Harangszó, 1932

1932-05-29 / 22. szám

1932 május 29. HARANGSZÓ 175 ősi, szent rögöt, amely kenyeret ad és simogató kézzel lefedi a szemünket egykoi. Nem a mi hibánk, ha nem így lett. A magyar katona hősi bátorsággal járta meg a harctereket, a véres ütközeteket, a borzalmas rohamokat, a rémekkel teli kór­házakat és azok a rongyos hősök mindig méltók lesznek egy nemzet hálájára és szeretetére. Hősök napját, hősök emlékezetét ne intézd hát el egy unott kéz- legyintéssel, hanem gondolj hálával az áldozatra, amelyet érted és mindnyájunkért hoztak. És még egyet tégy: engedd magad még több, még nagyobb, még lángolóbb szeretetre tanítani ez által a nap által az iránt a szent Haza iránt, amelyért hétszázezer magyar katona életét adta. UJ SZÖVETSÉG. (Hősök vasárnapján) A Kárpátokban most olvad a hó, S a régi csontok kifehérlenek, Csontok, szürke rongyok, tört puskák közt, Csontig fehérré tisztult emberek. Be’ forrók és piroslók voltak mind-mind S jött téli hó, tavaszi áradat, Nyári harmat s lemosta forró, vérük S az anyaföldet, mely rájuk tapadt. S jöttek távoli könnyek, bucsucsókok És sok kicsi árvagyermek-imádság S lemosták róluk, ami még volt földi: Harc gyülölségét, élet sajnálását. Fehérrek lettek, mint a temetők Márványai távoli hosszú sorba; A kihalt utcákon nem tombol a régi élet vidám kacagása. Máskor lopva borult az est a hangos tájra. Most hirtelen eresz­kedik alá, nincs senki kinn, aki elhesse­gesse. Benn, a megfogyatkozott család­ban sírja szíve minden bánatát, aki csak él. Mert melyik háznak ne lenne ezer panasza, vágya, reménye? Szörnyű, kétségbeesett sikoly tölti be Marosék házatáját. — Jaj, segítség! Megfojtanak! Annus remegő hangja úgy hatott, mint egy kis csicsergő madárka utolsó végszava, mi­kor a vércse elkapja, hogy gyilkos kör­mét szívébe mártsa. De hol lenne ilyen­kor segítség, amikor minden házon szo­morúság ül, mikor minden élő lélek a maga búbánatával foglalkozik. Erre számítottak Marosék is, de csa­lódtak, mert a következő pillanatban egyetlen rúgással dönti be Marosék zárt ajtóját egy termetes férfiú. Mint valami párduc, ráveti magát a gyilkosokra s szétszórja őket. Annus aléltan fetreng a földön, nya­kán összecsavart törülköző. Alig piheg már, szinte az utolsót hörgi. Miska, a hű pajtás sietve oldozza meg a gyilkot, ölébe kapja a leányt s A Kárpát csupa nagy-nagy sirhalom S ők fehér tejútként rá végig szórva. Nyugton nyugosznak, mint a csillagok ... Máshol még áll a harc, győznek vagy buknak, Ök a maguk harcát már megharcolták S tisztán vitték meg kardjukat Uruknak És Isten őket kegyelembe vette, Az éhséget, a fagyot s a vért lemérte S rátette árvák nyomorát, könnyét És ilyen szövetséget testált érte: (így szólt Isten:) Elfogadom váltságul A mull bűnéért a magyar honvédet, Eltöröm a vesszőt; gyermekeiknek Emelkedjék fel a lesújtott élet. Akarom, hogy a Kárpát vérválasztó Legyen a népek közt évezreken, Ami magyar, az rajta innen gyűljön És túlra folyjék, ami idegen. Vérző magyar, kiterjesztem fölédbe Védőkaromat, mig e csontok érnek A Kárpátokig megváltott s megáldott Hazád lesz itt — s túl rajta nem kisérlek. A Duklától Rotundáig fehérlő Csaba útján én őrködöm veled S a megbűnhődött múltért s jövendőért, A víg esztendőt elhozom neked. Dedök Pálné, Szabó Hermin. Nagy papok fürdőzése Hévízen a vallásbéke éveiben. Irta : D. Payr Sándor. Előttünk még a szép, jellemző kép: három egyházfelekezet püspöke, Nemes Antal, Kapi Béla, Józan Miklós, egymás mellett ülnek a Kossuth-zarándokokat Amerikába szállító nagy tengeri hajónak rohan vele haza, az utca túlsó oldalára. Öreg édesanyja gondjaira bizza addig, mig az orvos megérkezik. Benkőék már alusznak. Gábort óvatosan felkölti az istállóban. — Hamar fogjon be, hozza el az or­vost. Talán még nem késő! Talán még meg lehet menteni szegény Annust. VII. Hatalmas lángnyelvek törnek az ég­nek Marosék portáján. A szalmatetö ha­ragos, bodor füstje alant marad s meg- közelíthetetlenné teszi a házat. Hiába minden, a tűzoltók minden erőfeszítése sem tudja megmenteni a jószágot. Isten is úgy akarta talán, hogy porrá égjen ez a bűntanya s hogy még csak egy árva borjút se lehessen kimenteni belőle. A tűzoltók munkája így a szomszéd házak védelmében merült ki. Egy óra leforgása után csak a kormos falak meredeznek panaszosan, árván az égnek. A másnapi hatósági bizottság előtt minden megidézett egyén megjelent, egyedül Marosék nem. Senki se látta őket. Más tűzesetkor a házbeliek ott szoktak siránkozni, jajgatni, de özvegy fedélzetén. Mily szép volt a püspök atyafiaknak békességben való együttla- kozásuk. (Lásd a képet: Luther-Naptár 1929. 102. lapon.) De Nemes püspökre az amerikai par­ton már érseki tilalom várakozott: nem tehet koszorút Kossuth szobrára! És ugyan miért nem? Mennyire fájt ez ak­kor a róm. kath. magyar hazafiaknak is. Hát szabad Rómának így belegázolni a magyar hazafias érzelmekbe? A nagy Széchenyi Istvánnak is meg­ragadta lelkét, midőn Kolozsvárott járt és itt 5, azaz öt egyenjogú vallásfeleke­zetet talált szép egyetértésben, ami pap­jaink jó barátságából és a közös temető­ből is látható volt. Ezért mondta Széche­nyi Kolozsvárt nevezetes helynek. „Nem kellene-e sírnunk magunk felett — kérdi Széchenyi — ha a vakbuzgóságot még a halottak országára is kiterjeszteni lát­juk?“ A legnagyobb magyar ma bizony eleget sirhatna. Most száz éve a baráti érintkezés a másvallású müveit magyar papok és fő­pásztorok között nem volt ám ritkaság. Akkor még az erős hazafias érzés le­gyűrte a külföldről szított fanatizmust. A nemességért folyamodó Kis János szu­perintendenst 1822. Somogyi Lipót szom­bathelyi püspök ajánlotta legmelegeb­ben. Haubner Máté szuperintendens gya­kori vendége volt Sztankovics János győri püspöknek. Ennek asztalánál is­merkedett meg Albach Szaniszlóval, a szabadelvű, jeles franciskánus szónok­kal, Széchenyi bizalmasával. Sztankovics Haubner bevonulásához a díszes püspöki hintóját is átengedte. * A régi magyar püspökök jóbarátsá­gát hozta vissza emlékezetembe egy új könyv, melyet mostanában olvastam. A címe: A szombathelyi egyházmegye története. Irta dr. Géfin Gyula. A II. k. 111. lapján Szabó Imre püspök simára borotvált, derűs kövér, beszédes arcát megpillantva, mintha csak Karsay Sándor győri lelkészt, az „utolsó evang. szuper­intendens“ jóságos arcát láttam volna magam előtt. A két derék nagypap arc­Marosnét és fiát nem látta tegnap este senki a tűzesetnél se. A hatóság az istál­lóban tizenkét darab jószág szenesedett hullája között akadt rá a Maros-csemete holttestére. A vizsgálat öngyilkosságát állapította meg abból a kötélfoszlányból, mit a nyakán találtak. Bizonyára szé­gyenérzete s késönébredt bűntudata ve­tették őt a biztos halálba. Marosnét hiába keresik a romok kö­zött. Sehol semmi nyoma. Napokon ke­resztül hiába várják, nem jelentkezik. Hova lett? Senki se tudja. A hatóság fi­gyelme ráterelödött s széles körben meg­indította felkutatására a nyomozást, mert a gyújtogató senki más nem lehet, mint ő. Eleinte jöttek ugyan hírek hol köze­lebbi, hol távolabbi falvakból — találó személyleirással —, hogy egy örült asz- szonyt láttak arra rohanj, de aztán nyo­ma veszett. Vili. Az orvos még jókor érkezett. Sike­rült megmentenie az élet és halál közt lebegő leányt. Néhány nap múltán már át is szállíthatták a beteget Benköékhez. (Folytatjuk.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom