Harangszó, 1932

1932-01-10 / 2. szám

+ri r » • utí 2d HARANGSZÓ '6t i.ysfc. úii 2-iö 11. r. Ants X ref.püs^OV: urnáit PÁPA MÁTIS SÁNDOR érc- és fakoporsó raktára BELED, Fő-utca. Állandóan dús választók érc- és fakoporsókban, szemfedőkben és sirkoszo- rúkban, valamint az összes temetkezési cikkekben. 1932 január 10. kör célját, majd a szövetség csatlako­zási okiratát adta át. Monor. (Pest m.) Monoron az ád­venti időszak minden csütörtökjén vallá­sos estélyek voltak, amelyeken énekkel, imával, előadással, illetve felolvasással és szavalattal a következők működtek közre. Énekkel: Meskó István t. kántor, Cz. Kiss Erzsiké szóló énekkel. Imával: imreli Sámuel lelkész. Előadással, illetve felolvasással: lmreh lelkész és neje, Benzing István. Szavalattal: lmreh Lidi­ké és Ilike, Bracsok Sándor, Krakker József, Manyák Gizella, Krakker Kál­mán, Mbsóczi Margit, Somodi Erzsébet, Skribek Erzsébet, Manyák Mária, Farkas Ilona, Bálint Júlia, Skribek Mária, Vitéz Kató, Füri István, Pavella János, Faragó Ilona, Benda János. Az estélyek szépen látogatottak voltak. Ipolyvece. (Fiont m.) Az északi ha­táron levő kis evang. egyházközségben az adventi időszakban a kővetkező val­lásos estélyek voltak: október 31.-én: Draskóczy Béla árvaszéki ülnök, egy- házfefügyelö: „A reformáció intés a hit­hűségre". Nov. 8.-án: Sztrókay Dániel: „A testi és lelki erőkifejtésről". Ismer­tető: a haditemetők. Npv. 15.-én: Her mann József: „A gyermeknevelés 1." Nov. 22.-én: Sztrókay Dániel: „A salgó­tarjáni munkás-és bányász élet". Ismer­tető: A roveretói harangok. Nov. 29-én Flermann József: „A gyermeknevelés II." Dedinszky A ládámé: ,,A szív meséje". Dec. fl.-án: Sztrókay Dániel: „Az ad­venti nők az Újszövetségben". Decem­ber 13.-án: Hermann József: „A gyer­meknevelés III.“ Dec. 20.-án: Draskóczy Béla: „A negyedik napkeleti bölcs" amerikai legenda. Dec. 26.-án: „Színmű- előadás.“ Dec. 27.-én: Karácsonyfaün­nepély. Rendezte Dedinszky Aladárné nöegyleti elnöknö. Minden vallásos esté­lyen a férfikar énekelt és az iskolás gyermekek szavaltak Hermann József tanító vezetésével. A veszprémvarsányi ev. leányegylet karácsonyfát áldozott az iskolás gyer­mekeknek s 12 gyermeknek ruhát vagy lábbelit ajándékozott, karácsony utáni vasárnapon pedig szeretetvendégséggel egybekötött vallásos estélyt rendezett az iskolában. Pócza Ferenc lelkész imádsá­ga után a „Naómi" című darabot adták elő Madarász Margit, Csörnyei Margit és Juliska, Kollár Eszti, György Ida és Vil­ma, László Mariska, Balogh Juliska és Mariska, Balázs Eszti, Pethő Ilonka és Kovács Ilonka szereplésével. Gábris Jo­lán és, Balogh Juliska szavalt. Turóczy Zoltán a karácsonyi énekről tartott elő­adást. A vallásos estélyt Pócza Ferenc imádsága és közének zárta be. A jöve­delmet a szegény gyermekek további se­gélyezésére fordítják. Bognár László ta­nító és neje, valamint Madarász Margit hűséges rendező és tanító munkájáért zsúfolt terem adózott meleg elismeréssel. A fátyol mögött. Olvasóinknak ismé­telten figyelmébe ajánljuk John Nelson Christananda hindu evangélikus lelkész­nek fordításban most megjelent füzetét, amelynek címe: A fátyol mögött. Jelen lapszámunkban szemelvényt is közlünk belőle. A füzet ára 1 P. Megrendelhető a Harangszó kiadóhivatalánál, Győr, Petőfi-tér 2. Terményárak Budapesten 1932. jan. 3.-án: búza 12.25—14, rozs 14—14.10, takarmányárpa 17.25—18, sörárpa 20— 24.50, egyéb árpa 19—21, zab 22.15— 23.50, tengeri 13.95—14.15, korpa 12.35» 12.50 pengő mázsánként. CSALÁDI ÉRTESÍTŐ. Eljegyzés. Fazék Jucika urle- ányt reipécen eljegyezte vitéz Felkay Sándor ágfalvi ev. tanító. Ezüstmenyegző. Angyal Endre györszentiváni röjegyzö es R e g i t k ó jvi a r g i t dec. 29.-en tartották ezüst­menyegzőjüket. Isten áldása kisérje to­vábbi eletüket. Aranymenyegző. Kirchner Elek és neje, Busz Vilma dec. 28.-án tartották aranymennyegzöjüket. Kirchner Elek Mucsfán volt lelkész s a zene iránti niély vonzódásának engedve innét került Győrbe, mint az ev. gyülekezet karna­gya. Az ősz házaspár aranymennyegzöje alkalmával köréjük sereglettek hálás gyermekeik: Kirchner Lajos felsőgallai tanító, Kirchner Elek cellflömölki igazg. mérnök, Kirchner Jenő rákospalotai pol­gári iskolai tanár es Kirchner Vilma férj. László Miklósné. Jelen voltak az unokák közül is többen. A kedves alkalommal László Miklós püspöki titkár tartott házi ■ istentiszteletet, amelyben a család buz­gó szívvel adott hálát a múltért és imád­kozott a jövendőért. Este a celldömölki Vasutas Dalárda adott szerenádot. A jubiláló házaspárt sokan felkeresték jó- kivánataikkal. D. Kapi Béla püspök táv­iratilag üdvözölte őket. Halálozás, özv. Poszvék Sándorné szül. Rupprecht Vilma, nyug. theol. aka­démiai igazgató özvegye 89 éves korá­ban elhunyt. — Özv. Sztolár Györgyné szül. Goldberger Aranka, ev. lelkész öz­vegye 77 éves korában Lucfalván meg­halt. A temetési szertartást Kiss István, a dunáninneni egyházkerület püspöke és dr. C^engödy Lajos salgótarjáni ev. lel­kész végezte. Az elhunytban Sztolár Miklós, lucfalvi ev. lelkész édesanyját gyászolja. A HARANGSZÓ PERSELYE. A „Harangszó“ terjesztésére a következő adományok folytak be: Benyó Ádám Nyirszöllös, Varga Pál Marcalgergelyi 10—10 fill. — Asbóth János Szombathely, Tóth Sándor Lőcs, Zsiray Jánosné Sopron, Borbély Béla Markotabödöge, Esze Illés Dombóvár, Simon János Nádasd, Paveszka Mihály Győr, Valkovszky György Szarvas, Haff- ner Györgyné Kölesd, Hajas Elek Nagy- simonyi, Barv Irén Paks, id. Eizert Já­nos Tab 20-20 fill. — Mistyurik György Békéscsaba, Kovács Imre Ostffyasz- szonyfa 22—22 fill,-..'— Farkas István Sopronnémeti 30 fill. — Tóth Lajos Győr 32 fill. — Özv. Tóth Józsefné Lé- beny, özv. Rothtuchs Jánosné Tokaj 40—40 till. — Tóth Mihály Lébény, Posch Zsigmóndné Keszthe>y, dr. Kapp Viktor Zomba, Laurencsus Gáborne z-omba, Ágoston József Kispest, özv. üravatsch Ágostonne Sopron, Bakk Lajos Sopron, Györkös István Celldö- mölk, Faith Pálné Kőszeg, özv. dr. 1 óth üedeonné Újpest, Palkovics Gyuláne Mátranovák, tvuh György Veszprém, Hor­váth Józset Kemenesmagasi bO—60 fill. — Bojtos Karola Farád 70 fill. — Németh Márton Győr 80 fül. — Kiss Pisti janos- ne Győr, Fréyler Emma Kőszeg, Bor- sody János íenyöfalu, Rácz János Té- nyőialu, N. N. Győr 1—1 P. — Mihalo- vics Samu Pér, Nemeth Teréz Hegyfalu, özv. Ritter Frigyesné Győr 1.20—1.20 P. — Macher Elek Győr, Kratochwiil Stefi Szentgotthárd 1.60—1.60 P. Evang. gyüleiekezet offertóriuma Uraiujfalu 2 P. sostarecz János Szombathely 2.40 P. Brenn Zoltán Zalaegerszeg 2.20 P. Vi- donyi Sándor dr. Győr 2.60 P. Herczeg Ferenc Szombathely 3.60 P. Nemesker karácsonyfaünnepéiy offertóriuma 5.86 P. Evang. Nöegylet Celldömölk 5 P. Özv. Csanj/i Jánosné Győr 6 P. Horváth Károly Csurgó 10 P. Szegény, középkorú úrinő elmenne magányos idősebb úrhoz házvezetőnő­nek, kizárólag evangélikushoz. Cím meg­tudható a kiadóhivatalban „Árva“ jeli­gére. 1—2 4 polgárit végzett intelligens nő elhe­lyezkedne magányos nő, vagy kisebb úri családnál mint házvezetőnő, ahol ott­hont találna, vagy gyermekek mellé. Cím válaszbélyeg elleneben a kiadóhiva­talban. 1—4 Ha házat, telket óhajt venni, keresse fel bizalommal irodámat. Jelenleg sok aómentes, kertes kisebb, nagyobb csa­ládiház van eladásra előjegyezve — 5000 P-töl 20.000 P-ig — nagy jövedelmet hozó adómentes bérházak 30.000 P-től 300.000 P-ig. Azonkívül helyben és vidé­ken jóforgalntu nagy vendéglők, trafikok és füszerüzletek eladók. Bővebb felvilá­gosítást ad: Nagy iroda, Győr, Baross- út 20. sz. Halássz István sxi/gyáríómester, RULE. 1). Lószerszámok kaphatók minden ki­vitelben, úgyszintén javítást elfogad. Főszerkesztő: TÜRÖCZY ZOLTÁN. Felelős szerkesztő és kiadó : SZABÓ JÓZ8EF. Társszerkeöztök : NAGY MIKLÓS, NÉMETH KAROLY Fő munkatársak: PA88 LÁSZLÓ, Dr 80HLITT GYULA, 8ZENDE ERNÓ. Kéziratokat nem adunk vissza. Vitéz Szabó és Uzsaly könyvnyomdavállalata C.vör, Ándrássy út 24

Next

/
Oldalképek
Tartalom