Heti Szemle, 1899. (8. évfolyam, 2-52. szám)

1899-11-15 / 46. szám

4 „H E T I S Z E M L E“ (46-ik szám.) miniszter Ékkel Elemér beregi főszolgabírót a beregszász végardói, Peér István munkácsi főgymn. hittanárt a váraljai és várpalánkai állami iskola gondnokságához elnöknek ne­vezte ki. Hymen. Horváth Béla fiatal kereskedő a múlt vasárnap jegyet váltott Tarczynszky Antal nyug. kát. főmérnök leányával, Ilonka kisasszonynyal. — Irsik Lőrincz körjegyző a múlt szombaton jegyezte el Kovács József helybeli iparos leányát Gizella kisasszonyt. — Asztalos Kálmán fábiánházi ref. lelkész eljegyezte Csőkör Feroncz nagykárolyi föld- birtokos és városi képviselő leányát Róza kisasszonyt. — Papolczy Sándor krassói ke­reskedő a napokban tartotta esküvőjét Bér- náth Károly atyai tanító leányával, Erzsiké kisasszonynyal. — Kail Bélá ungvári kir. járásbirósági albiró, tart. cs. és kir. hadnagy jegyet váltott Szniscsák Nándor uradalmi tiszttartó leányával Anna kisasszonynyal Ungváron. — Almer Béla mátészalkai gyógy szerész jegyet váltott Szukovszky Mihály aradi gymn. tanár leányával Irén kisasszonynyal. Királyi adomány. 0 felsége a nagyszől- lősi szent Ferencz rendi zárdának a temp­lom és zárda restaurálási költségeire saját pénztárából kettőszáz (200) forintot adomá­nyozott. Petőfi-iinnepély. A kir. kath. főgym- nasium „Kazinczy Önképzőköre'' Petőfi Sándor a nagy költő halálának 50 ik évfordnlója alkalmából nov. 12-én d. u. 5 órakor disz- gyülést tartott gazdag tárgysorozattal. Az ünnepélyen megjelent a város intelligens közönségének szine-java. Aprogrammot „Tied vagyok, tied hazám“ ismeretes hazafias dal sikerült előadása nyitotta meg. Utána Veres János VIII. o. t. adta szónoki hévvel elő Sup>ka Géza VIII. o. t.-nak ezen alkalomra irt ódáját. Majd Petőfi mint ember és költő czimű értekezését felolvasta Fischer József VIII. o. t. A változatos és szellemes érteke­zést élénk tapsvihar követte. Az Erdélyi pásztor hangok at zongorán előadta Pojlák János VII. o. t., Pósa Lajosnak „Petőfi sír­jánál“ czimű költeményét nagy hatással sza­valta Deustch Győző VIII. o. t. A gyűlés legkimagaslóbb pontja Merker Márton VIII. o. t. ifjúsági elnök remek emlékbeszéde volt. Beszédében mesteri vonásokkal festette Pe­tőfit és korát, eszméivel és gazdag szónoki figuráival a hallgatók szivét őszinte érzéssel töltötte be. „Petőfi Erdődön“ Nyáry József szerzeménye, hegedüu előadta Supka Géza VIII. o. t. zongorán kisérte Hronyecz Gyula VII. o. t. „Petőfi“ Ábrányitól szavalta Len­gyel Endre VIII. o. t. „Járjatok be minden földet“ czimű indulót előadta az ifjúsági vegyes-kar. A jól sikerült darab Monclik Endre főgymnasiumi ének tanár érdeme. A kedves ünnepély után a közönség megelége­déssel távozott. A szép ünnepély rendezéseért- a főérdem mindenesetre Orosz Alajost, a kör tanár elnökét illeti. Áthelyezések. Említettük lapunk múlt számában, hogy Serly Ferencz beregszászi áll. isk. igazgató tanitót és nejét Jerabek Borbála állami isk. tanítónőt a vall. és köz- okt. miniszter a miskolczi áll. vasuttelepi iskolához helyezte át. Ez az áthelyezés, mely­ben a közönség méltatlanságot látott, annyira felizgatta a kedélyeket, hogy nemcsak a gondnokság és a tantestület, hanem a köz- igazgatási bizottság is feliratban kérte a mi­nisztert határozatának megváltoztatására. A miniszter a kérelemnek helyt adott, Serly Ferenczet és nejét továbbra is meghagyta Be regszászban. DÍSZtag. A helybeli izr. fillóregylet dr. Chorin Ferencz orsz. képviselő nejét disz- tagjának választotta meg. A képviselőnő az­zal adott kifejezést köszönetének, hogy az az egylet czéljaira 50 frtot küldött. Társasvacsora. Fürszt Viktor és Nagy József II. oszt. számtiszteket I. osztályú szám- tisztekké léptette elő a hétfői városi közgyű­lés. Ez alkalomból kifolyólag hétfőn este társasvacsorára hívták meg a „Korona“ ven­déglőbe jó barátaikat a megválasztottak, hol a mintegy 50 tagra menő társaság Bunkó Vincze zenekara mellett a legjobb hangulat­ban töltötte az estét, lélekből örvendve, hogy a munka és szorgalom emberei elérték a megérdemelt előléptetés által fáradozásaik jutalmát. Hivatali főnökük, Novák Lajos fő­számvevő érdemeikre reflektálva kifejezést adott annak, hogy a városi közgyűlés tagjai­nak összhangzó egyetértése a legjobb bizo­nyíték a köztisztviselő működése mellett, s ezért az összhangért üritó poharát. A társa­dalom nevében, mely a köztisztviselők tevé­kenységét figyelemmel kiséri, Orosz Alajos főgymn. tanár magasröptű beszédben éltette a megválasztottakat mint a munka és szor­galom embereit. Papp Lajos ősi szokásához hiven az őszinteség nyílt szavaival többször is poharat emelt. Érdekes volt és általános tetszést keltett, Fodor Gyula főgymn. tanár humoristikus tósztja, Ferenczy János városi ellenőrnek erre adott válasza, melyre aztán Fürszt Viktor ügyesen kontrolirozott. Úgy ezek, mint az emelkedettebb pillanatokban Békéssy Géza „Provance“-ja tetemesen hozzá­járultak az összejövetel teljes sikeréhez. Gjászhir. Poór Sándor nyug. uradalmi gazda, Poór János nagykárolyi kegyesrendi tanár édes atyja a napokban hosszas és sú­lyos szenvedés után elhunyt. A boldogult a szabadságharcznak egyik vitéz katonája volt, ki mint honvéd tizedes hősileg küzdött Deb- reczen, Szolnok és Budaváránál. A haldokló Hentzi mellé kirendelt őrségnek ő volt a vezetője. Ott volt Világosnál is, hol a nem­zet fenséges küzdelme oly szomorú véget ért. Görgey iránt egészen el volt keseredve, már nevének puszta említésére is izgalomba jött. — Papp Mihály mátészalkai kereskedő e hó 6 án életének 54-ik, boldog házassá­gának 26-ik évében elhunyt. Neje, négy gyermeke és kiterjedt rokonsága gyászolják. Általános részvét mellett kisérték sírjába. Körjegyző helyettesítés. Gruber Márton szentmiklósi körjegyző, mint lapunk múlt számában említettük — Szaniszlóra válasz­tatott meg. A megüresedett szentmiklósi kör­jegyzőségre a nagykárolyi főszolgabíró Kovács Károly nagyecsedi lakos, oki. jegyzőt helyet­tesítette. Dj főgondnok, A szatmárnémeti ev. ref. hitközség a múlt vasárnap választotta meg főgondnokál dr, Korbay Károly városi lőka- pitány személyében. A Széchényi-Társulat gyűlése. A Szó- chenyi-Tarsulata múlt szerdán délután választ­mányi ülést tartott, melyen több, a társulat beléletét érintő fontos ügy nyert elintézést. A gyűlést Majos Károly aligazgató vezette. Legelőször az elnöki előterjesztéseket hall­gatta meg a választmány a társulat jeles fórfiait ért eseményekről. Kegyeletes szavak­kal, melyekből a legmélyebb részvét érzete tükröződött, mint hű kifejezése a társulat őszinte fájdalmának, emlékezett meg az el­nök Jandrisics Janos haláláról, kinek érdemei méltók arra, hogy a társulat jegyzőkönyvé­nek lapjain aranybetükkel örökittessenek meg. Ezután jelenti, hogy Nagy László alispán 10 éves jubileumát még e hó folyamán fogja megünnepelni a vármegye, indítványozza, hogy a Társulat kellő módon sdjon kifeje­zést tiszteletének a jubiláns iránt. Ennek kapcsán elhatározta a választmány, hogy az alispánt, mint a társulat egyik buzgó és tevékeny tagját egy bizottság fogja üdvö­zölni. Elnök jelenti, hogy dr. Steinberger Fe­rencz képezdei igazgató, ki a társulat ügyei iránt mindig a legmelegebb érdeklődéssel viseltetett, s annak valódi szaktanácsosa volt, nagyváradi kanonokká neveztetett ki, e szép kitüntetés alkalmából, mely a társulatnak is öröme és büszkesége, indítványozza, hogy az uj kanonok küldöttsógileg üdvözöltessék. A választmány Majos Károly vezetése alatt Hatvani Péter, Nagy Károly,Bodnár György és Teitelbaum Hermán tagokat bízta meg az egy­hangúlag elfogadott határozat végrehajtásával, A küldöttség mindjártgyülés után meg is jelent Síemierí/erFerencznél, ki előtt Majos Károly dr. tolmácsolta a társulat üdvözletét. Az óvónők közül Brunner Teréz sárközi, Szűcs Anna ho- moródi, Makiári Zsófia kömörői, Mangu Irma. gencsi óvónők 15—15 frt, Eszenyi Erzsébet hi- ripi, Stréber Ilona vámfalusi, Szilágyi Zsuzsa nagy géczi, Dobrossy Róza sonkádi óvónők 10 -10 frt, a tanítók közül Károlyi Sándor udvari, Kerekes Ábrahám kis-bányai, Técsi Lajos mtsztót-falusi és Tillinger Ferencz fényi tanítók 25—25 frt jutalmat nyertek. Elfogadtatott Marosán Kornélnak az esti tan­folyamok szervezéséről irt munkálata s a szerző 10 frt. tisztelet díjban részesült. A vámfalusi óvodának 10 frtot szavazott meg a társulat, az alsó-fernczelyi téli esti tan­folyam szervezésére kért költséget azonban a társulat szűk anyagi viszonyai miatt nem adhatta meg. Megerősített választás. A nyár folyamán töltötte be városunk törvényhatósága Nagy János 1. oszt. számtiszttel a számvizsgálói állást, mely évek óta üresedésben volt. A választás ellen a kisebbségben maradt Bugyi Gyula számtiszt fellebbezéssel élt, melynek kapcsán a közigazgatási bíróság most foglal­kozott az ügygyei, Nagy János megválasz­tását a fellebbezés elvetésével megerősítvén. A pályaház megnyitása. A vasúti pálya - ház villamvilágitási berendezését a múlt szerdán vizsgálta meg és vette át az állam­vasutak igazgatósága és a debreczeui üzlet- vezetőség által kiküldött bizottság városi fő­mérnökünk közbejöttével. Az kivétel után azonnal megkezdődött a beköltözködés és már a szombat reggeli gyorsvonatot az uj állomás üdvözölte s onnan robogott tovább Budapest felé. A Cecil-egyesület hangversenyé. Mint értesülünk, a helybeli Cecil-énekegyesület f. hó 26-án, vasárnap este 6 órakor védő­szentjének névünnepe alkalmából saját in­tézete nagytermében egy, felolvasással össze­kötött nagyobb szabású ingyenes hangversenyt rendez, melyre a közönség figyelmét már ezúttal is felhívjuk. — Ez az egyesület, mely már több, mint egy negyedszázad óta áll fenn váro.-unkban, a maga módja szerint állandóan működött és nemes hivatást töl­tött be. Az idők és körülmények változtával természetesen, tagjai is változnak minden egyesületnek. Mint halljuk, ezúttal a Cecil- egyesület működő tagjainak létszáma jelen­tékenyen megbővült, és különösen az előkelő intelligens elemek szép számmal vannak közöttük képviselve. A vegyeskar pedig, mely városunknak egyetlen ily czélu énekkara, két felső (gyermek) szólamában 25—30 tag­gal meggyarapodva fog közreműködni a hangverseny alkalmából. — Az élvezetesnek

Next

/
Oldalképek
Tartalom