Heti Szemle, 1900. (9. évfolyam, 1-52. szám)

1900-08-29 / 35. szám

4 „HETI S Z E M L E“ (35-ik szám) főerdész leányának Margit kisasszonynak Munkácson. Az egyház áldását Forgách J. prépost plébános adta az uj párra, s szivre- ható beszédet intézett hozzájok. — Massurek Henrik urad. főmérnök a napokban vezette oltárhoz Munkácson özv. Péter Emilné, Korek Antónia úrnőt. Áthelyezés. Az igazságügyminiszter Themleitner Gyula sárközujlaki illetőségű törvényszéki aljegyzőt a gyulai törvényszék­től a nagyváradihoz helyezte át. Lajos napja. Pósa Lajosnak, a gyermekek édes szavú poétájának névünnepét a szoká­sos módon ünnepelték meg az idén is az Orient-szálló külön helyiségében. A b.-pesti Írók és művészeken kívül városunkból Orosz Alajos főgymn. tanár és dr. Kelemen Samu ügyvéd jelentek meg Pósa bácsi névünnepén. Dr. Kelemen szellemes felköszöntőjóvel, Orosz tanár szép énekével arattak diadalt a sike­rült névünnepen. Nagy Bányán szent István király ünnepén tartották Magyarország kilenczszázóves jubi­leumát. Ünnepeltek nemcsak a katholikusok, de a protestáns vallásfelekezetek is. Már előzőleg egy meghívót bocsátottak ki az összes lelkészek, melyben értekezletre szólí­tották fel a polgárságot, hogy a rendező ünnepély módozatait megállapítsák. A meg­hívón Szőke Béla h. rk. plébános, Bilcz István gör. kath. esperes, Lakatos Ottó mi­noritarendi áldozár, Révész János ágost. evang., és Soltész Elemér ev. ref. lelkészek voltak aláirva. Nagy-Bánya tehát valláskü- lömbség nélkül ünnepelt. És az ünnepség fényes, lélekemelő volt. Az előző nap esté­jén fél 8 órakor toronyzene volt, mely alka­lommal szebbnól-szebb egyházi énekeket adtak elő. Ezután a bányász zenekar zenés takaródét fújt. Kilencz órakor pedig meg­szólaltak a város összes harangjai, zúgtak egy félóra hosszan, hirdetvén a magyar nemzet örömét. Este a város fényesen ki volt világítva. A polgári körben bankett volt, hol megjelent szine-java ja város tár­sadalmának. Jelen volt az épen ott időző Nagy László alispán, Gönyey István várra, tb. főjegyző, Farkas Jenő felsőbányái pol­gármester. Szinyér-Váraljáról is sokan rán- dultak át. Egész meglepetés számba ment, midőn a váraljai jeles dalárda tagjai rá­zendítették a Ríkóczy-indulót. Rendkívüli óvátiókban részesültek, Halász József kar­vezetőt nagy lelkesedéssel éltették. Reg­gel 5 órakor zenés ébresztő volt, 8 órakor vették kezdetöket az istentiszteletek. A róm. kath. templomban 10 órakor Pemp Antal nagybányai kerületi esperes mondott szent misét és Lovász Győző felsőbányái s. lelkész intézett költői lendülettel és mesteri előadás­sal szentbeszédet a jelenvolt nagy közön­séghez. Elmondhatni, hogy nem tagadta meg a nevét, mert csakugyan győzött a szivekben. Délben Szőke Béla h. plébá­nos fényes ebédet adott, melyre a papság volt hivatalos. Délután örömünnepély volt a Széchenyi-ligetben, mely előre megálla­pított programm szerint tervszerűen volt ren­dezve. Szóval Nagy-Bánya kitett magáért, jobban mint Szatmár. Tanulmányút. A városi tanács dr. Vajay Imre városi orvost Budapestre küldötte a mentő egyesület szervezetének tanulmányo­zása végett. A tanácsnak ugyanis czélja nálunk is meghonosítani ezt az intézményt. Aranymise. Egyházmegyénk egy korban, tiszteletben előhaladott áldozópapja, az orszá­gos nevű geológus, Dier Lajos nyug. főgyimn. nár, a jövő hóban tölti be pappá szentelte­tésének 50-ik évfordulóját. A városunkban is általánosan ismert és közbecsülésben álló Dier bácsi Ungváron a róm. kath. templom­ban fogja megtartani aranymiséjét. Kisérje Isten áldása és mindnyájunk szeretete. mezőgazdasági ismétlő iskola Szaniszlón. Szaniszló község az első vármegyénk térülő­ién, melynek külön szaktanítóval biró gaz­dasági ismétlő iskolája van. A mezei gaz­dálkodásra nagy fontossággal biró ismétlő iskola a község, az ottani uradalom és a vármegye áldozatkészségének köszönheti lé­tezését. Az iskola szeptember 1-jével kezdi meg működését. Az iskola vezetésével a köz- oktatásügyi miniszter Polyánszky István oki. tanítót bízta meg. Kinevezés. A vallás- és közoktatásügyi miniszter Oberle János beregszászi állami ellemi iskolai tanilót a „Munkás Otthon“ telepi állami elemi iskolához jelen minőség­ben áthelyezte. Tanulmányi kirándulás. A karczagi föld­műves iskola augusztus havi gazdasági tan­folyamán levő tanítók, Czájlik István iskolai igazgató és Csanádi Béla tanár vezetése alatt megyés püspök ur p. hídvégi uradalmában tanulmányi kirándulást rendeztek. A tisza­füredi vasúti állomáson Csontos István ura­dalmi tiszt fogadta a vendégeket, kiket a tanulmányút befejezése után Beszedics Dezső kasznár gazdagon megvendégelt. A 40,000 holdas minta uradalom és a 64 holdas do­hányos megszemlélése sok gyönyörrel töl­tötte el tanfolyam hallgatóit. A lelki gyakorlatok a papnevelő intézet­ben, melyek minden év kezdetén szoktak tartatni, holnap délután 6 órakor nyittatnak meg. Binder András dr. tb. kanonok és pap­neveldéi lelkiigazgató fogja tartani. Felsőbányán egy uj társadalmi lap in­dult meg Felsőbánya czimmel. Köré csopor­tosult a város társadalmának inlelligentiája, köztük Farkas Jenő polgármester és Pemp Antal esperes-plébános is. Felsőbányának van egy tnás lapja is, a Felsőbányái Hírlap, mely már V. évfolyamát járja. Nem ismer­jük közoiebről a viszonyokat, nem tudjuk, mi indíthatta az intéző köröket egy uj lap alapítására, de annyi bizonyos, hogy amily szüksége van Felsőbányának egyre, épen oly felesleges kettő. Olyan kis városban a társadalmi erőket egyesíteni kell, csak úgy lehet egészséges élet a jó czélra törekvők működésében. Az uj lap felelős szerkesztője Kovács Pál. Kívánunk jó sikert a kiváló munka­társakkal biró uj lapnak. Tartalékos honvédtisztek. A 12-ik hon­véd gyalogezredhez a következő tartalékos tisztek vonultak be : Rácz Emil, Erősdi Bá­lint, Gönczi István, Thury Sándor, Szeőke Sándor, Pályi Béla, Kovács Kálmán, Szita Jenő, Nagy Ákos, Glanczer Gyula, Nagy La­jos, Hanka Imre, Taar Sándor, Polácsek Fe- rencz, Nagy Dezső, Sándor Lajos, Bernáth Kálmán, Hajós Géza, Varga Lajos, Engel Ármin, Eszényi Sándor, Oberschall Zoltán, Kulcsár József, Papp Béla tartalékos hadna­gyok. Dr. Kis Antal, tart. segédorvos, Kul­csár Ferencz, tart. tiszthelyettes. Meghívás. A Szatmárnémeti önkéntes tüzoltó-egyesület folyó év szeptember hó 2-án d. e. 11 órakor a városháza nagytermében rendkívüli közgyűlést tart, melyre az egye­sület összes tagjait van szerencsénk tiszte­lettel meghívni. Tárgysorozat: 1. Főparancsnok választás. 2. Esetleg indítványok tárgyalása. Szatmártt, 1900. augusztus 26. Ruprecht Sándor, Jákó Mihály, egyl. titkár. egyl. elnök. Kapzsi bérlők. Megemlékeztünk már arról, hogy a bikszádi viz bérlői a viz árát in­dokolatlanul felemelték. Most mint értesü­lünk — ugyanezen bérlők a stojkai viz árát is 7 krra emelték fel. Hogy ez az áremelés a bérlő uraknak nem fogja a le nélt jöve­delmet behozni, az több mint bizonyos. Nem jobb volna a sürü garas, mint a ritka forint ? Tanév kezdete. Vége a boldog vakáűó- nak, pár nap múlva megkezdődik a szorga­lom és munka ideje. Benépesülnek a Múzsák csarnokai, melyek tiz hónapig ismét falaik közé fogadják az apró és nagyobb tanulni vágyó ifjakat. Az egyes intézetek programm- ját a felvételekről már lapunk múlt számá­ban közöltük, most arra kívánjuk főleg fel - hívni a közönség figyelmét, hogy gyerme­keik elszállásolásánál a legnagyobb tapintattal járjanak el, legyenek körültekintéssel, ne­hogy gyermekeik olyan helyekre kerüljenek, hol sem műveltséget, sem erkölcsi irányí­tást nem fognak nyerni. Egész életére rendkívüli hatással van az embernek, hogy milyen körökben forgott gyermekéveiben. A család gyakran lerontja azt, a mit az iskola épit. Pár forint külömbözetre sohasem szabad a szülőknek tekinteni, mert a taka­rékosság ezen a téren nagyon megboszul- hatja magát. Üdvözöljük az érkező ifjúságot, s őszintén kívánjuk, hogy az uj iskolai év mennél kevesebb keserűséget, de annál több örömöt hozzon számukra. Hymen. Levandovszki Jenő szlrajnyáni (Ung. m.) állami isk. igazgató, a helybeli kir. kath. tanitóképző egykori növendéke, a napokban esküdött örök hűséget Todt An­gela kisasszonynak, a sztrajnyáni áll. isk. tanítónőjének, Todt József cs. és kir. száza- zados leányának. Az esketési szertartást a nagymihályi róm. kath. templomban Benkö József esperes végezte, ki az uj párhoz meg­ható beszédet mondott. Vasúti elgázolás N - Károlyban. Csütörtö­kön éjjel ismét egy szerencsétlenség történt a vasút által sez alkalommal, mint az előző héten is, egy fiatal élet eset áldozatul. Krizbai István rendőr leánya, Krizbai Mária 16 éves, a ke­rekek alá vetette magát, mely fejét teljesen összeroncsolta. Valószínű szerelmi bánat in­dította e borzasztó tett elkövetésére. TŰZ. A tűzjelző állomás vészharangja tüzet jelzett hétfő délután úgy 1 és 2 óra között. A Bercsényi-utczában kiütött tűz­vészt jelezte a vészharang rémes kongása. Özvegy Tereli Bálintné istálója és sertés ólja fogott valahogy tüzet s a lángok — nagy szárazság lévén — gyorsan harapództak el az emlitett épületeken. Tűzoltóink min­den késedelem nélkül a veszedelem helyén teremtek s derekas munkájokkal csakha­mar végetvetettek a pussztitó elem tovaterje­désének. A szomszédok rémülete igy is nagy volt. Szerencse, hogy szélcsend volt, különben az egész utcza leéghetett volna. A tűz keletkezésének okát a vizsgálat fogja kideríteni. Iskolai értesités. A beiratások a hely­beli róm. kath. fiu-népiskolában a 1900—1901. tanévre szeptember 1., 3., 4. és 5-én történ­nek d. 8 órától 11 és fél óráig. Felhivatnak a szülők és gyámok, hogy az iskolaköteles gyermekeiket ezen idő alatt írassák be, mert ezentúl csak igen fontos okok alapján vehe­tők fel a növendékek s az 1868. népoktatási törvény 4. § a értelmében még meg is birságol- tatnak a késedelmező szülök. A tanév ünnepé­lyes megnyitása szeptember 6-án leend s az nap délután kezdetét veszi a rendes tanítás.

Next

/
Oldalképek
Tartalom