Hetikiadás, 1934. január-december

1934-01-02 / 1 [1520]

drágát és.rci olcsóbbodott AZ elmúlt eiizjte Mőben? A fontosabb árucikkek múlt évi áralakulását nézve,e-zt látjuk,ho; nagyobbrészt jelentős árcsökkenések következtek be. Az áresés kiterjedt w az iP£ • ri cikkekre is^de elsősorban a mezőgazdasági terményekre.Cfyengultfk a tőzsdéi értékek is,kevés kivétellel. Közelebbről összehasonlítva az adatokat, ki tűnik,hogy erősen csök­kent tavalyhoz képest a gabona ara,mintegy 40 >kal.A 77 kilo* rcmm,os tiszai buza ára 1932.év végén 12.70 p#rtgo volt,ez az ár 1933.vécére 7.50 pengőre esett le.A pestvidéki rozs 5.90 pengőről 3.90 pengőre olcsóbbodóot. Az árpa 9-ről 6.80-pengőre esett vissza.^.-sonló vigcsztvlan a helyzet . többi gabona­nemüek és termények i-ra lakul ^saban is,kivételt úgyszólván csak a tengerinél találunk,amely e r >y év alatt 5.30 pengőről 8.10 pengőre drágult.A..tekarnúnyne­műek közül is lénye éten drárult a lucer a és a lóhere,ami az erősebb kivitel­lel van összefüg esben.^ielkedett az ara azonkívül az olejosmagv síinek is,vi­szont csökkent c Ü&K és a rép, szelet ár nívó ja. jii^ves szá.itasok a mezőgazdaság jövedelmezőségének árcsökkenését az elmúlt év ala'Vt 20 ,j-r& bee sulikéi allatarakat,vizsgálva azt látjuk, hogy le-, morzsolódtak a sertésárakjami nem áll összefüg ésben a sertésnllo .ány vuvekedéi. sével,ssőt ellenkezőleg az állomány megfogytkózott,de még ennél is,nagyobb mórtékben csökkent a fogvasztókópeseég ugy husban.m^nt zsirban.^ry év Jtatt a középsúlyú sertés kilogram.ga 8o fillérről 76 fillérre esett vissza.A zsir peJ dig kilogrammonként 130 fillérről ,90 fillérre. A szarvasmarhánál alig mutatko­zik árcsökkenés,sot az ökör ár: még emelkedett,is.Örvendetes ar javulás mutat­kozik gyapjúban,de itt az áremelkedést a birkaállom ny,csökkenése előzte meg. Végeredményben tehát a mezőgazdaságnak nincsen többletértéke a gyapjú ára..el ­keaésebőUAz év vége felé kedvezően alakult a borpiac is ;s a borok ára az egy év előtti nívóhoz viszonyítva mintegy,40 ;ó-os többletet tüntet fel, A tőzsdei értekek alakulását, tekintv@,azt látjuk,hogy a iíamzeti Bank, a *vsici és a Cukor tudott kisebb árfolyamnyereségre szert tenni a fontosabb értékek közül,az Izzó is meglehetősen stabil maradt 03 jó vo^Lt a szónértavv. forgalma is,de árfolyamuk erősen esett,mert nagyobb mennyiségek kerültek be* lőluk vissza külföldről, Az ipari áralakulásban feltűnően kedvező a ruházati cikkeknek ez \r­nívóía*4 lábbeliek ara ugy n nagy iából változatlan maradt, sőt olcsóbbodott is tavaly ota,különösen annak # követke z tóben, hogy a cipőgyártás fokozódott.A textil ­áruk közül a gyapjukelmék általanoss-gban 5-8 százalelkei emelkedtek,a kötött­szövött áruk 10 sz ^.zalékkal ,a lenany gok még többel#4, fehérnemű anyagok ör'- li­lásat is 10 százalékra lehet tenni, a" selyem és műselyem cikkek drágulása 5-10 százalékra telje tő, ííyi lvánv a 1Q,» hogy a ruh zati cikkek áremelkedése a mezőgazda* sági teteget erintette legerősebben.mert a terménycikkek árcsökkenése rontotta a mezőgazdák f ogy asz tó képességé t.JübDŐl is látszik,hogy mennyire szükség volt a kormány -Ital megiiidjtott / olcsó ruha,és cipőakcióra. Az ipar többi ágiban távolról sem volt olyan kedvező az üzletmenete , mint a textiliparoknál. Ii W É f «fa .telsai laM&sáL 1. a a, idsi ,T?OXQ to» „ Az isi ortermésünk szesztartalom tekintetében elmaradt,mig sava meglehetősen magasra sz .uött fel »JiIzért az idén a sav talanitási eljárás nagyol:, figyelmet órdeiűel.iáint a Borászati L pok irják,a savtalanitás tulajdonképpen a,törvény által ngeaélyezett tiszta szénsavas mésznek a savanyu ;orhoz vc ­ló ,hozzákevéréséből -il.iíem tartozik a szokásos borkezelési eljárásokhoz ós azért alkalaaz .sánál óv tosnak kell lenni.Ha sok savat vonunk ele borból,ak­kor azt könnyen s.vtalanna,üressé tehetjük,amit azut .n nehezebben lehet pótol­ni., inden hekaoliter bobnál 66 gr. m., szénsavas meszet kell alkalmazni egy -gy promilsav le.kö-.ősére., ielótt a bort sav-ta le ni tani akarjuk,abból három imntát kell vennünk literes üvegekben ás ezek közül az elsőbe 66 miligramm szénsavon meszet,^, második üvegbe ennek kétszeresét, a harmadik üvegbe pedig a háromszo­rosát tesszük, azután az üvegeket jól össze kell rázni,maja par órai pihentetés utan megkóstolni..amelyik hinta savanyuság tekintetében Ízlésünknek legjob.an negí elei, annak megfeleluen alkalmazzuk azután az egséz borién yisóget,a szor­zás .eszet, meg pedig egyszerű derítés módján.

Next

/
Oldalképek
Tartalom