Heti Szemle, 1899. (8. évfolyam, 2-52. szám)

1899-11-15 / 46. szám

ígérkező hangversenyt ajánljuk az érdeklő­dők figyelmébe. Síremlék felavatás. A földmivelósügyi minisztérium tisztikara tavaly elhunyt főtiszt- viselőjének, Nagy Vincze országos tejgazda­sági felügyelőnek hamvai fölé szép és érté­kes emlékkövet állított. Az emlékkő felállí­tásában elsősorban Darányi Ignácz földmive- lósi miniszteré az érdem, mert a Pirkner János osztálytanácsos által megpendített eszmét ő valósította meg. A emlékkő ünnepi felavatása f. hó 7-én délután fél 4 órakor volt a kerepesi-uti temetőben. A földmive- lésügyi miniszterinm részéről jelen voltak : Kiss Pál államtitkár, Torinay Béla minisz­teri tanácsos, Zsedónyi Béla miniszteri titkár, Pirkner János állattenyésztési felügyelő, Ge­deon Mihály osztálytanácsos, Baranyay Ödön gazdasági felügyelő és Sierbán János, az elhunyt hivatali utóda. A felavatáson az Otthon Írók és hirlapirók köre, melynek az elhunyt, mint volt színigazgató, tagja volt, Pósa Lajossal, Rákosi Viktorral és Strausz Adolffal képviseltette magát. Jelen voltak továbbá : az elhunyt családja és Bogdányi Mór igazgató, stb. A minisztérium nevében Sierbán János mondott megható beszédet, mig az Otthon részéről Pósa Lajos újította fel költői szép szavakkal a kedves halott emlékezetét. Beszédét igy végezte : „Szeretet voltál : szeretet az emléked. Álmodd tovább nemes álmodat: a puhább, fehérebb, bősé­gesebb kenyeret a népnek. S mi élők rajta leszünk, hogy álmod teljesüljön ; beoltjuk a gyermekek leikébe is a nép becsülését s javának munkálását, hogy az ily folyton- folyvást erősbödő nemzeti oszlopon erősböd- jék, gyarapodják, virágozzék a haza. Most mikor a fák sírnak, száraz ágaikról a leve­lek hullanak, lombhervadáskor, őszi szélfu- váskor, busán álljuk körül sírodat. Hulló falevéllel hull a szivünk könye, fúvó őszi szélben sóhajtozik lelkünk. Azt sóhajtja, sóhajtozza : áldjon meg az Isten a halópo­rodban !“ Pád. sz. Antal perselyében begyült az utóbbi két hót alatt 83 frt 55 kr. A Társaskör megnyitása. A Társaskör régi helyiségét restauráltatván a kor igé­nyeinek és a tagok kényelmének megfele­lőig kibővittette és rendezte be. A szép épület már teljesen készen áll várva a meg­nyitást, mely deczember 2-án egész ünne­pélyességgel fog megtörténni. Este táncz- mulatság lesz, melynek rendezésével a vá­lasztmány Hermán Mihály elnököt és Bartha Kálmán felügyelőt bízta meg. A helybeli tornaegyesület tegnap este tartott választmányi gyűlésén elhatározta, hogy a tornagyakorlatokat a kir. kath. főgymnázium tornacsarnokában f. hó 17-én az az pénteken este 6 órakor megkezdi. A gyakorlatok minden hétfőn, szerdán és pén­teken este 6—7 órakor fognak tartatni. Az uj tagok jelentkezhetnek a gyakorló-órák alatt. Földrengés. Nyir-Csaholyban folyó hó 11-én vasarnap d. u. 4 és 5 óra közt körül­belül 1 másodperczig tartó földrengés volt, mely mindössze egy két lökésből állott. Kár nem történt; csupán a plebánia-lak egy­két helyütt jelentékteienül megrepedezett. A földrengés iránya észak-déli volt, A szatmárnémeti ev. ref. főgimnázium fentartótestiilete f. évi november hó 22-én, (Szerdán) d. e. 11 órakor a szatmári ev. ref. egyház tanácstermében (gimnáziumi épület I-ső emelet) rendes közgyűlést tart. Tárgyak : 1. Fentartótestületi elnök választása. 2. lg. tanácsi elnök jelentése a nyilvános vizsgá­5 „H id T I S Z E M L E“ (46-ik szám.) latokról (172—1898'/9. sz. ig. tan. határozat.) 3. Igazgató jelentése a főgimnázium 1898/a. évi erkölcsi és szellemi állapotáról (191—1898/9 sz. ig. tan. határozat). 4. Jelentés a főgimn. pénztáros 1898/9. évi számadásának megvizs­gálásáról (19—1899 1900. sz. ig. tan. hatá­rozat.) 5. Az ig. tanács elnökének és válasz­tás alá eső 2 szatmári s 2 németi tagjának megválasztása. Az igazgatóság. Heti műsor. 15-én Szerda könyvtárnok I (vígjáték), 16-án Csütörtök Szép Heléna (ope­retté), 17-ón Péntek Mozgó fényképek (víg­játék), 18-án Szombat Szultán (operette), 19-én Vasárnap Sárdi ház (újdonság), 20-án Hétfő Czigány báró (operette), 21-én Kedd Arany kakas (újdonság), 22 ón Szerda Arany kakas (újdonság.) Végtárgyalás Czerjék Ferencz volt vár­megyei pénztárnok ügyében most folyik a vógtárgyalás a helybeli kir. törvényszék előtt. A bizonyítási eljárás több napot fog igénybe venni. Minden jel arra mutat, hogy a vádlott el lesz Ítélve. A világ vége. Falb Rudolf német csilla­gász kisütötte, hogy nov. 13 és 15 közt vége lesz a világnak, mert a Biala üstökös neki megy a földnek és azt vagy kizökkenti he­lyéből vagy oly gázokat fog terjeszteni, hogy élő lény meg nem élhet. 13-ka már elmúlt, ha a holnapi napot szerencsésen túléljük, könnyebben lehet fellélegzeni, — de csak egy nehány napra, mert a csillagász urak közül valamelyik számitásaiban most oda lyukadt ki, hogy kollégája tévedett, mert az összeütközés nov. 27-én fog megtörténni, — s akkor mindennek vége. Rehabilitálva. Négy év óta nehezedett Tivadar György volt nkárolyi városi pénztári ellenőr vállaira azon lealázó gyanú, hogy a „nagykárolyi temetkezósi társulatot“, a mely­nek pénztárosa volt, ravasz fondorlattal 1090 írttal megkárositotta. Ugyanis 1895, év már- czius elején történt, hogy éjjel rablók törtek Tivadar lakásába s rávetve magukat az al­vóra, kivették a vánkosa alatt őrzött pénz­tári kulcsot és 1090 irtot elraboltak. Csak­hamar azt kezdték rebesgetni, a rabló his­tória csak kigondolt mese, csak arra való, hogy leplezze vele a sikkasztást. Megindult a vizsgálat. És hiába igazolta Tivadar azt, hogy a rablók a küzdelemben megvórezték, segítségért azért nem kiálthatott, mert az egyik tettes torkát szorította, a szatmári kir. törvényszék mégis egy évi fogságra és hi­vatalvesztésre ítélte. De a kir. tábla Tivadart a vád és következményei alól felmentette s igy Ítélt a napokban a Curia is, úgy, hogy az ok nélkül meghurczolt ember teljesen re­habilitálva lett. Próbabál. Az első colon bevógeztóvel tanítványaimmal e hó 19-én azaz vasárnap a „Vigadó“ nagy termében világposta leve­lezéssel egybekötött zártkörű próba-bált ren­dezek, melyre a nagyérdemű közönséget ez utón is meghívja a rendezőség és Zelinger Adolf táncztanitó. Belépti dij szemólyenkint 60 kr. — 3 tagból álló családjegy I frt 50 kr. Kezdete pont fél 8 órakor. A tánczmulat- ságon Oláh Feri és zenekara fog közre­működni. A Tármegyék és vicinálisok. Magyarország vármegyéi a viczinális vasutaknak adott segítség czimén 29835710 forint rendkívüli összegig vannak megterhelve. Ebből Szatmár vármegyére 352 ezer forint esik. Ezenkívül a városi törvényhatóságok is csaknem két­millió forinttal vannak érdekelve. így az ország összes municipiumai által a vicinális vasutakra fordított segitsógösszeg megköze­líti a 32 milliót. A firarbérek ellen. Komárom megye törvényhatósága kimondotta, hogy a képvi­selőválasztási fuvarbóreket a választások tisz­taságára nézve veszélyesnek tartja, mert azoknak örve alatt kiszámíthatatlan sok visszaélést lehet elkövetni. Feliratban kéri a képviselőházat, hogy a fuvarbórek töröltes­senek el, s hasonló szellemben átiratot intéz az összes törvényhatóságokhoz. Ez a hatá­rozat a mi álláspontunkkal, melyet pár héttel ezelőtt volt alkalmunk kifejteni, teljesen összevág. Csak örvendeni tudunk rajta, hogy akadt törvényhatóság, mely ezt ki is merte mondani; kiváncsiak vagyunk, vájjon hány ilyen függetlenül gondolkozó társa lesz Ko­máromnak az országban. Tanitógyülés. A felső ungi rk. esperes kerület tanítói köre e hó 9-ón tartotta Ung- váron őszi rendes közgyűlését. Minthogy a kör elnöke Laudon Sándor súlyos betegsége miatt meg nem jelenhetett, a tagok Szabó József szerednyei tanítót kérték fel a gyűlés vezetésére, ki lelkes szavakkal ajánlotta a knrtársi összetartást és szeretetet a jelenvol­tak figyelmébe. Terebessy József p. helmeczi tanító gyakorlati tanítása igen tanulságos volt, valamint a szőllőszet köréből vett fel­olvasása is, melyért jegyzőkönyvi köszönetét nyert. A gyűlés Laudon Sándor elnöknek küldöttségileg fejezte ki részvétét beteg­sége miatt. A pestis. A Berencie Lloyd hajón, mely Fiume felé igyekszik, pestis megbetegedések fordultak elő. A veszély részletei a következők : A Lloyd-társulat táviratot kapott Gindad de Praiaból (Zöld-fek szigetek), hogy a Berenice hajón levő három pestises beteg meghalt. Kettő, névszerint Duda József és Orovich Antal ten­gerész volt, mig a harmadiknak nevét nem tudják. Az illető egy idegen utas volt, a kit Brazíliában az osztrák-magyar konzulátus té­tetett a hajóra. A három szerencsétlent október 28 án és 29-én, tehát három nappal azután, a hogy a hajó elhagyta Braziliát, — lepte meg a betegség és tizenkét napi kínlódás után haltak meg. A Berenice személyzete 48 emberből áll a kapitányon és orvoson kívül és ezek a leg­jobb egészségnek örvendenek. A trieszti ható­ság a következő intézkedéseket foganatosítja a Berenice fogadására. A hajó a S. Bartolomeo vesztegzár-kikötőben fog kikötni, a hol a sze­mélyzetet rögtön kiszállítják és a kórházban helyezik el. A kórházat katonai kordonnal ve­szik körül. Hogy a patkányok, melyek külö­nösen veszélyesek a pestis behurczolására, ki ne kerüljenek a hajóról, az 50.000 zsák kávérako­mányt kiürítik és biztonság kedvéért a zsáko­kat elégetik. Azonkívül minden a hajón levő tárgyat partra szállítanak és vagy elégetik, vagy alaposan dezinficziálják azokat. A hajó belse­jében mérges gázokat fognak fejleszteni, hogy a patkányokat elpusztítsák. Fiúméban nem fog kikötni a hajó, mert útközben a kapitány már meg fogja kapni az igazgatóság táviratát, hogy egyenesen Triesztbe menjen. A munkássegélyalapok. Az uj munkás­tól vénynek értelmében a községekben mun­kássegélyalapot kell szervezni, amely segély­alapokból a munkások kamat, kezes és váltó­nélküli kölcsönt kapnak, ha önhibájukon kívül szorult helyzetbe jutnak. A munkás segélyalapok szervezése azonban nagyon lassan megy s alig néhány törvényhatóság területén kész a tervezet. Ezért most a fold mivelósi miniszter a belügyminiszterrel egyet­értőig — tekintettel a közeledő télre, amikor

Next

/
Oldalképek
Tartalom