Hetikiadás, 1925. április-június

1925-04-02 / 26 [1506]

A felsőházi javaslat bizottsági t' rgyalá s< nak íf oly t*'\tó'~\M laccs vitáján Rassa lírcly javaslatot; tett T hogy a felsőház tagjai kö: • szerepeljen a z'si dó khit községek által választott egy tag is, Á miná: : tor elnök hoz záj árul-' s:' val a javaslatot elfogadták, ultink vita folyt a ^absburg- Letha ringiai ház tagjainak felsőházi tagságiról. íc^:b-föl­szólaló korlátozni kivonta a Habsburg-család tagjainak részvételűt. Ez irányban több indítványt is tettek, amelyek közül Ugrón Gábornak azt az indítványát fogadták el a niniszte relnök hozzájárulásával, kogy| a felsőháznak tagja a Habsburg-Lotharingiai ház minden nagykorú aagya:. aonös férfitagja. Eszerint a felsőháznak főhercegi tagjai lesznek Frigyes, JÓzsef , 'józsei Ferenc és Albrecht főhercegek. A választójogi .javaslat folytatólagos bizo t :sági^ t''v- --• lásán Szilágyi Lajos éles"vitába bocsátkozott Bethlen"István gróf miniszterelnökkel , vedelne zte saját álláspontját és a szocialdomekr :•> t-' magatartását is. A miniszterelnök válaszában kijelentette, hegy bizo­; nyos társadalmi .osztályok igenis hatalomra igyekeznek jutni és a szo­ciáldemokrata p'rt osztályuralomra törekszik. Ezzel a törekvéssel szembon szükséges, hogy az összes osztályok részesüljenek politikai hatalomban és kell', hogy a polgári atársadalom vezető szerepét megeviz­"'-zük. A felszólalók között Gömbös. Gyula ki/jelentette, hogy he lyfceloni c v | Szilágyi szövetkezését azokkal .az elemekkel, amelyekkel a polgári .tár ­sadalomnak le kell számolnia, ^ang súlyozza, ho gy a fajvédelmi harc i ;•; a konzervatív világnézet érd' kében folyik. Indítványozta, hogy a kü'l földiek ne IC, hanem 20 évi ittlakás ötán nyerhessék el a választói jogosultságit. Szilágyi Lajos minden 24 éves irni-olvasni tudó, 1G .'• magyar állampolgár lérfiáknak és nőknek kivan választójogot adni- \ nyi "Vilmos indítványozta? hogy az is választó lehessen, aki az el'..... i kola négy osztályával egyértőkü műveltség megszerzését igazolja. Pata--­esi Dénes indítványozta, hogy a Károly csapatkeresztések vagy a vité-f; érmes volt frontkatonák és a hadseregben altiszti rangot viselt ^magyar ' ^ $ állampolgárok az iskolai végzettség igazolása nélkül is választók leh. senek. Rakovszky Iván belügyminiszter kijelentette, hogy az iskolai zettség vallásos és erkölcsös nevelést L s jelent, ezért ragaszkodik a mégy elemi elvégzéséhez. Honor'lja Vázs onyi nak. a zt a kívánságát, ho-, négy eleminek megfelolőWsépzettség is elgendő legyen'. Ez"' a tamonc-r iskolákra is tanfolyamodra vonatkozik. Gömbös indotványát nem fogj.dta SEivese n hajlandó Patacsi indítványrat elfogadni. A nemzetgyűlés letárgyalta ós elfogadta, a fővárosi t'ói vényt kiegészítő javaslatot, amely szerint azok helyett a testületek Plelyett, amelyek nem kivan tag: tagot jelölni a törvényhat 0 sági bízott-' i§ t ságba, a kormányzó nevez ki bizottsági tagokat. Ugyancsak letárgyal-­' ta és elfogadta a nemzetgyűlés aJTe zőga zdasági f hitelszerzés megkör.v­nyitését célzó javaslatot. Bud tfáncs pénzügyminiszter beszédében ki­fejtette, hogy ez a törvény azt célozza, hogy megint megterewfcsük a iagyar föld hitelképességét, AZ 'Ham részéről meg £<0gják indítani a jelzáloghiteleket. Aa zálogáé lek külföldi elhelyezésére a tárgya- . | lá'sok még folynak és minden remény meg van arra, hogy eredménnyel fognak járni. Minden pénzintézet részt vehet a jelzálogkibocsátó szin­dikátusban. Már tudniillik oly.n pénzintézet, amely azelőtt is fog­lalkozott jelzálogkölcsönnel. Téves toháfc az a beállítás, hegy csr- k bizonyos.pénzintézetek nyernek erre monopóliumot. Az interpellációk' között érdekes volt Bckkardt Tibornak az interpellációja, amelyben a jugoszláviai választások hihetetlen terrorjára és a kisebbségek üldöz­tetésére kívánta felhívnia müveit külföldnek ás a népszövetségnek a A győri választáson a kormányt támogató ^olff-Erns l ­'i árti Bárczy Dezső volt á.llamcitkár 1524 , kormányt ámogató p'rtoiJai­viili, Németh Károly 1428 és az októbrista Vámbéry Rusztem'1335 szava,- ­: zatot ka pott,- Eszerint az októbrista jelölt kibukott és pót választásra , ; J BÁrczy és Uéme tíVkö zö tt kerül a sor. A jPótválasztás április 7.-én és

Next

/
Oldalképek
Tartalom