Harangszó, 1921

1921-07-03 / 27. szám

1921. július 1 HARANGSZO. 21S jában elpusztult ifjú élet, a világhírű író családi tűzhelyének ragyogásában indult meg: az ország kényeztető szeretete vette körül gyermekkorát a Németke és egyéb bájos novellák hősének. Héroszi lelki nagy­sággal harcolva az évek óta benne rágódó halálos kór ellen, utolsó percéig lázasan dolgozott: egy regénye s egy színdarabja két nappal halála előtt készült el. Hatal­masan fellendülő tehetsége nagy koncep­ciókat hordozott, s a fantázia művészi ál­mait érlelte, amelyeket kegyetlen kézzel húzott át a halál. Egy ökörszekér és hat ökör. Az oláh trónörökös ennyit kapott oláh nemzeti aján­dékul esküvője alkalmából — Kolozsvár városától. Az ökrösszekér és a szép hat ökör árát igaz ugyan, hogy a kolozsvári magyarság fizette meg, azonban a kolozs­vári magyarság tudta és beleegyezése nél­kül jutott az az oláh nemzeti nászajándék a trónörököspár birtokába. Terror-uralom. A pozsonyi rendőrség letartóztatta Fülep Ágoston dr. gyógysze­részt és Szláni Emil, a pozsonyi ev. líceum alkalmazottját, mert a Kareszt-utcában röp- iratokat ragasztottak egy oszlopra. A röp- irat szövege tót nyelven a következő volt: „Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus I Nem, nem, sohasem fogjuk ezt tűrni, Isten min­ket úgy segéljen ! Ámen!“ Cseh telepítések a Felvidéken. A i cseh állami földbirtokhivatal Komárom- és Pozsonymegyében körülbelül 500 cseh és I tót családot szándékozik letelepíteni. Egy- i «gy folyamodó legföljebb 15 katasztrális I hold földet fog kapni. A telepítés célja az, l hogy szláv kisebbségekkel inficiálják a szin- i magyar vidékeket. Angliában divatminisztériumot akar­nak szervezni. A tulmerész női divat el- I len immár Angliában is intézkedéseket akar- i nak tenni. A londoni kereskedelmi kamara i indítványt fog az angol parlament elé ter- í jeszteni, amelyben azt ajánlják, hogy a kor- i mány szervezzen divatminisztériumot és a i mindenkori divatminiszternek legyen köte- 1 lessége a bluzkivágásokra, szoknyahosz- ■ szakra és az öltözködés egyéb részleteire I felügyelni. Vörös csapatok Besszarábia és Len­gyelország határán. Az oláh politikai és I katonai körökben nagy izgalmat keltett az i a tény, hogy az orosz bolsevista hadsereg i a besszarábiai határon nagyobb csapat- } összevonásokat hajtott végre. Állítólag 30 J hadosztályt összpontosítottak. Ezzel egy- i idejüleg a lengyel határon is folynak a ké- i szülődések. Szibériában és Turkesztánban i is óriási csapatösszevonások folynak. Rövid hírek. Tisza István müveinek kiadására 2 millió koronát gyűjtött össze b a Tisza emlékbizottság. — Németország i adóssága 300 milliárd. 30 évig tart a tör- i lesztés. — Schober az új osztrák kancellár. — A Népszövetség szeptemberben dönt ft Magyarország fölvételéről. — Berlinben a n munkanélküliek véres tüntetést rendeztek. — Marienbadban a magyar és cseh dele­je gátusok folytatták azt a tárgyalást, melyet ti tavasszal Bruckban kezdtek meg. — Az £ antant közbelépett a görög-török ellentét b dolgában. — Az angol király kibékülésre ri hívta fel az íreket. — A nagykövetek ta­il nácsa elakarja halasztani Nyugatmagyaror­szág átadását. íi Adakozzunk a Harapó terjesztésére! Tudomásul. Előfordult, hogy bitorolt antant tiszti egyenruhában illetéktelen elemek jutottak be gyár- és közüzemépületekbe, illetve tele­pekre. E módon a kommunista propaganda terjesztésére tág tér nyithat. Ez megakadályozandó a honv. miniszt. minden itt időző, illetve Magyarországra kerülő antant tiszt számára zöld, a legrriy- ség számára fehér azonossági igazolványo­kat ad ki. A hamisításokra való tekintettel az iga­zoltatás minden előzékenység mellett kellő alapossággal történjen. Ha egy magát antant közegnek kiadó egyén fenti igazolvánnyal nem bir, feltartóz­tatandó és a várm. kát parságnak azonnal távirati (telefon) jelentés teendő. Gyárakba, közüzemekbe való belépés feltételei a) honv. minisztérium által aláirt személyazonossági igazolvány, b) magyar összekötőtiszt jelen­léte, c) közvetlen a gyár (üzem) igazgató­sághoz juttatandó honv. miniszternek külön rövid (esetleg telefon) engédélye. Különösen fontos, hogy a gyár (üzem) igazgatók (vezetők) e határozványokról tudomást nyerjenek és magukat minden tekintetben azokhoz tartják. Külföldi nehéz kugligolyók kaphatók GUTH esztergá­lyosnál Szombathely Kos­suth Lajos-utca 19. Pályázati hirdetés. A kőszegi ág. h. ev. leányközépiskola igazgatósága pályázatot hirdet a jövő isko­lai évre megüresedő internátusi helyekre. A felvételért folyamodhatnak akik, leány­középiskola I—IV. osztályába, vagy a leánygimnáziumi felső tagozat V—Vili. osztályába járnak. Elsősorban I. és V. osztályba járó ág. h. ev. vallásuak nyernek felvételt, amennyiben hely van, más osztály­beliek, illetőleg más vallásuak. A tartásdíjat a tényleges kiadásoknak megfelelően csak az első félév után fogja az illetékes hatóság megállapítani. Tájé­koztatásul jelezhetjük, hogy a f. isk. évben a tartásdíj 12.000 K volt. Minden növendék tartozik év elején 6000 K-t lefizetni és ter­mészetben 3 q bíizát (rozsot), továbbá 5 kgr. jóminőségü száraz szappant beszállí­tani. E termények értébe azonban a f. évi augusztusi árnak megfelelően a tartásdíjba beszámítódik. A tartásdíj második részlete febr. 1-én esedékes. Születési anyakönyvi kivonattal, oltási és iskolai bizonyítvánnyal, (lehet félévi is) valamint kifogástalan egészségi állapotot igazoló orvosi bizonyítvánnyal felszerelt folyamodványok legkésőbb f. évi jún. hó 30-áig nyújtandók be a kőszegi ág. h. ev. leányközépiskola igazgatósága címére. Kőszeg, 1921. jún. 8-án. 2 _2. Arató István ig **gató. Menekült egyetemi hallgató a nyári szünidőre nevelői állást keres. Aján­latok a budai várbeli lelkészi hivatal­hoz (L Verbőczy-u. 28.) küldendők. 3R FERENCZ JYÜRP8YÄRA KÖRMEND = Legmagasabb kitüntetések. = Alapíttatott 1886-ban. Villamos üzem. Modern berendezés. Preciciós gépek. Ajánlja elsőrendű torony-, iskola-, városház- és kastélyóráit különféle nagyságban negyed- és óraverő szerke­zettel. Tartós, szolid munka. Gondos kiszolgálás, legjobb anyag, több évi jótállás. Jutányos árak, kedvező fizetési feltételek. Költségvetés ingyen és bérm. Raktáron háború előtti anvagból készült órák. ' 31 Számtalan elismerő bizonyítvány. Tóvárosi zenetanárnő 8 éves fiával a nyári szünidőre vidéken üdülés céljából teljes ellátást keres. Címe: özv. Várady Istvánná Budapest, III. kér. Újlak, fecske dt 10. i—2 Ernst Jánon vas- és rézbútor, sodrony ágybetét gyára és raktára Győr, Wennesz Jenő utca 55. Telefon 82. Városi raktár Arany Jánds ut 18. Telefon 732. Ev. tanítók és szülők becses figyel­mébe ajánljuk a Ruttkay S. egészségi, erkölcsi és illemszabályok című füzetkéjét. Az élet minden fontosabb esemé­nyére ad nagyon kedves hangon illemtant. Ára oly csekély (drb.-ja 2 K), hogy ingyenterjesztésre is alkal­mas. Nagyobb mennyiségek rendelé­sénél 10*/o engedmény. Rendelhető: a Luther-Társaság könyvkereskedé­sében Bp., VIII., Szentkirályi-«. 51/a.

Next

/
Oldalképek
Tartalom