XXXV.1.g / 7. MSZMP Budapesti Bizottsága Archívuma. 1956.10.28. - 1957. 01.29. Előadásanyagok, röplapok, jelentések "ellenforradalom" időszakából

A pért csak akkor tudja rendezni a sorait, akkor gudja összegyűjteni és arcbavezetni erőit az ellenforradalom eltiprására, ha vezetőkkel rendelkezik* Az ellenforradalomhagyon jól tudja, hogy halálra van Ítélve, ha a pártmunkások talpraállitása és tömöritése erdménnyel jár* A jelenlegi helyzetben az ellenforradalom és a reakció által kiadott jelszavakkal zavarják a káderek// összegyűjtését, egymás ellen fordítják őket, hogy ezzel elvonják energiájukat és figyelmü­ket az ellenforradalom elleni harcról. A pártkádereket sztálinisták­nak és rákosistáknak nevezik. Az MSZMP intéző bizottsága elhatárol­ta magát attól a vezetőcsoporttól, a Rákosi-Gerő féle klikktől, akik a munkásosztály hatalmával visszaéltek és több éven iersztül Önkényes- kedtek, de attól a nacionalista osoporttól is, amelyet Nagy Imre és Losonozi vezetett, akiknek katasztrófa-politikáját a munkásosztály pozioióinak fokozatos feladásával kipróbáltünk. Az elhatárolás utón nem engedjük meg, hogy olyan több évtizede kipróbált munkásvezető­ket, kommunistákat járassanak le és kezdjenek ki, akik több évtize­det töltöttek a munkásmozgalomban és most becsületesen állnak a mun­kás fór;adalom ügye mellett. Az ilyen jelszavak mögött nehéz felis­merni sokszor az ellenforradalmi jeleket, mert megzavarodott kommu­nisták szájából is halljuk. Köböl József elvtársra, a munkásmozgalom kipróbált harcosára is ráfogták, hogy visszahúzó erő, akiről tudjuk, hogy több óv óta a pártellenzékkel egrü^ harcot folytatott a politikai vonal megváltoztatásáért, azért, hogy a szocializmus építé­se, a magyar sajátosságoknak megfelelően,a munkások életszinvonálá- nak állandó emelkedésé, Közéle tünk demokratizólósálrait történjen. Az ellenforradalmórok megöltek a munkásosztály ügyéhez hü pártmunká­sokat. Olyanokat, mint Mező Imre, a*Budapesti Pártbizot ság volt titkárát. Z»íost sok helyen kitiltották az üzemekből, s ahol nem lelki kényszer alatt tartják őket, ///// s gyötrik osztályhü elvé társainkat, olyanokat mint Marton Tibor elvtárs az hlektromos Müvek volt titkára, akinek éedesapja munkásember, s ő mata a népi demokrá­ciában lett. mérnök, s erejéhez mérten harcolt a párt politikai irány­vonalának megvó ltoztatásáért. Az olyan pártmunkások, akik erőszakos­kodtak és elszakadtak a néptől, azokat senki nem akarja ráerőszakol­ni az üzemfere, de a legsötétebb ellenforradalmi időkben sem f<r dúlt elő, hogy a munkásmozgalomban dolgozókat ne engedjék dolgozni. Meg- védjük a pártmunkásokét , s az ellenforradalmárok fi zetni fogná, azért a gyötrelemért és terrorista cselekményekért, melyekké osztályhü I kommunistákat üldöznek. Most a munkásosztálynak szüksége van mkiden I erote» akik a munkáshatalom megvédéséért szállnak sikra I fcwKtoos levéltár ■ ' , ■ &

Next

/
Oldalképek
Tartalom