Heti Szemle, 1899. (8. évfolyam, 2-52. szám)

1899-01-11 / 2. szám

3 „HETI SZEMLE“ (2-ik szám.) Jótékonyság. Szabó Norbert és dr. Kádár Ambrus kanonokok a papi nyugdíj alap gyara- rapitására 100—100 frtot adományoztak. Érdekes döntés tanügy terén. A vall. és közokt. miniszter megengedte, hogy Bodnár György és Nagy Károly kir. tanfelügyelőségi tollnokok a nyelvészeti szakcsoportból a hely­beli Mr. kath. tanítóképző intézet tanári karából alakított szakbizottság előtt felső nép és polgári iskolai tanitóképesitő vizsgálatra bocsáttassa­nak. Kinevezle a vizsgáló bizottságot is, mely­nek elnöke dr. Keszler Ferencz kanonok, pápai praelátus, alelnöke dr. Steinberger Ferencz, a képzőintézetek igazgatója, társelnök Ko- váts Béla kir. tanfelügyelő, szakbiztos Jas- kovits Ferencz, kir. kath. főgymn. tanár. Vizsgáló tagok: a hittanból Tóthfalussy Dániel tanitóképzőintézeti hitoktató; a bölcse­leti előtanból dr. Steinberger Ferencz igaz­gató; a nevelés és tanitástanból, a paedagó- gia történetéből és a magyar nyelvből Bodnár Gáspár; a német nyelvből dr. Wolkenberg Alajos; a történettudományi tárgyak köré­ből Lengyel József képzőintézeti tanárok. A polgári leányiskolában tartandó próbatani- táshoz: Castelli Kornélia a polgári leányis­kolában vezető tanítónő. Érdekesnek nevez­zük e tényt azért, mert a tanítóképző inté­zeteknek a 68-iki törvény által biztosított eme joga a gyakorlatban most érvényesül először. Eddig az ifjúság kizárólag a budai paedagogiumra volt utalva, képző intézetek­ben felsőbb nép és polgári iskolai képesítés­ről oklevelet nem állítottak ki. A szatmári képzőé a dicsőség, hogy ezt a lépést jelle­gének legszigorúbb megtartása mellett a minisztériumnál megtette, s jövőre nézve döntvény által is biztosította eme jogát a képzőintézeteknek. Hymen. Csordás József államvasuti tiszt­viselő szombaton tartotta esküvőjét Becsek Ilona debreczeni tanítónővel, Becsek Sándor szatmári ev ref főgymn. nyugalm. tanár leányával. — Orünvald Béla festőművész ma esküszik hűséget Bilcz István nagybányai gör. kath. esperes lelkész leányának, Irén kisasszonynak. Ä miniszter köszöneté. A foldmivelési miniszter Csehticzki József tibai esperes plé­bánosnak és Tahy Abrahám nagy-zalacskai plébánosnak elismerő köszönetét nyilvání­totta azon közhasznú tevékenységűkért, me­lyet mint állandó gazdasági tudósitók a kö­zügy érdekből kifejtettek. Katonai elŐléptetéS.*Gíi%en Sándor tart. tiszthelyettest, Nagy Sándor és Kertészffy János tart. tűzmestereket O felsége tart. tüzérhadnagyokká nevezte ki. Kegyes adományok. A szatmári egyház­megyében régibb idő óta szokásban van éven- kint különböző kegyes czélra gyűjteni a papság és hívek között. Ezen gyűjtés ered­ményeként a múlt 1898.-évben a következő összegek küldettek be az egyházmegyei hiva­talba : A központi papság: a püspök ur ő mél­tósága és ns. káptalannal az élén 802 frtot, A vidéki papságbólszatmári kerület 26 frt és egy 5 frtos aranyat, a fehér gyarmati 19 frt 50 kr, a n-károlyi 44 frt, az erdődi 39 frt, 50 kr, a n-bányai 28 frt, a beregi 26 frt. 50 kr, n szigeti 41 frt, a huszti 13 frt, az ugocsai 19 frt 10 kr, a felső ungi 28 frt, a közép ungi 28 frt, az alsó ungi 24 frt, összesen 336 frt 60 krt és egy 5 frtos ara­nyat. — A kath. hívek közül; Akna-Sugatag 7 frt 70 kr, A-Szlatina 1 frt,JBárdbáza 1 frt, Eör-Darma 1 frt 50 kr, F-Bánya 24 kr, F- Remete 1 frt 29 kr, K-Polyána 3 frt 22 kr, Kálmánd 11 frt 14 kr, Királymező 11 frt, Márokpapi 61 kr, Munkács 11 frt 10 kr, N-Bocskó 1 frt 10 kr, N-Zalacska 1 frt. 45 kr. N-Mokra 11 frt, Sárköz 4 frt, Szinyér- Váralja 3 frt 80 kr, Tiba 4 frt, Tövisfalva 1 frt 90 kr, Ubrezs 6 frt 75 kr, Ungvár 10 frt. Vinna 1 frt 95 kr, összesen 260 frt 75 kr. Az afrikai rabszolgák felszabadná ára külön adakoztak: a központi papság 57 frtot, a világi hi vek a szatmári kerületből 19 frt. 95 kr, a f.-gyarmati 8 frt 17 kr, a n.-károlyi 80 frt 91 kr, az erdődi 26 frt 05 kr, u.-bá­nyai 11 frt 31 kr, a beregi 10 frt 64 kr, a szigeti 17 frt 25 kr, a huszti 20 frt 01 kr, az ugocsai 8 frt 95, a felsőungi 36 frt 86 kr, a középső ungi 24 frt 43 kr, az alsó ungi 16 frt 68 kr, összesen 338 frt 21 kr. Fennebb kimutatott többi adományok a következő czólok szerint oszlanak meg: szeretetfillér a pápaő szentségének 551 frt. 44 kr, a szentsir őr­zésére 88 frt 97 kr, a keleti keresztények egyesüléséért 55 frt, ezen kívül a lepántó templomnak 54 frt, Jézus sz. gyermekségetár- sulatának 114 frt 24 kr, az oltáregyesületnek 57 frt, a fitanitóképezde alapjára 52 frt, a papok nyugdíjalapjára 232 frt 71 kr, a sz. László társulatnak 132 frt 49 kr, Hám püs­pök emlékszobrára 9 frt. 50 kr. Ehhez járul az Irsik-alapitványból az afrikai rabszolgák, felszabadítására 50 frt, |szeretetfillérü' 50 frt a szentgyermekség társulatnak 50 frt, a Jasztrabszky-alapitványból szeretetfillérül 65 frt, — s így az évi adományok összege: 1952 frt 56 kr. Országos hirii bűvész időzik városunk­ban, az öreg Brückner Ferencz keresztény szocziálista apostol személyében. Tegnap tisztelgett ő méltóságánál a püspök urnái, majd meglátogatta a tanítóképző intézetet. Sok jót cselekedett életében, — a keresz­tény egyesületek hálával fogják emlegetni nevét, melyeknek czéljaira 50 éves büvészi pályafutása alatt több mint 25 ezer forintot szerzett. Számos kath. legényegyesület noki köszöni léteiét. Az öreg Brückner bácsi előtt, nyitva áll a főranguak ajtaja, József és Fri­gyes főherczegek szívesen gyönyörködnek mutatványaiban. Azon alkalomból, hogy városunkat meglátogatta, üdvözöljük őt, ki a kereszténység érdekében oly sok jót csele­kedett. Az Ezres bálja, most már végleges meg­állapodás szerint február 11 én lesz. Kétség­kívül a farsang egyik legkellemeseb mulat­ságának ígérkezik. Az Ezres ma már keb­lére öleli úgyszólván városunknak egész társadalmát. Szívesen áldoz ennek czéljaira mindenki. A nagyszabású, vármegyére ter­vezett mulatságon minden bizonynyal fényes közönség lesz jelen, hol nemcsak a talp­aié való, hanem a szellem, a kedélyes humor is részt fog magának követeli a vidám és emlékezetes perczek megteremtésében. Ek­kor jelenik meg az „Ezres és Vidéke“ 3-ik száma, mely dr. Fodor Gyula szerkesztésében már két alkalommal bemutatkozott, s igen kedves csemege gyanánt kínálkozott a fo­gyasztó közönségnek. Most mint halljuk, a harmadik számban a szellemességnek neto­vábbja nyilatkozik meg, feszült várakozással nézünk elébe. éjszaka is, ha nem a hold, hát a mécs sápadt világánál. Legelhagyatottabb csak úgy lehetett volna, ha soha senki sem néz felé, ha talán még a madár is kerüli, — mert az is az Istennek énekel az erdőben. Bekövetkezett ez talán ? Egyszer majdnem. Beborult a zöldhegy. Talán megtudta, mit akar a kis nyárfa ? Nem. Tulajdonképen zöld maradt a hegy, de a szegény bányászok szeme borúsnak látta, mert könyeiken át nézték. Kifogyott a zöldhegy kebelében minden ér, nem lehe­tett igy benne aztán vér, a szép sarga arany. A hol nincs, ott ne keress. A bányá­szok összecsókolták a szobrot és egymást, aztán Isten tudja, hová mentek. A szobor csak úgy nézett utánuk. Jaj; már senkim se lesz a földön. Én leszek a legelhagyatottabb szobor a világon. De ha igy sóhajtott is, — megvigasztalta magát! csak az Isten, ő lesz velem; az Istennel jó lenni. De ember tervez, Isten végez. — Egy kis leány a legközelebbi bányász faluból fehér kendőcskében, kék ruhácskában és szép piros kis kötőben mindennap ott imádkozott a jó Istenhez. Még télben is a piros kötőjé­vel úgy szalad végig a fehér havon, mint a Az elhagyott szobor. Édes anyám mesélte . . . Oh, ő úgy tu­dott mesélni. Elhallgattam még ökölnyi koromban is, — elhallgattam a bölcsőtől a sírig; az én bölcsőmtől az ő sírjáig. Volt valahol — most is megvan bizo­nyára — a Zöldhegy. Úgy hívták a bányá­szok azt a hegyet, melynek kebelében ők fúrták, faragták valahol az aranyat. Ennek a hegynek tövében és egy patak mellett olyan szép két szál nyárfa nőtt, hogy me­sébe is beillett. De azért megvan az a két nyárfa — valahol. A két nyárfa egymás mellett állott, olyan szépen, mint két templom-torony. Szent is volt az a hely; nekem, az ma is. Mert a két nyárfa nem volt egyedül: közte szépen egy kis szoborral kápolnát épített magának nép. sz. János szent emlékezete. Milyen szép is az a szent emlékezet ! — hogy ilyen szép kápolnát épített ma­gának. Úgy állott az a kápolna, mintha min­dig ott állott volna az emlékezet, mintha oly természetes volna, mint a két nyárfa. De ez a kápolna-szobor azért egészen más volt, mint a két nyárfa. Mert még természetesebb volt, mint a két nyárfa. Miért ? A két nyárfa — az egyik kisebb, a másik nagyobb — mindig azon törte magát, hogyan nőhetne annyit, hogy olyan magas legyen mint a Zöldhegy. Ha a zöldhegy tudta volna, bizonyára rájok szakad. De sze­rencséjük volt: nem tudta meg. De a két nyárfa nem birt egy éjjel sem annyira nőni mint a zöldhegy; sőt az egyik annyira sem birt felnőni, mint a másik, mindig kisebb maradt. Hát a nép. János szobra? Talán nem is kellene róla beszélni, mit kívánt? Azt sze­rette volna, hogy ő legyen a legelhagya­tottabb emberi szobor az egész, világon. Ez érthetetlen kívánság egy szobortól, hisz a szobrok főczélja a nyilvánosság. De ez szentnek volt a szobra, a szen­tek pedig, — alázatosak. No ilyet!? Hisz az könnyű; elhagya­tott lehetett az erdőben. Hány szobor van ilyen még a nagy városokban is ! — gon­dolja valaki. Pedig dehogy volt könnyű — az erdőben. A bányászok mindig ott tették, szedték szerszámaikat; ott imádkoztak még T

Next

/
Oldalképek
Tartalom