Hetikiadás, 1929. január-december

1929-01-08 / 1 [1515]

• ~ • v "— — » ^1/ , Attila Paris vá r osában. K Érdekes könyv jelent meg legutóbb Parisban Marcel Brion tör­ténetire tollából "Attila élete" oimmel, a Vie des Ilommes Iiluötres soro­zatában. Pár hét alatt nyolcadik kiadását érte meg s a kritika feltűnő rokonszenvvel fogadta. síinket magyarokat közelebbről is érdekel a könyv,mert tul azon,,, hogy briliiánsul megirutt életrajz és korrajz,de amellett az első olyan irás nyugati iró tollából,mely Attila legendás alakját.az Isten ostorát, .aki az európai köztudatban ugy él,mint a legbátrabb barbár,mint az Anti­krisztus, aki azért jjtt a, távoli Keletről,hogy egy elemi csapás kárhozata­vai legyen fenyitő eszköze a megtorló égi igazságszolgáltatásnak,valós és e • fogulatlan megvilágításba helyezi. Attilában az összes nyugati krónikák a történelem legvissza­taszitóbb jelenségét látták és nemzetségét,a hunokat félvad emberi hordák­nak, amelyek elöntötték a civilizáció termékeny síkjait. Azóta egy másik nyugati nép képzeletében a hun egyet jelent a vanddllal, a kultúra esküdt ellenségével. Annál örvendetesebb tehát,hogy manapság,mikor annyi propaganda is csak nehezen képes megértetni s Nyugat előtt a magyar igazságot,a magyar pszichét,hogy most Brion ur is revizió alá vette az Attiláról táp­lált közhiedelmet és alakjában nem a brutális mongol fenevad,hanem a nép­vándorláskorabeli óriási méretű államférfiéit mutatja. Ez az Attila valóban egy világirodalom álmát "hordozza.De világ­birodalmát nem fegyverrel akarja megszervezni,hanem diplomáciával* Brion Attilája egyenesen gyűlöli a háborút,mert ismeri és fel tudja mérni csapá­sait, de elkerülne oot lennek tartja és ezért folyton számol vele. Attila if­júságát a ravennai udvarban tölti és ott ismerkedik meg a haldokló római világ sajátosságaival. 4int gyermek, találkozik Aetiussal.az akkori világ egy másik páratlan katonai figurájával. Ketten két világ hordozói,s mind­kettő vakon hisz kiküldetésének igazságában. íáindketten arra készülődnek, hogy majd egyszer egy rettentő csatában leszámolnak egymással,aui be is kö- • vetkezik 451-ben a hires catalaunumi ütközetben. "A sorsnak végzetes iróniája - írja Brion - hogy egyik a másik ellen harcolt,mikor pedig e két embernek agymást szeretniük és egymással egyesülniök kellett volna." A sivatag nomád népének és a márványpaloták népének ütközete/ tudjuk.eldöntetlen marad,sőt Attila Róma falai alól is elvonul anélkül, 1 hogy bosszút venne. Brion szerint Attila nem zért volt kegyet len,mert ez neki alaptermészete volt,hanem mert nagy nemzeti álmának megvalósítása feltéte­lezte a kegyetlenséget. A kinai faltól kezdve egészen GeIlidig Attila egységes jogara alá helyezte a sok önálló törzsre szóródott hun nemzetet és véghez vitte a csodát: a fegyelmezettség érvébe szoritotta Ázsiát,ame­lyek idegeiből épen a fegyelem hiányzott a leginkább. Bá.uv. latos szervező képességgel és kulturérzékkel birt, s fapalotájában,szokásaiban,egész uralkodói stilusában a nagyvonalú államfér fiút mutatta. Egy hires és francia festő' által festett kép függ a Loevre­ben: "Attila en marche sur laris"cimen,amely Attilát seregeinek élén fa­kengyelbe dugott mezitlábbal, s eléggé nüen nem reprodukálható vad cigány­fejjel ábrázolja. Ezt a nyugati jólértesültséget Tesz hivatva kellőképen reparálni Brion könyve,ha ugyan feltételezhető,hogy Nyugat akar is joboan értesülve lenni.

Next

/
Oldalképek
Tartalom