Harangszó, 1931

1931-06-21 / 25. szám

HARANGSZÓ A A í : • n A A rí f/A 1 f I >% v ^ 1 UwX’^WIwO *'»v * l* • • * i íui vU i ref.^ücröV: urna> PAPA Géza MÁTIS SÁNDOR érc- és fakoporsó raktára BELED, Fő-utca. Állandóan dús választék érc- és fakoporsókban, szemiedökben és sirkoszo- rúkban, valamint az összes temetkezési cikkekben. 1931. június 21 A HARANGSZÓ PERSELYE. A „Harangszó“ terjesztésére a következő adományok folytak be: Franer Imre Kőszeg 10 fillér. — Bar- cza Zsigmond Zalaegerszeg, Horváth Jó­zsef Mersevát, Lenk Zsófia Sopron, Cse- ke Sándorné Szekszárd, özv. Kevaló Já- nosné Kiskőrös, Ujváry Ferenc Tét, Var­ga Miklós Budapest 20—20 fillér. — Plé- zer György Pestszentlőrinc, Kiss Kálmán Szentgottnárd, Cmarits Lujza Szombat­hely, özv. Dudás Jánosné Rákospalota, vitéz Nagy Lajos Szombathely 22—22 fillér. — ózv. Stinner lstvánne Lébény, Nagy Istvánná Szekszárd, Péter Ilona Budapest 30—30 fillér. — Kaposi Károly Csurgó, Hankó Mátyás Békéscsaba, Tóth Mihály Beled, Vukán István Szom­bathely, özv. Buthi Sándorné Beled 32— 32 filler. — Macher Pál Győr, Conrad Emilia Nagyhajmás, özv. Bárki Józseiné Szombathely, Mórocz A. Lajos Várpalo­ta, Remete Ida Sárvar, Horváth Gyula i'apa, Kamondy Mihály Kiskamond 40— 40 fillér. — Molnár Julia Celldömölk, Sághy Imre Kiskamond 42—42 fillér. — Varga István Székesfehérvár, Szabó Ist­ván Lébény 50—50 fillér. — Szabó Jó­zsef Celldömölk, Udvardy Aranka ba- konycsernye, Boda Anna Budapest, özv. Eőry Sándorné Farád, özv. Salakta Ist­vánná Ménfő, Zsiray Sándor Gyöngyös- szöllös, Virányi Károly Szekszárd 60—60 fillér. — Sztrókay, Sándor Győr, Sztró- kay László Edve, Asbóth László Pest­szentlőrinc, Varga Lajos Répcelak, Mayer Károly Sopron, Pur Ede Zalaegerszeg 72—72 fillér. — Tárnokréti ev. gyüleke­zet offertóriuma 73 fillér. — Takács Jó- zsefrié Szombathely, özv. Geduly Ferenc- né Tápiószentmárton, Frehauser Mátyás Lébény, Kováts Kálmán Lébény, Káro- vics Lajos Meszlen 1—1 P. — Farkas Sándorné Balatonalmádi, ifj. Mester- házy József Szombathely, Jausz Lajos Győr, dr. Kneffel József Túra 1.20—1.20 P. — Szép Gergely Rábaszentmihály 1.40 P. — Ev. gyülekezet Nagybarátfalu offertóriuma 1.90 P. — „Tiszántúli előfi­zető“ 2 P. — Szabó Lajosné Pankasz 2 P. — Brenner Cecilia Budapest 2.20 P. — Özv. Farkas Jánosné Bezi 2.80 P. — Torda Mihály Aszód 3.20 P. — Dr. Far­kas Béláné Győr 5 P. — Özv. Imre Já­nosné Nyíregyháza 5.20 P. — Meszleni Konfirmandusok adománya 9.30 P. ..Miniden lelkésznek felügyelőnek, taní­tónak ismernie kellene az itt felsorolt adatokat“ — Írja az Evangélikusok Lapja Lie. dr. Karner Károly: „A felekezetek Magyarországon a statisztika megvilágításában“ című, a legújabb adatok alapján készült könyvéről. Tartalma: A felekezetek lélekszáma hazánkban. A felekezetek vérvesztesége a világháborúban. A telekezetek gyara­podása (egyke). A vegyes házasságok és reverzálisok. Az áttérések. A feleke­zetek demográfiájának néhány fövonása. A felekezetek egyházi szolgálata. A fele­kezetek iskolaügye. A felekezetek szo­ciális tevékenysége. Törvénytelen szüle­tések. Házassági elválások. Öngyilkos­ságok. Krimináístatisztika, stb. A könvv előfizetési ára 3.20 P. — Bolti ára ennél jóval magasabb lesz. — 3.50 P előzetes beküldése mellett bér­mentve küldi meg a könyvet az „Em- maus felé“ kiadóhivatal, Sopron, Fel- kelő-ut 42. Az új Dunántúli Ev. Énekeskönyv különféle olcsó és finomabb kötésekben kapható. Bevezetését kedvező feltételekkel elősegítjük. Homyánszky Viktor, Budapest főbizományosánál: Kókai Lajos, Bpest, IV., Kamcrmayer Károly-u. 3. Olcsó és kellemes nyaralás a nógrádi evangélikus levita tanítónál a nyári hó­napokra. Gyönyörű környezet, tiszta le­vegő, napfénv hegyek és fürdés az új .strandfürdőben. Kizárólag egészséges leányok jelentkezzenek Papp Jánosné Nógrád. Nógrád vm. címre. 1—1 Vegyszerek, kötszerek, betegápo­lási s kozmetikai cikkek szükségletéi I Erzsébet - drogériában szerezze be Győr, Erzsébet-tér 13. Eladó a főiskola közelében egy sa­rokházhely. Az új-városrész legforgalma­sabb utcájában 400 négyszögöl területen lévő ház, mely áll 2 szobából, üzlethelyi­ségből és mellékhelyiségekből. Érdek­lődni lehet: Benscherer Jenőnél Pápa, Battyhány-u. 24. 1—2 Halász István szíjgyártó m es ter, Beled. Lószerszámok kaphatók minden ki­vitelben, úgyszintén javítást elfogad. Felelős szerkesztő és kiadó : TÜRÓCZY ZOLTÁN. Társszerkesztök : nagy miklós, nemeth károly. Fömunkatársak: PASS LÁSZLÓ, Dr. 8CHLITT GYULA, SZABÓ JÓZSEF, SZENDE ERNÓ. Kéziratokat nem adunk vissza. V. Szabó és Uzsaly könyvnyomdavállalata Győr, Andrássy-út 24. <3- "E" .2^- E5, O El S 12 _Á_ C3- LEGRÉGIBB H 2C E, IsT G Ö ÉT T Ő CÉGE SELTENHOFER FRIGYES FIAI - SOPRON M. KIR. UDVARI HARANGONTOK. Öntenek harangokat a legtisztább zeng- zetben és legszebb kivitelben. Régi és repedt harangok átöntését vállaljuk előre meghatározott hangra. Minden harangunk egy külön remekmű. Gyártunk ezenkivül kutakat a legszolidabb kivitelben, tűzoltó- fecskendőket motor és kézihajtásia, köztisz­tasági szereket: locsolóautókat, öntözőko­csikat, pöcegödörtisztitókészülékeket stb. Grm? ALAPÍTVA 1816-BAN. - TELEFON 66. Számos elismerés és díszoklevél. Leg­magasabb kitüntetések. Ferenc József lovagkereszt. Koronás magyar érdem­kereszt. Párizs nagy aranyérem. — Budapest, Pécs, Sopron, Pozsony, Eger stb. Aranyérem, Szombathely, Székesfehérvár, Kaposvár és Kapu- várott a kiállításokon nagy aranyérem­mel kitüntetve. >ccc+ccc-k;c+cc+c+c+c+2C+( II

Next

/
Oldalképek
Tartalom