Heti Szemle, 1900. (9. évfolyam, 1-52. szám)

1900-11-07 / 45. szám

6 „HETI cg __Z E M L E (45-ik szám.) sz ociálista drámáját, a fővárosban betiltott, vidéken színre került Takácsokat; ezt a ta­gadhatatlanul mesteri alkotást, melyben — akárcsak az eposzban — nem egyéni jellem, hanem egész tömeg törekvése száll síkra, a fenség nem tragikus egyénben, hanem el­nyomott százezrek erkölcsi közakaratában nyilvánul s az összeütközésben mindkét ol­dalon annyi a túlkapás, hogy a katasztrófa nem megnyugvást szül, hanem izgat, lázit. A gyári munkások nyomoru tengődósót, szá­nalmas elkeseredését, a sztrájk neki vadult féktelenségét sivár realizmussal jelenítették meg színészeink (okt. 31.) tombolva azon a határon, mely a félelmest a nevetségestől épen hogy elválasztja. Kalmár a vörös Bäc­ker durván hősködő vezórszerepét, Kemény, Molnár a szocialista kolomposokat sikerültén adták; Hilse (Szepesi) szelíd, Lujza (Holéczi) szilaj páthosa és tragikuma megindító volt; ügyesen játszott Virág, Krómer, mig Jászai szüntelen önmagát nevette. Nov. 1-ón a Takácsokat megismételték, de üres ház előtt; épugy hiányzott a közön­ség nov. 2-án a Görög rabszolga előadásáról, mit megnyugvással tudunk be a halottak ünnepe kegyeletes, komoly hangulatának. Nov. 3-án a Bibliás asszony, újdonság. Úgy kell lennie, hogy összetévesztette a közönség ezt a darabot a Bibliás emberrel vagy egyáltalán komoly, épületes dalmüvet várt, mert bizunk annyit a jó Ízlésben, hogy különben ily nagyszámú, előkelő hallgatóság ilyen léha, tuczet-operette ked­véért aligha jött volna össze. Különben aszinészek mindent elkövettek az est sikeréért­5 a díszes kiállítás, a gondos összjáték, a ballerinák kellemdus tánczai dicséretet érde­melnek. A Szalóczy ügyessége és kedvessége ma is hódított, Hetónyi és Csöregh — mint mindig — ma is a legnagyobb otthonosság­gal és jókedvvel alakítottak; Keménynek biztos fellépése és szép maszkja jobban tet­szett, mint éneke; Szegedi szép volt, de hideg és modoros. Vasárnap az „Ingyenélőkbenu Szalkay-nó és Kemény jeleskedtek ; jHoléczy, Kalmár, Hetényi és Szepessy pompásan alakítottak. Nov. 5. A nagyapó, a népszínművek egyik őse, csaknem üres ház ellőtt. Hetónyi és Jászai tűntek ki elevenségükkel, Kemény és Szegedi a régi nótákat lelkesen dalolták. Termény árak. Szatmáron Termény mótermázsanként frt kr frt kr Tiszta búza — — — 6 60 6 75 Kétszeres — — — 5 30 5 50 Rozs — — — 5 80 5 90 Árpa — — — 5 — 5 10 Zab — — — 4 10 4 20 Tengeri — — — 4 70 4 80 Kása — — — 9 50 9 60 Fehér paszuly — — 6 — 6 10 Tarka „ — — 4 40 4 50 Szilva — — — 18 — — — „ füstölt — — — — — — — Repcze — — — 11 — — — Krumpli zsákja — — 1 20 1 40 Szalonna — — — — — — — mmnuK 11 |gi nn ) ■ifi! í Egy 37 éves, gazdálkodásban jártas, uraságnál, mint gazda állást keres, kauczió képes. 0 Értekezhetni a kiadóhivatalban. H Őszszel ültessünk gyümölcsfákat! Igen jó fajú 2—5 éves alma oltványok v-v­ti P ti m ti kaphatók Halász József ^ szinérváraljai faiskolájában. Ár: 8 krtól 30 krig. m:0yB P1 Pl IRc ^sz^sü fehérnemiiek az ezredéves országos ^'iMw PÁSKUJ IMRE hazai iparcsarnokába m©9jöttek S cO o 02 «á-*-3 ca w az őszi és e © a legdivatosabb Z- NŐIRUHA KELMÉK ^ és a legjobb minőségű tiszta gyapjúból készült hazai gyapjúszövetek és posztók férfi öltönyök és felsőkre, melyekből nagy választék van; ugyszinte szepességi len vásznak, damaszt asztalnemüek, pamut siffonok és vásznak állandóan raktáron tartatnak ; a saját készítésű női— és férfi fehér ne miiek szintén készletben vannak s azokból a leg­szebb menyasszonyi kelengyék a legrövidebb idő alatt ké­szíttetnek. Téli harisnyák, alsó ruhák, keztyük, sapkák, muffok, gallé­rok, kalapok, szőnyekek, függönyök, ágyteritők, pap­lanok, pokróczok, madráczok nagy választékban vannak. Torna ingek nagy választékban. — Biczikli ingek, harisnyák, sapkák — tier Vidékre árjegyzékek és minták bérmentve. s=s *7=3 co 02 02 co-. crej P* ere* fejlesztéséért mílleniumi éremmel lettek kitüntetve! 4|g§ mm Nagy: Mond csak kérlek Balogh, vettél már magadnak osztály­sorsjegyet ? Balogh: Még nem, mert nem tudom melyik a legszerencsésebb főáruda. Nagy : A legszerencsésebb főáruda Budapest, IV., Városház-utcza 14. Gondold csak kedves barátom, minő szerencsés ember, rövid idő alatt már kétszer nyerték nála a jutalomdijat. Balogh: mi az a „jutalomdij“ ? Nagy: Jntalomdij, barátom az a legnagyobb nyeremény 600,000 korona. Én ebben a főárudában játszom és mondhatom, hogy nagyszerűen szolgálnak ki, a húzás után azonnal lakásomon van a huzási jegyzék. Balogh: Mikor van az I. osztály liuzása? Nagy: Az már f. évi november 15 és 16-án van és Vi sorsj. 12 kor. Va sorsj. 6 kor. 74 sorsj. 3 kor. 7s sorsj. kor. 1.50. De nem ajánlatos sokáig késni, mert közel a húzás előtt szörnyű nagy nála a kereslet. Balogh: Úgy, akkor azonnal rendelek magamuak egy sorsjegyet íhari Ede főelárusitónál Budapest, IV., Városház-uteza 14.

Next

/
Oldalképek
Tartalom