság tegnapelőtt tartott értekezletén elhatározta, hogy e hó 28 án este a Sör­csarnokban r.agyasztalt rendez, mely alka­lommal tisztújító gyűlését fogja megtartani. Megnyílt olvasókör. Fényen e hó 7-én megnyílt a kath. olvasókör. A tisztvá­lasztás következőképen történt meg. Elnök lett: Moldován Endre plébános, alelnök: Boryszlavszky László erdész, jegyző: Szolo- máyer József tanító, pénztáros: Tillinger Fe- rencz tanító és könyvtáros : Feifer György. A kör természetes czélja a magyarosodás és a kath. szellem terjesztésének előmozdítása. Készülődő verskötet. Ifj. Kiráty Géza, lapunk munkatársa, különböző lapokban megjelent versei közül a jobbakat kiválo­gatva, kötetbe gyűjti össze. A kötetnek, — mely igen díszes kiállítással, a legfino­mabb merített papiron nyomva, január végén jelenik meg — ára 2 korona lesz. Az érdek­lődök kéretnek, hogy előfizetési szándékukat szerzővel (Máramarossziget Iskola-utcza 4) legkésőbb január elsejeig tudassák, hogy a könyv kiadása czéljából a szerint intéz­kedjék. A nőegylet jótékonysága. A nőegye­sület az elmúlt hónapban ismét jelentékeny összeget fordított jótékonyczélra. Az árva­házra kiadott 156 koronát és 55 fillért, sze­gények segélyére 122 koronát, röktöni se­gélyre 10 koronát. Ez összegek együtt 288 korona 55 fillért tesznek ki. Az elmaradt esküvő. A budapesti te­rézvárosi templomban, mint az Ugocsa Írja, a múlt vasárnap délben csalódott szívvel oszlott szét egy díszes lakodalom násznépe. Esküvőt vártak, érdekest: Fedák István be­regszászi h. rendőrkapitánynak, Fedák Sári testvér-bátyjának kellett volna megesküdni Szilágyi Ágotával, Szilágyi Arabella opera­énekesnő leányával. Az esküvő azonban el­maradt egy fontos, eddig még be nem szer­zet okirat hiánya miatt.“ Ennyit tud a publikum a fővárosi lapokból is. Hanem az még nem oly köztudomású, hogy mi volt a „fontos, eddig még be Dem szerzett ok­irat,“ amely az esküvő elmaradását okozta ; ezt a Kassán megjelenő „Felső-Magyaror- szág“ czimü napilapnak alábbi, fölötte érde­kes tudósítása világítja meg. A hiányzó okirat: a keresztlevél volt. Szilágyi (Spigel) Arabella, aki maga zsidó hitü, Ágota leányát születésétől kezdve a római katholikus vallás­ban neveltette. A törvények értelmében — a felek megegyezésének hiányában — a leány az anya vallását tartozik követni s azt csak tizennyolcz éves kora után hagyhatja el. Szi­lágyi Ágota tehát bár római katholikusnak nevelődött és annak tekintették is, miután tizennyolcz éves korát még nem haladta meg, voltakópen zsidó. Ezt a körülményt azonban csupán közvetlenül az esküvő előtt, tisztázták, úgy, hogy az egyházi házasságkötés nem volt megtartható. Megtehették volna, hogy csupán az anyakönyvvezető előtt kötnek há­zasságot, de a vőlegény kijelentette, hogy vár, amig mennyasszonya betölti a tizen- nyolczadik esztendőt s akkor áttérhet az ő vallására. Addigra tehát elhalasztották az esküvőt. A menyasszonyi ruhát s a mirtus- koszorut eltették, a lakoma elmaradt s az érdekelteken kívül csupán a terézvárosi plé­bánia templom közönsége haragudott meg, hogy egy pazar esküvő látványosságától el­esett. Felfüggesztett elöljáróság. A szat­mári járási főszolgabíró intézkedése folytán a november hó 5.-én Szatmárnémetiben tar­tott utóálláson Lázári községből két családi kedvezményre jogosultsággal biró apa jelent­kezvén keresetképességük megállapítása czél­jából, a sorozó-bizottság az illetőket nem vizsgálta meg, mert a Yédtörvényi Utasítás daczára a sorozáson az elöljáróság képviselve nem volt, s igy személyazonosságuk megál­lapítható nem volt. Az ex-lex állapot miatt a felszólamlók ügye már rég húzódván, most pedig az elöljáróság indolencziája miatt nem lévén befejezhető, s igy e miatt ebből súlyos anyagi károsodások eredvén: az alispán e súlyos kötelességmulasztás miatt a lázári biró és körjegyző ellen a fegyelmi eljárást elrendelte és egyidejűleg őket állásuktól fel­függesztette. Szerencsétlen öngyilkos-jelölt. A napokban este 6 óra tájban a Kossuth-kert- ben Grosz Béla végzett gazdász, jelenleg halmi-i lakos öngyilkos szándékkal szivén, lőtte magát. A rosszul irányzott két lövés közűi csak az egyik ejtett rajta könnyű sé rülóst, mit a mentők kötöztek be. Tettének oka saját vallomása szerint az, hogy másfél óv óta nem tudott alkalmazást kapni. Vasúti előmunkálati engedély. A kereskedelemügyi m. kir. miniszter Kovor- dányi János, volt vasúti főmérnök, kőrös­bányai lakosnak a magyar kir. államvasutak Nagy-Szőllős állomásából kiágazólag Magyar Komját, Alsó-Karaszló, Polyánka, Ilosva, Cserhalom, Bilke, Lukova, Zídnya, Dolha, Szucha Bronyka és a Kusnicza községek

Next

/
Oldalképek
Tartalom