Hetikiadás, 1936. január-december

1936-01-07 / 1 [1522]

k- s/ckcm • . ÍA.V. £L z >vlAÍ^.'^tunk..ilz. 1936hévben C sekpr s zá^bo. n ., . ,, A iiacyar külügylinisztorium és c. budapesti cseh követség között létrejött arueseroior v nlom-mogálla00dások szerint lSSS-ban Lag"arorsz ból a követező árul: mehetnek Csehországba:30.000 darab nehéz hízott sertés,516 ' vagon öisznózsir és szalonna,9;300 darab juh,1.250 darab ló és 150 vagon bor, ezenkívül hüvelyesek és magvak, valamint tojás és va i kor ülhet összesen körül­bei .1 90 millió cseh korona értékben kivitelre.! mező-azdosá'i cikkek on kivül a megállapodás értei'ében La."-erőre zág 22 millió cseli"kor-na értékű iparcikket viheö ki Cseh.0rsza5ba.Ji fizetési főig clom szabályozása az eddigitől némileg eltér. Az QMGIE _id,i_ szá:itartásJL és..V yi. tanfolyama. Az OI'ES igazgatósága felhívja a gnzdaközönaég figyelmét arre.hogya megelőzd években nagy sikerrel rendezett szántartási as adó'i;yi tanfolyamo­kat az OI'Gx, székház; oan/3űdap;:st,IX.,Közielek utca 8./újból hegtart ja .A tan­folyam 1935. január 27.-én.hétfőn re-el 9 órakor kese .dik és január '30.-án csütörtökön er Véget,A jelentkezés határideje január 30. Á v édetts ég v is zaállitását 1935..m/rcius_ 31.-ig. lehet kérelmezni. A hivatalos lap január elsejei száma ren"eletet közöl a vódeetsóg visz­szaállitásának kérelmezése tekinteteben megállapított és 1935.december 31.- • én lejárt határidő három hónapos meghoss zacbitása tárgyában. linnek a 11.100/935 Il.E.rebdeletnek értelmében a ma szabott szolgáltatások elmulasztása miatt törölt védettség visszaállítására irányaié kérelmet 193á>.évi március 31.nap­jáig lenét még előterjeszteni.A most megállanitott március végi hat 'ridő to­vábbi meghosszabbítását a. kormány ne.-: fogja engedélyezni. Országos berpmfi-jls ;j:lpj^qlei^litás_ Iliskolcon. A miskolci lajbar0:ifi-,Galamb-és Fázunyaltenyésztők egyesülete január 4., 5.és 6.n pj in országos baromii-, galamb és házir; nlkiállitest rendez.Az orszá/.os kiállításon bemutatásra' kerülnek a miskolci tenyésztők által kite­nyésztett és felnevelt íajállatok,valamint az ország más vidékein élő tenyész­tők által küldött fajállatok is.Az eddig benevezett .... . * anyag máris a legszebb sikerre renged következtetni.A kiállitáson különbö­ző dijak és oklevelek kerülnek kiosztásra. gözelék-és ; i^ümölcsféléi:, gzáritására.• remeiézkedeét be az egyik k cs­Nemcsak friss főzelékféljk és főzelékkonzervek kerienek k: az ország­ból a külföldi piacra,de szivesen vásárolja a külföld a száritott mag'er fő­zelékfélét is.amelyek zamatjukat és izükéi me .tartják éz melyek épen ezért kiválóan lasgiéle nek az ételek izesités re.]ddi 1 ké ::n fővárosi gyárak fog­lalkoztak zol&ságszáritássalj,a nanokban azonban elkuszált az eryik kecskémé­ti konzervgyár főzelék-,r"ümölcsszáritó és lisztté őrlő üzeme.l"lgX ereske ­delmi Hivatal vezetői a < napokban te' intik meg a konzervgyár ui teledét.mely minden bizonnyal az eddiginél is jobb elhelyezést fog biztosítani a kiter­jedt kecskeméxkörnyéki gyáámölcs-és zöldségkulturának. . ^melkedi.-;. a. ] ender. és a. lenterme lés. Az ipari növényg: közül a kender-és a len termelése az olcsóbb külföl­di nyersanyagok lersenya miatt hosszú ideig há.ttérboszorult.A f öldmi veiésvgy i mini zter:um már régebben erőteljesen propagálta e termelés fokozását.Legálla­pocást kötött a gyárakkal rm.lt nyos átvételi árak fizetésére és ennek eredmé­rr ? e" é'en mindkét termény vetésterülete növekedni kezdett.A kender terület az 1933.évi 15.134 kat.holdról 19.236 holdra,a ienter let pedig 13.355 holdról 27.933 holdra emelkedett.

Next

/
Oldalképek
Tartalom