Hetikiadás, 1929. január-december

1929-01-08 / 1 [1515]

A kisiparosadé kérelmei a Társadalombiztosító önkormányzati szerveze ténéi 7 Fölterjesztés . ; nep jóléti ..iaiszterhoz. • A népjóléti minisztériumnak az a terve,hogy a Társadalombiztosító Intézet autonómiáját ez év elején visszaállítsa..az önkormányzati választások­ról szóló rendelettervezetet megküldték az érdekeltségeknek,amelyek tárgyalás alá vették. Az ipartestületek vezetői az ország minden részéből a főváros­ban értekezleten vettek reszt és letárgyalták a tervezetet. A kialakult állás­pontot memorandumban terjesztették a miniszter elé. A kisiparosság egyik ve­zetője őrről a kérdésről munkatársunk előtt a következőket mondotta: - ÁZ ipartestületi vezetők országos értekezletén megállapítást nyert,hogy a tervezetben serelen érte a kisiparosságot, a közgyűlési tagok között ugyanis a nagy és középipar 99, a kézműves ipari munkaadók 31 taggal lennének képviselve. A választmányba a nagyipar 123, a kézműipar pedig 88 tagot választhat. Amint ezt az értekezlet határozata értelmében az Ipar­testületek Országos Szövetsége a miniszterhez intézet feliratában megállapít­ja, a közgyűlésben a nagyipar háromszor annyi helyet kapott,mint a kisipar, holott,utóbbi az általa foglalkoztatott segédek számánál fogva sokkal több helyre jogosult. -Miután a választmányi tagságnál átlagban már nem háromszorosról, hanem csak kétszeresről van szó.nyilvánvaló hogy a tagsági helyek szótosztá­sa, nem egységes számitás alapján történt. Az ennek alapját képező statiszti­kai 'datok körül látszik a hiba. A tervezet hivatkozik arra,hogy a szétosz­tásnál :. munkavállalók 1920 évi népszámlásái adataira voltak figyelemmel. Ezzel szemben az a helyzet,hogy a tervezethez mellékelt táblázat 1926-ban a nagyiparnál 388.242 munkáslétszámot tüntet fel,holott a statisztikai hivatal a gyáriparnál 1926-ban mindössze 195.998 átlagos évi munkáslétszámot mond, amely épen fele a tervezet statisztikája által jelzett szárának. A gyáripar mui-iká elét száma 1920-ban 177.999 volt, tehát jóv 1 kisebb,mint az 1926-os létszám. -A kisiparosságnál az 1926-os csökkentett segédlétszámot,150.851-et vesz alapul a tervezet. 1920-ban 188.366 segédet alkalmazott a kisipar és a súlyos helyzet okozta a létszám csökkenés ét.Igazságtalannak tart ják:,hogy a kisiparnál a lecsökkent létszámot veszik alapul,viszont a nagyiparnál pedig a statisztikai hivatal kimutatásában szereplő létszámnak a duplája szerepel. Szerintünk több évnek az átlag statisztikájával lehet legini.ább megközelíteni az igazságot. így a gyáripar tévesen jut nagyobbszámu közgyűlési tagsági helyl'.es. A szerintünk igazságos megoldás alapján a kisiparosságot nem 31,hanem 50 tagsági hely illeti meg a Társadalombiztosító közgyűlésében. -Ha a tervezet szerinti elosztást vinnék keresztül,akkor az volna a helyzet,hogy amig 3921 gyárimunkás után jutna egy-egy közgyűlési tagsági hely a nagyiparnak,addig a kisipari munkaadók részére csak 5000 segéd után jutna egy-egy közgyűlési tagság. Felterjesztésünkben arra kérjük a népjóléti miniszter urat,hogy orvosolja a %rvezotben mutatkozó sérelmet. -Természetes,hogy a kerületi választmányi tagsági helyek szétosztá­sánál is mutatkoznak ezek a bajok.Itt a kiáipar háttérbe szorítása akkor válik .szembetűnővé,ha a gyáriparnak és kézműiparnak juttatott helyet,úgyszintén, az alkalmazott munkások számát és teherviselését kerületen­ként hasonlitjuk össze.így például Szegeden a gyárip­r kétszer annyi munkást foglalkoztat,mint a kisipar. 'így a gyáripar által fizetett járulék is kétszer annyi,de azért a gyáripar mégis háromszor annyi tagsági helyet kapott,mint a kisipar.Viszont ívl-.kón a kisipar kétszer annyi munkást, foglalkoztat,mint a gyár­ipar, azért mégis egyenlő száma választmányi tagsági helyet kapott a gyáripar fS a kisipar.Kétségtelen,hogy a kerületi választmányi tagságok megállapításánál alapul vett statisztikai felvételek nem helyesek,kiegészítésre szorulnak és helyesbítendők az átlag statisztika alkalmazásával.A kisiparosság érdekeinek megvédése szempontjából feltétlenül szükségesek ezek a helyesbítések és mi bizunk is abban,hogy a népjóléti miniszter ur,aki irántunk annyi jóindulatot tanusit,orvosolni fogja a sérelmeket.

Next

/
Oldalképek
Tartalom