Hetikiadás, 1926. július-december

1926-07-06 / 27 [1510]

Bachcr Emilt a Viktória malomcgyesülé s vezérigazgatóját a főka­pitányi hivatal június 27.-én a budapesti ügyészség elé állitctta, hol előzetes '„'etartóztatísba helyezték* AZ ezt megelőző nyomozás alap­jául 3aChernek azon cselekményei szolgálnak, melyekkel a Vilet ori á^pz _al o;i vagyonát felhatalmazás nélkül kookázatos tőzsdei játékokra és olyan sz or ződSsekza megkötésébe használta féL , melyek a Viktória aa­lom-kons zern összeroppanását vonták maguk után. Bacher Emilt hűtlen kezelés büntette cinén tartóztatták le. Píbry Oszké*rt a Concordia gőzmalom rt. volt igazgatóját a főkapitín| hivatal június 27.-én a budapesti ügyészség elé állitotta,hol előzetes letartóztatásba helyez ték. ÜZ előzetes nyomozás a vállalat nagyarányú, rendkiviili veszte­ségeit felderitendő számos visszaélést fedetett fel, melyek között szerepelnek olyan tények*, aint aminő Pábry-nak a vállalat pénzéből való milliárdos • előlegfelvé tel el* , melyeknek a fizetésből való vi sszsfc éritésé t Ékleve kizártnak kell tartani. Pábry Oszkár letartózta­tását hűtlen kezelés büntet-e cinén rendelték el.A vizsgálóbíró tölfc/ Orán át tartó kihallgatásnak vetette alá Bacher Emil igazgatót. £4 sáWa^ftz előzetes letartóztatásra tett intézkedést. /fy/&p*óCjAO Jk szanálási bizottság most tartott legutóbbi ülésén szobakerült a B 3 cher ügy is. Bud János pénzügyminiszter erre kijpl-ntette ,hogy a Viktória konszern szanálásának kérdésében a kormány arra az állíspoifc ra helyezkedett*, nem engedheti, hogy az ügyből kifolyólag azon kül­földi összeköttetések, melyeken a magyar hitelélet nagyrés-e nyugs^i: veszteséget szenved ;n:k; A megtérítések nem 200 milliárd koronát, hanem csak 150-et képviselnek, mely összegből a korány• 1 OO-at már fedez?tt és a maradékot a magángazdaságból fogja fedezni. Hogy Bacher büntetőjogilag mennyire vétkes, a Viktória konszern össeec^lá sáben, azt á biroi eljárás hivatAtt me g áll api tani . A Budapesten, az europa bajnoks*gért vasárnap lefolyt tőrvivó­vorsenyben a bajnokságot az olasz Ghiavacci nyerte. Második lett Berti / magyar/, a harmadik Pi gnetti / olasz/, a negyedik Bini/olas^ az ötödik Ettinger / osztrák./üz ourou a1 bajnoksí"; epé efcer senyének .győztese azmolasz Be*tinetti lett \ • . Második lett Anselm. /olasz/ „ , harmadik Móriccá olasz .negyedik '•ki. 11a cseh w " , ötödik Marzi olasz 3 % , hatodik Bogén magyar " L, hetedik Sarocchi ." , nyolcadik Hajd*u magyar. Az >einropai kardvivó bajnokség győzoctose Gombos Sándor lett ,mig a második helyezett Petsauei? Attila, harmadik Bini olasz, negyedik Rády József ezredes, ötödik Mórica olasz, hato­dik Sarai János, hetedik G-lykais Gyula, nyolcadik Tóth Péter, kilen­cedik BorCinetti olasz, tizedik Devecchi olasz, tlnaei^e gy edik Hocicel­li olasz, tizenkettedik Brandel^r holland. A pozsonyi zsidótemető közelében^a Dunából csütörtökön kifogták i.reystadtl Pál komáromi .bankigazgató hulláját.A rendőrség megálla­pítása szerint az öngyilkosság cs. te nyilvánvaló. Preystadtl a minap Prágába,ónra n pedig Pozsonyba utazott, a K 0 míroni Korona Bank szaná lása ügyéb íii, s Pozsonyban hirtclm eltűnt. A bank igazgatósága egye­lőre felfüggesztette a ki fi z et ése kot ,mir e a kisbetétesek között nagy izgalom támadt, ezek úgyszólván megostromolták a bank épületét,ugy, hogy rendőri s^egitséget kellett az igazgatóságnak igénybe venni és a bank a pub.likumna.k pár óra alatt többszázezer korona betétet volt kénytelen kif tzetni .

Next

/
Oldalképek
Tartalom