Harangszó, 1934

1934-08-12 / 33. szám

1Ó34 augusztus iá. Jubileumi — 23. — évfolyartl. 33. szánt. Alapított»: KAPI BÉLA 1910-ben. I.aptulajdonos : Dunántúli Luther-Szövetség. Az Országos Luther- Szövetség hivatalos lapja. Megjelenik minden vasárnap. Ingyen melléklet két­hetenként a Kis Harangszó. Postacsekk8zámla : 30.526. Előfizetést elfogad minden ovang. lelkész és tanító. A „Harangiad* azerkesztö-kiadóhivatala: GYŐR II., Petőfi-tér 2. Előfizetési ára: negyedévre 1 P 28 fillér, félévre 2 P 40 fillér, egy évre 4 P 80 fillér. Csoportos küldéssel 10%-os Kedvezmény. Amerikába egész évre 2 dollár; az utódállamokba negyedévre 1 P 60 fillér. A malom. Mindeddig megsegített minket az Úr! 1. Sáin. 7. 12. M indeddig megsegített minket az Úr. Ezért fog tovább is segí­teni. Nem az van az igében, hogy eddig segített az Úr, ezután már magadnak kell tovább lökni életed szekerét. Nem, ezt az Úr nem is­meri. Ö nem segít, hanem megse­gít. Nem a mi munkánkban segít Ő, hanem mi segítünk az ő munkájá­ban, mely olyan, mint a feltartóz­tathatatlan hegyi patak.“ Az én Atyám mindezideig munkálkodik, én is munkálkodom“, — így szól Jézus. Az a csodálatos, hogy Isten nem fárad el, ha mi el is fáradunk. De ha kipihentük magunkat, újból szabad Néki segítenünk. A malmot hajtja a zúgva rohanó hegyi patak. Ha a malom áll, a patak annak da­cára tovább folyik. Az ár feltartóz­tathatatlanul zuhog, függetlenül at­tól, hogy kelepel-e a malom, vagy nem. Jsten cselekszi ezt. Ő hajtja életed kerekét, nem te. Milyen bal­gatag mégis sok keresztyén ember, mikor azt gondolja, hogy miután a patak egész nap munkálkodott, most rajta a sor, hogy neki dőljön a munkának és élete malmának kere­két hajtsa. Testvérem, próbáld meg! De mondd meg, miért áll akkor a malom a patak partján? Miért áll a te telked malma az Isten élő igé­jének zúgó árja alatt? Kíséreld meg, vedd az életed a saját kezedbe, tu­dod-e azt magad egy lépéssel is előbbre hajtani ? A természetnek örök törvényei ellen cselekszel. Hányszor mondja az ember: olyan kár, hogy lelkészemnek sza­vai és prédikációi nincsenek rám semmi hatással. Mintha a molnár, aki kiemelte a malomkereket a pa­tak árja alól, azt állapítaná meg, hogy a patak vizének nincsen meg már a hatóereje. Mert elveted ma­gadtól a hajtóerőt, azért nincs meg a hatása. Isten igéje itt van, zúg, morajlik, munkálkodik, de te mégis a magadét akarod cselekedni és csodálkozol, hogy nem sikerül. Örülj neki, hogy nem sikerül, mert csak az önigazság malmainak számtalan sorát szaporítanád eggyel. Ugye so­hasem láttál olyan malmot, mely önmagát hajtotta volna? Viz, gőz, szél, vagy villamosság volt egy-egy gép meghajtó ereje, maga magától nem képes ilyenre. És mégis ilyen önmagukat hajtó szivek annál töb­ben vannak. A gépeknek, amelyeket az emberek alkotnak és szerkeszte­•Május 25-én tartotta a Délkelet­európai Diakonisszaszövetség évi konferenciáját. Erre a konferenciára az egyik előadó statisztikát állított össze a dunai államok diakonissza­házairól. E statisztika szerint a dunai államokban 17 diakonissza­ház van, melyekben 700 diakonissza működik. Ez aránylag nagy szám hallatára bizonyára sokan fejcsóválva kér­dezik, hogy tulajdonképpen mit is csinálnak a diakonisszák? Az előttünk lévő négy kép min­den szónál hangosabban beszél nekünk a diakonissza munkáról. Az első kép mutatja, amint a dia­konissza a gazdagok ajtaján ko­pogtat. Bizonyára kérni megy. A diakonissza sohasem kér a maga számára, hanem mindig másoknak. Ezért viseli el türelemmel a kére­getéssel járó megaláztatásokat. Nemcsak pénzt kér, hanem meg­értést és jóindulatot is szegényei számára. Eljár a szegények ügyes­bajos dolgaiban, munkát, lakást, nek, meg van a maguk értelme — de maguk az emberek balgatagok és méltán tanulhatnak gépeiktől. Isten cselekszik mindenekben. Ezért mondja: higyj, azaz engedj en­gem cselekedni! Életed kerekét tedd az én igém élő vizébe. Jól jegyezd meg, Isten malmai lassan őrölnek, de mindig őrölnek! Isten szántó­földje sem hozza meg egy nap alatt a termést! Csöndesen és mozdulat­lanul húzódik meg a rögök között, de mégis él és munkálkodik. Test­vérem, tedd a te életedet az Isten igéjének élő vize alá, hadd őröljön az tiszta búzát, mely életet ad fele­barátaidnak is. Ámen. Sz. G. elhelyezkedést eszközöl ki szá­mukra és nincs a világon boldo­gabb ember, mint ő, ha öregeinek, szegényeinek ]ó hírt vihet. A második kép megmutatja, hogy mire költi a diakonissza azt a pénzt, amit kap. Az apának hóna­pok óta nincs keresete, az anya is hiába jár munka után. Már már a kísértő hálózza őt körül és azt akarja vele elhitetni, hogy a sze­génnyel még az Isten se gondol. Akkor lép a szegényes lakásba a szeretet követe, a diakonissza és nemcsak szóval vigasztal, nemcsak beszélni akar arról, hogy Isten a szegényt is éppen úgy szereti, mint a gazdagot és hogy Isten a szegénynek szánt pénzt is a gaz­dag zsebébe tette, hogy az adjon neki belőle amikor szüksége van rá, hanem kézzelfoghatólag is be­bizonyítja azt, amidőn kosarából kirakja a felebaráti szeretet kézzel­fogható bizonyítékát. Milyen bol­dogság sugárzik le az arcáról. Dacára annak, hogy amint látszik, A diakonissza. Irta: Huber Etelka győri diakonissza főnöknő Egyik ha elesnek, vegye fel a másik, • Tegyen érte mindent, mi iidvére válik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom