Hetikiadás, 1926. július-december

1926-07-06 / 27 [1510]

K ü 1 £ c 1 a. A irancia pénzügyi helyzet rendezésére alakult uj francia kor­mány működése elé a pártok nem valami túlságos "bizalommal tekintenek. C llaux az uj pénzügyminiszter széleskörű felhatalmazást kért és kapott a szükséges költségvetési intézkedések tekintetében és a pénz­ügyi szakértők bizottsága kimondotta, hogy szükségesnek lítszik a költ­ségvetési kiadások elsőségei tekintetében a parlament előjogának meg­szűnt e tés e. Ez r. javaslat tehát kifej ractten a pénzügyi diktatúra be­vezetésére céloz, de nagyon kétséges még, hogy a többség { horzájárul-e ehhez, Mivel Caillaux pénzügyi programmjának egyik lpg-lső és loösür­gősebb pontja a washingtoni egyezmény ratifikálása lenne, ami pedig a francia közvélemény szf^éb n nagyon ellenszenves ügy, egészen bizonyos­nak látszik, hogy a ratifikálás tárgyalása sor-ín a jövő $éten az uj f ran cia ko rmány nag yo n ne hé z hely z ot elé k er ül.. ÜZ uj£ francia kormány megalakulásakor kedvezően befolyásolta a közvéleményt a marokkói, harctérről érkezett kedvező jrle-ntés, ami a francia közvéleményben nagy megkönnyebbülést okozott.Abd-el-Krim a riff-kabil felkelők vezére ugyanis megszüntetne a harcot é^s megadta ma­gát a franciáknak. Amilyen gyorsan elterjedt és amilyen fölényesen tárgyalták a nagy francia-spanyol harctéri siker hirét keletben, an­nál kellemctlenebbüi bef olyé" solftaxxa most az uj kormány helyzetét az ujabb marokkói harcokról, ér'.-.,,.5 j..i.ntés.Abd-el-Krin egyik alvezére ugyanis átvette a marokkói törzsek fölött a parancsnoksé" -ot és újra ne gsz er"vez te a fegyveres e1 lentállást, ugy , hogy most a francia-spa­nyol arcvonal egész terjedelmében változatlan hevességgel újra meg­kezdődtek a harcok. . 1 Elzász-Lotharingi 'ban is ujabb nehézségek torlódtak az uj fran cia kormány elé. A hazafias elzászi szervezetek ugy látszik nagyon csalódtak a francia felszabadítók , .üköd' seben. ELzész és Lptharingia vallí.sos lakossága semmikép-'n sem os-tja a párisi kormánykörök sza­badgondolkodó és egyházéi lenes bel és külpolitikai felfogását.A helyzet most ugy látszik a jel.nlogi kedvezőtlen gazdasígi légkörben, annyira kiéleződött, hogy az elzászi honfiak haté" ro zo tt íll^sfoglai­lásra szánták el ma;ukat. Anyanyelvre való tekintet nélkül Elzász fran bia és német polgárságé összefogott taítományuk teljes önrendc Ikc zési jogának kiirivására és semlegességének elismertetésére. Ez • szerve z­líeué s a francia közvéleményben és a korményk örökben nagy megütközést keltett, A i'rancia kormány .sok súlyos gondja között mé 1 ' ezzel a nagy horderejű és következményeiben is messze kihatásúnak ígérke zé mozga­lommal is kénytel. n foglalkozni és megtorló r end szaV? lyokkel iparko­dik elf o j tani az els zak adási ;iozgalmat . XIII. Alfonz spanyol királyi londonit u t j a közben néh*5ny napig Páxisb'an tartózkodot t.P,'risi tartózkodása alatt a r ndőrség néhány spanyol anarchistát tartó.tatotÓ lo, akikről megállapították, hogy az átutazó apanyol király ellen merényletet akartak elkövetni. Spanyol­országban ugyanis a király elutazásával egyidejűleg a jel-nleg ural­mon letfő -panyol fascista kormány ell^n forradalmi mozgalom tört ki, amelyet PJÍ,\O dB Rí vera kormányelnök ki né 1 étlen eréllyel iparkodik elfojtani, A Parisban elfogott anarchisták gépkocsin akarták foglyul jjteni a spanyol királyt és utána halálhirét akrrták terjeszteni, hogy ezzel, szítsál a forradalmi mozgalmat. Németországban borzalmas f elhőszak? dás vol t vasárnap este, ami' óriási károkat okozott .Berlin egyik kiránduló hely&n a hatalmas erő­vel lezúduló vi ztömegekK alámosták egy vendéglő tek-pélyfj^nsk fala­it és a b omló falak maguk alá temették a menedéked kereső közönséget. Eddig 12 halottat és mintegy'50 sebesültet húztak ki a romok alól. Paris mellett a nagy esőzés miatt egy gyorsvonat kisiklott, 20 mber meghalt és több mint 50 ne -sebesült.

Next

/
Oldalképek
Tartalom