Heti Szemle, 1900. (9. évfolyam, 1-52. szám)

1900-01-03 / 1. szám

2 ..EI ETI SZEMLE,, (1-sőszám.) István jobbjának egise alatt. Annak a jobbnak, mely előtt imára kulcsolt kezekkel borul térdre minden igaz magyar. Remény és bizalom tehát! ... A nemzet élni fog! . . . Önerején kívül égi támasza van. Biztos kilátás egy ezredévre még ! . . . Hányszor láttuk ezt a jobbot kilencz századon ke­resztül feltűnni szent István trónusán ? . . . Nagy ki­rályainkra örökségbe szállt! . . . Ott van az most is a trón magaslatán, csak meg kell figyelni jól! . .. Öreg királyunk áldást osztó keze nemzetünkre e nagy elő­déhez méltó pallium !.. . Adjon hálát azért a jó Istennek ezen a százados évfordulón minden jó keresztény, hogy szent Péter trónjáról XIII. Leó, mondjon buzgó imát minden igaz magyar, hogy szent István királyi székéből I. Ferencz József osztja áldásait mind a két kezével. Szatmár vármegye bünpere. Ezt a vádat emelte a védő ügyvéd a vármegye tisztviselői kara ellen egy sensa- tiós sikkasztási bünper tárgyalása alkalmá­val, melynek végső akkordjai csak nemrég hangzottak el a törvényszék tárgyalási ter­mében. Sokáig vártunk reá a legilletékesebb helyekről czáfolatot, de nem érkezett meg. Pedig a közvélemény az ilyen súlyos vá­ll kkai szemben megnyugtatásra vár, azért ne ii volt helyén való dolog felette napi­rendre térni. Aki ezt a vádat hallja, úgy a mint elhangzott, ugyancsak sötét képet alkothat magának Szatmár vármegye administratio- nalis ügyeiről. Görbe szemmel fog nézni hi­vatalnoki karára, mely csekély kivétellel ma is valamennyi működik. Szánakozással fog tekinteni a vármegye szerencsétlen kö­zönségére, melynek ügyeit most is azon hi­vatalnokok intézik, kik ellen ez a kemény vád volt emelve. Mi történt ? . . . Sikkasztottak 1 . . . Mi­ért ?.. . Mert lehetett ? . . . A pénztáros a vármegyének egy nehány ezer for tiát. el kótyavetyélte. Világos, hogy nem volt meg a kellő ellenőrzés. A védőügyvédnek tehát igazsága van, nem lehet a szemére vetni semmit. De igazsága van a megye tisztvi­selői karának is. Hogy lehetséges ez ? . . . Mindakét részen igazság! . . . Lássuk csak. Őket vagyoni lelelőssóg terheli. Ha hiány­zik a kasszából, az ellenőrzésre hivatott tényezők megtéríteni tartoznak. Igaz, hogy ez a felelősség csak az illetők képességéig terjed. Azontúl károsul a vármegye. De ők Szatmárban valamennyien tehetős, mondhatni gazd g emberek. A sikkasztott összeg

Next

/
Oldalképek
Tartalom