Heti Szemle, 1901. (10. évfolyam, 1-52. szám)

1901-12-25 / 52. szám

HÉT I SZEMLE“ (51-ik szám). 3 A sziuérváraljai főszolgabírói állásnál is­mét szavazást kértek Jelölve voltak : Szuhányi Géza volt főszolgabíró, llosvay Guszláv és Eöt­vös Róbert. Összesen 340 szavazat lett beadva s Eötvös Róbert visszalépése folytán ebből llosvay Gusztávra 238 és Szuhányi Gézára 102 szavazat esvén, llosvay G.-ot választották meg. Ezután a főispán az idő előhaladottsága folytán a többi választásokat másnapra halasz­totta. A második nap. A tisztújító közgyűlés második napja köz- felkiáltásos választásokkal vette kezdetét. A szatmári főszolgabírói állásra jelölve voltak : Csaba Adorján és Eötvös Róbert, akik közül közfelkiálltással Csaba Adorjánt válasz­tották meg ismét. A f.-gyarmati főszolgabírói állásra sem volt szavazás, mert a jelölt Jékey Sándor és Rába László közül ismét Jekey Sándort válasz­tották meg. A csengeri főszolgabírói állásra Böször­ményi Endre volt főszolgabírót, Thoma László és Rába Lászlót kandidálták. Közfelkiáltással Böszörményi Endrét választották meg. Nagy-Somkutra dr. Péchy Pétert és Thoma Lászlót jelölte a kandidáló bizottság s az utóbbi visszalépvén, közfelkiáltással dr. Péchy Péter eddigi másod aljegyzőt választották meg. Ennél a választásnál leírhatatlan elkese­redés volt észlelhető a közgyűlés egy részén. Óriási zaj és tombolásba törtek ki akkor, midőn megtudták, hogy dr. Komoróczi Ivánt, a jelölt­jüket nem kandidálták. Mikor kimondta a főispán az eredményt és a kandidáló bizottsággal ismét kivonult, szünet alatt felszólalt Bay Lajos országgyűlési képviselő s bejelentette felebbezését ez eljárás ellen, mivel a főispán szerinte nem respektálja a vármegye többségének az óhaját és a kor­mány intenczióit is figyelmen kivül hagyja. Luby Géza országgyűlési képviselő és a vármegyei függetlenségi párt elnöke is szót emelt. Székre állva szóllott, akárcsak egy nép- gyülésen. Azt mondta, hogy a választási sza­badságon ejtett ezen sérelmet úgy torolhatják meg méltóan, hogy ha itt ma nem lesz több választás, ha nem engedik többé szóhoz jutni azt a főispánt, a ki ilyen törvénytelenséget követett el. Szavait leírhatatlan zaj, dobolás követte. Elfoglalva a főispán ismét az elnöki szé­ket, nagy zaj között megtette az árvaszéki ülnökökre vonatkozó kandidácziókat. Első árvaszéki ülnöknek jelölték Baudisz Jenőt, Bornemissza Gézát, Horváth Mihályt és Tömpe Bertalant. Közfelkiáltással Bornemissza Gézát választották meg. Tehát ezen választás folytán az árvaszék volt két tagja, Baudisz — Szép hogy, megismert. — Ezer ember közül megismerném. Hogyne I az én jó Thomasomat mily hálát­lanság volna elfeledni. Mennyi jóban része­sített. — Szót sem érdemel. Emberi köteles­ségem volt, szerénykedett a nagy csizmás. — Nemes szive sarkalta, a mit velem tett. Az emberi kötelesség és a nemes szív között egy mély folyó van és az az igaz ember, ki a kötelesség és szive közé a hi­dat is feltudja épiteni. — Az igaz, hogy épiteni tudok. Min­denki azt állítja, hogy a farmomon épített há­zam csinos munka. — Es ön kétszeresen becsülendő azért, mert kérges tenyerű munkás létére is fel tudja fogni, hogy a világ legnagyobb jóté­konysága, mikor egy szegény özvegynek félig elbukott, egyetlen fiát, szemefényét nem hagyjuk a porban, hanem felemeljük, segít­jük és istápoljuk. — Figyelmeztetem orvos ur, hogy ne­kem a felindulás árt, mert beteg vagyok, mondta Thomas, hogy a hála előtt kitér­hessen. — Beteg ? Hol ? Mi baja ? Megenged­Jenő helyettes elnök és Horváth Mihály ülnök nyugdíjba ment. Luby Géza szólalt fel ezután. Szerinte a nagysomkuti és csenged főszolgabírói állások jelölésénél és választás utjáni betöltésénél a jog, törvény és a választási jog iránti tisztelet, a mely még az 1895. évi választásoknál is respektáltatott, most alaposan meg lett sértve. Bay Lajos a közgyűlési szünet alatt már feleb- bezést jelentett be azért, mert a nagysomkuti főszolgabírói állásra a kandidáló bizottság olyan jelölteket állított, a kik közül kettőnek már előre ott volt a lemondó nyilatkozata. (Nagy zaj.) Ha az alispán becsületszavára azt fogja állí­tani, hogy az a két jelölt nem előzetes meg­állapodás folytán lépett vissza, belenyugszik a történetekbe. — Nagy László alispán: Nagyon örvend ezen interpellácziónak, mert rövidesen végezhet vele. Neki ugyanis csak az általános felfogásra és szokásra kell hivatkoznia, a mely azt tartja, hogy senkitől sem lehet nyilatkoza­tokat kicsikarni a magán becsületre való hivat­kozással. (Éljenzés). Luby Géza ismételten állítja, hogy a két jelölt a jelölést megelőzőleg beadta lemondását s Így ki lett játszva a törvény, a mely legalább is három jelentkező jelölését kívánja. Ez még az 1895. évi választásoknál sem fordult elő, pedig akkor erélyes főispánja volt a vármegyének, mert a vármegye közön­ségében volt olyan erélyesség, hogy azt nem tűrte volna. (Éljenzés.) Simoncsics főispán az alispán jelölése tárgyában is 200 tagú bizott­sággal konferált akkor. Kérdi azért, kivel beszélt most a főispán ? (Senkivel! közbekiál­tások). Jól tudja ő, hogy a független, önálló gondolkodás már megingatva van, de hogy a szolgalelküségnek ilyen példájával találkozzék, minőt ma a vármegye bemutatott, azt nem hitte volna soha. (Jékey Sándor: Hát a nagy- ari bizottsági tag választás törvényes volt ? (Nevetés. Zaj.) Azért ő ezt az eljárást meg- felebbezi a közigazgatási bírósághoz és a kor­mányhoz. Végül azt az indítványt terjeszti elő, hogy a vármegye közönsége a csenged és nagysomkuti főszolgabírói állások jelölésénél és választásánál elkövetett törvénytelenség miatt, a főispánnal^ szemben megbotránkozásának ad kifejezést. (Éljenzés. Zaj. Eláll kiáltások). — A közgyűlés, minthogy ezen indítvány különben sem volt tárgyalható, a felett napirendre tért. Ülnökök választása. A második ülnöki állásra Gáspár Pált, Illés Olivért és Kozma Gergelyt jelölték. Szava­zásra kerülvén a sor, Gáspár Pált megválasztot­ták szavazat többséggel. A harmadik ülnöki állásra jelölt Illés Oli­vér, Thoma László és Kozma Gergely közül, minthogy a többiek visszaléptek, közfelkiáltással Illés Olivért választolták meg. jmek hölgyeim és uraim, de az azúr: atyám s igy első sorban neki kötelességem rendel­vényt Írni, folytatta Ranagan és a választ be sem várva vitte inkább, mint vezette Thomast belső szobájába, hol a kékselyem székeknek egyikébe gyöngéden beleültette. — Mily szép itt minden, csodálkozott vizsgálódva Thomas. A padlón finom sző­nyegek, a falon metszett tükrök és eredeti képek és milyen remek bútorok. Ezt mind orvosi tudományokkal szerezted? — Az ám, hazugság és ámításaimmal,- szólt kissé bosszúsan a fiatal orvos. — Mit beszélsz ? — A tiszta igazságot. Az orvosi tudo­mány vak és folyton tapogatódzik. Az orvos, különösen az amerikai, a sötétben botorká­lókhoz hasonló. — Csodálatba ejtesz. — És tudományom semmisége akkor tűnik fel leginkább, mikor szeretteim és jó barátaim közül valamelyik fordul hozzám. Nagyon szeretnék rajtok egy csapásra se­gíteni, és képtelen vagyok. Tudja jól, hiszen ön taníttatott, hogy a jeles tanulók között foglaltam helyet, s azóta is éjjel-nappal ta­nulok, búvárkodom ; vegyelemeztem a gyógy­A negyedik ülnöki állásra egyedüli jelölt Szuhányi Géza lett megválasztva. Az ötödik ülnöki állásra az egyedül jelöit Thoma Lászlót választották meg. Első aljegyzőnek az egyedüli jelölt Nagy Sándort közfelkiáltással megválasztották. Csak a második aljegyzői állásnál volt szavazás. Mangu Béla 99 szavazata ellenében, Péchy Istvánt választották meg 120 szavazattal. Harmadik aljegyzőnek kijelölték Mangu Bélát és Izik Vilmost. Megválasztották közfel­kiáltással Mangu Bélát. Negyedik aljegyző lett Kozma Gergely. Az ötödik aljegyzői állásra nem volt pályázó. A szolgabirákat közfelkiáltással választot­ták meg. Csakis dr. Komoróczy Iván, Kovács Sándor és Filep Gábor közt volt szavazás, a mit a Komoróczy párt provokált, hogy Komo róczylván nyugdíjba mehessen. Megválasztották Kováts Sándort. Szolgabirók lettek : dr. Képessy László, Rába László, Szombathy Ödön, Sepsy Sándor, Eötvös Róbert, Neupauer János, Izik Vilmos, Péchy László, Kállay Ödön, Szabó Zsigmqnd, Bay Miklós és Gulácsy Tibor. Arvaszéki elnök helyettesnek a főispán in­dítványára megválasztotta a közgyűlés Bor­nemissza Gézát. Miután a megválasztott tisztviselők le­tették az esküt, a főispán lelkes beszédet in­tézett hozzájuk, a melyre Ilosvay Aladár fő­jegyző felelt, megköszönve a főispán és köz­gyűlés bizalmát. A főispánt lelkesen megélje­nezték. A főispán tiszteletbeli tisztviselőknek a következőket nevezte ki: Tiszteletbeli főjegyzőkké: Gőnyey Istvánt, Domahidy Viktort, Nagy Sándort és ináncsi Papp Kálmánt. Tiszteletbeli tiszti főügyészekké: Dr. Mis- kolczy Sándort, Stoll Bélát, Uray Gézát, dr. Adler Adolfot, dr. Falussy Árpádot, Baudisz Jenőt. Tiszteletbeli főorvosokká : Dr. Czukor La­jost, dr. Diósi Adolfot, dr. Csató Sándort, dr. Herczinger Ferenczet, dr. Aáron Sándort. Tiszteletbeli főszolgabírókká : dr. Képessy Lászlót,dr. Komoróczy Ivánt, Földváry Sándort, Rába Lászlót, Péchy Istvánt, Péchy Lászlót. Tiszteletbeli aljegyzővé: Ifj. dr. Vetzák Edét. Tiszteletbeli járási orvosokká dr. Somossy Ignáczot, dr. Goldstein Ármint. Tiszteletbeli alszámvevőkké: Kovács De­zsőt, Szépe Lászlót. Tiszteletbeli árvaszéki-ülnökké: Kozma Gergelyt. Ä közgyűlés berekesztése előtt felszólalt Böszörményi Sándor országgyűlési képviselő s meleg hangon emlékezve meg Baudisz Jenő 25 éves megyei szolgálatáról indítványozta, hogy most, midőn egy negyed százados szolgálat szerek ezer nemeit, belétemetkezteru az or­vosi szakkönyvekbe és mindezek után csak azt tudom, hogy — semmit sem tudok. — Képzelődós. Hiszen hires orvos vagy 1 Az egész város, minden lap nagy sikereid­ről beszél és ir. Dr. Ranagan arczán szánó, majdnem fájó mosoly jelent meg és keserű hangon válaszolt: — Az emberek egymást bolondithatják, de engem nem bolondithatnak el soha ! — Én pedig most azért jöttem, hogy meggyógyíts. — Igaz, hiszen ön beteg vagy csak áltatja magát. — V.zsgálj meg! — Hol fáj ? — A csontjaimban. — Ha térdeiben érzi, akkor köszvóny^ ha lábaiban, akkor csuz. — És mi az orvossága ? — Ha jól tudom, ön egykor foglalko­zott gyógyfüvek kutatásával. — Igen, most is babrálok velők. — Akkor menjen haza, édes Thomas, csendes, áldott farmjába és ott a nyugalmas otthonban: fedezze fel a valódi gyógymód-

Next

/
Oldalképek
Tartalom