Heti Szemle, 1901. (10. évfolyam, 1-52. szám)

1901-07-17 / 29. szám

4 „H E T I SZEMLE (29-ik szám.) Egyházmegyei tanfelügyelő. Helyi lapok azt a hírt hoztak, hogy dr. Lessenyei Ferencz kanonok egyházmegyei tanfelügyelőnek ne­veztetett ki. Mi erről semmi tudomással nem birunk. Uj plébános. Ő méltósága a püspök ur báró Perényi Zzigmond kegyur bemutatása alap­ján Unger Lajos máramaros szigeti segédlelkészt nevezte ki Királyházára plébánosnak. Egyházmegyei hir. 0 méltósága a püspök ur Kaisz Józsefet, az alapítványi pénztár tisztviselőjét, ki lábbajával több idő óta be­tegeskedik igen oiéltányos körülmények kö­zött nyugalomba helyezte és helyére az ala­pítványi pénztárhoz a nyugalmazott testvér- öcscsét Lovász (Kaisz) Győző felsőbányái segédlelkészt, nevezte ki második könyvelőnek. Áthelyezések Füzy Szaniszló rend főnök Halász Antal irgalmasrendt fő gyógyszerészt Egerbe helyezte át, helyét Zöldsi János fog­lalta el Nagyváradról. Hymen. Tóth József, Csanád vármegye aljegyzője jegyet váltott Madzsar János ta­karékpénztári pénztáros leányával, Mariska kisasszonynyal. — Antal József kir. törvény­széki albiró jegyet váltott Debitzky Mariska kisasszonynyal Barólhon. Előléptetés. A m. kir. pénzügyminiszter Oblatek Béla felsőbányái rn. kir. főmérnököt a VII. fizetési osztály első fokozatába lép­tette elő. Anyakönyvi kinevezések. A belügymi­niszter Suta József segédjegyzőt a penész- leki anyakönyvi kerületbe anyakönyvveze­tővé; Veress Sándor községi aljegyzőt a sár- közujlaki, Török Béla körjegyzői Írnokot a csomaközi és Hadady Béla körjegyzői írno­kot a mikolai anyakönyvi kerületbe anya­könyvvezető helyettesekké nevezte ki és Veress Sándort a házasságkötésnél való köz­reműködéssel is megbízta. Áthelyezés. A király, Bereznay János szatmárnémeti kir. járásbirósági albirónak a kassai kir. járásbírósághoz eddigi minőségé­ben saját, kérelmére leendő áthelyezését megengedte. — Az igazságügyminiszter Oa- mentzy János sárkányi járásbirósági végre­hajtót hasonló minőségben N.-Somkutra he­lyezte át. — Deutsch Aladár m. kir. s. mér­nök Felsőbányáról és Fizely Sándor m. kir. mérnök Radnáról Felsőbányára helyezte­tett át. Előléptetés és áthelyezés Az „Első Ma­gyar általános biztositó társaság" Igazgató­sága, Werner Oszkárt, a helybeli főügynök­ség tisztviselőjét ezégjegyzővé előléptette, s e minőségben egyúttal Szolnokra áthelyezte. — Őszintén gratulálunk a méltán megérde­melt kitüntetéshez. Gyászhir. Komka István, Komka Ala­jos tekintélyes városi polgártársunk fia a napokban Budapesten hosszas szenve­dés után elhunyt. Részvéttel osztozunk mély gyászában a családnak. — Koós Már­ton városi polgár, ki városunkban sok időn keresztül jóhirü vaskereskedő volt, a múlt pénteken éjjel elhunyt. — Kovalik József id. a napokban Szinyér-Váralján meghalt. — Dollák Gusztávné, szül. lörökfalvi Papp Mária e hó 12-én Gacsályban elhunyt. — Stoll Mariska, Stoll Béla köztiszteletben álló nagybányai ügyvéd leánykája e hó 13 án délelőtt ZL 12 órakor szüleinek e kiterjedt rokonságának mély bánatára elhunyt. — Koritsánszky Gyuláné szül. Éder Boriska, Koritsánszky Gyula takarékpénztári főköny­velő neje, legszebb fiatal korában élte 32 s boldog házasságának 13-ik évében Tasnádon elhunyt. Bánatos férjével két kis fiacskája siratja a gondos jó anyát. Állami tisztviselők mozgalma. Az ország állami tisztviselői sorsuk javítását követelik. Ez a mozgalom már évek óta terjed, mig most egyszerre megindult az ország minden részében s össszejöveteleket tartanak. Vala­mennyien követelik anyagi helyzetük javítását sürgősen még ebben az évben. A kezdemé­nyezés dicsősége a tordai tisztviselőket il­leti, honnan a mozgalom megindult s alig van már város, a honnan csatlakozásukat’ be nem jelentették volna. Szatmárit még értekezlet nem tartatott, de a mint értesülünk a mozgalom itt is megindul s elnökül Kölcsey János kir. törvényszéki bírót óhajtják meg­nyerni. Az állami tisztviselők követeléseiket a következőkben foglalják össze: 1. a fizetés jelentékeny emelését; 2. a lakáspénzek mél­tányos és igazságos szabályozását úgy a fő­városban, mint a vidéken; 3. a szolgálati pragmatika megállapítását ; 4. az állami tiszt­viselők gyermekeinek az állami intézetekben való ingyenes tanítását, a tandíjmentességet; 5. a nyugdijtörvények a nyugdijidőre, az öz­vegyek ellátására és a gyermeknevelési pót­lékra vonatkozó rendelkezései előnyösebb megváltoztatását. Ezen kívül több apróbb előnyt. Régi nóta Panaszunk van ismét. Doma- hidy Elemérről tárgyal a nagykárolyi kerület apraja-nagyja. Maholnap külön rovatot kell nyitnunk, hogy feljegyezzük az utókornak az Önjelölt ur halhatatlan tetteit. Bizonyára tudja mindenki e megyében, mily erőszakos módon tolta fel magát Domahidy főszolgabíró a nagykárolyi kerületben képviselőjelöhnek. Ehhez nekünk szavunk nem igen volna, de lehetetlen szó nélkül hagynunk az önjelölt urnák a kortes utón viseli dolgait. A főszol­gabíró ur tudtunkkal felkérte annak idején a néppárt vezető embereit, hogy a nópgyü- léseken kíméljék meg az ő személyét. A néppárt szónokai eleget tettek kérelmének, ő azonban szívességüket hálátlansággal vi­szonozza. Még messze vagyunk a választás napjától s már is oly elkeseredetten, oly eszközökkel küzd ellenünk, mintha legalább is vesztét érezné. Az egész vidéken egy li- tografirozott gunyversjár kézről-kézre, mely­nek első strófája, — jóllehet protestáns em­ber érdekében zsidó irta — igy szól : A kereszt a mi szentségünk, Előtte meghajtjuk térdünk, Aki azt viszi vásárra, Majd rá lépünk a nyakára. Abczug a néppárt 1 Szó van azután a versben a plébá­nos megugratásáról, aljas módon becsmérli a néppárt jelöltjének atyját és magát a je­löltet és a papság reprodukálhatatlan rágal­mazása után a gazok pártjának nevezi a nép­pártot és az országból való kiűzéssel fenye­geti a szegény svábokat, ha a nóppártal tar­tanak. De más verse is van az éneknek. Tudtunkkal a főszolgabíró most szabadságon van, az önjelölt mégis hivatalos funkcziókat végez a községben. így legutóbb Penészleken ; Különösen meglepett az a hir, hogy Domahidy ur a képviselőtestület előtt részletesen kifej­tette politikai programmját s persze el nem mulasztotta a néppárt ellen való kirohanást sem. Amint megbízható forrásból értesülünk, a többi közt azt is állítja, hogy a néppárt Mária kép előtt, égő gyertyák közt, apáczák közreműködésével esketi fel zászlója alá a buta tömeget. Mi több, hogy nyelveskedésé- nek annál nagyobb legyeit a hatása, valami könyező szűz Máriáról és más ilyesmikről is tett minden csapszékben közkézen forgó le­leplezéseket. Mindenek előtt azt kérdezzük Domahidy úrtól, mit keresett a politika a penészleki községházán ? Mondotta-e Ön­jelölt ur a fent irt dolgokat? Ha igen, el­vállalja-e értük a felelősséget. Be tudja-e bizonyítani, hogy megtörtént-e és hol a néppárt részéről azon visszaélés. Már jó előre is jelezzük, hogy ha netalán taga­dásba vennék a penészleki dolgot Doma­hidy és szükebb köre, fentartjuk állításun­kat, mert a jegyző érezvén, hogy helytelen dolgot cselekedtek, eltagadta Domahidynak az ottlétét, holott mi éppen az ellenkezőről vagyunk meggyőződve. Valami itaimérósi en­gedélyről is zörög a falevél, ügy ne járjon vele Domahidy ur, mint Dógen Gusztáv. Azzal is fenyegeti az Önjelölt a polgárokat, hogy ha meg nem választják képviselőnek, főszolgabiró marnd. No de Uram bizza ezt másokra. Másoknak is lesz ahhoz szavok, nem csak Önnek. Csak még egyet! Azt szokták mondani, hogy a hálátlan ember­ről minden rosszat elehet mondani. Doma­hidy a hála kötelességéről is megfeledkezett. Azokat az apáczákat, azokat a védtelen nőket, kik öt, mikor hónapokon át élet és halál közt lebegett, önfeláldozással ápolták, most kortesut- jában azokat rágalmazza, azokat hurczolja meg. Ilyen kezdet után gyönyörű választásra van kilátás a károlyi kerületben. (—rn.) Honvédzenekarunk Munkácson. Elragad­tatással beszélnek a munkácsiak honvédze­nekarunk bravúrjairól, mely a múlt szerdán este érkezett oda. Fényesebbnél fényesebb sikerre aratnak derék katonáink naponkint. Csütörtökön délelőtt a beregvári kastély park­jában gyönyörködtették az ifjú grófi pártós vendégeiket. A gróf el volt ragadta nagyszerű játékuktól, s dúsan megvendégelte őket a podheringi sörkertben. Szombaton este con­cert volt a Merzey-féle kerthelyiségben, va­sárnap este térzene, este az altiszti mulat­ságon játszottak. Tegnap este a honvédtisz­tikar és a nőegyesület rendeztek tánczczal egybekötött zeneestélyt, hol szintén a honvéd zenekar játszott. A jövő szombaton a honvéd tisztikar uj othonában elhelyezett kaszinóját a zenekar közreműködésével fogja megnyitni. 10 éves találkozó. A szatmári kir. kath. főgymnasiumban 10 évvel ezelőtt érettséget tett ifjak f. hó 14-én a főgyimnasiumban d. e. 10 órakor egymásnak találkozót adtak, melyen 11-en meg is jelentek. Annak idejé­ben 25 en tették le az érettségi vizsgálatot, de már 5 halott közülök. Igazán nem lehet az életnek sok oly örömteljes, közvetleneb­bül kilobbanó szeretettel teli pillanata, mint mikor azok az iskola társak üdvözlik egy­mást a rég elhagyott iskola falai között, ki­ket egykoron a tanulói években testvérekké forrasztott a mindennapi baráti érintkezés, e közös sorsban való részesülés, az ezernyi apró epizód, melynek édes emlékeit minde- nik oly féltékeny gonddal őrzi és jókedvében sokszor elbeszélgeti, és mindenek felett a közös megfeszített munka, a jövőbe vetett remények. A kik látták őket egymás között gyermeki vidámsággal csevegve s az együtt átélt eseményeket derülten emlegetve, az egyik-másik által elért jobb sorsot tréfás modorban szőnyegre kerítve, az mosolylyal ajkán sőt könycseppekkel szemében szem­lélte a már valóban az élet tapasztalatai által érettekké lett fiatalságot. Sokat vesztet­tek azok a társak, kik a hirdetett találko­zón ez úttal meg nem jelenhettek. — A megjelentek névsora a következő: Dr. Antal Sándor ügyvéd Szatmár, Jeney Sándor trv- széki jegyző Debreczen, Hukk Kálmán p. ü. fogalmazó Székely-Udvarhely, Szépi Béla r.

Next

/
Oldalképek
Tartalom