Hetikiadás, 1934. január-december

1934-01-02 / 1 [1520]

j. z iparcikkek á ra búzában kif ejezve.. érdekesen mutatja be a köztelek egyik legutóbbi ezóma .hogyan jutott kifejezésre ez iparcikkek drágás Iga a buza alacsony árában.A felsorolás sze­rint az acéleke,mely békében 355 kilogramm buza árából volt beszerezhető.:, a 1022 kilogramm buz.it ér... ir & ve tógép ára 2648 kilogramm bu ár ól 7205 kilo graznmra emelkedeut.Jáhány Kivételt lehet csak találni az általános szabály alól; igy kocsi kenőcs, a békebeli 87 kilogramm búzával szemben most csak ••-[ kilogramm búzába kerül. ál te lu.no óságban azonban az ip= rcikkekár.j a bóke^i ? paritásnak haro^-négyszerese,de ez az arány egyes cikkeknél,mint például a cementnél a békeparítás ötszörösére emelkedett. ,.I o , y .át:. b L,3aaw3>Ás a !\z idei szüret gyenge eredménye állandó szilárdulást inaitottjneg s borpiacon. :-ül önösen a karácsonyi ünnepek előtt következtek be nagyobb árefuel­kedesek,ami kor kid rült,hogy az ország óborkészlete aránylag^esekély.December havában közel 50 száz lékos volt a drágulás és a bőrke reskéo.ők azt niszik,hogy az uj évben uj bb '.remei kedásre lehet sz. mi tani .Az ujborok ara meglehe tősen alacsony,mert minőségük silány. Á jobb óborokért azonban a t. valyí arak két­szeresét is egíizetik. általános javulás ... .wmkapiáfeasi, A munkapiac feszültsége ugy a fővárosban,mint a vidéken enyhült,amint az állami munka kőzve uitó'^hiva tel Jelentése megállapítja. Budapesten novemberben 12203 volt a közvetitések száma,vagyis,78 százalékkal több,mint októberben, és, 107.3 százalékkal több,,..int a mutt óv novemberében, budapesti munkakere­sőknek 31. o százai;--t sikerült elhelyezni, közel kétszer annyit,., int az elő­ző hóna pb&n.Hasonló javulást mutatnak a vidéki munka kőzve ti tósrol szóló . da­tok is. -gyetlen arany tömbből álló sziget . misim. szigeten,amely Uj Guinea mellett fekszik,s amelyen összesen 30 fehérember. és minúegj 7500 benszülött él,szenzációs felfedezés törtónt. igyik K íiforhiáb 1 odakerült aranyásónak feltűnt a szi et földtani alakulata és aranyat sejtett .-• hegyekben.«.sni kezdett ós vékony földréteg alatt kvarc­kozetekre bukkant, amelye Eben rendkívül négy volt az arany tártai o..,.A felfede­zés után szakértek mentek s szigetre és megálls pitottak,nogy a szigeten soh -. nem látott gazdagságú aranyhegy éég huz'dik át ,ugy,hogy z egész szigetet szin­te egyetlen'aranytömbnek lehei tekinteni .Ha tudjuk,ho.gy a gazdasági szakembe­rek Felfogása szerint a világválság elsősorban a gazdasági élet miplálásáhcz szükséges, aranymennyiség hiánya miatt következett'be,akkor nyomban világos-.á válik előttünk a nagyobb aranyleletek felfedezésének és eza.lt/1 az aranyterias­1 és f o ko zá sán? k ga zaa sagi jele nt ős égs. Itől n. uja szén s zinét a "vérbálii frörö/'dinnye? A görögdinnye izét és szinét nagy mértékben befolyásolni lehet,még ugyan­annál a fajtánál is.^zt fejtegeti egyik vidéki termelő sgy lep hasábjain,A }c görögdinnye közelében szerinte nem szabad például uborkát ültetni, mert az ubc.r ka vireg beoorzása tönkreteszi & dinnye izét.A görögdinnye pa..p..s piros szinét azzal leket tiztositani,ha szép pirosfajta paradicsomot ültetnek a .görögdinnye koze.hö^a két növény virágjának himpora a i/ehek uoján együvé kerül,az eredmény igen szép vörös bála dinnye lesz. A.jjanndr havi baqa kama tltulgg^ . . „ , A buza záloglevelekben folyósitott ós buza értékre szóló kölcsönök tör­lesztő reszleoeinek befizetésénél ás a buza záloglevelek beválta s-nál január ha­vára átszámítási kulcs gyanánt egy métermázsa büzát 7.46 ar nypengővel kell számítani. _ w

Next

/
Oldalképek
Tartalom