Heti Szemle, 1903. (12. évfolyam, 1-51. szám)

1903-11-11 / 46. szám

6 határán át Vereczkéig, továbbá a ni. kir. államvasutak Huszt, állomásábó? kiágazólag Iza, Herincse, Berezna, Alsó-Bisztra, Vucs- kómező, Ökörmező, Szolyma, Nagy Holyatin, Felső-Btsztra, Lapusnya és Tornya határain át az ország ha áráig és ezen vonalból Oe rincsénél vaió ktágazással Lipcse és Lipcse- Polyána községek határain át Bolháig, végül a m. ktr. államvasutak Bustyaháza állomá­sából kiágazólag Vnjnáig, Talaborfalva, Dul- falva, Köveslige', Alsó Kalocsa, F. Kalocsa, és Szivar községek határán át Ökörmezőig vezetendő keskeny nyomtávú s gőzüzemű helyi érdekű vasútvonalakra az előmunkálati engedélyt, megadta. Szigeti József ház- és birtok ügynök irodáját folyó évi november hó 1-én Bányai-ut 12. számú házba helyezte át. Wolkenberg Alajos dr., tbeol. tanár­nak „Nagyböjti Szentbeszédek“ czimü könyvét a főtisztelendő papságnak ismételten szives figyelmébe ajánljuk. Kapható a szerzőnél 1 korona 50 fillérért vagy e. ss. Mily bajban szenvedő fordul az ered­mény legnagyobb kilátásaival a Ferencz József keserüviz természeti gyógyszeréhez ? óriási tömege az a dolgozó emberiségnek akár szellemi vagy kézi munkával foglal­kozzék, melynek visszás reákényszeritett életmódja folytán akár az emésztésben, akár egyáltalán a legfontosabb szervekben érzett zavarok miatt panaszra van oka. De azon szegény gazdagok is, a kik az asztal örö­meiből nagyon sokat élveztek, s ezért elhá- jasodással fenyegettelnek, mindig a biztos bélürülóseket hatványozó Ferencz József keserüvizhez menekülnek. Ez esetben elő­deinknél részben növényi, részben műleges könnyebbítő szerek, s ezek közt nem ritkán igen költségesek voltak kéznél. E szerek gyakran valamely gonosz következmónynyel, káros visszahatással voltak összekötve. A Ferencz József keserüviz e szereket termé­szetes, erőteljes oldó ereje folytán oly zava­roknál, melyek vérbőség és emésztési hib k folytán jöttek létre, túlszárnyalta már. Mint normális adag elégséges egy boros pohár = 150 grammnyi vízzel, reggel éhgyomorra, a viz hőmérséklete ne haladja meg a 12 R. fokot, de ajánlatos külön kóresetekben az orvos urak tanácsát igénybe venni. Bármi­lyen különbözők is a szenvedések, melyek­kel a természet az ő kedvenczát, az embert- meglátogatja, egyúttal kevés megbetegedésre alkotott olyan könnyű különleges gyógy- eszközt, mint a milyet, a Ferencz József ás­ványvíz képez, mely általános kedveltsége és használata miatt most már mindenüt még távoli világrészeken is könnyen meg­szerezhető. IRODALOM. Ui vármegyei térképek. A Lampel R. (Wodianer F. és Fai) udv. könyvkeres­kedés kiadásában érdekes uj megyei térké­pek sorozata jelenik meg. A térképek jelentős ujitása az, s e szempontból egyedül állanak, hogy a vármegye pontos és részletes térképét, melyen a járások külön színnel vannak fel­tüntetve, a megye főbb városainak színes képe, s a gazdasági és ipari életnek jellemző termékei veszik körül. Ez az ábrázolás rend­kívül tájékoztató és tanulságos szemléltetése az egyes vármegyéknek. Szatmármegye tér­képét a következő körképek veszik körül, Szatmár-Németi, méhészet, bányászat, búza, zab, kukoricza, bortermelés, üvegkészités, gyűrné cs, dinnye, medve, ^zarvaMiiaiha, juh, ló és sertéstenyésztés, dongi* szeszgyár, gőz- fürész, arnny-ezüst, ólom, kőszén, vasú', szatyor, szalmakalap-fonás, kosárfonás, ha­lászat, dohány. Szatmármegye térképe 60 fill. Megjelent a „Jézus legszentebb Szive nayy képes népnaptára az 1904-ik évre“ magyar nyelven és ugyanennek vend nyelvű kiadása is. Rendkívül Ízlésesen van kiálli va ezen általánosan elterjedt és közkedveltséuü nap­tárnak jövő évre szóló negyedik évfolyama. Terjedelme 10 és egy negyed iv vagyis 164 oldal. Tartalma fölötte tanulságos és válto­zatos. Hetvenöt képe egytől egyig nagyon sikerült, és díszes. Gyönyörű n.űmelléklete a gyermek Jézust a ternp’omban ábrázolja. Ezt. a szines rnűmellékletei Oer lovag, az Európaszerte, hirneves . gyházi n űfestő ké­szítette. Oly diszes ez a műmelléklet, hogy e miatt, egyedül is érdemes volna megszerezni a nap ért. Mindezeknek figyelembe vétele után bátran elmondhatjuk, hogy a „Jézus legszentebb Szive nagy képes naptára“ a jövő év egyik Dgsikerüliebb naptára fog lenni. Viszonteláiuutóknak illet, e csoportos meg­rendelés eseten direct a Szombathely-Egy­házmegyei Könyvnyomdából Szombathely, Vasom gye ha rendeli postán, vagy vasúton bérmentve szálütva a k vetkezők : Magyar Jézus Szive naptár: 1 drb. 60 fül., 10 drb. 4 kor., 20 drb. 6 kor. 80 fill., 30 drb. 11 kor., 40 drb. 13 kor. 60 fid., 100 drb. 32 kor., 500 drb. 150 kor., 1000 drb. 300 kor. Egyes szám bolti árra 60 fill. — Vend Jézus Szive naptár: 1 drb. 60 fül., 10 drb. 5 kor., 20 drb. 8 kor. 80 fill., 30 drb. 13 kor. 20 fid. 40 drb. 17 kor. 60 fill.. 100 drb. 42 kor. Egyes szám bolti ára 60 fii'. — Viszont eláruűtók-, vágy- terjesztőktől a megmaradt példányok a leg­nagyobb készséggel visszavételnek. 13308-1903. tksz. Árverési hirdetményi kivonat. A szatmárnémeti kir. törvényszék mint telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy Steinberger Éliás végrehajtatnak Nagy Ignácz végrehajtást szenvedő elleni 143 kor. tőkekövetelés és jár. iránti végrehajtási ügyében a szatmárnémeti ktr. törvényszék (a szatmárnémeti kir. Járásbíróság) területén levő szatmár-nómeti 4349. sztjkvben a f 1 r. alatt foglalt 6902. hrsz. (kaszáló a kis Tajtiban) ingatlanra 2115 korona, a szatmár­németi i 6453. sztjkvben a f l r. 9243 hrsz. (Szán ó Inványban) ingatlanra 70 kor. az árverést ezennel megállapított kikiáltási ár­ban elrendelte, és hogy a fennebb megjelölt ingatlanok az 1903. évi deczember hó 3-ik napján délelőtt 9 órakor a kir. törvény­szék árverelö helyiségében megtartandó nyilvános árverésen a megállapított kikiál­tási áron alól is eladatni fognak. Árverezni szándékozók iartoznak az ingatlan becsárának 10 százalékát készpénz­ben, vagy az 1881. évi 60. törvényczikk 42. § ában jelzett árfolyammal számított és az 1881. évi november hó 1-én 3333 szám alatt kelt igazságügymiuiszteri rendelet 8. § ában kijelölt óvadókkópes értékpapírban a kikül­dött kezéhez letenni, avagy az 1881. évi 60. t.-ez. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni. Szatmár-Németi, 1903. évi október hó 12-ik napján kir. tszék, mint tkvi. hatóság. FARKAS GERŐ kir. törvényszéki biró. §fgH; A „STAR“ életbiztosító-társ. főügynöksége. Üüt Aki házat, birtokot, gó'zmalmot ÍÖ éa erdőt venni vagy eladni, laká­sokat bérbe adni vagy bérbe venni kényelmesen (mérsékelt közvetítési EE" S dij melee) óhajt, usrvszinte birtok C/2 03 vagy házra olc ó törlesztéses jel­zálogkölcsönt akar, vagy bárminő C/3 ** helybeli vagy vidéki részvényre van P= cr-cs szüksége, vagy azokat, eladni akarja, Gfi su e czéggel lépjen érintkezésbe és metr o m fog róla győződni, hogy kiterjedt, O: le előnyös ismerettsége folytán hivatá­03 sának megfelel. ►“3 & fr-S o Birtokokat bérletre vagy el­—3 ■ Ú dásra sürgősen keres. ess’ s* 03 ja Vidékre azonnal válaszol. o­NJ e/2 Szigeti József CD­DS1 CD <=>; US 22 év óta fennálló hat. eng. ház- és birtok eladási, törlesztéses jelzálog­cro. ca kölcsön közvetítési irodája. C/3 «aß cd S Iroda: Szatmár, Eötvös-u cza 5; sz. Unger István-féle ház. oo. CD ü Lakásom : Rákóczy-utcza 10. 1 ü fijglli Az első oszt. betörés ellen bizt.-t. föügyn, |jf m ■m SZATMARON. Készítek oltárokat, szószéke­ket szentsirokat, Lurdesi bar­langokat és aekonosztásokat. Régi oltárok aranyozását kitisztí­tom és kijavítom. Továbbá mű­termemben készítek szent szobro­kat mindenféle nagyságban és ki­vitelben u. m. félből, műkőből és gypszből. Festek oltcirképeket, templommenyezetet, stáczió és zászló képeket művészies kivitel­ben. Festek mindenféle felekezeti templomokat. Továbbá termeket, épületeket, szobákat, elvállalok mindennemű mázoló munkát, ta- petázást, czimer és ezégfestést, ezégirást, mindenféle aranyozást üveg, ezég, tábla festését és tii- körfényü aranyozását, a legjutá- nyosabb árakban. Vidéki megrendelések pontosan teljesittetnek. A munka megtekintésénél útikölt­séget nem számitok fel. Terményárak. Termény métermázsánként Szatmaron kor. fill. kor. fill. Tiszta búza — — — 15 40 15 __ Ké tszeres — — — 14 20 14 40 Rozs — — — 10 80 11 20 Árpa — — — 8 30 8 Zab — — — 8 40 8 60 Tengeri uj ' — — — 9 60 10 — „ ó — — — 14 20 14 40 Kása — — — 17 — 17 60 Fehér paszuj — — 15 40 15 — Tarka ,, — — — ii 60 11 — Szilva — — — 30 — 34 — „ füstölt— — — Repcze — — — 2 40 2 [80 Krumpli zsákja — — | Szalonna — -— — 2 40 2 1 60 Tóth Albert KÉPFESTÉSZETI, SZOBRÁSZATI, OLTÁR ÉPÍTÉSI ÉS ARANYOZÓ MŰTERME

Next

/
Oldalképek
Tartalom