Harangszó, 1934

1934-01-21 / 4. szám

HARANGSZÓ 1934 január 21. MÁTIS SÁNDOR érc- es fakoporsú raktára BELED, Fo-utca. Állandóan dús választék érc-és fakoporsókban, szemfedőkben és sirkoszo- rúkban, valamint az összes temetkezési cikkekben. fenntartani az újévben is a világ keresz- tyénségével. A világalliancet biztosítjuk, hogy az újjászervezett német evangéli­kus egyház szilárdan áll a biblia és a reformáció fundamentomán.“ családi értesítő. Halálozás. — Fehér Sámuel földbir­tokos, presbiter, volt megyebizottsági tag, folyó hó 5.-én hosszú szenvedés után, életének 68. évében az Urban csen­desen elhunyt. A Harangszó régi, tör­hetetlen hive volt. Reichel Lajos, a Ha­rangszó ismert munkatársa apósát gyá­szolja benne. —- Révész János nagybá­nyai lelkész, az ottani magyarpárt el­nöke, 70 éves korában elhunyt. Névmagyarosítás. Kacsán András tiszthelyettes Kecelen, a saját, valamint a kiskorú Ilona, Józsa, Stefánia és And­rás Frigyes gyermekei nevét „Csabafi“ névre változtatta meg. Szerkesztői üzenetek. Sz. S. Mór. Ez a cikke nem sikerült úgy, hogy közölhető volna. — G. K. Vp. A beküldött összeggel 1931. dec. 31.-ig van rendezve. — R. L. Pécs. Elő­fizetése folyó év végéig rendezve van. — K. 1. Akö. Folyó év július 1.-ig ren­dezve van előfizetése. — M. P. Csa- nakfalu. Előfizetése a beküldött összeg­gel 1932. július 1.-ig rendezve. — D. Gy. Bailahida. Előfizetését a beküldött összeggel f. év április 1.-ig rendezte. •— Viték S. K. Bia. A beküldött összeggel 1936. júl. 1.-ig rendezve van előfizetése. — B. I. őrimag,yarósd. A beküldött ösz- szeggel 1933. ctec. 31.-ig rendezte elő­fizetését. — Özv. B. I.-né Beled. A most beküldött összeggel előfizetése 1933. dec. 31.-ig rendezve. P. Gy. I. Harta. Egy évi előfizetési díj 4.80 P, 1935. áp­rilis 1.-ig rendezve. — Özv. R. A.-né Körmend. Előfizetését a beküldött ösz- szeggcl f. év júl. 1.-ig rendezte. — G. Á. Taliándörögd. A beküldött összeg leszámításával még 5.80 P hátrálék fennáll. HARANGSZÓ PERSELYE. A „Harangszó“ terjesztésére a következő adományok folytak be: Simon István Székesfehérvár, özv. Amminger Károlyné Sopron, Reichel Lajos Pécs, Dobos Erzsébet Rákoske­resztúr, Bangó József Z.-egerszeg, Mrva Mihály Szirák, Huszti Mária Békéscsa­ba 10—10 fillér. — Buday Plichta Kor- nélné Balassagyarmat, Schreiner József Budapest, Borcsiczky József Budapest, Brand János Nagykanizsa, Nemes Ist­ván Sopronbánfalva, Szűcs Samu Györ- köny, özv. Haftl Gyutáné Kisbér, Nagy Lajos Alszopor, Sárkány Ferenc Kör­mend, Beyer Vilmos Kőszeg, Haás György Börcs, özv. Szentek Istvánná Budapest, Horváth Elek Budapest, Fel­iek Mihály Győr, Konczos Gellért Tóvá­ros, özv. Kuszy Dánielné Rákoskeresz­túr, Erdélyi Gyula Jánosháza, Für János Csorna, Kelemen Sándorné Celldömölk, Szabó János Celldömölk, Varga Endre Sárvár, dr. Farkas Elemér Sárkeresztúr, Király Péterné Szombathely, Nemes Je­nő Szombathely, Nagy Izabella Kőszeg, Schermann Ede Kőszeg, dr. Ittzés Zsig- mond Kaposvár, Palatínus János Kapos­vár 20—20 fillér. — Vértes Margit Bér­céi, Mórotz Sándorné Budapest, ifj. Róth Mihály Bana, Linde János Dombó­vár, Finta Sándor Celldömölk, Pethő Ferenc Celldömölk, Szabó Sándor Cell­dömölk, Vadócz István Celldömölk, Er­délyi Sándor Sárvár, Major Edéné Szi­getvár, dr. Kring Miklós Budapest, odor Kálmán Kapuvár, Szlávik Emilia Sopron, Cmarits Lujza Szombathely, Komjáthy János Győr, Horváth József- né Kámon, özv. Fejes Bálintné Szom­bathely, Galló István Szombathely 22— 22 filler. — Özv. Farkas Jánosné Bezi 30 fillér. — Gúlyás Nándorné Nagyka­nizsa, Sümeghy Gyula Celldömölk, Polgár József Körmend 32—32 fillér. — Schleifer Károly Szombathely, özv. Ko­vács Lajosné Ujmalomsok, Rimler Pál Sopron, Molnár József Celdömölk 40-40 rider. — Páli Sándor Magyaróvár 54 fil­lér. — Dákai Péter Hercegfalva, Kani- csár József Budapest, Irsele Józsefné Rákoshegy, Vermes Lajos Komárom, özv. Magyar Lajosné Zalaegerszeg, ivozma Lajos oorcs, özv. Gravátsch Ágostonné Sopron, Simon Jenő Sopron, Csikor Lajos Celldömölk, özv. Horváth Sándorné Celldömölk, özv. Mihátsi Pál- né Celldömölk, Szarka Imre Celldömölk, Jakab József Pápa, Józsa Károly Pápa, ideiemen Zsigmondne Papa, keintaner Ernőné Győr, Németh György Keszt- nely, Németh Jenő Balatoníöldvár, Kü- csán István Booa, Sümeghy József Sop­ron, Elst András Sz.-tehcrvar, Schramz oarnú Sopronbánfalva, Mészáros Lajos CelldömöiK, Kúh György Veszprém, tíene Károlyné ' Ajka, iü. Róth Sándor rvöszeg, Horváth Karoly Kaposvár, R. Nemes Istvánná Pápa, dr. vitéz Vida nlemérné Pápa, Grosz Lajos Sárvár, Kacz Róza Sárvár, Benkő István Vesz­prém, Benkö Lajos Veszprém, özv. Kop- csak Józsefné Veszprém, Mészáros Fe­renc hnying, Okolicsányi Károly Deb­recen, Kiss Lajos Szentgotthárd, Szanyi istván Szombathely, özv. dr. Lauringer Jánosné Kőszeg, Luttenberger János Csikóstöttös, Geyer Erzsébet Pécs öl)— oü fillér. — Heszler Samu Sopron 70 fil­lér. — Kalmár Lajos Győr, Ajkay Klára Győr, özv. Ebner Gyuláné Pilis, özv. Halden Józsefné Keszthely, Macsotai István Celldömölk, Kardos János Pápa 72—72 fillér. — Dr. Vidonyi Sándor Győr 92 fillér. — Hertelendy Zsigmond­ne Sümeg 1 P. — Macher Elek Győr, özv. Remczky Józsefné Budapest, Dákai József Budapest, Magyarósy János Bu­dapest, Köhler Jolán Budapest, Brenn Zoltán Zalaegerszeg, Oppel Ernőné Sopron, Primon Györgyné Szigetvár 1.20—1.20 P. — Özv. Üireich Aladárné Szombathely 1.60 P. — Hubert Sámuel Celldömölk 2.20 P. — Böröczky Edéné Pápa, Borcsiczky Béla Szeged, Luthár Lajos Szentgotthárd 5.20—5.20 P. „Jézus és Mária ereklyéi“ c. most megjelent művében Szimonidesz Lajos először gyűjtötte össze az egész földön tisztelt Jézus és Mária-ereklyék anyagát és először világítja meg minőén oldalról a velük kapcsolatos kéidéseket. A mű alap­vető forrásmunka. Megvan benne az anyag gondos összegyűjtése, rendszeres feldolgozása és kritikája is Két kötet. Ára 10 pengő. A pénz előleges beküldése útján bérmentes szállítással kapható a szer­zőnél: Budapest L, Mészáros-u. 66. 1—3. Intelligens gyermektelen házaspár úri családhoz falura gazdaságbau való al­kalmaztatásra ajánlkozik. A gazdaság és háztartás minden ágában jártasok. Cím; Szász Károly Budapest, 11., Medve-u. 14 t— 2* Egy 18 éves jobb családból való leány, ki a háztartásban minden munkát végezne, jó bánásmód mellett elmenne lehetőleg evangélikus családhoz. Bővebb felvilágosí­tást ad a postahivatal, Veresegyház. 1—1. Az újévben szappan, lésü, kölnivíz, parföm és borotválkozó eszközök nagy választékban, legolcsóbb napi áron kaphatók az „Erzsébet“ drogériában Győr, Erzsébet-tér 13. sz. Aki e hirdetést felmutatja, vásárlásánál .5 százaié« engedményben részesüli VIRÁG O T legszebbet, kosarakat, csok­rokat, koszorúkat díszes kivitelben legjutányosabban STIXNÉ-nél kaphat, Győr Deák-utca 6. Baross-út 34« Telefon 9-46. Telefon 9-44. 4 „Harangszó1' előfizetőinek 10 % engedmény 1 Szives pártfo­gást kér A Harangszó gyönyörű kiadásban ki­adta Luther sekrestye-imádságát, hogy odakerülhessen az minden sekres­tye és ielkészi iroda falára. A . 30X45 nagyságú színes nyomású tábla ára 1 pengő és 12 fillér portó. Megrendelhető a lap kiadóhivatalában. Kicsinyített má­sát lásd a címlapon. Halússc I&iván sxi/gyártómesier, BEFED. Lószerszámok kaphatók minden ki­vitelben, úgyszintén javítást elfogad. Főszerkesztő: TÚROOZY ZOLTÁN. Felelős szerkesztő 0» kiadó SZABÓ JÓZSEF. Tkriuerkeulfik : NAGY MIKLÓS, NÉMETH KAROLY Fömunkktirtkk: FAB8 LÁSZLÓ, Or. SOHLITT OVULA, ■szsetn* Kéziratokat nem adunk vissza. Vitéz Szabó és Uzsaly könyvi yomdavállalata, Győr

Next

/
Oldalképek
Tartalom