Hetikiadás, 1926. július-december

1926-07-06 / 27 [1510]

^udonc/l; EZL Víro/hói-u- <£>• AOCRGC T<LÍ6RAf>HiflllI MCMC St'Jíl - UKeADIfOHH T(UeMI>HGH-l<OI)RnV«MIEIII-lVIIEAV> <Ífe5icD-o lyTlf»cl*«\ Jog ^entactó/dwQf • Kíziratnak tekintendő • Házi /ok/zorovftá/ - GNifeSffi) II e t i k i a d á s. 27. sz. 1926 július 6 . 1. oldal. Belföld Smi th pénzügyek' Jerouias bostoni ügyvéd nepp zovetségi főbiztos a na helyreállításira kitűzött két év elteltével és a re; yar bízott feladat befejezésével csötörtökön elhagyta Budapestet és hazautazott Amerikába. El ti vo zása . alkalnrfb ól a magyar sajtóhoz in­tézett levelében búcsúzott a nemzettől, mely őt annyi szeretettel fogadta és a sajtótól, nély nlnden időben^megértő támogatója volt. Levelében hivatkozott a főbiztos legutolsó, július 20.-án megje­lenő jel mt é sér e , aelyben az ország jövőjének gazdasági kilátásait foglalta össze. A Magyar ^emzeti Bank szerdán tartott főtanácsülésén utolszor jelent meg a szanálási programm néps zövagt sé gí tanácsadója Siupnnn •^arry. Popovics elnök ezfalkalomból meleg szavakban emlékezett meg ü iepman értékes szolgalatairól, melyért nemcsak a Nemzeti Bank, de az egész orsz^ tartozik neki köszönettel. A kormányzó S;;íth népszövetségi főbiztoshoz és Síepman Harry­hoz, a Magyar ^emzeti Bank Népszövetségtől kirendelt tanácsadójá­hoz Magyar ors zág bél való végleges eltávozásuk alkalmából meleghan­és őket bucsukihallgat§son fogadta, főbiztos a népszövetség által részére meg­egész ...üköd ós e alatt nem vette fel, s -zt előtt újra felajánlotta neki.S^íth főbiz­gu kéziratokat± intézett Sj^ith népszövetségi áll apitOtt t isz tele t dij at a kormány most < lutazása to s most sem volt hajlandó elfogadni, hanem azt a kívánságát fejez­te ki, hogy.ez a jelentékeny összeg az ország költségvetési több­leté nek szaporítására szolgáljon, A kormány ugy határozott, hogy a népszövetségi főbiztos fel... nem vett tiszteletdíjából a főbiztos nevére a budapesti Műegyetemen-alapítványt létesít, amelynek kama­taiból évente egy-két magyar hallgatót küld ki Aaerikába azkEgye­sült Államok nagy teohnikai iparának tanulmányozására* , ^iharvármegy£valamennyi szfimszerint 61 községe Bethlen István grQ£ ainiszt erelnökö tékisz polgárrá választotta. Bethlen István gróf csütörtökön Knderesre utazott, ahol né­hány napig a kormányzó vendége volt. 4 miniszterelnök innét inke­pusztai bérletére utazott ,ahol a nyarat tölteni fogja.* miniszter­elnök a nyár folyamán részletes tervet szándék szik ki dolgozni a magyar magángazdaság talpraállitás ' nak pr ogrrmnjára« * kormány rendl-tet adott ki, melyben a lakásügyet a városok­ban átmenetileg szabályo,zza, s moly által a lokások bérbeadásit és átruházását ^orl^tozó kivételes szabályok hatályukat vesztik*, ez év szeptember 1 -ével. A rendelet szerint többek között az Albér­letbe adott lakások bérét augusztus elsejétől kezdve a felek közös megegyezéssel állapítják meg .A bérfizetés idejére nézve més meg­állapodás hijján kimondja a rendelet, hogy azt é vnegy edenként h-f r om egyenlő havi részletben is lehet fizetni. A -ulajdonos kötcl-s a központi fűtést és a liftet a a aga költségén üzembe helyezni. A köz üzemi költségek fejében a bérlő az alapbér bizonyos százalékát kö'te les fizetni. A tulajdonos a bérletet 1927. november l.-étől kezd­ve 1928. május l.-ére felmondhatja. 1928. május l.-étől pedig a bér let már a magánjog szabályai szerint mondható fel. Szabó István az öttevényi kerület nemzetgyűlési képviselője meg halt. A MÁV. vonalain elsejével életbelépett az uj pene;ő tari f a, mely a régi papírkoronás,tarifaval szemben a személydíjszabásban mintegy 10-15 jwos eme Ikedést mutat . / folytatása következik/ yf

Next

/
Oldalképek
Tartalom