Harangszó, 1934

1934-08-05 / 32. szám

HARANG SZÓ lak, Bejczy Sándorné Körmend, Fodor Ida Bpest, özv. Kovács Antalné Bodmér, Buth János Túra, Laukó Gyula Kiskő­rös, Csikor Lajos Celldömölk, Benkö István Veszprém, özv. Rothfuchs János- né Tokaj, Bárdos Lajosné Devecser, Puskás Jenő Beled, özvi Edvy Sándorné Edve, Kovács Ernő Celldömölk, Kovács Sándor Celldömölk, Sarkady Gábor Nagyalásony, özv. Simon Jenöné Szom­bathely, Mesterházy Sándor Mesterháza, dr. Scholtz Oszkár Budapest, Freiszlin- ger Irma Győr, Schrantz Samu Sopron- bánfalva, özv. Búza Józsefné Szombat­hely, Neubauer Jánosné Szombathely, Józsa Károly Pápa 60—60 fill. — Zugor Sándor Székesfehérvár, Ev. Nöegylet Zsédeny 70—70 fill. — Tóth Sándor Székesfehérvár, Langer Erzsi Balaton- lelle 72—72 fill. -— Böjthe János Czerine 80 fül. — Asbóth Sándor Börcs, Ádám Antalné Kecel 1—1 P. — Czink Mariska Szend, Hollósy József Szombathely, özv. Czuppon Sándorné Kövágóörs, Wolfs- bauer Jenőné Győr 1.20—1.20 P. — Weitzl István Komló 1.60 P. — Péter Miklós Nagykáta, Sass Gábor Keszthely 2—2 P. — Becker Ferenc Sárszentmik- lós, Weiszmandl Henrik Győr 2.60—2.60 P. — Dr. Thébusz Aladár Budapest, Groó Gyula Győr 4—4 P. — Dr. Mester­házy Ernő Nagygeresd 8 P. Bödecs Ilonka Budapest, Hetyéssy Lajos Mesterháza, Bokányi Károly Böny- rétalap, Jeszenszky Gyula Kistarcsa, Huszti Mária Békéscsaba, Kiss Kálmán Szentgotthárd, özv. Farkas Jánosné Bezi 10—10 fillér. — Berényi György Gyé­kényes, Moritz Zsigmond Boba 12—12 fillér. — Balassa Rezső Izmény 16 fillér. — Decsi Lidia Bőnyrétalap 18 fillér. Kresz Sebestyén Magyarbóly, Nagy Ká- rolyné Kisterenye, László Istvánná Ve­resegyház, Magócs Károly Budapest, Kovács Jenő Ikervár, Futó Gábor Vesz­prém, Kéth Sarolta Bükkösd, özv. Kercs- már Istvánná Hegyháthodász, Varga La­jos Beled, Pálfy Sándor Beled, Törő Ist­vánná Szekszárd, Turcsányi Ödönné Ba­lassagyarmat 20—20 fillér. — Özv. Sass Samuné Kőszeg, Mészáros Mihály Rép­celak, Kovács Sándorné Külsövat, Pieler Kornélia Sopron, Plézer L. György Pestszentlőrinc, Kozma Kál­mán Győr, Kemendi Sándor Celldömölk, ifj. Rusz István Bocsárlapujtö, Tóth Mi­hály Beled, Holzhammer Anna Bősár­kány, özv. Horváth Dénesné Pápa 22— 22 fillér. •— Özv. Gulyás Lajosné Ujma- lomsok, Gosztola József Győr, Nagy Istvánná Szekszárd 30—30 fillér. — Gősi János Szombathely 32 fillér. — Özv. Szalay Sándorné Győr, Nicki Matild Lebbeke 40—40 fillér. — Kocsis Kálmán üyörujfalu, Nagy Dénes Győr 50—50 fillér. — Holéczy Jánosné Balatonarács, Rosta Lajosné Külsövat, Bencze Rezsö- né Rákosszentmihály, Odor Sándor Öt- vöskónyi, Özv. Unger Károlyné Kör­mend, özv. Zwaller Jánosné Kőszeg, Novák István Zalatárnok, Nagylaki Mi­hály Zalaegerszeg, Bernáth István Hegy­falu, özv. Rieder Dezsöné Székesfehér­vár, Makrai Kálmánná Győr, Németh Jenő Balatonföldvár, Kozma Gabriella Budapest, Sümegi József Pórládony 60­II Á Ti C C Ä M nf)D Állandóan dús választék Win II d wMn UUn érc- és fakoporsókban, érc- és fakoporsó raktára szemfedőkben es sírkoszo- f rukban, valamint az összes BELED, Fő-utca. temetkezési cikkekben 1934 augusztus 5. 60 fillér. — Özv. Sülé Pálné Orosháza 64 fillér. — Özv. Szabó Lászlóné Ma- gyarkeresztur 70 fillér. — Kiss Imre Ti- szaföldvár, Bencsik Lidia Sopron 72—72 fillér. — Karolina Schreiner Oberloisdorf 80 fillér. — Kiszling Bözsi Balatonszent- györgy, Wágner János Kaposvár, Né­meth Béla Győrujfalu I—1 P. — Vörös Sámuel Répcelak, Dadó Erzsi Pécs 1.10—1.10 P. — Özv. Francsek Lászlóné Szödliget, özv. Hajas Jánosné Celldö­mölk, özv. Kiss Sándorné Sopronnémeti 1.20—1.20 P. — Herczeg Ferenc Szom­bathely 1.22 P. — Oláh Tóth Pálné Röj- tökmuzsaj 1.30 P. KIS HARANGSZÓ PERSELYE. Nagy Magdus Csánig, Lothringer Béla Győr, özv. Lacsny Dezsőné Győr, Kovács Sámuel Kemenesmihályfa 20—20 fillér. — Kis Pisti Jánosné Győr 30 fil­lér. — Kercsmár Jánosné Gyékényes 1 P. — Szabó Károly Csögle 3 P. lliillllllllilllllliiilLlliiillllliiiilllinHillliiillllliiiilllllillillHiillllliiiillllililllllliilll Terjesszük a „HARANGSZó“-t! i|liil||||iiil||i|iiii||||liill|||ini||||iiii||||llil|||liMl{|||liii||||iiii|||iiiiii|||iiii|||liill|| pályázat: hirdetés. A domonyi evang. egyház szeptem­ber 1.-én megüresedő kántor-taníti ál­lásra pályázatot hirdet. Az istentiszteleti szolgálat nyelve magyar-tót. Javadalom: 35 értékegység, 204 P készpénz, lakás és államsegély. A megválasztandó tanító a gazdasági továbbképző tainfolyamot kö­teles elvégezni; a lelkészt távollétében helyettesíteni; a belmisszió minden mun­kájában (vallásosesték, bibliaórák, köz­napi istentiszteletek, vasárnapi iskola, missziói gyermekszövetség, stb.) részt- venni; gyülekezeti énekkart szervezni és vezetni; esetleg a levente föoktatói mun­kát vállalni. A pályázatok a kerületi szabályrendelet és a VKM. 69.030—934. sz. rendelkezés értelmében felszerelve aug. 15,-éig nyújtandók be a lelkészi hi­vatalnál: Domony, Pest vm. 1—2 Dunántúli Szakácskönyvet három pengő előzetes beküldése ellené­ben bérmentve szállítja a szerző: alsó- szopori Nagy Ferencné Sopron, Vasúti­sor 10. szám. Érettségizett, fiatal tanítónő elmen­ne protestáns uricsaládhoz, elemistához nevelőnek. Vállal kezdő zongora s kezdő nyelvoktatást. Cím válaszbélyeg ellené­ben a kiadóban. 1—2 I Az eredeti kisméretű <’ Luther-rózsák í állandóan kaphatók. Viszonteladóknak ő darabja 35 fillér. — Cím: ]> Jánosa Lajos vésnök! müintézete.' Bélyegzők, jelvények és zászlószegek gyártása. ]> Szombathely, Nagykar-utca 6. sz. <, Jó nevelésű fiút tanulónak felveszek fűszer, lőszer és textiláru üzletemben. Nagy Károly Zirc. 1—3 PÁLYÁZATI HIRDETÉS. A szarvasi ev. tanítónőképző intéző- bizottsági elnöksége pályázatot hirdet a tanítónőképzőben megürült magyar-né­met tanári állásra. Pályázhatnak tanító­képzőkre és középiskolákra e szakból képesített tanárnők. Az állás ideiglenes Yi. tanárral töltetik be mindaddig, míg a VKM. fiz. kiég. államsegéllyel hozzá nem járul az állás fenntartásához. PÁLYÁZATI HIRDFTM^MY Ostffyasszonyfai evangélikus egyház- község pályázatot hirdet osztálytanítói állásra. Javadalom: a kezdőilletmény 50 százaléka az iskolafenntartótól, a többi államsegély. Csak férfi tanerők pályáz­zanak, Pályázati határidő a pályázat megjelenésétől számított 3 hét. Cserépkályhák átrakását és javítását pontosan és jutányos árban teljesítem. Kérem a hittestvérek bizalmát. Németh Károly kályhás, Győr, Domb-u. 9. 3—5. VIRÁGOT legszebbet, kosarakat, csok­rokat, koszorúkat díszes kivitelben legjutányosabban STIXNÉ-nél kaphat, Győr Deák-utca 6. Baross-űt 34. Telefon 9-46. Telefon 9-44. A „Harangszó“ előiizetSinek 10% engedmény I Főszerkesztő: TÚRÓCZY ZOLTÁN. Felelős szerkesztő és kiadó : SZABÓ JÓZSEF. Főmunkatársak : NÉMETH KÁROLY, PASS LÁSZLÓ, Dr. SCHLITT GYULA, SZENDE ERNŐ. Kéziratokat nem adunk vissza. Vitéz Szabó é> Uzsaly könyvnyomdavállaJata, üjör Ardrássy út 24. — Tolofon 7-63. Szives pártfo­gást kér

Next

/
Oldalképek
Tartalom