Heti Szemle, 1899. (8. évfolyam, 2-52. szám)

1899-09-27 / 39. szám

7 ..H E T I , S Z E M L E“ (39-ik szám.) mint elmebeteg a lipótmezei tébolydába ke­rült, Budapesten elhunyt. A szorgalmas fia­tal tisztviselő szerencsétlen sorsa általános részvétet keltett ismerősei között. Neje, két kiskora gyermeke és édes atyja fájdalomtelt szívvel zokognak elhunyta felett. — Scholtz Ede dr. nyug. orsz. fegyintézet! főorvos, Be- reg és Szabolcs vármegyék tiszteletbeli főorvosa hosszas ssenvedés után e hó 22-én életének 64-ik évében Munkácson elhunyt. A plébánia administrators. Tóth, Jó­zsef ideiglenesen kmevezett helyettes lelkészt, a püspök ur a szatmári róni. kath. plébánia administráto,ráül megerősitette. Uj doktor. Nemestóthi Szabó Albert, — nemestóthi Szabó Antal nagykárolyi tekin­télyes ügyvéd fia a napokban a budapesti tudományegyetemen a jogtudományokból a vizsgálatot jó sikerrel letette és tudorrá avattatott. Hymen. Ormay Géza, kisházai jegyző tegnap délelőtt vezette oltárhoz Toperczer Klára kisasszonyt, Toperczer Kálmán tör­vényszéki bitó kedves leányát. A gyönyörű pár násztanui Mil lye Sándor, nagyváradi kir. tábl ai bíró és dr. Toperczer Sándor, ten kei járásbiró voltak. Az esketési szertartást Tóth József h. lelkész végezte, alkalmi- beszédet tartván a fényes násznéphez. Délben gaz­di,, lakoma lön terítve a Korona ven­déglőben a díszes vendégseregnek. Isten ál­dása legyen mindenkor a boldog ifjú páron. Uj polgármester. Nagybányán a közelebb elhunyt Turmann Olivér kir. tanácsos he­lyére — hir szerint — csaknem biztosan Gellert Endre főjegyzőt fogják Jpolgármes- terró választani. Gazdasági tudósitó. A földmivelésügyi miniszter Szálkái Zoltán mátészalkai lakost Szatmárvármegye mátészalkai járás terüle­tére a gazdasági tudósitói tiszttel bízta meg. Megyei közgyűlés. Vármegyénk törvény- hatósága őszi rendes közgyűlését okt. 12-én és a következő napokon fogja megtartani. Jótékonyság. Jövő vasárnap a megyei gazdasági egyesület rendez lófuttatást,. A dijak bezerzóséhez ő mlga 50 frttal járult. Fád. SZ. Antal perselyében e héten be­gyült 32 frt 90 kr. Tanitóválasztás. Kozma István tanítóje­löltet, ki a tanfolyamot, a múlt iskolai év­ben végezte be a helybeli kir. kath. tanitó- kópzőintézetben, a vasmegyei Gyepü-Füzesen e hó 18 án a róm. kath. iskolához tanítónak választották meg. Párviadal. Mátészalkán Singer Gyula könyvelő és Izik Vilmos szolgabiró közölt pisztolybárbaj volt tegnapelőtt. Az ellenfe­lek busz lépés távolságról lőttek egymásra, de egyikük sem talált. A viadalra egy szín­házi összeszólalkozás adott okot. Gzimhalom átiratok. A legújabb népdalok közül Majáik Béla, varosunkban ismert fia­tal czimbalom művész négy darabot czim- balomjátékra dolgozott át és egy kis füzet­ben kiadta. Gyönyörű akkordjai kellemesen lepik meg a hallgatót. Ajánljuk a müpárto- lók figyelmébe. Ára 40 kr., megrendelhető a szerzőnél Szatmáron. Előcsatározások. Pár héttel előbb hirt adtunk azokról a kombinátiókról, melyeket városunk polgárainak körében a jövő kép­viselőválasztásokhoz fűznek, nevezetesen Chorin visszalóptéről és Rákosi Viktor jelölt­ségéről függetlenségi programmal. Akkor agyonhallgatták. Mi eléggé csudálkoztunk rajta, hogy meg nem jelent valami csúszó —- mászó hivatalos czáfolat, egyik vagy má­sik helyi laptársunk hasábjain. Most két hót után kezd eszmólkedni a „Szamos“, és jónak látja azokat a kombinátiókat hírlapi kacsá­nak mondani, holott még talán jobban tudja mint mi, hogy tényleg el vannak terjedve a polgárok között még azon körökben is, me­lyekben a Szamos legtöbbször szokott for­golódni. Ebből tehát nem vonunk vissza semmit. Azután áttér annak bizonyítására, hogy mi sok jót tett Chorin Szatmár érde­kében. Nevezetesen: az ő képviselősége alatt valósult meg, vagy áll a megvalósulás kü­szöbén az a három vasút, mely hivatva van Szatmárt egy nagy vidék góczpontjává tenni. Hát ez nem érdem, ha az ő képviselősége alatt történt, de nem ő általa. Az uj indó- házat, a honvéd zenekar áthelyezését, a Sza­mos mentén épített körtöltéshez adott állam­segélyt tisztelt laptársunk nemes hevében ki­zárólag szintén mind Chorinnak tulajdonítja, pedig ezen eredmények elérésében az'érdekélt- ségen kívül főleg vármegyénk főispánjának, azonkívül az alispánnak és a polgármester­nek jelentékeny része vau, sőt a vasútépí­tések ügyét a vármegye más képviselői is támogatták. Nagyon jól tudjuk mi, hogy Chorin is ott volt, nem is akarunk az ő ér­deméből levonni semmit, sőt elismerjük, hogy neki is lehet annyi érdeme, mint az ügy többi mozgatóinak, de az egésznek keresz­tülvitelét nem vagyunk hajlandók a Chorin számlájára Írni, sőt azon hitben vagyunk, hogy az általunk említett faktorok, ha sar­kukra állanak, mint a hogy cseiekedték, talán még Chorin nélkül is elérték volna a kívánt sikert. Engedjen meg tehát tisztelt laptársunk, ha az igazság érdekében kivá natosnak mondjuk, hogy ne csináljon mo­nopóliumot. sokak érdemeiből. Adja meg a főispánnak is a magáét, meg azoknak az uraknak, a kik tevékenyen közremüködiek. Még csak egy szót. Chorin a programmjá- ban fennen hirdette, hogy az iparosok hely­zetének javítása főfeladatát fogja képezni. Azóta nem cselekedett semmit. A jövő hó­napban szándékszik ez ügyben oépgyülést tartani. No majd meglátjuk lesz-e ered menye! . . Ami pedig a Rákosi Viktor je­löltségét illeti, majd annak idején válik meg, fog-e a Szamos szerkesztőségében zajos de­rültséget kelteni. A pótadó 98 százalék lesz. A tanács elő­terjesztette a gazdasági szakbizottsághoz a jövő év költségvetését. Eszerint a kiadás 235200 koronával több a bevételnél. Fede­zésére 98 százalék pótadó szükséges. Nem csuda tehát, ha a városi atyák egy része vo­nakodik az újabb terhe«, megszavazásától. A besorozott ifjak vasárnap este szépen sikerült polgári bált rendeztek a Vigadóban. Tömött sorokban vonult fel a közönség, úgy hogy 8 óra után a nagy tánczterem tele volt. A múlt évben aligha láttunk ilyen népes bált. Tánczos és tánczosnő volt bőven, nem pihentek a lányok. Vidám, fesztelen hangulat uralkodott az egész teremben, ami arra enged következtetni, hogy mindenki jól találta magát. Az érdem első sorban Tankóczy Gyula elnököt, kit belépésekor za­josan megéljeneztek, de minden bizonynyal a rendező bizottság többi tagjait is illeti. A bevétel a 300 frtot meghaladja, melyből kia­dás 150 frt volt. Táacziskola. Zelinger Adolf városunk­ban ösmert. táncztanitó kőrútjából haza érke­zett s a Vigadó kis termében október 1-én megkezdi táncztanitását. Beiratkozni lehet bármely időben lakásán (Báthory-u. 29. sz. Rosenberg féle ház). Ajánljuk a szülők figyel­mébe. Figyeiaaeztetjik a közönséget Ingük Jó­zsef hirdetésére, mely lapunk első oldalán megjelent. Üzletében teljes katonai felszere­lések, polgári és papi egyenruhák jutányos árért és elegáns kivitelben készíttetnek. Lótenyésztési-jatalomdijosztás lesz októ­ber 15-én d. e. 10 órakor Nagy-Károlyban a „Nagy Piacz-tér“-en, mely alkalommal a következő államdiják lesznek kitűzve : Sike­rült, ez évben ellett csikóval bemutatott anyakanczák számára,-melyek jól ápolt, egész­séges és erőteljes állapotban vannak, öröklő hibáktól mentek, s jó tenyészkanczák kellé­keivel birnak: Első dij 40 ezüst forint. Má­sodik dij 30 ezüst forint. Harmadik dij 20 ezüst, forint. Negyedik dij 10 ezüst forint. Ötödik dij 9 ezüst forint. Hatodik díj 8 e- züst forint. Hetedik díj 7 ezüst, forint. Nyoi- czadik díj 6 ezüst forint. II. Három éves egészséges, jól táplált és ápolt öröklő hibák­tól ment kanczacsikók számára, melyek ki­tűnő. tenyószképességet Ígérnek: Első dij 30 ezüst forint.. Második dij 20 ezüst forint. Harmadik dij 10 ezüst forint. Negyedik dij 5 ezüst forint. Ötödik dij 5 ezüst forint. Pályázhat minden Szatmár vármegyei tenyész­tő, ha községelőljárói bizonyitványnyal iga­zolni tudja azt, hogy 'az ez évben ellett csi­kóval bemutatott anyakancza már ez elles előtt sajátja volt, vagy pedig, hogy a kiállí­tott három éves kanczacsikó egy az ellés idejekor birtokában volt anyaállattól szárma­zik és általa neveltetett. Megjegyeztetik a- zonban, hogy pénzjutalomdijban csak földmi- ves tenyésztők (kisgazdák) részesülhetnek. A pályázatból csak angol telivórlovak van­nak kizárva. A bemutatott, lovak megtalálása valamint, az odaítélt dijak kiosztása is, egy e végre alakult vegyes szakbizottság által azonnal a helyszínén fog eszközöltetni.. Hogy a dijosztó-bizottság kellő időben megtudhassa valamennyi pályázó ottlétét, kötele« minden pályázó a kijelölt nap reggelén Nagy-Ká­rolyban a rendőrkapitányi hivatalnál jelent­kezni, hol további utasítást nyerend. Kelt Nagy-Károly, 1799. szeptember 18. Svaiczer Gábor, vármegyei lótenyésztési bizottsági el­nök, Nagy László, alispán. «ifa üli «fä 'S’iÉsS «fii «Ifi «Ül «IÉ! «ifi «Ifi «i-l A helybeli közös hadsereg étkezdéje részére a jövő 1900. évi január 1-től a következő czikkekre hirdettetik árlejtés: illa. «Jgg «Hi *§ß «Í|Í üti «ifi *13 «ifi Üti «iri 1 kiló marha hús 1 kiló tarhonya 1 11 zsir 1 ii burgonya 1 91 só 1 V vörös hagyma 1 19 túró (juh) 1 ii borsó 1 11 czukor 1 ii paprika 1 11 4-es liszt 1 ii keménymag 1 11 7-es liszt 1 ii fahaj (törött) l 11 griz 1 ii mák 1 11 gerstli 1 liter eezet 1 11 paszuj 1 n tej. fü» dt» jÉ» üt» m* US*­t-u «ifi «säg* Felkéretnek a helybeli kereskedők, hogy fentnevezett czik- lit* kekre ajánlataikat legkésőbb f. é. október hó 15-ig Mollter Ja- §|1® kab cs. és kir. főhadnagyhoz (Görbe-köz 1. sz). haladéktalanul ::J*. nyújtsák be. Ugyancsak a cs. és kir. katonaság tulajdonát képező, a ka- lt|* tonai löveldében fekvő nagy terület, mely konyhakertnek, eset- f||J leg kaszálónak (mint kaszáló 30—40 frtot jövedelmez) alkalmas, i'll* m» ill® itl* október 1-től eladó. Értekezhetni a fenti helyen és időben.

Next

/
Oldalképek
Tartalom