Heti Szemle, 1900. (9. évfolyam, 1-52. szám)

1900-11-07 / 45. szám

HETI S z E 'M L E“ (45 ik szám.) 5 kező válaszszal köszönte meg a megemlé­kezést : „Fötisztelendö Hala/ctovics esperes ur­nák. Szives üdvözletét őszinte köszönettel vettem. Kérem, szíveskedjék köszönetemet igen tisztelt megbízóinak is tolmácsolni. Nem kétlem, hogy engem ama törekvésem­ben, hogy a felvidéki akczió mindenkor a szeretet jegyében folytattassék, hazafiasán támogatni fognak. Darányi.“ Esküdtek. November hónapra a kővet­kező esküdtek neveit sorsolta ki a törvény­szék : Rendes esküdtek : Reiter Jakab keres­kedelmi ügynök Szatmár, id. Keresztszegi Mihály iparos Nagy-Károly, Ekker János szatócs Szatmár, Hanzulovics Kristóf keres­kedő Nagy-Bánya, Pap István iparos Nagy- Károly, Bakk István iparos Szatmár, Uray Gáspár ügyvéd Szatmár, ifj. Pap Dezső Hi- rip, Márkus Márton vendéglős Szatmár, Kosa Menyhért földbirtokos Olcsva Apáti, Kaufmann Miksa földbirtokos Csenger, Czu- kor Márton földbirtokos Nagy-Károly, Erdei József földtnives Szatmár, Pap János kis­birtokos Puszta-Fentős, Szuhányi Ödön föld- birtokos Ivácskó, Barta Géza iparos Nagy- Somkut, Kállay Kornél birtokos Farkasaszó, Kovács Ferencz tiszttartó Kömörő, Mikolay Aladár földbirtokos Csenger, Pusz János fakereskedő Szatmár, Kinczel János iparos Nagy-Károly, Dr. Böszörményi Emil ügy­véd Szatmár, Nagy Gáspár háztulajdonos Szatmár, Konczvald András földbirtokosFelső- Bánya, Tarpai Lajos földbirtokos Mikola, Daróczy Endre ügyvéd Szatmár, Klein Vil­mos magkereskedő Szatmár, Dr. Harcsár Géza ügyvéd Szatmár, Madarassy Sándor földbirtokos Gacsály, Ficzere János keres­kedő Szatmár, helyettes esküdtek : Dr. Va- jay Károly ügyvéd, Tankóczy Gyula városi tanácsjegyző, Tóth Sándor mérnök, Mad- zsar János pénztárnok, Nyárády László fő­mérnök, Fürst Viktor számtiszt, Kalocsay Zsigmond vendéglős, Tóth Sándor építész, id. Losonczy József kereskedő és Sárkány Dániel adótiszt Szatmár. Gyermeket temetett a m. p.-i káplán, nagy volt a sár s zuhogott az eső. A síkos talajon elcsúszott a tisztelendő s beesett a nagy sárba. A fehér karing is csupa sár lett. A kántor, a gyermektemetésnél szoká­sos zsoltárnak (Laudate pueri ... .) ép azon versét óneklé : Suscitans a terra inopem et de stercore erigens pauperem. (Felkeltvén a a földről a gyámolnélkülit és a mocsokból kiemelvén a szegényt.) Nem hagyta abba az éneket, hanem énekelve segítette a káp­lánt, hogy felemelkedjék. Szegény káplán kellemetlen helyzetében is mosolygott, mert nagyon is ráillett a kántor éneke. Hetedik magy. kir. szabadalmazott osztály­sorsjáték. Az előttünk fekvő tervezet szerint az 1. osztály húzása már november 15. és 16-án lesz, mely alkalomból figyelmeztetjük olvasóinkat azon körülményre, hogy ezen sorsjáték esélyei csak akkor lesznek teljesen kihasználva, ha a játékot már az I. osztály­nál megkezdjük. Több oldalról értesülünk, hogy ezen alkalommal a kereslet ismét igen nagy, ezért ajánlatos, ha mindenki jókor beszerzi sorsjegyét. A sorsjegyek ára az I. osztályhoz : Vi sorsjegy 12 korona, 1/z sors­jegy 6 korona, 1U sorsjegy 3 korona, 1/s sorsjegy 1 korona 50 fillér. Ha körültekin­tünk a különböző főelárusitók között, akkor Török A. és Társa bankházát, Budapest Váczi-körut 4/a, mely egyike a legnagyobb detail üzleteknek, ajánlhatjuk, mert ez a czég nagy szerencsével játszik és körülbelül 4 millió korona nyereményt fizetett ki vevő­inek. Aki Török A. és Tsa budapesti bank házában Váczi-körut 4/a sorsjegyet vásárol, a legjobb kezekben van Itt a hóhér. Ezt hiresz élték a múlt hé­ten városunkban. Egy e ha mű ködött tudósí­tás folytán belekerült h fővárosi lapokba is. Mindebből egy balti sem i^az. Valaki sen- satiót akart csinálni, annyi az egész. Hogy Ő felsége határozata nem sokáig fog már késni, nagyon valószínű, mert ide s tova két hete fel lettek terjesztve az iraiok. Azt azon­ban távolról sem sejtheti senki, hogy fog dönteni a királyi felség. Veszett kutya marásának esett áldoza­tul Munyerucz ilobat községi biró. Midőn a múlt hónap első napjaiban a mezőn dolgo­zott, egy kis öleb kutya támadt reá, s kezén alig észrevehető karczolást ejtett. A meg mart ember mitsem hederitett a dologra, s csak két hét mnlva mondta meg a jegyző­nek, mi történt vele. Azonnal felszállitották a Pasteur-intézetbe, de már késő volt. Két heti gyógykezelés után kitört rajta a ve­szettség és borzasztó kinok közt kiszenvedett. TÜzhalál. Bereg Szent, Miklóson a múlt hó 29 én egy Paulovics Anna nevezetű le­ányka borzasztó módon fejezte be zsenge életét. A kis Anna több gyermekekkel egye­temben künn volt a mezőn s hűvös idő lé­vén, kukoriczaszárból tüzet raktak, mely­ben krumplit is sütöttek. A mulatság egy- ideig zavartalanul folyt, de csakhamar egy szörnyű látvány szakitotta meg a tűz körül ülő gyermekek szórakozását. Paulovics Anna ugyanis lehajolt a tűz felé, hogy ismét krump­lit dugjon a parázs alá, de köténye hirte­len lobbot veteti s csakhamar a ruhája is égni kezdett. A többi gyermek megdermed- ten nézte a rémületes látványt s a szegény leány kétségbeesett futkosását. Segítség nem volt kéznél s a kis Anna oly súlyos égési sebeket szenvedett, hogy 1—2 óra lefolyása alatt borzasztó kinok közt meghalt. Osztálysorsjegyet vásároljunk a M. K. főtőzsdében, hol pontos kiszolgálat mellett az esetleges nyeremények azonnal kifizettetnek. A kóbor czigányok valahára országszerte szigorú rendszabályok alá kerülnek. A sok feliratnak végre meglett a foganatja s a bel- űgymiuisterium törvényjavaslatot készített, melynek értelmében a kóbor czigányok kény­szer utján letelepittetnek, a kik pedig tele­pedni nem akarnak, azok az országból kitil- tatnak. Csak aztán törvény legyen a javas­latból s aztán végrehajtva is legyen, mert arra valóban szükség van a közrend és köz- biztonság érdekében. Forduljunk mindig az első forráshoz. Ha valahol, úgy bizonyára helyén van ez osz­tálysorsjegyek beszerzésénél. Habár ugyanis az osztálysorsjáték rendkívül nagy nyerési esélyeket nyújt és — mint ez be van bizo­nyítva — ezreket jólétre, sőt nagy vagyon­hoz is juttatott, a sorsjáték intézménye min­dennek daczára föltétlenül megkívánja, hogy a sorsjegyek teljesen megbizható helyről szereztessenek be. A sorsjegyvásárlónak megnyugvással kell birnía arra nézve, hogy az eladó részéről történő hibákért — ami különféle okból könnyen előfordul — az el­adó nyeremény esetén bármely összegű kár­ért képes legyen teljes szavatosságot vál­lalni; az ily tévedésekért t. i. első sorban az eladó felelős. Hogy tehát a vevő minden tekintetben megnyugvást találjon, ajánljuk mint a legmegbízhatóbb beszerzési forrást, a „Nemzeti Pénzváltó Részvénytársaságot“ (Budapesten, Haas-palota), mely az ország legnagyobb osztálysorsjegy-elárusitó helye. E társaság osztálysorsjegyeket eredeti ára­kon (utánvét mellett is) ad el, még pedig tel­jesen költségmentesen; sorsolási jegyzéket ingyen küld szét; nyereményeket azonnal titoktartás mellett bármely összegben kifizet. E mellett a legnagyobb biztonságot, tehát minden irányban előnyöket nyújt, a mi egy oly előkelő intézettől, mint a „Nemzeti Pénz­váltó Részvénytársaság“, várható is. Hirdetmény. Az 1901. évben működni hivatott iparhatósági megbízottak választásá­nak ideje közeledvén, — köztudomásra ho­zom, hogy a választó és választhatásra jog­gal biró iparosok és kereskedők névjegy­zéke az 52211/1885 sz: földművelésügyi m. kir. miniszteri körrendelet értelmében össze- állittatott és a névjegyzék a főkapitányi hi­vatal hirdetményi táblájára azon figye'mez- tetéssel lesz ez év november 1-től 8 napig kifüggesztve, hogy az ellen ki — ki felszó­lamlással élhet, esetleges kifogások novem­ber hó 10-ik napjáig az első fokú iparha­tósághoz Írásban nyújthatók be. Szatmár- Németi, 1900. október hó 24. Dr. Korbay főkapitány. LŐVÍnger József üzletében (Deáktér 22.) vásároljunk osztálysorsjegyet. I. egész 12 kor., Va 6 kor. Vr 3 kor. Vs"l kor. 50 fill. Örök naptár. A legeredetibb és legérde­kesebb naptárak egyike az immár 3-ik ki­adásban megjelenő Bacsó-féle „Örök naptár“, melyet Bacsó Ferencz fővárosi állami tisztvi­selő szerkesztett. Magában foglalja ez a múlt, jelen és jövő bármely évében előfordulható összes naptárakat, számszerint 61 teljes kö­zönséges naptárt, melyek az évek folyamán vál­takozva érvényesek. Aki tehát egyszer meg­veszi, minden esztendőre ellátja magát nap­tárral, miáltal sok pénzt takarít meg, sőt az elmúlt évek naptárainak is mindig birto­kában lesz, ami igen érdekes dolog. így pl. a többi közt megtalálhatja benne mindenki a maga születési évének naptárát, s láthatja belőle, hogy a hét melyik napján pillantotta meg a világot, hogyan estek abban az év­ben az ünnepek, husvót, pünkösd stb. stb. Rendszeres gyűjteményben közli továbbá az „Örök naptár“ hosszú évszázadok időjá­rási tapasztalatait és babonáit, melyekből ko­molyan vagy tréfásan mindig előre meg­mondhatjuk milyen idő lesz? Igen becses a világtörténelmi nevezetességeket tárgyaló feje­zete is, mely gazdag anyagot szolgáltat min­denkinek minden körben az okos, szellemes és lebilincselő társalgásra. Külső kiállítása pedig uj, díszes, szinpompás, hogy a legelőke­lőbb szalonok asztalán helyet foglalhat s igy alkalmi ajándéknak is különösen ajánl­ható. Bolti ára 2 korona, de lapunk olvasói lapunk kiadóhivatalában 1 korona 30 fillér kedvezményes árban rendelhetik meg, mely összeg az előfizetési díjjal egy utalványon is beküldhető. Ajánlott és bérmentes megküldés czéljából még 35 fillér portó is mellékelendő. Fertőző betegségek ellen, melyek legin­kább az egészségtelen ivóvíz által terjesztet­nek, biztos óvszer a tiszta egészséges ásvány­víz. Felhívjuk tehát szives olvasóink figyel­mét a „Kristály“ Szt.Lukácsfürdői hegyiforrás hirdetésére. Színház. Akik a napi sajtót s vele az irodalom haladását figyelemmel kísérik, bizonyára eléggé ismerik Hauptmann Gerhárd hires

Next

/
Oldalképek
Tartalom