Heti Szemle, 1900. (9. évfolyam, 1-52. szám)

1900-11-07 / 45. szám

4 HETI S Z E M L E “(45 ik szám) pedig igen tekintélyes számot fog betölteni mert ő tartja a megnyitó beszédet. Orosz Alajos főgymn. tanár nevének felemlítess szintén tévedésen alapszik, mert 8 nem közreműködni. A nőegylet bálja. A helybeli nőegyesü­let, mely a jótékonyságnak városunkban buzgó apnstola, e hó 24 éti a polgári társas kör termeiben Katalin-estélyl rendez. Az es­tély konczertből és tánczmulatságból fog ál- lani. Felhívjuk reá a közönség figyelmét. Segédlelkész változás. Reiter Endre, se­gédlelkész Erdődről Akna Sugatagra helyez­tetett át, helyébe Soltész Ferencz küldetett Erdődre. Jubiláris ünnepély. A kir. kath. főgymn. ifjúsága ünnepet készül rendezni a keresz­tény Magyarország kilencz százados fennál­lásának emlékére. Az ifjúság e nemes lelke­sedése méltán megérdemli az elismerést, mert jó nevelésre vall, minek a társadalom szép hasznát fogja látni annak idején. Az ünnepség e hó 15-én a székesegyházban tartandó ünnepélyes szent misével veszi kez­detét reggeli 9 órakor, mely után az ifjúság a gymn. tornacsarnokában gyűl össze, hogy áldozzon ama dicső múlt emlékének, mely hazánk fennmaradását immár egy ezredévre biztosította. A műsor a kőv. pontok szerint fog befolyni: 1. Ah hol van magyarok . . . énekli az ifjúság. 2. Szent István királyhoz (Mindszenty) szavalja Nagy Vincze VI. o. t. 3. Boldog Aszszony Anyánk . . . énekli az énekkar. 4. Ünnepi beszéd tartja dr. Fechtel János főgymn. tanár. 5. Szent anyánknak, énekli az énekkar. 6. Hit remény, szeretet .. . előadják: Láng Gyula, Pojlák János és Szűcs János Vili. o. tanulók 7. Hol szent Péter, énekli az énekkar. 8 A magyar nemzetért (Bán A.) szavalja Kende VII o. t. 9. Szózat. Énekli az ifjúság. A kis lézuska él. Jeleztük már, hogy e czim alatt Bodnár Gáspár képezdei tanár tollából egy karácsonyi színjáték fog megje­lenni, mely leánynövendékeknek van előa­dásra szánva. A füzet már elhagyta a sajtót. Megkapóan festi a jó anya aggodalmait, ki szűk anyagi viszonyai között nem képes gyermekének karácsonyi örömet szerezni, a jó szivek áldozatkészségét és a gyermeki ártatlanság tiszta örömét a kis Mariska sze­mélyében. A csinosan kiállított füzet ára egy korona. Megrendelhető a szerkőnél Szatmáron. Az Ezres asztaltársaság szombaton este, összejöveteleinek rendes helyén, nagy asztalt tartott, melyhez a tagok igen szép számmal jöttek össze. Mondani se kell, hogy a jóló- konyczél érdekéből sűrűn hullottak a per­selybe a fillérek. Elmés felköszöntőket mond­tak dr. Fechtel, az Ezres elnöke és Ratkovszki Pál igazgató. Papp Lajos szép hangjával excellált. A Kölcsey-kör decz. 2-án Vörösmarthy- ünnepélyt rendez változatos műsorral. Az ér deklődés a Kölcsey-kör fellépései iránt oly általános városunkban, hogy az ünnepség bizonyára a legszebb sikerrel fog végződni. Választmányi ülés. A nőegylet f. hó 8-án délutáni fél 4 órakor a városháza kis tanács termében vál. ülést tart, melyen több fontos tárgy (szegény ügy, 24-iki Katalin-estély, januári tánczmulatság stb.) kerül szőnyegre. Ezen ülésre ezen utón is tisztelettel meghívja a v. tagokat az elnökség. Ájtatos alapítványok: Szincsák Anna, jesztrebi (Ung. m.) lakosnő sz. misealapit- ványa 90 korona, Hanusik János, izbugyai lakos sz. misealapitványa: 80 kor.* özv. Koch Jánosné, szaniszlói lakosnő sz. mise­alapitványa: 100 kor., Léber Róza, kraszna­bélteki lakosnősz. misealapitványa: 80 kor., Komáromy Istvánná, Ember Mária, budapesti lakosnő sz.-misealapitványa a buszíj templom részére: 280 korona. A Villamos vasút ünnepélyes megnyitása holnap fog megtörténni. A megnyitást d. e. 9 órakor díszközgyűlés előzi meg, azután a villamos átadatik a forgalomnak. A megnyi­táson valószínűleg Chorin Ferencz dr. orsz. képviselő is jelen lesz. Egy órakor a város ebédet ad a Társaskörben. Tündérmese. Tegnap este volt a „Fe­rencz József-Tanitók Háza“ javára rendezett előadás. Mit írjak róla! Hisz mindenki ott volt. írok kedves emlékezetül. — A dalegy­let hires Ernani bordala után hosszú szünet, majd egy leirhatlanul bájos tableaux követ­kezett. Babakereskedést láttunk a színpad egész területén 60 élő, de mozdulatlan ba bával előbb teljes világításban, majd álom­szerű holdfény mellett. Hogyne ujongtak volna a szülők, mikor felismerték a tündéri kirakatban az ő szivök édes kincseit s hogyne tombolt volna az egész zsuffolt ház, mikor önmagunk leptük meg oly kellemesen ma­gunkat. Középen Bakó Gizi cédrus növésű alakja csillagokkal átszőtt ruhában mint babatündór, körötte mozdulatlan viliik ké­peztek karéjt a legváltozatosabb ballet cos- tumökben; a bájos Vajay Etelka, az angyal- szelid írónké, a csillagszemü Kölcsey Cella, a komoly JógerGizi,a félénk Wallon Elluka, a hódításra termett Kovács Margit és pen- dentja Fejes Mariska, virágarczukkal Re- géczy Aranka és Varga Szeréna, az epedő Kis Elza s a hozzá oly hasonló Mándy Ilonka, a szőke Rácz Margit, a szende Litte- rati Ilonka, Fogarassy Annuska, Balázsi Juliska s a csak félig hús, félig gyümölcs Lola. Körül a háttérben álló, ülő, magá­nos babák és babatársaságok képezték a festői keretet; magyar népviseletben a ked­ves Balog Gizi, Sarkadi Renóe s a magya­ros barna Tombory Aranka, a délczeg Uray Endre, Hajdú Károly, Demjén Pista, Tar Zoltán ; czukrász kisasszonyok, voltak Mel­les Janka, Tar Ella, Hérmán Ilonka, Fe­jes Erzsiké, fess gavallérok Mándy Zoltán Kölcsey Gyurka, Pethő Károly, Vajthó La- joska, a secessziót Mátrai Viola és Kerekes Erzsiké képviselték, a tánczkör fölött pedig a közepén a hamiskás Kölcsey Boris pom­pás rokokó ruhában legyezte magát; ál’ em­pire öltöztek Losonczy Gizi, Bőd Ilonka, Kelemen,Lili, Markos Ilonka, Láday Matild, Erdélyi Évike, Nagy Margit; tiroliak Szaba­dos Béla, Hantz Aladár, Boros Laczi, Vajay Károlyka, Nagy Attila és Demjén Sanyi. Menyasszony és vőlegény volt a pajzán Va­jay Milike Kiss Endrével, a nevető szemű Varjú Ibolyka Gönczi Bélával. Lovon ült Lengyel Géza, veloeipéden Jéger Sándor és Vetter Ambrus ; piros pojácza ruhában emelt karral állott Rácz Pista és Demjén Imre s végül a bal szögletben kávé mellett ült Lengyel Annus, Augusztini Etel s Demjén Emil. — Egy másik pillanatban megeleve­nít az egész baba kirakat. A tündér Gizi kezdte a tánczot ábrándos lejtésekkel, a vil­iik vidáman ropták körülte ; pengett a ma­gyar legények sarkantyúja, bokáztak a ga­vallérok, csörögtek a pojáczák, vigan lovagolt a pubi, ügyeskedtek a czukrászok s a kávé­zók gépiesen emelgették kanalaikat. Elnéztük volna mindörökké. — Később Ozsváth E. főgymn. tanár művészettel szavalta Ráchel siralmát Méder M. zongora kísérete mellett, de az anyák öröme után a kesergő anya si­ralma nem tehetett mélyebb hatást. A hon- védzenekarismert precizitásával játszotta Zichy Géza Alár-ját, majd a tapsvihar után meg­toldotta a műsort egy rendkívül bájos darab­bal. Végül Görner „Angolosan“ ez. vígjáté­kéban remekeltek Litteczky Margit, Palády Erzsiké, Wodiáner Margit, Csomay Imre, Haller Ferenczr, Kürti József, Monó Ferencz, Glück Ferencz és D. Oláh Miklós ur. Az est jövedelme felül van az ezer koronán. Vörösmarthy ünnepély. A ref. főgymn. önképzőköre decz. 1-én, Vörösmarthy szüle­tésének 100-ik évfordulóján, ünnepélyt ké­szül rendezni. Ünnepélyt a nyilvánosság előli. Impozáns módon akar kifejezést adni ama tiszteletének, melylyel a nagy költő emléke iránt viseltetik. Kegyeletes megemlékezés. Október har­madikén 8 órakor a róm. kath. iskola tanító­testülete a tanulóifjúsággal együtt a székes­egyházba vonult, hogy az ott bemutatott gyász-istentiszteleten buzgó énekükkel és imádságukkal a kegyelet adóját rójják le azokért a tanítókért, kik egykoron az iskola falai között teljesítették nemes hivatásukat. A gyászisteetiszteletet Tótfalussy Dániel, az iskola hitoktatója, mutatta be az ég Urának. Szobor-leleplezés. Nagy-Bánya város kö­zönsége a jövő vasárnap délután 3 órakor fogja leleplezni ünnepélyességgel Lendvay- nak, a magyar színművészet jeles alakjá­nak, Verő László által mintázott érezszobrát. A programra a következő: 1. Gyülekezés a várostérre. 2. Hymnus. Énekli a nagybányai dalegylet. 3. Óda. Incze Lajostól. 4. Emlék­beszéd. Tartja Révész János. 5. Gellert Endre polgármester a szobrot Nagy Bánya sz. kir. város birtokába átveszi. 6. Szózat. Énekli a főgimnáziumi énekkar. Este 6 órakor a Nagyszálló dísztermében társas estély. Be- lépti-dij 2 korona. Család-jegy 5 korona. Jegyek előre válthatók Molnár Mihály könyv- kereskedésében. Felülfizetéseket a Lendvay- szoboralap javára köszönettel fogad a ren­dezőség. Érkező vonatok : Szatmár felől dé­lelőtt 9 óra 43 perczkor. Kolozsvár-Zsibó felől délután 3 órakor. Gondolatok és történetek czim alatt meg­jelentek Pillich Ottó munkácsi káplánnak lapunkban közrebocsátott tárczái. Sokkal is­meretesebbek azok olvasóközönségünk előtt, hogy sem bővebb ajánlatra volna szükségük. Egy ilyen mélyen gondolkozó, széles ismeret­körrel és fiatalsága daczára sok tapasztalattal biró elme méltán megérdemli mindazok párt­fogását, kik az irodalmi tevékenységet mél­tányolni hívják. Adjunk ösztönt azoknak, kik hivatást éreznek erre a mostoha és szerfelett sok tövissel borított pályára. Úgy­sem sokkal több a boldogságuk az irodalom­mal küzködő szegény páriáknak, mintha a közönség elismeréssel viseltetik munkásságuk iránt. Pillich ezt megérdemli. Melegen ajánl­juk első megjelent füzetkéjót szives olvasó­ink figyelmébe. Megrendelhető a szerzőnél Munkácson. Ara egy kor. 20 fillér. Alsó-Homoródon folyó hó 4-ón az Ó sző­lőhegyen keresztszentelés volt. Ugyanis Sel­ber József alsóhomoródi lakos a hitközséget egy szép kőkereszttel ajándékozta meg, mely­nek megáldására az egész hitközség és a szom­szédos községekből, különösen Szinfaluból, számosán vettek részt. A kereszt előtt Ein- holz József lelkész igen szép, hatásos beszé­dével könyekre fakasztotta a hallgatóságot Végül a hitközség nevében köszönetét mon­dott a nemes adakozónak s az egybegyűltek egy szép nap emlékével távoztak el. A ruthének köszöneté. A vereczkei egy­házkerület ruthén papsága és tanítói kara okt. 31-én Vereczkén gyűlést tartott. Halak- tovics esperes a gyűlés határozatából a kö­vetkező táviratot küldte Darányi földmive- lésügyi miniszternek : „A vereczkei egyház- kerület ruthén papsága és tanítói kara Alsó- Vereczkén mai napon tartott gyűlése alkal­mából Excellenciádnak ruthén népünk iránt tanusitott szeretetéórt és boldogító segítésé­ért hálás köszönetét mond. Adja Isten, hogy ez a nemes szív, mely oly sok jót tesz ha­zánk földjét művelő népével, ennek boldo- gitása czéljából még igén sokáig dobogjon.“ Darányi földmivelésügyi miniszter a követ­

Next

/
Oldalképek
Tartalom