Heti Szemle, 1901. (10. évfolyam, 1-52. szám)

1901-07-17 / 29. szám

5 le. s. lelkész N.-Bánya, Dr. Kornreich Miksa orvos Kölese, Losonczy Endre ev. ref. lel­kész Kun-Agotha. Dr. Bartha Simon ügy­véd Szatmár, Dr. Lengyel Zoltán ügyvéd és orszgy. képviselő jelölt Zilah. Dr. Bodnár Virgil prem. r. kanonok, tanár Kassa, Hal­ler Jenő tanár Szatmár, Pott Adolf r. k. s. lelkész Beregszász. Délelőtt tisztelegtek volt tanárainknál, este pedig a kath. kaszinó kerti helyiségében közös vacsorára gyűltek össze volt tanáraik társaságában. Az első felkö­szöntőt Dr. Lengyel Zoltán mondotta, éltetve a volt szeretett osztályfőnöküket Ratkovszky Pált a jelenlegi igazgatót, ki a hozzá intézett meleg szeretettől duzzadó szavakra megbatottan és szívélyes hangon válaszolt. Hukk György mondott pohárköszöntőt, meg­emlékezve a jelenlevő Dr. Fechtel János tanárt az éltette. Dr. Fachtel János az el­hangzott tósztra válaszolva az élet küzdel­meit vázolta. Szép tósztokat mondottak még: Dr. Antal Sándor, Dr. Bodnár Virgil és Dr. Barta Simon a volt és jelenleg működő ta­nárokra. Dr. Fodor Gyula pedig tréfás kö­szöntőben éltette a jubilálókat. A társaság a legvidámabb hangulatban maradt együtt a késő éjféli órákig. Másnap reggel 9 órakor testületileg Scherliug fényképészt keresték fel, kinél csoportképben lefotografáltatták magukat. Egyúttal 200 koronás alapítványt is tettek a találkozók „Ratkovszky Pál ala­pítvány“ néven. Végzetes baleset. Párját ritkító szeren­csétlenség történt a napokban Szinér-Váral- ján a Kepes-féle mű-malomban. Tatár k. re­metei illetőségű molnár inas, midőn a kor­pás rekesz feletti pallón egy zsák búzát vitt keresztül, véletlenül a korpába esett. Midőn megtalálták, már meg volt halva. A szeren­csétlen ifjú a szó teljes értelmében a kor­pába fűlt. Államsegély. A vallás és közoktatásügyi miniszter 1901. évre a szatmári Kölcsey-kör elnökségének múzeuma könytárának gyarapí­tására 400 korona államsegélyt engedélyezett. A munkácsi vár jövője. Raffy Pál az or­szágos gyermek menedékházak létesítése vé­gett kiküldött kormánybiztos Munkácson idő­zik, az ottani viszonyok tanulmányozása vé­gett. Tervbe van véve, hogy a várban egy menedékházat fognak létesíteni. Az Uj vigadó bokréta ünnepélye szom­baton este 5 órakor ment végbe a polgár- mester, a tisztikar tagjai s nagy számú kö­zönség jelenlétében. A zöld gályákká! díszí­tett homlokzat alatt Remsey Károly pallér mondott verses felköszöniőtt a hazára, ki­rályra, a város polgármesterére, s Erdélyi főmérnökre, a vállalkozókra, s Szatmár város közönségére. Ünnep befejeztével a vállalat kettős bért osztott ki a munkások között, s azután megvendégelte őket. Pályázati-hirdetés. Gyorsiró-körünk a jövő tanévben fogja fennállásának 25-ik óvót meg­ünnepelni. Elhatároztuk, hogy e ritka alkal­mat felhasználjuk egy országos irásverseny tartására és pedig olyan irásversenyre, hol a nemes vetélkedésnek nagy tere van s a melyen hazánk derék gyorsíró ifjúsága teljes számmal részt vehet s reméljük részt is fog venni. Külön pályadijakat tüzünk kiaGabels- berger Markovics-fóle gyorsirási rendszert kö vetők számára úgy levelezési, mint vitatás­sal irt szabatos (correct) stenogrammokra. Pályadijak a levelezési gyorsírással irt minta stenogrammra: I. dij 20 Kor., II. d. 10 Kor., III. d. 5 Kor., IV. d. 3 Kor. Vitatással irt mint a stenogrammra pedig: I. dij 30 Kor., II. d. 20 Kor., III. d. 10 Kor., IV. d. 5 Kor. ___________________________________J4 ÉT I SZEMLE“ (29-ik szám.) Ezenkívül mind a két féle stenogrammnál a legszebb Írás 1 — 1 tiz koronás aranynyal fog jutalmaztatni. És még ezenkívül az időközben e czólra összegyűlő adományokból is többféle versenydijat fogunk kiosztani. Vitairással irt stenogrammot — a kinevezett országgyűlési gyorsírók kivételével — bárki adhat be s munkája pályázatra bocsáttatik ; de levelező- irással csakis középiskolai (fiú és leány) ta­nulók pályázhatnak. A tintával, negyedrótre összehajtott minister-papirra leírandó szöveg (úgy levelező, mint vitairással) Deák Ferencz- nek 1861-iki első felirati beszédéből a követ­kező részlet: „A közelebb lefolyt 12 esztendő súlyos szenvedések kora volt stb. . . .“ egész a következő szavakig: „. . . a többség­nél aligha elegendő biztosítékot találnának (Helyeslés).“ (Lásd. Magyar Könyvtár 26-ik füzet 7—8 old. ara 30 fill.) A papírnak csak egyik oldalára lehet Írni s azon jobbról 3 ujjnyi tér szabadon hagyandó, a fedőlap külső felére czirnül felírandó: „Levelező vagy vita- irási minta Stenogramm“, továbbá a pályázó neve, állása, foglalkozása, az iskola melyben tanúi, az osztály megjelölésével a pontos lak­hely feltüntetendő. A fedőlap belső oldalán megjelölendő, hogy kitől tanulta a versenyző a gyorsírást s mióta műveli ? Nyert e már dijat, vagy elismerő okiratot, ha igen hol, mikor s miért? A pályaművek 1901. évi ok­tóber hó 1-éig a szegedi városi főgymn. gyorsiró-kör elnökségének (városi főgymn. épület) küldendők be. Tisztelettel kérjük hazánk összes tanintézeteinek, gyorsíró-kö­reinek, tanfolyamainak vezetőségét, a gyors­író egyletek elnökségeit, hogy tanítványaikat illetőleg a tagokat még a folyó tanévben szíveskedjenek e pályázatról értesíteni s őket a versenyben való részvételre buzdítani. Kelt Szegeden, 1901. junius hó 4-ikén. A szegedi városi főgymn. gyorsiró-kör Elnöksége. Szatmár-erdődi h. é vasút uj személy kocsikat szerzett. A 2 II. és 2 III. osztályút, melyek, — mint Danubius Schvenichen — Hartmann szállító gyár értesít — a jövő hét folyamán megérkeznek. A bikszádi Anna bál ez évben is meg fog tartatni, melyre az előkészületek nagy­ban folynak. Vármegyénk előkelőségei kö­zül számosán megígérték részvételűket, vá­rosunkból is sokan készülnek. Az Anna bál ez évben 27-én szombaton fog megtartatni. Babbinusi bölcseség. Bizonyára emlék­szik még mindenki a munkácsi rabbi viselt dolgaira, ki a keresztet a magyar állam czi- meróből kimetszette. Akkor felfüggesztették, de azért most is fungál és ismét beszéltet magáról. A napokban Sátoralja Ujhelyen gyülóseztek az orthodox rabbik, ott volt a munkácsi rabbinus is. Elkeseredéssel fejezte ki roszalását a felett, hogy már vannak a hithü zsidók közt is olyanok kik gyerme- meiket neveltetés végett gymnásiumba ad­ják. Ennek kapcsán azon indítványt tette, hogy az ilyen szülők, ha esetleg borkeres­kedők volnának, lakóijának meg érdemük szerint gonoszságuk miatt. Mondja ki az ér­tekezlet, hogy az általuk termesztett, vagy elárusított bor kósernek nem tekinthető. Ártatlanul a börtönben Egy debreczeni újság hire szerint a debreczeni rendőrség teljes egy évig tartotta lezárva Gubás Mihály csavargót, anélkül, hogy számot tudna adni most a lecsukás okairól. A szerencsétlen embert a börtön nyomorúságai megőrjítették és őrülten is tovább ott hagyták fetrengeni a gonosztevők társaságában. Az egykor erő­teljes csavargó most már halalán van és a tébolyodottság egészen megnémitotta. A kór­házba fogják szállítani. Halálos végű csolnakázás. Megrendítő szerencsétlenség érte Literáti Tamás, veréczi lakos vasúti hivalanokot. Kis leánykája, a 12 éves írónké e hó elején jött haza Mára- maros-Szigetről a nevelőintézetből. Nehány nappal ezelőtt barátnőivel, a tiszaujlaki fő­bíró leányaival és a veréczei tanitó képez- dót végzet fiával a Tiszára ment csolnakázni. Alig indultak meg, a csolnakot elragadta az ar és belevágta a Tisza közepén munkáso­kat szálIitó hidasba. A csolnak felborult s mindnyájan a vízbe estek. A többieknek si­került kimenekülni, de a kis írónké ott lelte halálát a Tisza habjai között. Holttestét Péterfalvánál vetette fel a viz. Gsengerben a napokban áldatott meg a Rétay és Benedek bpesti jó nevű ezég által szállított és templomunknak Boross György és neje által ajándékozott díszes sz. Antal szobor. A hatásos alkalmi beszédet Svadlena Károly darai plébános intézte az ünnepély­ről jó eleve értesült helybeli és a vidékről összesereglett hívekhez. Halálos baleset. Néma Lajos Genes köz­ség jegyzője és nejét Kontz Ilonát megren­dítő csapás érte folyó hó 11-ón. Ugyanis 8 éves Lhczí fiacskájuk megunva az udvaron játszadozást kiszökött a szomszédságban levő Madácsy Zsigmond szárazmalmához s bebújt annak göröndjére. A lovakat hajtó kocsis távozásra intette s e közben ruhácskája meg­akadt a forgó kerék fogaiban szerencsétlen­ségre éppen az orsó mellett. Midőn ezt látta hirtelen megállította a kocsis a lovakat, de már későn, mert nem vitte ugyan át testét az orsón de oly erősen nyomta ahoz, hogy azonnal meghalt. A kis halottat a lakosság nagy részvéte mellett temették el. A vizsgálat annak kiderítésére, hogy kit terhel a felelő­ség, — megindiitatott. Boszorkány a máglyán. Lurics Mária 60 éves öreg asszonyról az a hir volt elterjedve Kovilon, hogy boszorkány és ördögökkel czimborál. Mint hogy más munkát nem tud végezni, a kuruzslásra adta magát, a mi szép jövedelmet hozot neki. A múlt héten Voszits Gyókó azt vette észre, hogy a banya az ő házába is bejárogat. Beszólt hát vele és ki­tiltotta mindörökre, miért a boszorka azzal fenyegette Voszicsot, hogy majd rászorul nem sokkára, de akkor az ördögé lesz a lelke. Pár nappal ezután megbetegedett Jószics tehene és meg is döglöt. A babonás nép kisütötte, hogy a vén banya rontotta meg a tehenét. Jószics egyik szomszédja szemére vetette ezt, kinek a vén asszony azt vágta vissza, hogy vigyázon, mert az ő tehene is úgy jár. És pár napra Gavanszki Miliánnak a megfenyegetett szomszédnak a tehene is el­pusztult. Ekkor aztán már bizonyos volt min­denki előtt, hogy a vén asszony boszorkány. A napokban éjjel tüzlármára ébredt fel a la­kosság. Lárics Máriának a vityilója égett; a tüzet hamarosan eloltották, de a vén banyát összeógve találták. A megejtett vizsg. kide­rítette, hogy a vén asszonyt előbb agyonver­ték s aztán rágyújtották a házat. A gyilko­sokat is csakhamar kózrekeritette a csendőr­ség Jószics Gyókó és Gavenszki Milán sze­mélyében, kik azért verték agyon a vén asszonyt, mert teheneiket megrontotta. Egy hölgy emlékiratai czimmel ritka ér­dekes könyv került a könyvpiaczra. Beck Vilma bárónő, ki az 1848/49-1ki szabadságharezban mint titkos kém jelentékeny szerepet játszott, s mint Kossuth Lajos és Görgey Arthur megbízottja, a legfontosabb küldetéseket vó-

Next

/
Oldalképek
Tartalom