Harangszó, 1921

1921-07-03 / 27. szám

HAIRÁNOSZÖ. 1921. július 3. ­214 Vázsonyl a zsidók magyarságáról. A pesti izr. hitközség évi közgyűlésén 'Székely Ferenc elnöki megnyitója után az egybegyűltek kívánságára Vázsonyi Vilmos emelkedett szólásra és a többi közt a kö­vetkezőket mondotta: Nemcsak az élet, hanem a halál, őseink sírja is beszél helyettünk. Nekünk nincs külön nyelvünk, mi magyarul beszélünk, magyarul gondolkodunk. Vakmerőség min­ket a magyar nemzet köréből kitagadni. (Tetszés, taps.) Nem tagadjuk meg vallá­sunkat és ha azt akarják, hogy faj legyünk, azok vagyunk, de fajunk és vallásunk elle­nére vagyunk magyarok, ennek a hazának hű fiai, mert önfeláldoióan szolgáljuk ezt az országot akkor is, amikor rossz hazafiak hazafiatlanság útjára szeretnének bennünket sodorni. Mi hazánk ügyére függesztjük szemünket, a hazánk integritásáért emeljük fel tiltakozó szavunkat, és két szózatot intézünk hazánk integritásának érdekében. Az egyiket a magyar zsidókhoz, kérve őket, hogy amennyiben a sors mostohasága az ország egyes részeit tőlünk elszakítaná, maradjanak törhetetlenül magyarok, a má­sikat Európa zsidóságához intézzük, mely­nek figyelmét arra hívjuk fel, hogy a ma­gyarság nekünk menedéket, jogot adott s a hagyományos magyar szabadé!vüség és demokrácia érdeke követeli azt, hogy Európa minden demokratája és minden szabadelvű politikusa akadályozza meg a magyarság széttörését. Lenin Jobbrafordolása. Lenin kijelen­tette, hogy a szovjetrendszer nem képes a teljes anarkiában levő orosz ipart ismét régi színvonalára fölemelni, az antantálla­mok segítsége tehát nélkülözhetetlen. Mint­hogy az antant alkotmányozó nemzetgyűlés összehívását követeli, Oroszország kényte­len ennek a kívánságnak engedni és a választásokat kitűzni. Lenin beszéde rend­kívül nyugtalanságot keltett Miután ismét valamelyest helyreállott a nyugalom, Lenin azt követelte, hogy a radikális népbiztosok, közöttük Trockij is, egyelőre mondjanak le hatalmukról és utazzanak a Krim-félszigetre. EGYHÁZI ÉLET. A Luther-Társaság június 29-ére, Szombathelyre összehívott közgyűlését el kelletett halasztani, mert a budapesti ve­zetőség nem tudott volna megjelenni 8 mert több egyházmegye 29-én tartotta köz­gyűlését s így a tagok megjelenése nem volt biztosítható. Lelkészavatás. A bányai egyházkerület püspöke, dr. Raffay Sándor az elmúlt vasár­nap négy lelkészjelöltet avatott fel lelkésszé a budapesti Deáktéri templomban. Templomavatás Bánkon. Mint bánki tudósítónk írja június 12-én avatta fel Kiss István h. püspök a bánki hívek renovált templomát, amelyet sok-sok fáradsággal, nem kevesebb áldozatkészséggel emeltek az imádkozó lelkek a roskadozó templom helyébe, Isten dicsőségére. A gyülekezet alig számlál 500 lelket. A templom renoválása, úgyszólván, újjá építése, nem számítva a kézi napszámot és az igákat a 300,000 koronát meghaladta. Az áldozatkészségnek az a szép megnyilatko­zása, mely az élő hitnek, az imádkozó lé­leknek a tanúbizonysága Zatkalik Károly lelkésznek nem kis érdeme. A felavatásnál közreműködtek Kirchner Rezső p. titkár, Csővári Géza kétbodonyi, Sztik Gusztáv felsőpetényi Horeczky Aladár ősagárdi lelkészek és Meskó Károly egyházmegyei főjegyző. A szarvasi „Luthe r-Arvaház* felava­tása. Június lió 19-én megható ünnepségek keretében avatták fel s adták át magasztos rendeltetésének: Szarvason a „Luther-Arva- h'ázat“. Az avatási szertartást dr. Raffay Sándor bányakerületi püspök végezte, kit ez alkalommal Szarvason — mint az ottani tudósítónk írja — kitüntető szeretettel fogad­tak. Az árvaház felavatása az ó templom­ban tartott istentisztelettel vette kezdetét, ahol az egyházi, beszédet Kovács Andor esperes tartotta. Az istentisztelet végeztével az árvaház elé vonultak, ahol Placskó Ist­ván szarvasi lelkész imája után a bánya­kerület ékesszavu püspöke lelkeket meg­indító szentbeszéd keretében avatta fel az árvaházat s adta azt át hivatásának. A gyülekezet nevében dr. Haviár Gyula fel­ügyelő vette gondjaiba az árvaházat. Az árvák nevében egy kis fiú köszönte meg a könyörülő szeretetet. MendÖI Lajos vallás- tanár imája, a férfiak daléneke után a Hym- nusz eléneklésével nyert befejezést a min­den tekintetben Istennek tetsző ünnepség. A zalaegerszegi ev. gyülekezet május hóban két szép egyházi ünnepet tartott; az egyik Luther-szövetségi, a másik Diák­szövetségi ünnep volt. Az előbbi — május 21-én du., 22-én de. és du. — 3 előadásból állt, melyeket vallásos ünnep keretében Molitorisz János ostffyasszonyfai lelkész tartott, a kis gyülekezetre s a nagyobb számmal levő másvaMásuakra nagy és mély hatást tett. A Diák-szövetségi évzáró ünnepély tekintettel arra, hogy a vezető lelkésznek egészségi okokból Budapestre kellett több hétre távozni, május 29-én ment végbe, amelyen a szövetség beszámolt egész évi működéséről, amely 3 csoportba heti 1—1 óra irásmagyarázatból s koronként ünne­pélyes előadások tartásából állott. Megható jelenet volt, midőn az ünnepély végén a vezető lelkész elbucsuztatta azokat, akik középiskolai tanulmányaikat bevégezve, messze távoznak. Vönöczkön jún. 12-én Haramia Erzsi tanítónő kicsi tanítványaival színi előadást rendezett; ezt megelőzőleg a leányegyesület 4 élőképben meséket mutatott be. Az élő­képek között szavalás és énekszámok tették élvezetessé a szünetet. Úgy a színi előadás, mint az élőképek nagyok sikerültek; a szavalok, valamint a magánénekes a tőlük telhető legjobbat adták. Dicséret és elismerés illeti meg a fá­radhatatlan rendezőséget, a leányegylet tagjait, szavalókat és enekest, no meg a kis előadókat. A tiszta jövedelem 2359 K-t jövedelmezett a Harmonium alapnak. Boba. Harangalapra adakoztak: Por­koláb Dénes 200 K, Páli Anna (róm. kath.) 100 K, Erhardt József 1000 K, Tompa László 500 K. Ugyanerre a célra a wormsi kihallgatás emlékére tartott ünnepély alkal­mával offertórium 477’20 K. A Konfirmandusok alapjára Kovács Já- nosné újólag 100 K-t adományozott. Lajoskomárom. Lutherszövetségi pro­paganda gyűlést tartottak. Közéneio és Schlitt Gyula lelkész megható imája után Hering Lajos veszprémi lelkész, a szövet­ség megbízottja tartott magvas előadást, melyben ismertette a Luther-Szövetség céljait, egyház és nemzet építő munkáját. A gyermek és férfikar összhangzatos éne­kei, szavalatok egészítették ki a műsort, melyet a helyMelkész imája s közének zár­tak be. Offertórium 248 korona volt. Sárvárott újabban harangalapra ada­koztak: Herczeg János (róm. kath.) 100 K, Polgár József áttérése alkalmával 100 K, Németh Sándor (Káld) 1000 K. / Harangavatás. A rödönyi ev. leány- A egyház vasárnap avatta fel a jobbára ame- *4^ rikai szeretetadományból beszerzett új ha- rangját. Az avatást Nitschinger Pál pinka­fői lelkész végezte. HÍREK. Uj református püspök. A dunamelléki református egyházkerület püspökévé óriási többséggel Ravasz László budapesti lelkészt választották. Dingha Béla temetése. Nagy részvét mellett kísérték utolsó útjára Dingha Béla dr. ügyvéd és írót, a Felvidéki Liga elnökét. Raffay Sándor ev. püspök búcsúztatta őt megható szép szavakkal, méltatva kiváló egyéniségét s lángoló hazaszeretetét. A ra­vatalnál a Területvédő Liga nevében Kövess Béla dr., a sírnál pedig a Felvidéki Liga nevében Szontagh Tamás, Nyitra vármegye nevében Szathmáry István, barátai nevében pedig Gárdonyi Albert mondtak beszédet. Zokogó magyarok. A cseh uralom alatt szenvedő felső-zempléni református egyházmegye e hónap elején tartotta köz­gyűlését, melynek egyik tárgya az egyház­megye új esperesének és főgondnokának hivatali beiktatása volt. A gyűlés, mint a cseh megszállás alatt rendesen, erős ren- dóri felügyelet mellett folyt le. Thuránszky Tihamér, az új főgondnok, megnyitóbeszé­dét ezzel kezdtek „Az isteni gondviselés úgy látta jónak, hogy az ezeresztendős magyar állam testéből kiszakitson bennün­ket. ..“ Tovább azonban nem tudott jutni beszédében, mert a zokogás elfojtotta sza- B vait és vele sírt az egész közgyűlés. A je­lenet még a jelenlevő cseh tisztviselőket is meghatotta. Dunántúl enyhítették a rögtönítélő bíráskodást. A minisztérium Dunántúl a királyi törvényszékek területén a rögtön- biráskodást a hűtlenségre és a lázadásra korlátozta. Egy falu pusztulása. Felpéczen a csen­dőrőrs udvarán lévő pajtában elraktározott nyers lóhere öngyulladás folytán kigyulladt. A nagy szél a szikrákat szétszórta és pár perc alatt a falu több helyen égni kezdett. A tűz továbbterjedését az óriási szélvihar miatt lehetetlen volt megakadályozni, úgy hogy majdnem az egész falu leégett. 109 ház pusztult el a hozzátartozó pajtákkal, istálókkal és melléképületekkel együtt. Megtalálták tíz szigetvári hős holt­testét. A minap a Szigetvár mellett levő Tótszentgyörgy községben Füle József kis- , gazda udvarában pincét ástak körülbelül 10 négyzetméter területen. Két méter mé- lyen a földben 10 nagy magas ember csont- ‘ vázát találták meg teljes épségben. A tíz közül az egyik koporsóban volt eltemetve. A csontvázak minden valószinüség szerint Szigetvár ostroma alkalmával, 1566-ban kerültek Füle József telkére. A hősi halot­tak csontjait a tótszentgyörgyi temetőben helyezik el örök nyugalomra. Mikszáth Albert meghalt. Mikszáth Kálmán ifjabbik fia, Albert, 32 éves korá­ban meghalt. A virágjában, nem közönsé­ges írói tehetségei kibontakozásának csirá-

Next

/
Oldalképek
Tartalom